Zákon č. 378/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2021-378
Platnosť od 21.10.2021
Účinnosť od 17.01.2022
Aktuálne znenie 17.01.2022

378

ZÁKON

z 29. septembra 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 500/2007 Z. z., zákona č. 179/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 469/2009 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 176/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 146/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 473/2019 Z. z. a zákona č. 90/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písmeno g) znie:

g) malým plavidlom plavidlo s dĺžkou trupu menej ako 20 m, ktoré je určené na prepravu najviac 12 cestujúcich s výnimkou plavidiel postavených alebo určených na tlačenie, vlečenie alebo vedenie v bočne zviazanej zostave plavidiel, ktoré nie sú malými plavidlami, tlačných člnov, prievozných lodí a plávajúcich strojov alebo plavidlo podľa osobitného predpisu,1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 2 ods. 1 písm. a) až c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 77/2016 Z. z. o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu.“.

2. § 2 sa dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

r) veľkou zostavou plavidiel tlačná zostava plavidiel, pri ktorej je jej súčin celkovej dĺžky a celkovej šírky najmenej 7 000 m2.“.

3. V § 3 ods. 3 sa nad slovo „máp“ umiestňuje odkaz 1aa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

1aa) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 909/2013 z 10. septembra 2013 o technických špecifikáciách elektronického mapového zobrazovacieho a informačného systému na vnútrozemskú navigáciu (vnútrozemský systém ECDIS) uvedených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES (Ú. v. EÚ L 258, 28. 9. 2013) v platnom znení.“.

4. V § 5 ods. 6 druhej vete sa nad slovom „hlásenie“ odkaz 1c nahrádza odkazom 1d.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1d znie:

1d) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1744 zo 17. septembra 2019 o technických špecifikáciách pre elektronické hlásenia z lodí pri vnútrozemskej plavbe, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 164/2010 (Ú. v. EÚ L 273, 25. 10. 2019).“.

5. § 22 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Na vodných cestách možno prevádzkovať aj námorné rekreačné plavidlá registrované v registri rekreačných plavidiel podľa osobitného predpisu;12de) na takomto plavidle musia byť počas prevádzky na vodných cestách uložené dokumenty podľa § 28 ods. 3 písm. a) až c) a medzinárodné osvedčenie rekreačného plavidla.12df)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 12de a 12df znejú:

12de) § 2 písm. g) a § 51 až 55 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov.

12df) § 54 zákona č. 435/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

6. V § 24 ods. 5 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii“.

7. V § 24 ods. 5 sa vypúšťajú písmená b) a j).

Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená b) až h).

8. V § 24 ods. 5 písm. g) sa vypúšťajú slová „výstupný dokument posudzovania zhody13ac) vydaný notifikovanou osobou a“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13ac sa vypúšťa.

9. V § 24 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

(6) Dokumenty podľa odseku 5 okrem dokumentov podľa odseku 5 písm. b), c) a g) sa predkladajú v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii.“.

Doterajšie odseky 6 až 13 sa označujú ako odseky 7 až 14.

10. V § 24 ods. 11 prvej vete sa za slovo „desiateho“ vkladajú slová „až trinásteho“ a posledná veta znie: „Do evidencie dokladov podľa § 39 písm. l) jedenásteho bodu a trinásteho bodu sa zapisujú údaje v rozsahu meno, priezvisko a fotografia alebo fyzická identifikácia držiteľa preukazu formou importovaného elektronického obrázkového súboru, dátum a miesto narodenia, kontaktné údaje, podpis držiteľa preukazu, identifikačné číslo člena posádky plavidla alebo vodcu malého plavidla, sériové číslo preukazu, dátum vydania preukazu, dátum uplynutia platnosti preukazu, kódovanie osobitných povolení a obmedzenia a opatrenia na zníženie rizika z hľadiska zdravotnej spôsobilosti.“.

11. V § 24 sa za odsek 11 vkladajú nové odseky 12 a 13, ktoré znejú:

(12) Do evidencie dokladov podľa § 39 písm. l) dvanásteho bodu sa zapisujú údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia držiteľa preukazu, kontaktné údaje držiteľa preukazu, identifikačné číslo člena posádky plavidla, fotografia alebo fyzická identifikácia držiteľa preukazu formou importovaného elektronického obrázkového súboru, sériové číslo preukazu, dátum vydania preukazu, dátum uplynutia platnosti preukazu, kódovanie osobitných povolení, názov vydávajúceho orgánu, obmedzenia a opatrenia na zníženie rizika z hľadiska zdravotnej spôsobilosti; ak ide o služobnú lodnícku knižku Európskej únie, zapisujú sa údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia držiteľa služobnej lodníckej knižky Európskej únie, fotografia alebo fyzická identifikácia držiteľa služobnej lodníckej knižky Európskej únie formou importovaného elektronického obrázkového súboru, kontaktné údaje držiteľa služobnej lodníckej knižky Európskej únie, identifikačné číslo člena posádky plavidla, sériové číslo služobnej lodníckej knižky Európskej únie, dátum vydania služobnej lodníckej knižky Európskej únie, názov vydávajúceho orgánu. Do evidencie lodných denníkov sa zapisujú údaje v rozsahu názov plavidla, jednotné európske identifikačné číslo plavidla, identifikačné číslo lodného denníka, dátum vydania a údaje o vydávajúcom orgáne.

(13) Údaje v evidencii dokladov podľa § 39 písm. l) dvanásteho bodu a v evidencii lodných denníkov sú spracúvané len na štatistické účely, na účely výmeny informácii medzi Európskou komisiou a príslušnými orgánmi, ktoré majú prístup do Databázy odborných spôsobilostí členov posádky plavidla Európskej únie13c) a Európskej databázy trupov plavidiel13d) a na účely vykonania ustanovení vzťahujúcich sa na odbornú spôsobilosť a zdravotnú spôsobilosť člena posádky plavidla a jeho plavebnú prax; anonymizované informácie získané z týchto údajov možno použiť na propagáciu a podporu vodnej dopravy. Osobné údaje podľa predchádzajúcej vety sa spracúvajú v súlade s osobitnými predpismi.13e) Dopravný úrad ako jednotné kontaktné miesto pre Databázu odborných spôsobilostí členov posádky plavidla Európskej únie zabezpečí vzájomné prepojenie elektronickej evidencie dokladov podľa § 39 písm. l) dvanásteho bodu a Databázy odborných spôsobilostí členov posádky plavidla Európskej únie.“.

Doterajšie odseky 12 až 14 sa označujú ako odseky 14 až 16.

Poznámky pod čiarou k odkazom 13c až 13e znejú:

13c) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/473 z 20. januára 2020, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2397, pokiaľ ide o normy pre databázy preukazov odbornej spôsobilosti Únie, služobných lodníckych knižiek a lodných denníkov (Ú. v. EÚ L 100/1, 1. 4. 2020).

13d) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/474 z 20. januára 2020 o Európskej databáze trupov lodí (Ú. v. EÚ L 100, 1. 4. 2020).

13e) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) v platnom znení.“.

12. V § 24 ods. 15 sa za slová „vykonávanie kvalifikačného kurzu“ vkladá čiarka a slová „evidencie poverení na vykonávanie výcvikového kurzu a evidencie poverení na vykonávanie základného bezpečnostného výcviku“ a slová „vykonávaním kvalifikačného kurzu“ sa nahrádzajú slovami „vykonávaním týchto kurzov“.

13. § 24 sa dopĺňa odsekmi 17 a 18, ktoré znejú:

(17) Údaje z evidencie žiadostí o schválenie simulátora, dokumentácie podľa § 30b ods. 2 a schválených simulátorov vedenej Dopravným úradom sú zverejnené na webovom sídle Dopravného úradu v rozsahu meno a priezvisko alebo názov, miesto podnikania alebo sídlo a identifikačné číslo prevádzkovateľa simulátora, ak bolo pridelené, schválený simulátor na posudzovanie odbornej spôsobilosti, platnosť schválenia tohto simulátora na účely posúdenia a overenia systému riadenia kvality pre operačné činnosti podľa § 39 písm. ad) a informovania verejnosti o schválených simulátoroch na posudzovanie odbornej spôsobilosti.

(18) Údaje z evidencie poverených lekárov vedenej Dopravným úradom sú zverejnené na webovom sídle Dopravného úradu v rozsahu meno a priezvisko povereného lekára, miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti,13f) ktoré má poverený lekár k dispozícii, a telefónne číslo alebo e-mailovú adresu povereného lekára.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13f znie:

13f) Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

14. V § 25 ods. 1 sa za slovo „plavidlo“ vkladajú slová „s dĺžkou trupu od 4 m“.

15. V § 28 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).

16. V § 28 ods. 7 sa za slovo „plavidiel“ vkladajú slová „okrem lodného denníka“.

17. V § 28 odseky 13 a 14 znejú:

(13) Lodný denník je lodná listina, v ktorej sa zaznamenávajú uskutočnené plavby a slúži na kontrolu a evidenciu pracovného času a doby odpočinku členov posádky plavidla. Lodný denník vydáva Dopravný úrad. Na plavidle môže byť iba jeden aktívny lodný denník, ktorý je určený na zaznamenávanie údajov. Vzor lodného denníka je ustanovený v osobitnom predpise.16a) Zaznamenávanie údajov vykonáva vodca plavidla a potvrdzuje ich svojím podpisom, pričom člen posádky plavidla potvrdí zápis o sebe svojím podpisom, a to najneskôr do konca každého nasledujúceho mesiaca. Záznamy sa uchovávajú po dobu jedného roka na plavidle a každý člen posádky plavidla obdrží kópie svojich potvrdených záznamov, ktoré uchováva minimálne jeden rok.

(14) Lodný denník vydaný príslušným orgánom iného členského štátu v súlade s právne záväznými aktmi Európskej únie alebo lodný denník vydaný v súlade s nariadeniami pre členov posádky plavidiel plávajúcich na Rýne podľa Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne, ktorými sa ustanovujú požiadavky rovnaké s požiadavkami právne záväzných aktov Európskej únie, je platný na vodných cestách, ktoré sú prepojené so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu. Lodný denník vydaný tretím štátom v súlade s vnútroštátnymi predpismi tretieho štátu, ktorými sa ustanovujú požiadavky rovnaké s požiadavkami právne záväzných aktov Európskej únie, je platný na vodných cestách, ktoré sú prepojené so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, ak tento tretí štát uznáva lodné denníky vydané podľa právne záväzných aktov Európskej únie a Európska komisia vykonávacím aktom uzná lodné denníky vydané týmto tretím štátom. Dopravný úrad bezodkladne informuje Európsku komisiu, ak zistí, že tretí štát nespĺňa požiadavky podľa predchádzajúcej vety a uvedie dôvody svojho tvrdenia.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

16a) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/182 zo 14. januára 2020 o vzoroch pre odborné spôsobilosti v oblasti vnútrozemskej plavby (Ú. v. EÚ L 38, 11. 2. 2020).“.

18. V § 28 ods. 16 sa slová „odsekoch 11, 13 a 14“ nahrádzajú slovami „odsekoch 11 a 13“.

19. § 29 a 30 vrátane nadpisov znejú:

㤠29

Člen posádky plavidla

(1) Člen posádky plavidla je fyzická osoba vykonávajúca práce súvisiace s prevádzkou plavidla, najmä úlohy súvisiace s vedením plavidla, kontrolou prevádzky plavidla, manipuláciou s nákladom, uložením nákladu, prepravou cestujúcich, kontrolou strojového zariadenia, údržbou a opravou plavidla, komunikáciou, ochranou zdravia a bezpečnosti a ochranou životného prostredia a fyzická osoba, ktorá je poverená len prevádzkou strojového zariadenia, žeriavov alebo elektrických a elektronických zariadení.

(2) Člen posádky plavidla musí byť odborne spôsobilý, zdravotne spôsobilý, dosiahnuť požadovaný vek a je povinný mať služobnú lodnícku knižku.

(3) Členom posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vodnej ceste, ktorá je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, je lodný strojník a na

a) vstupnej úrovni pomocný lodník a učeň lodník,

b) prevádzkovej úrovni lodník, kvalifikovaný lodník a kormidelník,

c) riadiacej úrovni lodný kapitán Európskej únie.

(4) Členom posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, je vnútroštátny lodný kapitán, vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu, vodca plávajúceho stroja, vnútroštátny lodník a vnútroštátny pomocný lodník.

(5) Člen posádky plavidla podľa odseku 3 môže vykonávať práce súvisiace s prevádzkou plavidla aj na vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu. Člen posádky plavidla správcu vodného toku sa považuje za člena posádky plavidla podľa odseku 4 bez ohľadu na to, či vykonáva práce súvisiace s prevádzkou plavidla na vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, alebo na vodnej ceste, ktorá je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu.

(6) Minimálny počet a zloženie členov posádky plavidla určuje osobitne pre každý druh plavidla Dopravný úrad a zapisuje ho do lodného osvedčenia. Minimálnym počtom členov posádky plavidla sa rozumie taký počet členov posádky plavidla, ktorý je potrebný na bezpečné ovládanie plavidla za normálnych prevádzkových podmienok.

(7) Vnútroštátny pomocný lodník je člen posádky plavidla nad rámec určený minimálnym počtom členov posádky plavidla. Na funkciu vnútroštátny pomocný lodník môže byť zaradená fyzická osoba, ktorá dosiahla vek najmenej 16 rokov a je zdravotne spôsobilá, pričom práce na plavidle musí vykonávať pod dohľadom odborne spôsobilého člena posádky plavidla, ktorého určí vodca plavidla.

(8) Lodný kapitán Európskej únie alebo vnútroštátny lodný kapitán je člen posádky plavidla odborne spôsobilý na vedenie plavidla, ktorý má na palube plavidla celkovú zodpovednosť, a to aj za posádku plavidla, cestujúcich a náklad a zabezpečí, že ostatní členovia posádky plavidla budú riadne vykonávať všetky úlohy pri prevádzke plavidla. Ak je na plavidle viac ako jeden lodný kapitán Európskej únie alebo viac ako jeden vnútroštátny lodný kapitán, vlastník alebo prevádzkovateľ plavidla určí vodcu plavidla.

§ 30

Odborná spôsobilosť člena posádky plavidla

(1) Odbornou spôsobilosťou člena posádky plavidla sa rozumie súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností a zručností na prevádzku plavidla.

(2) Odbornú spôsobilosť a dosiahnutie požadovaného veku musí preukázať okrem člena posádky plavidla aj vedúci plavby na plavebnej komore, odborník na prepravu cestujúcich a odborník na skvapalnený zemný plyn. Odborníkom na prepravu cestujúcich sa rozumie osoba slúžiaca na palube plavidla, ktorá je oprávnená prijímať opatrenia v núdzových situáciách na osobnej lodi. Odborníkom na skvapalnený zemný plyn sa rozumie osoba odborne spôsobilá na dopĺňanie paliva do plavidla používajúceho skvapalnený zemný plyn ako palivo alebo lodný kapitán Európskej únie spôsobilý na vedenie takého plavidla.

(3) Dopravný úrad po preukázaní získania odbornej spôsobilosti a zdravotnej spôsobilosti vydá lodnému kapitánovi Európskej únie preukaz odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie a služobnú lodnícku knižku Európskej únie a členom posádky plavidla na prevádzkovej úrovni a vstupnej úrovni služobnú lodnícku knižku Európskej únie, ktorá tvorí s preukazom odbornej spôsobilosti Európskej únie jediný doklad (ďalej len „jediný doklad“). Dopravný úrad po preukázaní získania odbornej spôsobilosti vydá odborníkovi na skvapalnený zemný plyn preukaz odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na skvapalnený zemný plyn a odborníkovi na prepravu cestujúcich preukaz odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na prepravu cestujúcich.

(4) Dopravný úrad po preukázaní získania odbornej spôsobilosti vydá lodnému strojníkovi a členovi posádky plavidla podľa § 29 ods. 4 preukaz odbornej spôsobilosti a vnútroštátnu služobnú lodnícku knižku. Dopravný úrad po preukázaní získania odbornej spôsobilosti vydá vedúcemu plavby na plavebnej komore preukaz vedúceho plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky.

(5) Lodný kapitán Európskej únie musí byť držiteľom osobitných povolení pri plavbe

a) pomocou radaru,

b) plavidlom používajúcim skvapalnený zemný plyn ako palivo,

c) veľkých zostáv plavidiel,

d) na vodných cestách so špecifickým rizikom, ktoré sú prepojené so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu,

e) na vodných cestách námorného charakteru.

(6) Vnútroštátny lodný kapitán musí byť držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na skvapalnený zemný plyn pri plavbe plavidlom používajúcim skvapalnený zemný plyn ako palivo a držiteľom osobitného povolenia pri plavbe pomocou radaru, ktoré sa zapisuje do preukazu odbornej spôsobilosti – vnútroštátny lodný kapitán.

(7) Ak je získanie odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla podmienené úspešným vykonaním skúšky, skúška sa vykoná pred skúšobnou komisiou vymenovanou predsedom Dopravného úradu alebo ním poverenou osobou alebo ako súčasť výcvikového kurzu podľa § 30a. Skúška musí byť organizovaná tak, aby sa zabránilo konfliktu záujmov. Skúšobný poriadok na vykonanie skúšky pred skúšobnou komisiou vymenovanou predsedom Dopravného úradu vydáva Dopravný úrad a zverejňuje ho na svojom webovom sídle. Žiadosť o vykonanie skúšky pred skúšobnou komisiou vymenovanou predsedom Dopravného úradu podáva žiadateľ Dopravnému úradu najneskôr štyri týždne pred vyhláseným termínom skúšky určeným Dopravným úradom.

(8) Dopravný úrad vydá doklad podľa odseku 3 žiadateľovi, ktorý preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti, na základe žiadosti po overení pravosti a platnosti jej príloh, ktorými sú dokumenty preukazujúce minimálne požiadavky na získanie odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu a lekársky posudok nie starší ako tri mesiace, a ak overí, že žiadateľovi ešte nebol vydaný platný doklad podľa odseku 3.

(9) Dopravný úrad vydáva preukaz odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie, preukaz odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na skvapalnený zemný plyn a preukaz odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na prepravu cestujúcich v listinnej podobe alebo elektronickej podobe podľa výberu žiadateľa.

(10) Dopravný úrad vydá osobitné povolenie podľa odseku 5 okrem osobitného povolenia podľa odseku 5 písm. b) tak, že ho zapíše do preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie; platnosť takéhoto osobitného povolenia trvá počas platnosti preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie. Platnosť preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie je najviac 13 rokov, pričom platnosť sa obmedzuje dátumom ďalšej lekárskej prehliadky podľa § 31a. Osobitné povolenie podľa odseku 5 písm. b) Dopravný úrad vydá ako preukaz odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na skvapalnený zemný plyn a jeho platnosť je najviac päť rokov.

(11) Platnosť jediného dokladu je obmedzená dátumom ďalšej lekárskej prehliadky podľa § 31a. Platnosť preukazu odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na prepravu cestujúcich je najviac päť rokov.

(12) Dopravný úrad vydá osobitné povolenie podľa odseku 5 okrem osobitného povolenia na plavbu na vodných cestách so špecifickým rizikom žiadateľovi, ktorý preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti, na základe žiadosti po overení pravosti a platnosti jej príloh, ktorými sú doklady preukazujúce minimálne požiadavky na získanie osobitného povolenia podľa osobitného predpisu a doklady preukazujúce minimálne požiadavky na získanie odbornej spôsobilosti lodného kapitána Európskej únie alebo kópia preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie alebo kópia uznaného preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie podľa odsekov 21 a 22; kópie preukazov k žiadosti sa nepredkladajú, ak je preukaz odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie alebo uznaný preukaz odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie vedený v Databáze odborných spôsobilostí členov posádky plavidla Európskej únie, v takom prípade žiadateľ uvedie v žiadosti identifikačné číslo člena posádky plavidla.

(13) Dopravný úrad vydá osobitné povolenie na plavbu na vodných cestách so špecifickým rizikom žiadateľovi, ktorý preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti, na základe žiadosti po overení pravosti a platnosti jej príloh, ktorými sú doklady preukazujúce dodatočné požiadavky na získanie osobitného povolenia podľa osobitného predpisu a doklady preukazujúce minimálne požiadavky na získanie odbornej spôsobilosti lodného kapitána Európskej únie alebo kópia preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie alebo kópia uznaného preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie podľa odsekov 21 a 22; kópie preukazov k žiadosti sa nepredkladajú, ak je preukaz odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie alebo uznaný preukaz odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie vedený v Databáze odborných spôsobilostí členov posádky plavidla Európskej únie, v takom prípade žiadateľ uvedie v žiadosti identifikačné číslo člena posádky plavidla.

(14) Dopravný úrad vydá žiadateľovi osobitné povolenie na plavbu na vodných cestách so špecifickým rizikom, ktoré sú prepojené so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu a nachádzajú sa v inom členskom štáte, ak príslušný orgán tohto členského štátu udelí Dopravnému úradu súhlas a zároveň mu poskytne prostriedky na vykonanie posúdenia dodatočnej odbornej spôsobilosti. Dopravný úrad udelí príslušnému orgánu iného členského štátu súhlas a zároveň mu poskytne prostriedky na vykonanie posúdenia dodatočnej odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu, ak osobitné povolenie na plavbu na vodných cestách so špecifickým rizikom, ktoré sú prepojené so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu a nachádzajú sa na území Slovenskej republiky, vydáva príslušný orgán tohto členského štátu; udeliť súhlas môže odmietnuť len s uvedením odôvodnenia.

(15) Vzory dokladov podľa odseku 3 sú ustanovené v osobitnom predpise.16a)

(16) Dopravný úrad vydá doklady podľa odseku 4 žiadateľovi na základe žiadosti, ak preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti a odbornú spôsobilosť dokladom o úspešnom vykonaní skúšky.

(17) Dopravný úrad vydá preukaz odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na skvapalnený zemný plyn držiteľovi preukazu odbornej spôsobilosti – vnútroštátny lodný kapitán, ak preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti, na základe žiadosti po overení pravosti a platnosti jej prílohy, ktorou je doklad preukazujúci minimálne požiadavky na získanie osobitného povolenia podľa odseku 5 písm. b) v rozsahu podľa osobitného predpisu.

(18) Člen posádky plavidla musí mať na plavidle doklad podľa odsekov 3 a 5 vydaný alebo uznaný Dopravným úradom alebo doklad podľa odsekov 4 a 6 vydaný Dopravným úradom.

(19) Odborník na prepravu cestujúcich musí mať na plavidle preukaz odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na prepravu cestujúcich vydaný alebo uznaný Dopravným úradom a odborník na skvapalnený zemný plyn musí mať na plavidle preukaz odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na skvapalnený zemný plyn vydaný alebo uznaný Dopravným úradom; na námornej lodi prevádzkovanej na vodných cestách, ktoré sú prepojené so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, platí preukaz odborníka na prepravu cestujúcich a preukaz odborníka na skvapalnený zemný plyn vydaný alebo uznaný v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.16b)

(20) Doklad podľa odsekov 3 a 5 vydaný príslušnými orgánmi iných členských štátov v súlade s právne záväznými aktmi Európskej únie, je platný na všetkých vodných cestách, ktoré sú prepojené so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu.

(21) Doklad podľa odsekov 3 a 5 vydaný v súlade s nariadeniami pre členov posádky plavidiel plávajúcich na Rýne podľa Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne, ktorými sa ustanovujú požiadavky rovnaké s požiadavkami právne záväzných aktov Európskej únie, je platný na všetkých vodných cestách, ktoré sú prepojené so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu.

(22) Doklad podľa odsekov 3 a 5 vydaný tretím štátom v súlade s vnútroštátnymi predpismi tretieho štátu, ktorými sa ustanovujú požiadavky rovnaké s požiadavkami právne záväzných aktov Európskej únie je platný na všetkých vodných cestách, ktoré sú prepojené so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, ak tento tretí štát uznáva doklady Európskej únie vydané podľa právne záväzných aktov Európskej únie a Európska komisia vykonávacím aktom uzná doklady podľa odsekov 3 a 5 vydané týmto tretím štátom. Dopravný úrad bezodkladne informuje Európsku komisiu o svojom zistení, že tretí štát nespĺňa požiadavky podľa predchádzajúcej vety a uvedie dôvody svojho tvrdenia.

(23) Doklady podľa odseku 4 vydané príslušným orgánom iného členského štátu sa uznávajú v súlade s osobitným predpisom.16c) Doklady podľa odseku 4 vydané príslušným orgánom tretieho štátu možno uznať na základe podmienok ich vzájomného uznávania alebo podmienok ustanovených v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná.16d)

(24) Dopravný úrad po uplynutí platnosti preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie obnoví tento preukaz a v ňom zapísané osobitné povolenia na základe žiadosti, ak žiadateľ preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti a preukáže, že spĺňa požiadavky na zdravotnú spôsobilosť podľa § 31a. Pri obnovení preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie Dopravný úrad vydá preukaz odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie a osobitné povolenia zapíše do tohto preukazu. Dopravný úrad po uplynutí platnosti preukazu odbornej spôsobilosti Európskej únie zapísaného v jedinom doklade obnoví tento preukaz zápisom dátumu platnosti tohto preukazu do jediného dokladu na základe žiadosti, ak žiadateľ preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti a preukáže, že spĺňa požiadavky na zdravotnú spôsobilosť podľa § 31a.

(25) Dopravný úrad po uplynutí platnosti preukazu odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na prepravu cestujúcich obnoví tento preukaz vydaním nového preukazu na základe žiadosti, ak žiadateľ preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti a preukáže, že spĺňa požiadavky na odbornú spôsobilosť podľa osobitného predpisu a to úspešným vykonaním novej skúšky. Dopravný úrad po uplynutí platnosti preukazu odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na skvapalnený zemný plyn obnoví tento preukaz vydaním nového preukazu na základe žiadosti, ak žiadateľ preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti a preukáže, že spĺňa požiadavky na odbornú spôsobilosť podľa osobitného predpisu alebo absolvoval najmenej 180 dní plavby počas predchádzajúcich piatich rokov alebo najmenej 90 dní plavby počas predchádzajúceho roka na palube plavidla používajúceho skvapalnený zemný plyn ako palivo.

(26) Ak Dopravný úrad zistí, že držiteľ dokladu podľa odseku 3 alebo osobitného povolenia podľa odseku 5, ktoré vydal, nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona alebo osobitného prepisu, môže tento doklad alebo osobitné povolenie odňať.

(27) Preukaz odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky16e) okrem veliteľa námornej lode vydaný alebo uznaný v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,16b) je platný na námornej lodi16f) prevádzkovanej na vodných cestách, ktoré sú prepojené so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu.

(28) Ak dôjde k strate, poškodeniu, znehodnoteniu alebo odcudzeniu dokladu podľa odsekov 3 až 6, Dopravný úrad vydá na základe žiadosti nový doklad podľa odsekov 3 až 6.

(29) Podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o požiadavkách na odbornú spôsobilosť a na vek, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, odborníka na prepravu cestujúcich a odborníka na skvapalnený zemný plyn, požiadavky na simulátory a zoznam úsekov vnútrozemských vodných ciest so špecifickým rizikom, ktoré sú prepojené so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(30) Podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, lodného strojníka a vedúceho plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla a vzor preukazu vedúceho plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 16b až 16f znejú:

16b) Medzinárodný dohovor o normách výcviku kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (Londýn 7. júla 1978) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.) v platnom znení.

16c) Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

16d) Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 274/2000 Z. z. o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a po sukcesii Ruskej federácie do zmlúv bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík, oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 382/2002 Z. z. o potvrdení zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a po sukcesii Ukrajiny do zmlúv bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík.

16e) § 23 zákona č. 435/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

16f) § 2 písm. b) zákona č. 435/2000 Z. z. v znení zákona č. 97/2007 Z. z.“.

20. Za § 30 sa vkladajú § 30a a 30b, ktoré znejú:

㤠30a

(1) Vykonávaním výcvikového kurzu poverí Dopravný úrad na základe žiadosti fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá má bydlisko na území členského štátu, alebo právnickú osobu, ktorá má sídlo, podnik alebo organizačnú zložku podniku umiestnenú na území členského štátu, ak predloží

a) osvedčený preklad výpisu z obdobného registra, akým je najmä obchodný register alebo živnostenský register, vedený v inom členskom štáte alebo v treťom štáte nie starší ako tri mesiace,

b) doklad o zavedení systému riadenia kvality na vykonávanie výcvikového kurzu podľa technickej normy17) alebo obdobnej technickej špecifikácie,

c) zoznam vnútroštátnych predpisov a právne záväzných aktov Európskej únie, z ktorých program výcvikového kurzu vychádza,

d) popis organizačného zabezpečenia výcvikového kurzu,

e) názov a detailný program výcvikového kurzu obsahujúci učebné osnovy, metódy, postupy výučby a materiálne zabezpečenie výcvikového kurzu vrátane plavidla, tomu zodpovedajúceho pobrežného zariadenia alebo simulátora,

f) zoznam odborne spôsobilých školiteľov, ktorý obsahuje aj osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko školiteľa a doklady o jeho kvalifikácii a najmenej ročnej praxi v oblasti, v ktorej bude školiť,

g) popis a formu záverečného hodnotenia jednotlivých účastníkov výcvikového kurzu, skúšobný poriadok, zoznam odborne spôsobilých skúšajúcich, ktorý obsahuje aj osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko skúšajúceho a doklady o jeho kvalifikácii a najmenej ročnej praxi v oblasti, v ktorej bude skúšať,

h) vzor osvedčenia o absolvovaní výcvikového kurzu; vzor potvrdenia o praktickej skúške musí byť v súlade s osobitným predpisom,16a)

i) vzor evidencie dokumentácie výcvikového kurzu, ktorá obsahuje najmä identifikačné údaje o účastníkoch a školiteľoch výcvikového kurzu, rozvrh hodín výcvikového kurzu a evidenciu absolvovaných hodín účastníkov výcvikového kurzu.

(2) Vykonávaním základného bezpečnostného výcviku na získanie odbornej spôsobilosti pomocného lodníka poverí Dopravný úrad na základe žiadosti fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá má bydlisko na území členského štátu, alebo právnickú osobu, ktorá má sídlo, podnik alebo organizačnú zložku podniku umiestnenú na území členského štátu, ak predloží

a) osvedčený preklad výpisu z obdobného registra, akým je najmä obchodný register alebo živnostenský register, vedený v cudzom štáte nie starší ako tri mesiace,

b) doklad o zavedení systému riadenia kvality na vykonávanie základného bezpečnostného výcviku podľa technickej normy17) alebo obdobnej technickej špecifikácie,

c) zoznam vnútroštátnych predpisov a právne záväzných aktov Európskej únie, z ktorých program základného bezpečnostného výcviku vychádza,

d) popis organizačného zabezpečenia základného bezpečnostného výcviku,

e) názov a detailný program základného bezpečnostného výcviku obsahujúci učebné osnovy, metódy, postupy výučby a materiálne zabezpečenie základného bezpečnostného výcviku,

f) zoznam odborne spôsobilých školiteľov, ktorý obsahuje aj osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko školiteľa a doklady o jeho kvalifikácii a najmenej ročnej praxi v oblasti, v ktorej bude školiť,

g) popis a formu záverečného hodnotenia jednotlivých účastníkov základného bezpečnostného výcviku; vzor potvrdenia o úspešnom ukončení základného bezpečnostného výcviku musí byť v súlade s osobitným predpisom,

h) vzor evidencie dokumentácie základného bezpečnostného výcviku, ktorý obsahuje najmä identifikačné údaje o účastníkoch a školiteľoch základného bezpečnostného výcviku, rozvrh hodín základného bezpečnostného výcviku a evidenciu absolvovaných hodín účastníkov základného bezpečnostného výcviku.

(3) Dopravný úrad vydá poverenie podľa odsekov 1 a 2 najviac na päť rokov. Osoba poverená podľa odseku 1 je povinná oznámiť Dopravnému úradu všetky zmeny týkajúce sa podmienok podľa odseku 1 a osoba poverená podľa odseku 2 je povinná oznámiť Dopravnému úradu všetky zmeny týkajúce sa podmienok podľa odseku 2 do 15 pracovných dní od vzniku týchto zmien. V rámci zabezpečenia výkonu štátneho dozoru nad priebehom výcvikového kurzu alebo základného bezpečnostného výcviku je poverená osoba, ktorá vykonáva výcvikový kurz alebo základný bezpečnostný výcvik, povinná oznámiť Dopravnému úradu najneskôr sedem dní predo dňom konania výcvikového kurzu alebo základného bezpečnostného výcviku termín konania tohto výcvikového kurzu alebo základného bezpečnostného výcviku a bezodkladne, najneskôr však tri dni predo dňom konania oznámeného výcvikového kurzu alebo základného bezpečnostného výcviku zmenu alebo zrušenie termínu konania tohto výcvikového kurzu alebo základného bezpečnostného výcviku.

(4) Dopravný úrad pozastaví platnosť poverenia, ak osoba poverená podľa odseku 1 prestane spĺňať podmienky poverenia podľa odseku 1 alebo osoba poverená podľa odseku 2 prestane spĺňať podmienky poverenia podľa odseku 2 a určí lehotu na odstránenie nedostatkov. V prípade neodstránenia nedostatkov v lehote podľa prvej vety poverenie odníme.

(5) Dopravný úrad odníme osobe poverenej podľa odseku 1 poverenie, ak

a) neodstráni nedostatky podľa odseku 4,

b) požiada o odňatie poverenia,

c) závažne alebo opakovane v súvislosti s činnosťou, na ktorú bola poverená, poruší tento zákon, s ním súvisiaci všeobecne záväzný právny predpis alebo právne záväzný akt Európskej únie alebo

d) neumožní alebo odoprie výkon štátneho dozoru nad priebehom výcvikového kurzu.

(6) Dopravný úrad odníme osobe poverenej podľa odseku 2 poverenie, ak

a) neodstráni nedostatky podľa odseku 4,

b) požiada o odňatie poverenia,

c) závažne alebo opakovane v súvislosti s činnosťou, na ktorú bola poverená, poruší tento zákon, s ním súvisiaci všeobecne záväzný právny predpis alebo právne záväzný akt Európskej únie alebo

d) neumožní alebo odoprie výkon štátneho dozoru nad priebehom základného bezpečnostného výcviku.

(7) Odňatie poverenia alebo pozastavenie platnosti poverenia podľa odsekov 4 až 6 nevylučuje možnosť uloženia pokuty.

(8) Dopravný úrad uzná osvedčenie o absolvovaní výcvikového kurzu alebo obdobný doklad vydaný po ukončení výcvikového kurzu schváleného príslušným orgánom iného členského štátu.

§ 30b

(1) Simulátory používané na praktickej skúške na posudzovanie odbornej spôsobilosti schvaľuje Dopravný úrad na základe žiadosti, v ktorej žiadateľ uvedie

a) kontaktné údaje, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa meno, priezvisko a miesto podnikania fyzickej osoby, ak ide o právnickú osobu názov a sídlo právnickej osoby a identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené,

b) na aké posúdenie odbornej spôsobilosti žiada simulátor schváliť, a to na

1. praktickú skúšku na získanie preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie (simulátor manévrovania plavidiel),

2. praktickú skúšku na získanie osobitného povolenia na plavbu pomocou radaru (radarový simulátor) alebo

3. praktickú skúšku podľa prvého bodu a druhého bodu,

c) že simulátor je v súlade s minimálnymi technickými a funkčnými požiadavkami na simulátory podľa osobitného predpisu.

(2) Dopravný úrad zabezpečí kontrolu minimálnych technických a funkčných požiadaviek na simulátory podľa skúšobného postupu pre každú položku, a to odborníkmi z tejto oblasti nezávislými od subjektu vykonávajúceho výcvikový kurz, ktorí zdokumentujú kontrolu súladu každej položky. Ak sa v skúšobných postupoch potvrdí, že technické a funkčné požiadavky sú splnené, Dopravný úrad simulátor schváli a v rozhodnutí o schválení uvedie, na aké konkrétne posúdenie odbornej spôsobilosti je simulátor schválený a na akú dobu sa schvaľuje. Platnosť schválenia simulátora je najviac päť rokov.

(3) Dopravný úrad oznámi schválenie simulátora Európskej komisii a dotknutým medzinárodným organizáciám, pričom uvedie najmä tieto informácie:

a) na aké posúdenie odbornej spôsobilosti je simulátor schválený, a to na

1. praktickú skúšku na získanie preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie (simulátor manévrovania plavidiel),

2. praktickú skúšku na získanie osobitného povolenia na plavbu pomocou radaru (radarový simulátor) alebo

3. praktickú skúšku podľa prvého bodu a druhého bodu,

b) meno a priezvisko alebo názov prevádzkovateľa simulátora,

c) názov výcvikového kurzu, ak je to potrebné,

d) orgán, ktorý vydáva preukazy odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie, osobitné povolenia podľa § 30 ods. 5 alebo potvrdenia o praktických skúškach,

e) dátum nadobudnutia, uplynutia alebo pozastavenia platnosti schválenia simulátora.

(4) Dopravný úrad na účely podľa § 39 písm. ad) vedie záznamy o žiadostiach podľa odseku 1 a dokumentáciu z kontroly podľa odseku 2.

(5) Na praktickej skúške na posudzovanie odbornej spôsobilosti sa môže používať aj simulátor schválený príslušným orgánom iného členského štátu, a to bez vykonania kontroly podľa odseku 2.

(6) Ak simulátor nespĺňa funkčné a technické požiadavky na simulátory podľa osobitného predpisu, Dopravný úrad simulátor neschváli. Ak Dopravný úrad zisti, že simulátor prestal spĺňať funkčné a technické požiadavky na simulátory podľa osobitného predpisu, schválenie simulátora zruší alebo pozastaví platnosť schválenia simulátora a určí lehotu na odstránenie nedostatkov; ak nedôjde k odstráneniu nedostatkov v lehote určenej Dopravným úradom, schválenie simulátora zruší.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

17) Napríklad STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001) (01 0320).“.

21. V § 31 ods. 2 sa za slová „§ 29 ods. 1“ vkladajú slová „a 2“ a vypúšťajú sa slová „až 3 a 5“.

22. V § 31 ods. 3 sa vypúšťa slovo „štátnou“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Teoretická výučba sa vykonáva prezenčnou formou alebo dištančnou formou; dištančnou formou sa vykonáva, len ak teoretickú výučbu prezenčnou formou nie je možné vykonávať.“.

23. V § 31 ods. 4 písm. b) sa slová „9 až 11“ nahrádzajú slovami „9 a 10“ a v písmene c) sa slová „odseku 13“ nahrádzajú slovami „odseku 12“.

24. V § 31 ods. 5 písm. c) a g) sa vypúšťa slovo „štátnej“.

25. V § 31 ods. 5 písm. d) sa nad slovom „plavidla“ odkaz na poznámku pod čiarou 16a vypúšťa.

26. V § 31 ods. 5 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak ide o vykonávanie kvalifikačného kurzu prezenčnou formou,“.

27. V § 31 ods. 9 sa vypúšťajú slová „priestor, v ktorom sa uskutočňuje kvalifikačný kurz a“.

28. V § 31 sa vypúšťa odsek 10.

Doterajšie odseky 11 až 15 sa označujú ako odseky 10 až 14.

29. V § 31 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo komunikačná platforma“.

30. V § 31 ods. 11 sa vypúšťajú slová „v samostatnej učebni a“ a slová „praktická časť musí byť vykonaná v rozsahu najmenej 7 vyučovacích hodín a teoretická časť v rozsahu najmenej 25 vyučovacích hodín“ sa nahrádzajú slovami „teoretická časť musí byť vykonaná v rozsahu najmenej 22 vyučovacích hodín a praktická časť v rozsahu najmenej 10 vyučovacích hodín, ak ide o získanie odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie A a vodcu malého plavidla kategórie B alebo v rozsahu najmenej 15 vyučovacích hodín, ak ide o získanie odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie C a vodcu malého plavidla kategórie D“.

31. V § 31 ods. 12 sa nad slovom „kategórie A“ a nad slovom „kategórie“ odkaz na poznámku pod čiarou 16a vypúšťa.

32. V § 31 ods. 13 písm. f) sa za slovo „harmonogram“ vkladajú slová „alebo komunikačnú platformu“.

33. V § 31 ods. 13 písm. k) sa nad slovom „kategórie“ odkaz na poznámku pod čiarou 16a vypúšťa a vypúšťa sa slovo „štátnu“ a vypúšťa sa slovo „štátnej“.

34. V § 31 ods. 13 písm. l) sa vypúšťa slovo „štátnu“.

35. V § 31 sa za odsek 13 vkladajú nové odseky 14 až 18, ktoré znejú:

(14) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla je podmienené úspešným vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou vymenovanou predsedom Dopravného úradu alebo ním poverenou osobou. Skúšobný poriadok na vykonanie skúšky vydáva Dopravný úrad a zverejňuje ho na svojom webovom sídle. Žiadosť o vykonanie skúšky podáva Dopravnému úradu osoba poverená vykonávaním kvalifikačného kurzu, u ktorej uchádzač absolvoval kvalifikačný kurz najneskôr sedem kalendárnych dní pred vyhláseným termínom skúšky určeným Dopravným úradom. Termín skúšky zverejní Dopravný úrad na svojom webovom sídle. Ak uchádzača nemôže na skúšku prihlásiť osoba poverená vykonávaním kvalifikačného kurzu, u ktorej uchádzač absolvoval kvalifikačný kurz, môže ho prihlásiť iná osoba poverená vykonávaním kvalifikačného kurzu.

(15) Uchádzač, ktorý nevykonal skúšku najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa vydania potvrdenia o absolvovaní kvalifikačného kurzu, musí absolvovať kvalifikačný kurz opätovne.

(16) Dopravný úrad vydá preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla žiadateľovi na základe žiadosti, ak preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti. Preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie A, preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie B a preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie C sa považuje za medzinárodný preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla podľa Rezolúcie Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov č. 40/1998 (ECE/TRANS/SC.3/147).

(17) Preukaz vodcu malého plavidla vydaný v súlade s Rezolúciou Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov č. 40/1998 (ECE/TRANS/SC.3/147) príslušným orgánom členského štátu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov, ktorý je uvedený v zozname podľa prílohy IV Rezolúcie Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov č. 40/1998 (ECE/TRANS/SC.3/147), je platný na území Slovenskej republiky.

(18) Ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu preukazu vodcu malého plavidla, Dopravný úrad vydá na základe žiadosti nový preukaz vodcu malého plavidla.“.

Doterajší odsek 14 sa označuje ako odsek 19.

36. V § 31 ods. 19 sa za slovo „plavidla“ vkladajú slová „a vzor preukazu vodcu malého plavidla“.

37. § 31a a 31b vrátane nadpisov znejú:

㤠31a

Zdravotná spôsobilosť člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla

(1) Zdravotnou spôsobilosťou sa rozumie fyzická schopnosť a duševná schopnosť na výkon práce súvisiacej s prevádzkou plavidla.

(2) Zdravotná spôsobilosť môže byť na základe zdravotného stavu osoby podmienená

a) použitím zdravotníckej pomôcky,

b) pravidelným podrobovaním sa lekárskej prehliadke,

c) inými obmedzeniami podľa výsledkov lekárskej prehliadky.

(3) Zdravotná spôsobilosť sa posudzuje lekárskou prehliadkou. Lekárska prehliadka zahŕňa najmä vyšetrenie zrakovej a sluchovej ostrosti, motorické funkcie, neuropsychický stav a srdcovo-cievne ochorenia. Náklady spojené s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti uhrádza ten, koho zdravotná spôsobilosť sa posudzuje (ďalej len „posudzovaná osoba“).

(4) Zdravotnú spôsobilosť člena posádky plavidla podľa § 29 ods. 4, lodného strojníka a vodcu malého plavidla posudzuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý má s posudzovanou osobou uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.17b)

(5) Zdravotnú spôsobilosť člena posádky plavidla podľa § 29 ods. 3 okrem lodného strojníka posudzuje Dopravným úradom poverený lekár (ďalej len „poverený lekár“), ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a špecializáciu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, má k dispozícii zdravotnícke zariadenia na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti13f) v rozsahu podľa osobitného predpisu a Dopravným úradom vydaný doklad o poučení zo znalosti rizík príslušnej pracovnej pozície posudzovanej osoby. Žiadosť o vydanie poverenia na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti člena posádky plavidla obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu lekára, miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, v ktorom lekár vykonáva posudzovanie zdravotnej spôsobilosti, a telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Prílohou k žiadosti sú doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa prvej vety okrem dokladu o poučení zo znalosti rizík príslušnej pracovnej pozície posudzovanej osoby. Poverený lekár je povinný bezodkladne oznámiť Dopravnému úradu všetky zmeny údajov uvedené v žiadosti a jej prílohe. Dopravný úrad odoberie poverenému lekárovi poverenie na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti člena posádky plavidla, ak prestane spĺňať podmienky podľa prvej vety alebo požiada o zrušenie poverenia.

(6) Vyjadrenie o zdravotnej spôsobilosti v lekárskom posudku uvedie lekár podľa odseku 4 alebo poverený lekár slovami „zdravotne spôsobilý“, „zdravotne nespôsobilý“ alebo „zdravotne spôsobilý so zmierňujúcimi opatreniami a obmedzeniami“, pričom zmierňujúce opatrenia a obmedzenia zdravotnej spôsobilosti musia byť uvedené v lekárskom posudku a Dopravný úrad ich zapíše do preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie, jediného dokladu, preukazu odbornej spôsobilosti podľa § 30 ods. 4 alebo preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla.

(7) Člen posádky plavidla podľa § 29 ods. 3 okrem lodného strojníka je povinný preukázať zdravotnú spôsobilosť lekárskym posudkom vydaným povereným lekárom nie starším ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti o

a) vydanie preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie,

b) vydanie prvého preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie alebo prvého jediného dokladu,

c) obnovenie platnosti preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie alebo jediného dokladu, ak sú splnené podmienky podľa odseku 9.

(8) Člen posádky plavidla podľa § 29 ods. 3 a 4 musí najneskôr do troch mesiacov odo dňa dovŕšenia veku 60 rokov a potom každých päť rokov a najneskôr do troch mesiacov odo dňa dovŕšenia veku 70 rokov a potom každé dva roky preukázať zdravotnú spôsobilosť lekárskym posudkom nie starším ako tri mesiace.

(9) Dopravný úrad, prevádzkovateľ plavidla, lodný kapitán Európskej únie alebo vnútroštátny lodný kapitán je oprávnený vyžadovať od člena posádky plavidla, aby preukázal zdravotnú spôsobilosť, ak existujú objektívne skutočnosti naznačujúce, že člen posádky plavidla nespĺňa požiadavky na zdravotnú spôsobilosť.

(10) Kritériá zdravotnej spôsobilosti členov posádky plavidla vykonávajúcich plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(11) Minimálne požiadavky na zdravotnú spôsobilosť členov posádky plavidla vykonávajúcich plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, lodného strojníka a vodcu malého plavidla a podrobnosti o jej posudzovaní, vylúčení a podmienení a vzor lekárskeho posudku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 31b

Služobná lodnícka knižka

(1) Služobná lodnícka knižka je doklad, v ktorom sú zaznamenané údaje o vykonanej práci člena posádky plavidla, najmä o čase plavby a uskutočnených plavbách, vrátane činností spojených s nakládkou a vykládkou, ktoré si vyžadujú aktívne plavebné operácie.

(2) Časom plavby sa rozumie čas meraný v dňoch, ktorý strávili členovia posádky plavidla na palube plavidla počas plavby na vnútrozemských vodných cestách členských štátov. Ak ide o vnútrozemské vodné cesty členských štátov, ktoré prechádzajú aj mimo územia členských štátov, časom plavby sa rozumie aj čas meraný v dňoch, ktorý strávili členovia posádky plavidla na palube plavidla počas plavby na úsekoch vodných ciest nachádzajúcich sa mimo územia členských štátov.

(3) Člen posádky plavidla môže mať len jednu aktívnu služobnú lodnícku knižku Európskej únie alebo jednu aktívnu vnútroštátnu služobnú lodnícku knižku, ktorá je určená na zaznamenávanie údajov. Dopravný úrad po jej vypísaní vydáva novú služobnú lodnícku knižku Európskej únie na základe žiadosti člena posádky plavidla podľa § 29 ods. 3 alebo vnútroštátnu služobnú lodnícku knižku na základe žiadosti člena posádky plavidla podľa § 29 ods. 4.

(4) Žiadosť podľa odseku 3 obsahuje

a) meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia člena posádky plavidla,

b) identifikačné číslo člena posádky plavidla,

c) kontaktné údaje člena posádky plavidla,

d) dosiahnutú odbornú spôsobilosť a číslo dokladu podľa § 30 ods. 3 alebo ods. 4,

e) číslo predchádzajúcej služobnej lodníckej knižky Európskej únie alebo predchádzajúcej vnútroštátnej služobnej lodníckej knižky.

(5) K žiadosti podľa odseku 4 sa prikladá farebná fotografia žiadateľa s rozmermi 3 × 3,5 cm; to neplatí v prípade nasnímania podoby tváre.

(6) Do vnútroštátnej služobnej lodníckej knižky Dopravný úrad na základe predložených dokladov zapisuje a potvrdzuje úradným podpisom a odtlačkom pečiatky tieto údaje:

a) meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia člena posádky plavidla,

b) identifikačné číslo člena posádky plavidla, ak mu je známe,

c) dosiahnutú odbornú spôsobilosť člena posádky plavidla,

d) zdravotnú spôsobilosť člena posádky plavidla,

e) dátum vydania služobnej lodníckej knižky,

f) číslo služobnej lodníckej knižky,

g) číslo predchádzajúcej služobnej lodníckej knižky.

(7) Vzor služobnej lodníckej knižky Európskej únie je ustanovený v osobitnom predpise.16a)

(8) Pri nástupe do služby a ukončení služby člena posádky plavidla vodca plavidla zapisuje a podpisom potvrdzuje tomuto členovi posádky plavidla do služobnej lodníckej knižky Európskej únie, do uznanej služobnej lodníckej knižky Európskej únie podľa odsekov 12 a 13 alebo do vnútroštátnej služobnej lodníckej knižky tieto údaje:

a) názov, jednotné európske identifikačné číslo, typ a dĺžku plavidla,

b) maximálny počet cestujúcich, ak ide o osobnú loď,

c) štát, v ktorom je plavidlo zapísané v registri plavidiel,

d) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu vlastníka plavidla a vodcu plavidla,

e) funkčné zaradenie člena posádky plavidla na plavidle,

f) dátum nástupu do služby a dátum ukončenia služby,

g) čas plavby a preplávané úseky vodných ciest.

(9) Vodca plavidla je povinný zaznamenať členovi posádky plavidla podľa § 29 ods. 3 do aktívnej služobnej lodníckej knižky Európskej únie alebo uznanej služobnej lodníckej knižky Európskej únie podľa odsekov 12 a 13 čas plavby a uskutočnené plavby na úseku vodných ciest so špecifickým rizikom.

(10) Na základe žiadosti člena posádky plavidla podľa § 29 ods. 3 alebo ods. 4, Dopravný úrad po overení pravosti a platnosti záznamov v lodnom denníku alebo iných dôkazov o čase plavby a uskutočnených plavbách potvrdí pravdivosť a platnosť zapísaných záznamov podľa odseku 8 písm. g) v služobnej lodníckej knižke Európskej únie alebo vo vnútroštátnej služobnej lodníckej knižke za obdobie najviac 15 mesiacov pred požiadaním o potvrdenie pravdivosti a platnosti. Zavedením elektronických služobných lodníckych knižiek a elektronických lodných denníkov sa údaje o čase plavby a uskutočnených plavbách potvrdzujú na základe elektronicky zaznamenaných záznamov.

(11) Služobná lodnícka knižka Európskej únie vydaná príslušnými orgánmi iných členských štátov v súlade s právne záväznými aktmi Európskej únie je platná na vodných cestách, ktoré sú prepojené so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu.

(12) Služobná lodnícka knižka vydaná v súlade s nariadeniami pre členov posádky plavidiel plávajúcich na Rýne podľa Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne, ktorými sa ustanovujú požiadavky rovnaké s požiadavkami právne záväzných aktov Európskej únie, je platná na vodných cestách ktoré sú prepojené so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu.

(13) Služobná lodnícka knižka vydaná tretím štátom v súlade s vnútroštátnymi predpismi tretieho štátu, ktorými sa ustanovujú požiadavky rovnaké s požiadavkami právne záväzných aktov Európskej únie, je platná na vodných cestách, ktoré sú prepojené so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, ak tento tretí štát uznáva doklady Európskej únie vydané podľa právne záväzných aktov Európskej únie a Európska komisia vykonávacím aktom uzná služobné lodnícke knižky vydané týmto tretím štátom. Dopravný úrad bezodkladne informuje Európsku komisiu o svojom zistení, že tretí štát nespĺňa požiadavky podľa predchádzajúcej vety, a uvedie dôvody svojho tvrdenia.“.

38. V § 34 ods. 1 sa slová „alebo v príčinnej“ nahrádzajú slovami „a v príčinnej“.

39. V § 38 písm. u) štvrtom bode a § 39 písm. aa) sa nad slovom „predpisu“ odkaz „13a)“ nahrádza odkazom „21d)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21d znie:

21d) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2016 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 329/2019 Z. z.“.

40. § 38 sa dopĺňa písmenami w) až aa), ktoré znejú:

w) zabezpečuje najneskôr do 17. januára 2037 a potom najmenej raz za desať rokov vykonanie nezávislého hodnotenia činností súvisiacich so získavaním a posudzovaním odbornej spôsobilosti a systému evidencie dokladov podľa § 30 ods. 3 a 5, služobných lodníckych knižiek Európskej únie a lodných denníkov nezávislými kvalifikovanými osobami a správu o každom nezávislom hodnotení zasiela Dopravnému úradu do troch mesiacov odo dňa vykonania hodnotenia, aby v prípade zistenia nedostatkov Dopravný úrad tieto nedostatky odstránil v lehote určenej v správe o nezávislom hodnotení,

x) oznamuje Európskej komisii orgány, ktoré organizujú skúšky podľa § 30 ods. 7 a vykonávajú kontrolu nad ich vykonávaním, poverujú osoby vykonávaním výcvikových kurzov podľa § 30a, schvaľujú simulátory podľa § 30b, poverujú lekárov podľa § 31a ods. 5, vedú evidencie dokladov podľa § 30 ods. 3 až 6 a evidenciu lodných denníkov, potvrdzujú údaje do služobnej lodníckej knižky Európskej únie podľa § 31b ods. 10, vydávajú, obnovujú, pozastavujú alebo odnímajú doklady podľa § 30 ods. 3 až 6, vydávajú lodné denníky a ukladajú sankcie podľa § 39d, 40 a 40a,

y) oznamuje do 17. januára 2028 Európskej komisii informácie týkajúce sa odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla podľa § 29 ods. 3 na základe jej usmernení,

z) sprístupňuje Európskej komisii informácie týkajúce sa odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla podľa § 29 ods. 4,

aa) informuje Európsku komisiu o prijatí opatrení na úsekoch vodných ciest so špecifickým rizikom, ktoré sú prepojené so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu s odôvodnením ich prijatia, najneskôr šesť mesiacov pred predpokladaným dňom prijatia týchto opatrení; ak ide o taký úsek vodnej cesty so špecifickým rizikom, ktorý sa nachádza pozdĺž hranice s iným členským štátom, Európsku komisiu informujú ministerstvo a príslušný orgán členského štátu po vzájomnej konzultácii spoločne.“.

41. V § 39 písm. a) šiestom bode sa za slovo „priebehom“ vkladajú slová „výcvikového kurzu a základného bezpečnostného výcviku podľa § 30a a“.

42. V § 39 sa písmeno a) dopĺňa desiatym bodom a jedenástym bodom, ktoré znejú:

10. minimálnymi technickými a funkčnými požiadavkami na simulátory podľa § 30b,

11. posudzovaním zdravotnej spôsobilosti člena posádky plavidla povereným lekárom podľa § 31a.“.

43. V § 39 písm. c) sa vypúšťa tretí bod.

44. V § 39 sa písmeno d) dopĺňa štvrtým bodom a piatym bodom, ktoré znejú:

4. simulátory podľa § 30b,

5. dokumenty podľa § 30a ods. 1 písm. d) až i) a ods. 2 písm. d) až h),“.

45. V § 39 písm. i) druhý bod znie:

2. doklady podľa § 30 ods. 4,“.

46. V § 39 písm. i) piaty bod znie:

5. doklady podľa § 30 ods. 3,“.

47. V § 39 písm. i) šiestom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „poverenie na vykonávanie výcvikového kurzu a poverenie na vykonávanie základného bezpečnostného výcviku,“.

48. V § 39 sa písmeno i) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

8. poverenie na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti člena posádky plavidla podľa § 31a,“.

49. V § 39 písm. k) prvý bod a druhý bod znejú:

1. lodné denníky,

2. doklad o poučení zo znalosti rizík príslušnej pracovnej pozície posudzovanej osoby,“.

50. V § 39 písm. l) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „poverení na vykonávanie výcvikového kurzu, poverení na vykonávanie základného bezpečnostného výcviku a poverení na vykonávanie technickej prehliadky malého plavidla,“.

51. V § 39 písm. l) tretí bod znie:

3. evidenciu lodných listín podľa písmena i) prvého a štvrtého bodu,“.

52. V § 39 sa písmeno l) dopĺňa jedenástym bodom až sedemnástym bodom, ktoré znejú:

11. evidenciu dokladov podľa písmena i) druhého bodu, ktoré boli vydané alebo odňaté, ktorých platnosť sa skončila, bola pozastavená alebo obnovená alebo ktoré boli nahlásené ako stratené, ukradnuté alebo zničené,

12. evidenciu dokladov podľa písmena i) piateho bodu, ktoré boli vydané alebo odňaté, ktorých platnosť sa skončila, bola pozastavená alebo obnovená alebo ktoré boli nahlásené ako stratené, ukradnuté alebo zničené,

13. evidenciu preukazov odbornej spôsobilosti vodcov malých plavidiel, ktoré boli vydané alebo odňaté, alebo ktoré boli nahlásené ako stratené, ukradnuté alebo zničené,

14. evidenciu lodných denníkov, ktoré boli vydané alebo odňaté, ktorých platnosť sa skončila, bola pozastavená alebo obnovená alebo ktoré boli nahlásené ako stratené, ukradnuté alebo zničené,

15. evidenciu žiadostí o schválenie simulátora, dokumentácie podľa § 30b ods. 2 a schválených simulátorov,

16. evidenciu poverených lekárov,

17. evidenciu dokladov o poučení zo znalosti rizík príslušnej pracovnej pozície posudzovanej osoby,“.

53. V § 39 písm. n) treťom bode sa za slovo „zápisy“ vkladajú slová „a záznamy o lodných denníkoch“, nad slovom „predpisu“ sa odkaz 22b nahrádza odkazom 13e a na konci sa pripájajú tieto slová: „a plní funkciu jednotného kontaktného miesta pre Európsku databázu trupov plavidiel pre Európsku komisiu a iné členské štáty,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22b sa vypúšťa.

54. V § 39 sa písmeno n) dopĺňa štvrtým bodom a piatym bodom, ktoré znejú:

4. zápisy osobitných povolení podľa § 30 ods. 5 do preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie,

5. zápis osobitného povolenia podľa § 30 ods. 6 do preukazu odbornej spôsobilosti – vnútroštátny lodný kapitán,“.

55. V § 39 písm. y) sa písmená „m) a n)“ nahrádzajú písmenami „m), n) a y)“.

56. V § 39 písm. z) sa nad slovom „predpisu“ odkaz 23h nahrádza odkazom 21d a nad slovom „predpisov“ sa odkaz 23i nahrádza odkazom 23h.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23h znie:

23h) Zákon č. 56/2018 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2016 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 239/2019 Z. z.“.

57. § 39 sa dopĺňa písmenami ad) a ae), ktoré znejú:

ad) zavedie a udržiava systém riadenia kvality17) pre operačné činnosti, ktoré súvisia s plnením jeho povinností súvisiacich s posudzovaním odbornej spôsobilosti a evidenciou dokladov podľa § 30 ods. 3, služobných lodníckych knižiek Európskej únie, lodných denníkov a poverení na výcvikové kurzy,

ae) oznamuje Európskej komisii

1. zoznam schválených, zrušených a pozastavených výcvikových kurzov, v ktorom uvedie názov výcvikového kurzu, názvy udelených dokladov podľa § 30a ods. 1 písm. h) po úspešnom ukončení výcvikového kurzu, poverené osoby na vykonávanie výcvikových kurzov, odborné spôsobilosti, ktoré výcvikový kurz umožňuje získať a rok nadobudnutia platnosti poverenia,

2. aktuálny zoznam schválených simulátorov.“.

58. V § 39a ods. 8 sa nad slovom „služby“ odkaz 23g nahrádza odkazom 23i.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23i znie:

23i) Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

59. V § 39a ods. 11 písm. c) sa nad slovom „predpisov“ odkaz 23h nahrádza odkazom 23j.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23j znie:

23j) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov, zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

60. V poznámke pod čiarou k odkazu 24 sa na konci pripájajú tieto slová: „v platnom znení“.

61. Poznámka pod čiarou k odkazu 24c znie:

24c) Regionálna dohoda o rádiotelefónnej službe na vnútrozemských vodných cestách (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 7/2006 Z. z.).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/838 z 20. februára 2019 o technických špecifikáciách systémov lokalizácie plavidiel a sledovania ich dráhy, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 415/2007 (Ú. v. EÚ L 138, 24. 5. 2019).“.

62. Poznámka pod čiarou k odkazu 24ca znie:

24ca) Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 2019/838.“.

63. V § 39d ods. 1 sa za slovo „kurzu“ vkladá čiarka a slová „výcvikového kurzu alebo základného bezpečnostného výcviku“.

64. V § 39d ods. 5 písm. a) sa za slová „posádky plavidla“ vkladá čiarka a slová „odborníkovi na prepravu cestujúcich, odborníkovi na skvapalnený zemný plyn a vedúcemu na plavebných komorách“ a slová „preukaz o odbornej spôsobilosti“ sa nahrádzajú slovami „doklad podľa § 30 ods. 3 až 6“.

65. V § 39d ods. 7 sa slová „preukazov a lodných osvedčení podľa odseku 5 písm. a) až“ nahrádzajú slovami „lodných osvedčení podľa odseku 5 písm. b) a“ a na konci sa pripája táto veta: „O zadržaní dokladov uvedených v § 30 ods. 3 a 5, ktoré boli zadržané podľa odseku 5 písm. a) Dopravný úrad bezodkladne vykoná záznam v Databáze odborných spôsobilostí členov posádky plavidla Európskej únie.“.

66. V § 39d ods. 9 sa slová „Preukazy o odbornej spôsobilosti“ nahrádzajú slovami „Doklady podľa § 30 ods. 3 až 6 alebo § 31“ a slová „preukaz o odbornej spôsobilosti“ sa nahrádzajú slovami „doklady podľa § 30 ods. 3 až 6 alebo § 31“.

67. V § 39e ods. 1 písm. a) sa za slovo „kurz“ vkladá čiarka a slová „výcvikový kurz alebo základný bezpečnostný výcvik“ a za slovo „kurze“ sa vkladá čiarka a slová „výcvikovom kurze alebo základnom bezpečnostnom výcviku, vstupovať do priestoru, v ktorom sa nachádza schválený simulátor používaný na praktickú skúšku na posudzovanie odbornej spôsobilosti a monitorovať priebeh kvalifikačného kurzu, výcvikového kurzu alebo základného bezpečnostného výcviku“.

68. V § 39e ods. 1 písm. e) sa za slová „posádky plavidla“ vkladá čiarka a slová „odborníka na prepravu cestujúcich, odborníka na skvapalnený zemný plyn“ a slová „preukazu o odbornej spôsobilosti“ sa nahrádzajú slovami „dokladu podľa § 30 ods. 3 až 6“.

69. V § 39e ods. 1 písm. g) sa za slovo „kurzu,“ vkladajú slová „výcvikového kurzu alebo základného bezpečnostného výcviku,“.

70. V § 39e ods. 1 písm. h) sa za slová „posádky plavidla“ vkladá čiarka a slová „odborníka na prepravu cestujúcich, odborníka na skvapalnený zemný plyn“.

71. V § 39e ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „kurzu“ vkladá čiarka a slová „osoba poverená vykonávaním výcvikového kurzu, osoba poverená vykonávaním základného bezpečnostného výcviku“.

72. V 39e ods. 2 písm. h) sa za slovo „kurz“ vkladajú slová „výcvikový kurz, základný bezpečnostný výcvik alebo v ktorom sa nachádza schválený simulátor a“.

73. V § 39e ods. 2 písm. i) sa za slovo „kurzu,“ vkladajú slová „dokumentácie výcvikového kurzu alebo dokumentácie základného bezpečnostného výcviku,“ a za slovo „poskytnúť“ sa vkladajú slová „potrebnú súčinnosť,“.

74. V § 40 ods. 1 písm. h) sa slová „(§ 28 ods. 16, § 34)“ nahrádzajú slovami „(§ 5 ods. 6, § 28 ods. 16, § 34 a § 39b ods. 3) a slová „(§ 29 ods. 1 až 3, § 30 ods. 4 a 6)“ sa nahrádzajú slovami „(§ 29 ods. 1 a 2, § 30 ods. 5, 6, 18 a 19)“.

75. V § 40 ods. 1 písm. i) sa slová „preukazu o odbornej spôsobilosti“ nahrádzajú slovami „dokladov podľa § 30 ods. 3 až 6 alebo preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla“.

76. V § 40 ods. 1 písm. o) sa za slovo „kurz“ vkladá čiarka a slová „výcvikový kurz alebo základný bezpečnostný výcvik“.

77. V § 40a ods. 3 písm. a) sa slová „§ 24 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 24 ods. 9“ a za slová „§ 28 ods. 2, 3 a 6“ sa vkladá čiarka a slová „§ 29 ods. 8“.

78. V § 40a ods. 3 písmeno c) znie:

c) osobe poverenej vykonávaním výcvikového kurzu, ktorá porušila povinnosti pri vykonávaní výcvikového kurzu alebo vykonáva výcvikový kurz v rozpore s týmto zákonom alebo súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi,“.

79. V § 40a sa odsek 3 dopĺňa písmenami p) až r), ktoré znejú:

p) osobe, ktorá vykonáva výcvikový kurz bez poverenia na vykonávanie výcvikového kurzu vydaného Dopravným úradom,

q) osobe, ktorá vykonáva základný bezpečnostný výcvik bez poverenia na vykonávanie základného bezpečnostného výcviku vydaného Dopravným úradom,

r) osobe poverenej vykonávaním základného bezpečnostného výcviku, ktorá porušila povinnosti pri vykonávaní základného bezpečnostného výcviku alebo vykonáva základný bezpečnostný výcvik v rozpore s týmto zákonom alebo súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.“.

80. V § 40a ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

81. V § 40a ods. 10 písm. a) sa slová „ňou vydaný preukaz o odbornej spôsobilosti“ nahrádzajú slovami „ním vydaný doklad podľa § 30 ods. 3 až 6 alebo § 31“ a slovo „preukazu“ sa nahrádza slovami „dokladu podľa § 30 ods. 3 až 6 alebo § 31“.

82. V § 40a ods. 11 sa slová „preukazu o odbornej spôsobilosti“ nahrádzajú slovami „dokladu podľa § 30 ods. 3 až 6 alebo § 31“.

83. V § 41 ods. 2 sa za slová „§ 39 písm. a), c), d)“ vkladajú slová „prvý bod a druhý bod“.

84. V § 41 ods. 3 sa slová „preukazu odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla“ nahrádzajú slovami „dokladu podľa § 30 ods. 3 až 6“.

85. V § 41a ods. 1 písmeno f) znie:

f) lodné listiny, doklady a preukazy podľa § 39 písm. i) prvého bodu až piateho bodu,“.

86. V § 41a ods. 1 písm. g) sa slová „potvrdenie zdravotnej spôsobilosti“ nahrádzajú slovami „lodné denníky“.

87. V § 41a ods. 1 písmeno k) znie:

k) doklad o poučení zo znalosti rizík príslušnej pracovnej pozície posudzovanej osoby podľa § 39 písm. k) druhého bodu.“.

88. V § 41a ods. 1 sa vypúšťa písmeno l).

89. V § 42 sa na konci pripája táto veta: „Na členov posádky plavidla správcu vodného toku, ktorí prevádzkujú plavidlo na vodnej ceste, ktorá je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, sa nevzťahujú ustanovenia § 29 ods. 3, § 30 ods. 3, 5, 8 až 15, 20 až 22, 24, 26, § 31a ods. 5 a 7, § 31b ods. 7, 9, 11 až 13.“.

90. V § 43f ods. 1 sa slová „§ 19 ods. 2, § 24 ods. 6 a § 31b ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 2 a § 24 ods. 7“.

91. V § 43f sa vypúšťajú odseky 2 a 4.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

92. V § 43f odsek 2 znie:

(2) Platnosť osvedčenia o príslušnosti k plavbe na Rýne podľa § 7a, lodného osvedčenia malého plavidla podľa § 28 ods. 9, ciachového preukazu podľa § 28 ods. 12 a povolenia na státie plávajúceho zariadenia podľa § 28 ods. 3 písm. d), ktorá uplynula alebo uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje do uplynutia troch mesiacov od odvolania krízovej situácie.“.

93. Za § 43f sa vkladá § 43g, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠43g

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 17. januára 2022

(1) Preukazy odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla okrem preukazov odbornej spôsobilosti na funkciu vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu, preukazy radarového navigátora, potvrdenia znalostí špecifických úsekov vodnej cesty Dunaj a preukazy vedúcich plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky vydané do 17. januára 2022 zostávajú v platnosti do 17. januára 2032. Preukazy odbornej spôsobilosti na funkciu vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu vydané do 17. januára 2022 zostávajú v platnosti.

(2) Služobné lodnícke knižky členov posádky plavidla a lodné denníky vydané do 17. januára 2022 zostávajú v platnosti do 17. januára 2032.

(3) Dopravný úrad vydá pred 18. januárom 2032 preukaz odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie držiteľovi preukazu odbornej spôsobilosti na funkciu lodný kapitán, na funkciu lodný kapitán I. triedy alebo na funkciu lodný kapitán II. triedy a držiteľovi preukazu vodcu plávajúceho stroja I. triedy kategórie A na základe žiadosti, ak preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti a preukáže, že spĺňa požiadavky na zdravotnú spôsobilosť podľa osobitného predpisu.

(4) Dopravný úrad zapíše pred 18. januárom 2032 osobitné povolenie na plavbu pomocou radaru do preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie držiteľovi preukazu radarového navigátora a osobitné povolenie na plavbu na vodných cestách so špecifickým rizikom do preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie držiteľovi potvrdenia znalostí špecifických úsekov vodnej cesty Dunaj na základe žiadosti, ak preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti.

(5) Dopravný úrad zapíše pred 18. januárom 2032 osobitné povolenie na plavbu na vodných cestách námorného charakteru do preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie držiteľovi preukazu odbornej spôsobilosti na funkciu lodný kapitán na základe žiadosti, ak preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti.

(6) Dopravný úrad vydá pred 18. januárom 2032 preukaz odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na prepravu cestujúcich držiteľovi preukazu odbornej spôsobilosti na funkciu lodný kapitán, na funkciu lodný kapitán I. triedy alebo na funkciu lodný kapitán II. triedy na základe žiadosti, ak preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti a preukáže, že spĺňa požiadavky na zdravotnú spôsobilosť podľa osobitného predpisu.

(7) Dopravný úrad vydá pred 18. januárom 2032 služobnú lodnícku knižku Európskej únie držiteľovi preukazu odbornej spôsobilosti na funkciu lodný kapitán, na funkciu lodný kapitán I. triedy alebo na funkciu lodný kapitán II. triedy a držiteľovi preukazu vodcu plávajúceho stroja I. triedy kategórie A na základe žiadosti, ak preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti.

(8) Dopravný úrad vydá pred 18. januárom 2032 jediný doklad držiteľovi preukazu odbornej spôsobilosti na funkciu kormidelník na základe žiadosti, ak preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti a preukáže, že spĺňa požiadavky na zdravotnú spôsobilosť podľa osobitného predpisu.

(9) Dopravný úrad vydá pred 18. januárom 2032 držiteľovi preukazu odbornej spôsobilosti na funkciu lodník jediný doklad na základe žiadosti, ak preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti a preukáže, že spĺňa požiadavky na zdravotnú spôsobilosť podľa osobitného predpisu alebo preukaz odbornej spôsobilosti – vnútroštátny lodník a vnútroštátnu služobnú lodnícku knižku, ak preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti.

(10) Dopravný úrad vydá pred 18. januárom 2032 pomocnému lodníkovi jediný doklad na základe žiadosti, ak preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti a preukáže, že spĺňa požiadavky na zdravotnú spôsobilosť podľa osobitného predpisu alebo preukaz odbornej spôsobilosti – vnútroštátny pomocný lodník a vnútroštátnu služobnú lodnícku knižku na základe žiadosti, ak preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti.

(11) Dopravný úrad vydá jediný doklad podľa odsekov 8 až 10, ak požiadavky na získanie odbornej spôsobilosti na vydanie tohto jediného dokladu sú obdobné alebo nižšie ako požiadavky na odbornú spôsobilosť na vydanie preukazu, ktorý sa nahrádza. Ak sú požiadavky na získanie odbornej spôsobilosti na vydanie jediného dokladu podľa odseku 6 vyššie ako požiadavky na získanie odbornej spôsobilosti na vydanie preukazu odbornej spôsobilosti, ktorý sa nahrádza, Dopravný úrad vydá jediný doklad pre odbornú spôsobilosť lodník, ak má žiadateľ plavebnú prax 540 dní vrátane najmenej 180 dní na vnútrozemských vodných cestách, jediný doklad pre odbornú spôsobilosť kvalifikovaný lodník, ak má žiadateľ plavebnú prax 900 dní vrátane najmenej 540 dní na vnútrozemských vodných cestách, jediný doklad pre odbornú spôsobilosť kormidelník, ak má žiadateľ plavebnú prax 1080 dní vrátane najmenej 720 dní na vnútrozemských vodných cestách. Žiadateľ plavebnú prax preukáže námorníckou knižkou, služobnou lodníckou knižkou, lodným denníkom alebo písomným potvrdením zamestnávateľa, u ktorého plavebnú prax získal.

(12) Dopravný úrad vydá pred 18. januárom 2032 preukaz odbornej spôsobilosti – lodný strojník a vnútroštátnu služobnú lodnícku knižku držiteľovi preukazu odbornej spôsobilosti na funkciu lodný strojník I. triedy alebo držiteľovi preukazu odbornej spôsobilosti na funkciu lodný strojník II. triedy na základe žiadosti, ak preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti.

(13) Dopravný úrad vydá pred 18. januárom 2032 preukaz odbornej spôsobilosti – vnútroštátny lodný kapitán a vnútroštátnu služobnú lodnícku knižku držiteľovi preukazu odbornej spôsobilosti na funkciu lodný kapitán III. triedy na základe žiadosti, ak preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti.

(14) Dopravný úrad zapíše pred 18. januárom 2032 osobitné povolenie na plavbu pomocou radaru do preukazu odbornej spôsobilosti – vnútroštátny lodný kapitán držiteľovi preukazu radarového navigátora na základe žiadosti, ak preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti.

(15) Dopravný úrad vydá pred 18. januárom 2032 preukaz odbornej spôsobilosti – vodca plávajúceho stroja a vnútroštátnu služobnú lodnícku knižku držiteľovi preukazu odbornej spôsobilosti na funkciu vodca plávajúceho stroja II. triedy kategórie A, držiteľovi preukazu odbornej spôsobilosti na funkciu vodca plávajúceho stroja I. triedy kategórie B alebo držiteľovi preukazu odbornej spôsobilosti na funkciu vodca plávajúceho stroja II. triedy kategórie B na základe žiadosti, ak preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti.

(16) Dopravný úrad vydá pred 18. januárom 2032 vnútroštátnu služobnú lodnícku knižku držiteľovi preukazu odbornej spôsobilosti na funkciu vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu na základe žiadosti, ak preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti.

(17) Dopravný úrad vydá pred 18. januárom 2032 preukaz odbornej spôsobilosti – vedúci plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky držiteľovi preukazu odbornej spôsobilosti na funkciu vedúci plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky na základe žiadosti, ak žiadateľ preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti.

(18) Preukazy odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla, služobné lodnícke knižky členov posádky plavidla a lodné denníky vydané tretím štátom do 17. januára 2024 môže Dopravný úrad uznať na vodných cestách na území Slovenskej republiky do 17. januára 2032 na základe podmienok vzájomného uznávania alebo podmienok ustanovených v medzinárodných zmluvách platných do 15. januára 2018.“.

94. V prílohe č. 1 sa vypúšťajú druhý bod a tretí bod.

Doterajší štvrtý bod až pätnásty bod sa označujú ako druhý bod až trinásty bod.

95. Príloha č. 1 sa dopĺňa štrnástym až šestnástym bodom, ktoré znejú:

14. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2397 z 12. decembra 2017 o uznávaní odborných kvalifikácií v oblasti vnútrozemskej plavby a o zrušení smerníc Rady 91/672/EHS a 96/50/ES (Ú. v. EÚ L 345, 27. 12 .2017) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1233 zo 14. júla 2021 (Ú. v. EÚ L 274, 30. 7. 2021).

15. Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2020/12 z 2. augusta 2019, ktorou sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2397, pokiaľ ide o normy odbornej spôsobilosti a zodpovedajúcich vedomostí a zručností, normy pre praktické skúšky, pre schvaľovanie simulátorov a pre zdravotnú spôsobilosť (Ú. v. EÚ L 6, 10. 1. 2020).

16. Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2020/1833 z 2. októbra 2020, ktorou sa menia prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES, pokiaľ ide o prispôsobenie vedeckému a technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 408, 4. 12. 2020).“.

96. Prílohy č. 2, 3a a 4 sa vypúšťajú.

97. Slová „evidencia plavidiel“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „register plavidiel“ v príslušnom tvare.

98. Slová „výpis z obdobného registra“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „osvedčený preklad výpisu z obdobného registra“ v príslušnom tvare.

99. Slová „colných orgánov“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „orgánov finančnej správy“ v príslušnom tvare.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z .z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona 386/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 395/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 310/2020 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z., zákona č. 149/2021 Z. z., zákona č. 259/2021 Z. z., zákona č. 287/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 372/2021 Z. z. sa mení takto:

1. V prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VI. Doprava položka 93 vrátane oslobodenia a poznámky znie:

Položka 93

a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu ...........150 eur

b) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu .............................................. 20 eur

c) Vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu .............................. 10 eur

d) Zmena údajov v osvedčení o odbornej spôsobilosti dopravcu .................................... 10 eur

e) Vykonanie skúšky bezpečnostného poradcu alebo odborníka ................................. 166 eur

f) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného
poradcu alebo odborníka ......................................................................................... 16 eur

g) Vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa písmena f) ................... 10 eur

h) Vykonanie teoretickej skúšky na získanie odbornej spôsobilosti ............................. 166 eur

i) Vykonanie teoretickej skúšky na získanie osobitného povolenia
na plavbu pomocou radaru alebo na získanie osobitného povolenia
na vodných cestách námorného charakteru .............................................................. 60 eur

j) Vykonanie praktickej skúšky alebo opravnej praktickej skúšky na získanie

1. odbornej spôsobilosti lodný kapitán EÚ alebo odborník
na skvapalnený zemný plyn ................................................................................ 500 eur

2. odbornej spôsobilosti odborník na prepravu cestujúcich ..................................... 500 eur

3. osobitného povolenia na plavbu pomocou radaru ................................................ 500 eur

k) Vykonanie opravnej teoretickej skúšky podľa

1. písmena h) ........................................................................................................... 83 eur

2. písmena i) ............................................................................................................ 30 eur

l) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla ................................ 32 eur

m) Vykonanie opravnej skúšky podľa písmena l) .......................................................... 16 eur

n) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla .............................. 10 eur

o) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie,
preukazu odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na skvapalnený
zemný plyn, preukazu odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník
na prepravu cestujúcich, preukazu odbornej spôsobilosti – lodný strojník,
preukazu odbornej spôsobilosti – vnútroštátny lodný kapitán, preukazu
odbornej spôsobilosti – vnútroštátny lodník, preukazu odbornej
spôsobilosti – vnútroštátny pomocný lodník, preukazu vedúceho plavby
na plavebných komorách Slovenskej republiky, preukazu odbornej
spôsobilosti – vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu alebo
preukazu odbornej spôsobilosti – vodca plávajúceho stroja ...................................... 10 eur

p) Vydanie služobnej lodníckej knižky Európskej únie
alebo služobnej lodníckej knižky ako jediného dokladu ............................................ 30 eur

q) Vydanie vnútroštátnej služobnej lodníckej knižky .................................................... 30 eur

r) Vydanie poverenia na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti ..................................... 10 eur

s) Vydanie lodného denníka ........................................................................................ 50 eur

t) Schválenie simulátora ............................................................................................100 eur

u) Vydanie poverenia na vykonávanie výcvikového kurzu alebo vydanie
poverenia na vykonávanie základného bezpečnostného výcviku ..............................150 eur

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmen l) až n) tejto položky sú oslobodení plavební inšpektori. Od poplatku podľa písmena o) tejto položky je oslobodené vydanie preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie, preukazu odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na skvapalnený zemný plyn a preukazu odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na prepravu cestujúcich v elektronickej podobe.

Poznámka

Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú iba na vnútrozemskú plavbu.“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 25b sa vypúšťa.

Čl. III

Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 299/2014 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z. a zákona č. 55/2019 Z. z. sa mení takto:

1. V § 23c ods. 1 sa slovo „palubnom“ nahrádza slovom „lodnom“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 13e znie:

13e) § 28 ods. 13 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 17. januára 2022.


Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.