Nariadenie vlády č. 379/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2021-379
Platnosť od 21.10.2021
Účinnosť od 21.10.2021
Aktuálne znenie 21.10.2021

379

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 20. októbra 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 293ew ods. 2 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 68/2020 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 172/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 196/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 380/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 31/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 89/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 101/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 154/2021 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 181/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 písmená b) až j) znejú:

b) máj 2020 je splatné v termíne do 31. marca 2022,

c) jún 2020 je splatné v termíne do 30. júna 2022,

d) júl 2020 je splatné v termíne do 30. septembra 2022,

e) december 2020 je splatné v termíne do 31. decembra 2022,

f) január 2021 je splatné v termíne do 31. marca 2023,

g) február 2021 je splatné v termíne do 30. júna 2023,

h) marec 2021 je splatné v termíne do 30. septembra 2023,

i) apríl 2021 je splatné v termíne do 31. decembra 2023,

j) máj 2021 je splatné v termíne do 31. marca 2024.“.

2. V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

k) október 2021 je splatné v termíne do 30. júna 2024.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Eduard Heger v. r.