Oznámenie č. 384/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prístupe Singapuru k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2021-384
Platnosť od 22.10.2021
Účinnosť od 22.10.2021
Aktuálne znenie 22.10.2021

384

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že Singapur sa 16. septembra 2021 stal zmluvnou stranou Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (oznámenie č. 213/2002 Z. z.). V tejto súvislosti depozitárovi dohovoru oznámil oprávnené orgány v zmysle článku 6 dohovoru.

Úplný aktualizovaný zoznam orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 129/2006 Z. z.) sa dopĺňa takto:

„Singapur:
Singapore Academy of Law“.