Vyhláška č. 448/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-448
Platnosť od 30.12.2020
Účinnosť od 21.05.2021
Aktuálne znenie 21.05.2021

448

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 11. decembra 2020,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 27a zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 45/2014 Z. z., vyhlášky č. 8/2015 Z. z., vyhlášky č. 101/2015 Z. z., vyhlášky č. 11/2017 Z. z., vyhlášky č. 130/2018 Z. z. a vyhlášky č. 157/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 písm. d) riadok Hliník znie:

„Hliník2 25056028 130“.

2. V prílohe č. 1 sa písmeno f) dopĺňa jedenástym bodom, ktorý znie:

"
11.Formaldehyd50-00-01,5 mg/l (migračný limit) v polymérnych materiáloch hračiek, 0,1 ml/m3 (emisný limit) v drevených živicou spájaných materiáloch hračiek,
30 mg/kg (limit obsahu) v textilných materiáloch hračiek,
30 mg/kg (limit obsahu) v usňových materiáloch hračiek,
30 mg/kg (limit obsahu) v papierových materiáloch hračiek,
10 mg/kg (limit obsahu) v materiáloch hračiek na báze vody.“.

3. Príloha č. 3 sa dopĺňa trinástym bodom a štrnástym bodom, ktoré znejú:

13. Smernica Komisie (EÚ) 2019/1922 z 18. novembra 2019, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení bod 13 časti III prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o hliník (Ú. v. EÚ L 298, 19. 11. 2019).

14. Smernica Komisie (EÚ) 2019/1929 z 19. novembra 2019, ktorou sa mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES na účely prijatia osobitných limitných hodnôt pre chemické látky používané v určitých hračkách, pokiaľ ide o formaldehyd (Ú. v. EÚ L 299, 20. 11. 2019).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. mája 2021 okrem čl. I druhého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 21. mája 2021.


Richard Sulík v. r.