Vyhláška č. 87/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-87
Platnosť od 23.04.2020
Účinnosť od 01.05.2020
Aktuálne znenie 01.05.2020

87

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

zo 17. apríla 2020,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 písm. f) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení vyhlášky č. 367/2015 Z. z. sa mení takto:

1. Poznámky pod čiarou k odkazom 4 až 6 znejú:

4) Čl. 3 bod 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 zo 14. septembra 2016 o požiadavkách na emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 a (EÚ) č. 167/2013 a ktorým sa mení a zrušuje smernica 97/68/ES (Ú. v. EÚ L 252, 16. 9. 2016) v platnom znení.

5) Čl. 3 bod 34 nariadenia (EÚ) 2016/1628 v platnom znení.

6) Čl. 3 bod 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013) v platnom znení.“.

2. V § 2 písmeno t) znie:

t) druhotným palivom palivo vyrobené z odpadu, ktorý dosiahol stav konca odpadu podľa osobitného predpisu,11a) ktoré sa ďalej nepovažuje za odpad, ale za látku, zmes alebo výrobok podľa osobitného predpisu,11b) a ktoré zároveň spĺňa požiadavky § 6b a 9 ods. 11 písm. c); na spaľovanie druhotných palív platia požiadavky pre spaľovacie zariadenia,11c)“.

3. V § 9 odseky 7 a 8 znejú:

(7) Podnikateľ, ktorý predáva automobilový benzín s obsahom etanolu, poskytuje informáciu o obsahu biopaliva v automobilovom benzíne označením na výdajnom stojane a výdajnej pištoli podľa technickej normy;26a) pri označení na výdajnom stojane a výdajnej pištoli možno postupovať aj v súlade s inou technickou špecifikáciou s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. Označenie musí byť dobre viditeľné, ľahko čitateľné a pevne pripevnené.

(8) Podnikateľ, ktorý predáva motorovú naftu s obsahom metylesterov mastných kyselín, poskytuje informáciu o obsahu biopaliva v motorovej nafte označením na výdajnom stojane a výdajnej pištoli podľa technickej normy;26a) pri označení na výdajnom stojane a výdajnej pištoli možno postupovať aj v súlade s inou technickou špecifikáciou s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. Označenie musí byť dobre viditeľné, ľahko čitateľné a pevne pripevnené.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

26a) STN EN 16942 Palivá. Označovanie kompatibility vozidiel. Grafické označenie informácií pre spotrebiteľa (65 6500).“.

4. V § 9 ods. 12 sa na konci vypúšťajú slová: „šiestej časti“.

5. V prílohe č. 1 časť Poznámky písm. c) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a vkladajú slová: „okrem roku 2020, keď letné obdobie začína 1. júla.“.

6. V prílohe č. 3b prvej vete sa vypúšťajú slová „vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 228/2014 Z. z. v znení vyhlášky č.“.

7. V prílohe č. 7 druhý bod znie:

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/802 z 11. mája 2016 o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách (Ú. v. EÚ L 132, 21. 5. 2016).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2020.


Ján Budaj v. r.