Vyhláška č. 55/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 426/2015 Z. z. o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka, o spôsobe posudzovania psychickej spôsobilosti a o previerke fyzickej zdatnosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka a o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby profesionálneho vojaka alebo na výkon funkcie

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-55
Platnosť od 24.03.2020
Účinnosť od 01.04.2020
Aktuálne znenie 01.04.2020

55

VYHLÁŠKA

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

zo 17. marca 2020,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 426/2015 Z. z. o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka, o spôsobe posudzovania psychickej spôsobilosti a o previerke fyzickej zdatnosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka a o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby profesionálneho vojaka alebo na výkon funkcie

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 7 a § 101 ods. 6 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 426/2015 Z. z. o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka, o spôsobe posudzovania psychickej spôsobilosti a o previerke fyzickej zdatnosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka a o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby profesionálneho vojaka alebo na výkon funkcie sa mení takto:

Prílohy č. 1 a 2 znejú:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 426/2015 Z. z.

ZOZNAM CHORÔB A PRÍBUZNÝCH ZDRAVOTNÝCH PROBLÉMOV

Príloha č. 2 k vyhláške č. 426/2015 Z. z.

Kritériá zdravotnej spôsobilosti vo vybraných vojenských odbornostiach a funkciách

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 22 ods. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2020.


Peter Gajdoš v. r.