Uznesenie č. 267/2021 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 406 k návrhu na určenie príslušného stupňa Alert systému pre prijímanie protiepidemických opatrení na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2021-267
Platnosť od 09.07.2021
Účinnosť od 12.07.2021
Aktuálne znenie 12.07.2021

267

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 406

zo 7. júla 2021

k návrhu na určenie príslušného stupňa Alert systému pre prijímanie protiepidemických opatrení na vnútorných hraniciach
Slovenskej republiky

Číslo: 13428/2021

Predkladateľ: minister zdravotníctva

Vláda

A. schvaľuje

A.1. s účinnosťou od 12. júla 2021 určenie II. stupňa Alert systému pre prijímanie protiepidemických opatrení na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky;

B. ukladá

ministrovi vnútra

B.1. oprávnenie určiť na všetkých bývalých hraničných priechodoch III. kategórie stav, rozsah a spôsob výkonu kontrol týkajúcich sa karanténnych povinností osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky,

predsedovi vlády

B.2. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,

bezodkladne

ministerke kultúry

B.3. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR.

bezodkladne

Vykonajú: minister vnútra

predseda vlády

ministerka kultúry

Na vedomie: prezidentka SR

predseda Národnej rady SR