Oznámenie č. 136/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu o zmene Dohody o zriadení a činnosti Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce z 22. októbra 1963 a Štatútu Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2021-136
Platnosť od 16.04.2021
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 18. júna 2020 v súlade s článkom III a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť v ten istý deň, t. j. 18. júna 2020.

Pôvodný predpis 16.04.2021

136

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. novembra 2014 bol vo Varšave za Slovenskú republiku podpísaný Protokol o zmene Dohody o zriadení a činnosti Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce z 22. októbra 1963 (v znení Protokolov z 18. decembra 1970, 23. novembra 1977 a 18. decembra 1990) a Štatútu Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce (v znení Protokolov z 18. decembra 1970, 23. novembra 1977 a 18. decembra 1990) (vyhláška č. 175/1964 Zb. a vyhláška č. 86/1975 Zb.).

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s protokolom uznesením č. 272 z 19. októbra 2016 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval protokol 25. júna 2018. Ratifikačná listina bola uložená 18. júla 2018 u depozitára, ktorým je Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie.

Protokol nadobudol platnosť 18. júna 2020 v súlade s článkom III a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť v ten istý deň, t. j. 18. júna 2020.