Nariadenie vlády č. 155/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2021-155
Platnosť od 24.04.2021
Účinnosť od 01.05.2021
Aktuálne znenie 01.05.2021

155

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. apríla 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 7b zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 89/2020 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 184/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 273/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 302/2020 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 15/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1a odsek 2 znie:

(2) Ak odseky 3 až 5 neustanovujú inak, rodičovský príspevok podľa odseku 1 nepatrí oprávnenej osobe podľa osobitného predpisu,1b) ktorá

a) má príjem zo závislej činnosti alebo náhradu mzdy alebo príjem z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti,

b) je poberateľom dávky sociálneho poistenia, dôchodku starobného dôchodkového sporenia, dôchodku doplnkového dôchodkového sporenia alebo dávky sociálneho zabezpečenia;1c) to neplatí, ak oprávnená osoba podľa osobitného predpisu1b) je poberateľom tehotenského,

c) je poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie na toto dieťa alebo

d) má nárok na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu.1d)“.

2. V § 1a ods. 3 sa za slová „odseku 2“ vkladajú slová „písm. a)“.

3. V § 1a odsek 4 znie:

(4) Ak sa oprávnenej osobe, ktorá splnila podmienky nároku na rodičovský príspevok podľa odseku 1, vypláca

a) ošetrovné alebo je jej poskytnuté služobné voľno s nárokom na služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa v sume nižšej, ako je suma rodičovského príspevku, oprávnená osoba má nárok na rodičovský príspevok v sume určenej ako rozdiel medzi sumou rodičovského príspevku podľa odseku 1 a sumou ošetrovného alebo služobného platu,

b) ošetrovné vo výške 75 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa osobitného predpisu1e) v sume rovnakej alebo vyššej, ako je suma rodičovského príspevku, nárok na rodičovský príspevok podľa odseku 1 nezaniká a rodičovský príspevok podľa odseku 1 sa nevypláca.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1e znie:

1e) § 293feh a 293fej zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 130/2021 Z. z.“.

4. § 2 a 7 sa vypúšťajú.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 2, 7 a 8 sa vypúšťajú.

5. V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa na konci pripájajú tieto slová: „o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

6. V § 10 úvodnej vete sa nad slovami „nezníženej podľa osobitného predpisu“ odkaz „1)“ nahrádza odkazom „12a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

12a) § 10 ods. 3 až 13 zákona č. 417/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 4 až 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2021.


Eduard Heger v. r.