Zákon č. 262/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2021-262
Platnosť od 08.07.2021
Účinnosť od 01.08.2021
Aktuálne znenie 01.08.2021

262

ZÁKON

z 18. júna 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. a zákona č. 160/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Tento zákon sa nevzťahuje na dovoz archívnych dokumentov na územie Slovenskej republiky.“.

2. V § 5 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „predmet kultúrnej hodnoty získaný nezákonným obchodom, neoprávneným privlastnením alebo drancovaním v prostredí ozbrojeného konfliktu, predmet kultúrnej hodnoty získaný nezákonnými archeologickými vykopávkami alebo nezákonným vyzdvihnutím z mora, rieky alebo jazera.“.

3. V § 7 ods. 2 sa slovo „obmedzenia“ nahrádza slovom „zamedzenia“.

4. V § 7 ods. 4 sa za slovo „vzťahujú“ vkladajú slová „na držbu predmetu kultúrnej hodnoty a“.

5. Za § 7 sa vkladajú § 7a a 7b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠7a

Príležitostný predajca

(1) Príležitostným predajcom na účely tohto zákona je osoba, ktorá príležitostne ponúka na predaj predmety kultúrnej hodnoty najmä na príležitostnom trhu, burze starožitností, výmennom stretnutí zberateľov alebo prostredníctvom internetu a ktorej predmetom podnikania alebo predmetom činnosti nie je obchodovanie s predmetmi kultúrnej hodnoty.

(2) Príležitostný predajca je povinný vedieť preukázať, že ponúkaný predmet kultúrnej hodnoty nadobudol zákonným spôsobom a je povinný vedieť preukázať pôvod ponúkaného predmetu kultúrnej hodnoty. Skutočnosti podľa predchádzajúcej vety sa preukazujú napríklad dokladom o nadobudnutí predmetu kultúrnej hodnoty, potvrdením príslušného orgánu verejnej správy, dokladom vydaným príslušným orgánom štátu pôvodu predmetu kultúrnej hodnoty, najmä povolením na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty alebo potvrdením, že na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty sa nevyžaduje povolenie alebo znaleckým posudkom.

§ 7b

Zákaz obchodovania

Predaj alebo kúpa predmetu kultúrnej hodnoty, ktorý bol nelegálne získaný, dovezený na územie Slovenskej republiky v rozpore s § 5 alebo vstúpil na colné územie Európskej únie v rozpore s osobitným predpisom,15a) sa zakazuje.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:

15a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/880 zo 17. apríla 2019 o vstupe a dovoze tovaru kultúrnej hodnoty (Ú. v. EÚ L 151, 7. 6. 2019).“.

6. V § 8 ods. 1 druhá veta znie: „Na výkon kontroly sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.16)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

16) Druhá a tretia časť zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.“.

7. V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) požadovať preukázanie totožnosti kontrolovaných osôb.“.

8. V § 8 ods. 3 sa za slovo „predajca“ vkladá čiarka a slová „príležitostný predajca“.

9. V § 9 ods. 1 prvej vete sa za slová „tohto zákona“ vkladajú slová „a osobitného predpisu15a)“.

10. V § 9 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „doklady preukazujúce, že nedošlo k vstupu predmetu kultúrnej hodnoty v rozpore s osobitným predpisom18aa) (ďalej len „nezákonný vstup“) alebo doklady preukazujúce, že nedošlo k porušeniu § 5, ak ide o predmet kultúrnej hodnoty, na ktorý sa nevzťahuje osobitný predpis18ab) (ďalej len „iný predmet kultúrnej hodnoty“),“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 18aa a 18ab znejú:

18aa) Čl. 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/880.

18ab) Čl. 2 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/880.“.

11. V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) vyzvať osobu podozrivú z uskutočňovania nezákonného vstupu alebo podozrivú z porušenia § 5, ak ide o iný predmet kultúrnej hodnoty, aby poskytla informácie o pôvode predmetu kultúrnej hodnoty.“.

12. V § 9 ods. 3 sa za slová „tohto zákona“ vkladajú slová „alebo osobitného predpisu15a)“ a za slová „podľa ods. 1 písm. b)“ sa vkladajú slová „alebo písm. c)“.

13. V § 9 ods. 4 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „údajmi v dokladoch preukazujúcich, že nedošlo k nezákonnému vstupu alebo údajmi v dokladoch preukazujúcich, že nedošlo k porušeniu § 5, ak ide o iný predmet kultúrnej hodnoty.“.

14. V § 9 ods. 5 sa slovo „a“ za slovami „žiadateľ o dotáciu“ nahrádza čiarkou a za slová „právnické osoby podľa § 6 ods. 2“ sa vkladá čiarka a slová „osoba podozrivá z uskutočňovania nezákonného vstupu a osoba podozrivá z porušenia § 5, ak ide o iný predmet kultúrnej hodnoty,“.

15. Za § 9 sa vkladajú § 9a až 9f, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠9a

Zadržanie predmetu kultúrnej hodnoty

(1) Colný úrad zadrží predmet kultúrnej hodnoty, ak ide o tovar pod colným dohľadom a ak má podozrenie, že ide o nezákonný vstup alebo podozrenie, že došlo k porušeniu § 5, ak ide o iný predmet kultúrnej hodnoty. Colný úrad zadrží okrem predmetu kultúrnej hodnoty aj predložené doklady a sprievodnú dokumentáciu.

(2) Colný úrad bezodkladne oznámi ministerstvu kultúry, že došlo k zadržaniu predmetu kultúrnej hodnoty a oznámi mu všetky zistené údaje, najmä

a) identifikačné údaje osoby, ktorej bol predmet kultúrnej hodnoty zadržaný,

b) identifikačné údaje držiteľa zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty,

c) identifikačné údaje vlastníka zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty,

d) predpokladaný alebo uvedený štát pôvodu zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty,

e) dátum a miesto zadržania predmetu kultúrnej hodnoty.

(3) Colný úrad vyhotoví aj popis a fotodokumentáciu zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty, ktoré spolu s kópiou colného vyhlásenia, predložených colných dokladov, inej predloženej dokumentácie a informáciou o dátume, keď mu bol tovar predložený, postúpi ministerstvu kultúry súčasne s oznámením podľa odseku 2.

§ 9b

Postup po zadržaní predmetu kultúrnej hodnoty colnými úradmi

(1) Ministerstvo kultúry v lehote piatich pracovných dní od doručenia oznámenia a dokumentácie podľa § 9a ods. 2 a 3 posúdi dôvodnosť zadržania predmetu kultúrnej hodnoty colným úradom s ohľadom na jeho povahu a možný nezákonný vstup alebo možné porušenie § 5, ak ide o iný predmet kultúrnej hodnoty, a na základe predbežného zhodnotenia charakteru zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty zašle colnému úradu záväzné stanovisko, v ktorom uvedie,

a) že zadržaný predmet kultúrnej hodnoty možno prepustiť do navrhovaného colného režimu, alebo

b) dôvody, ktoré bránia prepusteniu predmetu kultúrnej hodnoty do navrhovaného colného režimu.

(2) Ak ministerstvo kultúry nevydá do piatich pracovných dní od doručenia oznámenia a dokumentácie podľa § 9a ods. 2 a 3 záväzné stanovisko k zadržanému predmetu kultúrnej hodnoty alebo v tejto lehote nepožiada colný úrad o predĺženie lehoty na vydanie záväzného stanoviska, colný úrad prepustí predmet kultúrnej hodnoty do navrhovaného colného režimu, ak tomu nebránia iné prekážky.

(3) Ministerstvo kultúry v záväznom stanovisku podľa odseku 1 písm. b) súčasne určí aj odbornú inštitúciu v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti uvedenú v prílohe č. 7 (ďalej len „odborná inštitúcia“), v ktorej bude zadržaný predmet kultúrnej hodnoty po dobu nevyhnutne potrebnú dočasne uskladnený a určí aj lehotu na jeho prevzatie, ktorá nesmie byť dlhšia ako desať pracovných dní od vydania záväzného stanoviska.

(4) Zadržanie predmetu kultúrnej hodnoty trvá do dňa, keď

a) je colnému úradu doručené záväzné stanovisko podľa odseku 1 písm. a),

b) uplynie lehota na vydanie záväzného stanoviska podľa odseku 2 alebo predĺžená lehota na vydanie záväzného stanoviska podľa odseku 2,

c) ministerstvo kultúry vráti zadržaný predmet kultúrnej hodnoty podľa § 9d ods. 1,

d) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o zhabaní zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty.

§ 9c

Posúdenie zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty

(1) Odborná inštitúcia do 15 pracovných dní od prevzatia zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty zašle ministerstvu kultúry odborné stanovisko, v ktorom posúdi zadržaný predmet kultúrnej hodnoty z pohľadu jeho zaradenia do konkrétnej kategórie kultúrneho dedičstva, určí jeho pôvod, pamiatkovú hodnotu a uvedie stanovisko k dôvodom podľa § 9b ods. 1 písm. b).

(2) Ministerstvo kultúry v súčinnosti s pamiatkovým úradom alebo s inou odbornou inštitúciou preverí, či sa zadržaný predmet kultúrnej hodnoty nenachádza v zoznamoch ohrozených kultúrnych pamiatok alebo zbierkotvorných inštitúcií štátu pôvodu.

(3) Ak je dôvodný predpoklad, že predmet kultúrnej hodnoty pochádza z trestnej činnosti, ministerstvo kultúry si vyžiada stanovisko od Národnej ústredne Interpol, ktorá mu do 15 dní od doručenia žiadosti oznámi, či zadržaný predmet kultúrnej hodnoty je evidovaný v medzinárodných registroch ako odcudzený alebo hľadaný.

(4) Ministerstvo kultúry do 90 dní od predloženia tovaru colnému úradu

a) oznámi colnému úradu, že nedošlo k nezákonnému vstupu alebo nedošlo k porušeniu § 5, ak ide o iný predmet kultúrnej hodnoty, alebo

b) vydá rozhodnutie o zhabaní zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty podľa § 9e ods. 1.

§ 9d

Vrátenie zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty

(1) Ak colný úrad do desiatich pracovných dní po doručení oznámenia podľa § 9c ods. 4 písm. a) ministerstvu kultúry oznámi, že tovar bol prepustený, ministerstvo kultúry zadržaný predmet kultúrnej hodnoty, sprievodnú dokumentáciu a predložené doklady vráti v súčinnosti s odbornou inštitúciou, v ktorej bol dočasne uskladnený, vlastníkovi, a ak nie je vlastník známy, osobe, ktorej bol predmet kultúrnej hodnoty zadržaný.

(2) Ak colný úrad do desiatich pracovných dní po doručení oznámenia podľa § 9c ods. 4 písm. a) ministerstvu kultúry neoznámi, že tovar bol prepustený, odovzdá ministerstvo kultúry zadržaný predmet kultúrnej hodnoty, sprievodnú dokumentáciu a predložené doklady prostredníctvom odbornej inštitúcie, v ktorej je dočasne uskladnený, colnému úradu. Obdobne ministerstvo kultúry postupuje, ak sa postupom podľa odseku 1 nepodarí vrátiť zadržaný predmet kultúrnej hodnoty vlastníkovi ani osobe, ktorej bol zadržaný.

§ 9e

Zhabanie zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty

(1) Ministerstvo kultúry rozhodne o zhabaní zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty, ak je zadržaný predmet kultúrnej hodnoty kultúrnym dedičstvom iného štátu a opustil jeho územie v rozpore s jeho právnymi predpismi.

(2) Ministerstvo kultúry bezodkladne oznámi colnému úradu, že rozhodnutie o zhabaní zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty nadobudlo právoplatnosť.

§ 9f

Nakladanie so zhabaným predmetom kultúrnej hodnoty

(1) Vlastníkom predmetu kultúrnej hodnoty, ktorý bol zhabaný podľa § 9e ods. 1, sa stáva Slovenská republika. Správcom majetku štátu je ministerstvo kultúry.18ac)

(2) Ministerstvo kultúry v mene Slovenskej republiky zabezpečí návratové konanie a uzavretie dohody o vydaní zhabaného predmetu kultúrnej hodnoty do krajiny pôvodu. Z dohody musí vyplývať, že zhabaný predmet kultúrnej hodnoty opustil územie štátu pôvodu v rozpore s jeho právnymi predpismi. Vydanie zhabaného predmetu kultúrnej hodnoty na základe dohody zabezpečí ministerstvo kultúry v spolupráci s odbornou inštitúciou.

(3) Účinnosťou dohody o vydaní zhabaného predmetu kultúrnej hodnoty do krajiny pôvodu zaniká vlastnícke právo Slovenskej republiky k tomuto predmetu kultúrnej hodnoty.

(4) Ak postup podľa odseku 2 nie je dočasne možný, ministerstvo kultúry určí, že odborná inštitúcia zabezpečí dočasnú úschovu predmetu kultúrnej hodnoty.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18ac znie:

18ac) § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.“.

16. V § 10 sa odsek 1 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:

i) poruší § 5 alebo uskutoční nezákonný vstup,

j) poruší zákaz obchodovania podľa § 7b.“.

17. V § 10 ods. 2 sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „a i)“.

18. V § 10 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Za priestupok podľa odseku 1 písm. j) ministerstvo kultúry uloží pokutu do 200 000 eur. Pokutu možno uložiť aj opakovane.“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

19. V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

d) do 100 000 eur, ak poruší § 5 alebo uskutoční nezákonný vstup,

e) do 200 000 eur, ak poruší zákaz obchodovania podľa § 7b.“.

20. V § 11 ods. 3 sa slová „jedného roka“ nahrádzajú slovami „troch rokov“ a slová „troch rokov“ sa nahrádzajú slovami „piatich rokov“.

21. Za § 13 sa dopĺňa § 14, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠14

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. augusta 2021

Na konanie o uložení pokuty za iný správny delikt, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 31. júla 2021, sa vzťahuje tento zákon v znení účinnom do 31. júla 2021.“.

22. Zákon sa dopĺňa prílohou č. 7, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 7 k zákonu č. 207/2009 Z. z.

Odborné inštitúcie v pôsobnosti ministerstva kultúry podľa § 9b ods. 3

1. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

2. Slovenská národná knižnica

3. Slovenské národné múzeum

4. Slovenská národná galéria

5. Slovenské technické múzeum“.

Čl. II

Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 397/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 207/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 272/2017 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z. a zákona č. 186/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 65 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na konanie podľa osobitného predpisu.70)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 70 znie:

70) § 9a až 9f zákona č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 262/2021 Z. z.“.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 70a sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zákon č. 207/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2021.


Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.