Zákon č. 270/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2021-270
Platnosť od 10.07.2021
Účinnosť od 01.08.2021
Aktuálne znenie 01.08.2021

270

ZÁKON

z 23. júna 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona č. 277/1998 Z. z., zákona č. 57/1999 Z. z., zákona č. 447/2000 Z. z., zákona č. 175/2002 Z. z., zákona č. 668/2002 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 94/2006 Z. z., zákona č. 598/2006 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 236/2011 Z. z., zákona č. 532/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 97/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 338/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 443/2015 Z. z., zákona č. 340/2016 Z. z., zákona č. 334/2017 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 90/2019 Z. z., zákona č. 471/2019 Z. z., zákona č. 472/2019 Z. z. a zákona č. 423/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4a ods. 2 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

2. V § 4a sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Kancelária národnej rady môže uzavrieť zmluvu o zabezpečení služieb asistenta poslanca1b) podľa odseku 2 aj so spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá má len jedného spoločníka, ktorý je zároveň jej jediným konateľom a ktorý spĺňa podmienky pre asistenta poslanca podľa odseku 2.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2021.


Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduar Heger v. r.