Nariadenie vlády č. 428/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 291/2020 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-428
Platnosť od 30.12.2020
Účinnosť od 30.12.2020 do20.05.2021
Zrušený 182/2021 Z. z.
Znenie 30.12.2020

428

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 29. decembra 2020,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 291/2020 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 6 a § 8 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 173/2015 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 291/2020 Z. z. sa mení takto:

V § 3 sa vypúšťajú odseky 2 a 5.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Igor Matovič v. r.