Oznámenie č. 37/2021 Z. z.Oznámenie o oprave chyby v zákone č. 423/2020 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2021-37
Platnosť od 30.01.2021
Účinnosť od 30.01.2021
Aktuálne znenie 30.01.2021

37

OZNÁMENIE

o oprave chyby v zákone č. 423/2020 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva

V čl. VIII bode 79 v § 151zf ods. 6 majú byť namiesto slov „§ 28 a 29“ správne uvedené slová „§ 28 až 29“.