Nariadenie vlády č. 255/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2021-255
Platnosť od 01.07.2021
Účinnosť od 01.07.2021
Aktuálne znenie 01.07.2021

255

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 30. júna 2021,

ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie

Vláda Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 7 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie podľa § 22 ods. 9 zákona je 4,82 eura.

§ 2

Výška peňažného príspevku na opatrovanie podľa § 40 ods. 7 a 8 zákona je uvedená v prílohe.


§ 3

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 170/2020 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie.

§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2021.


v z. Veronika Remišová v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 255/2021 Z. z.

Výška peňažného príspevku na opatrovanie podľa § 40 ods. 7 a 8 zákona

Druh peňažného príspevku na opatrovanieVýška peňažného
príspevku na
opatrovanie
mesačne
Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 7 zákona pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím508,44 eura
Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 7 zákona pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím676,22 eura
Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 8 písm. a) zákona254,22 eura
Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 8 písm. b) zákona338,11 eura
Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 8 písm. c) zákona223,71 eura
Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 8 písm. d) zákona314,44 eura
Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 8 písm. e) zákona327,97 eura