Zákon č. 351/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-351
Platnosť od 09.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 5 a 6, § 88 a 93 v bode 10 a § 106g v bode 12, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.

Aktuálne znenie 01.01.2021

351

ZÁKON

z 26. novembra 2020,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 310/2019 Z. z., zákona č. 6/2020 Z. z., zákona č. 148/2020 Z. z. a zákona č. 323/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 ods. 6 a § 7 ods. 7 sa slová „§ 90 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 90 ods. 3“.

2. V § 8 odsek 6 znie:

(6) Športová organizácia je povinná

a) zabezpečiť vo svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu,

b) zabezpečiť vo svojej pôsobnosti dodržiavanie opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí,

c) upraviť vo svojich predpisoch negatívne javy podľa písmena b) ako závažné disciplinárne previnenia,

d) zabezpečiť vo svojej pôsobnosti vzdelávanie v oblasti boja proti dopingu.“.

3. V § 67 ods. 1 písm. b) druhom bode sa na konci pripája slovo „alebo“.

4. V § 67 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa tretí bod.

Doterajší štvrtý bod sa označuje ako tretí bod.

5. V § 67 ods. 1 písm. c) sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 1“.

6. V § 67 ods. 1 písm. d) sa vypúšťa slovo „disciplinárna“ a slová „ods. 3“ sa nahrádzajú slovami „ods. 1“.

7. V § 86 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,34b) podľa pravidiel Svetového antidopingového programu“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 34b znie:

34b) Čl. 2 bod 17 a čl. 4 bod 3 Medzinárodného dohovoru proti dopingu v športe (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 347/2007 Z. z.).“.

8. V § 86 odseky 2 až 5 znejú:

(2) Agentúra je štátna príspevková organizácia35) zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva školstva.36)

(3) Štatutárnym orgánom agentúry je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister školstva na základe výberového konania; výberové konanie sa uskutočňuje za účasti verejnosti okrem hlasovania výberovej komisie. Funkčné obdobie riaditeľa je päť rokov; opätovné vymenovanie je možné.

(4) Agentúra

a) plní úlohy Svetového antidopingového programu,

b) vykonáva, organizuje a riadi dopingové kontroly,

c) vypracúva ročný plán dopingových kontrol,

d) zadáva vykonanie analýz vzoriek odobratých na účely dopingovej kontroly (ďalej len „odobratá vzorka“),

e) poskytuje súčinnosť ministerstvu školstva pri príprave všeobecne záväzného právneho predpisu vydávaného podľa § 100 ods. 1 písm. a),

f) udeľuje športovcovi, ktorý nie je športovcom na medzinárodnej úrovni, výnimku na terapeutické použitie látky alebo metódy zo zoznamu zakázaných látok a zakázaných metód (ďalej len „terapeutická výnimka“) podľa pravidiel agentúry prijatých podľa § 87 ods. 1,

g) vedie register športovcov pre testovanie, v ktorom o športovcovi spracúva údaje podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), g), i), j) a l), údaje podľa § 80 ods. 4 alebo ods. 5, telefónne číslo a jeho podobizeň,

h) oznamuje Svetovej antidopingovej agentúre právoplatné rozhodnutia vo veci dopingu,

i) vypracúva v spolupráci s národnými športovými zväzmi a národnými športovými organizáciami ročný plán vzdelávania v oblasti boja proti dopingu,

j) spolupracuje v oblasti boja proti dopingu v športe najmä s ministerstvom školstva, so Svetovou antidopingovou agentúrou, antidopingovými agentúrami v iných štátoch, medzinárodnými športovými organizáciami, národnými športovými zväzmi a národnými športovými organizáciami,

k) poskytuje cezhraničnú súčinnosť pri

1. pohybe tímu dopingovej kontroly pri výkone jeho činnosti v rámci dopingovej kontroly,

2. včasnej preprave odobratých vzoriek tak, aby bola zachovaná ich bezpečnosť a neporušenosť,

l) uzatvára dohody o recipročnom testovaní v súlade so Svetovým antidopingovým programom,

m) uznáva a zavádza postupy dopingovej kontroly a testov antidopingových organizácií v iných štátoch, ktoré sú v súlade so Svetovým antidopingovým programom, a športových sankcií, ktoré z nich vyplývajú,

n) podporuje výskum a v spolupráci s národnými športovými zväzmi a národnými športovými organizáciami zabezpečuje vzdelávanie v oblasti boja proti dopingu,

o) vypracúva výročnú správu o činnosti, ktorá obsahuje najmä

1. informáciu o zmenách predpisov agentúry,

2. informáciu o orgánoch, ich zmenách a o ich činnosti,

3. prehľad vykonaných dopingových kontrol a plánu vzdelávania v predchádzajúcom kalendárnom roku,

4. vyhodnotenie ročného plánu dopingových kontrol v predchádzajúcom kalendárnom roku,

p) oznamuje orgánom činným v trestnom konaní bez zbytočného odkladu po skončení analýzy odobratých vzoriek športovca zistenie prítomnosti látok s anabolickým a iným hormonálnym účinkom v odobratej vzorke.

(5) Podrobnosti o úlohách a organizácii agentúry upraví štatút, ktorý vydá ministerstvo školstva.“.

9. V § 86 sa vypúšťa odsek 6.

10. § 87 až 93 vrátane nadpisov znejú:

㤠87

(1) Agentúra je povinná prijať antidopingové pravidlá v súlade so Svetovým antidopingovým programom.

(2) Pôsobnosť agentúry a jej antidopingových pravidiel sa vzťahuje a uplatňuje

a) na športovú organizáciu so sídlom na území Slovenskej republiky,

b) na organizátora súťaže so sídlom na území Slovenskej republiky,

c) na športovca, ktorý je občanom Slovenskej republiky,

d) bez ohľadu na štátne občianstvo na

1. športovca a sprievodný personál športovca, ktorí sú príslušníkmi národného športového zväzu alebo športového klubu so zväzovou príslušnosťou k národnému športovému zväzu,

2. športovca a sprievodný personál športovca, ktorí sa zúčastňujú súťaže, ktorá je organizovaná národným športovým zväzom alebo športovým klubom so zväzovou príslušnosťou k národnému športovému zväzu,

3. fyzickú osobu, ktorá je na účely boja proti dopingu v športe príslušná k športovej organizácii,

4. športovca a sprievodný personál športovca, ktorí sa zúčastňujú celoštátnej súťaže, ktorej organizátorom nie je národný športový zväz alebo športový klub so zväzovou príslušnosťou k národnému športovému zväzu,

5. športovca, ktorý nie je športovcom podľa prvého, druhého alebo štvrtého bodu a má záujem zúčastniť sa medzinárodnej súťaže alebo celoštátnej súťaže,

6. športovca, ktorý sa nachádza na území Slovenskej republiky počas súťaže alebo v čase mimo nej,

7. športovca, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Doping

§ 88

(1) Dopingom podľa pravidiel agentúry prijatých podľa § 87 ods. 1 je

a) prítomnosť zakázanej látky alebo jej metabolitov alebo jej markerov v odobratej vzorke,

b) použitie alebo pokus o použitie zakázanej látky alebo zakázanej metódy športovcom,

c) vyhýbanie sa, odmietnutie alebo nepodrobenie sa odberu vzorky športovcom,

d) neposkytnutie informácie o mieste pobytu športovca,

e) falšovanie alebo pokus o falšovanie počas časti dopingovej kontroly športovcom alebo inou osobou,

f) držba zakázanej látky alebo prostriedkov umožňujúcich použitie zakázanej metódy športovcom alebo sprievodným personálom športovca,

g) obchodovanie alebo pokus o obchodovanie so zakázanou látkou alebo zakázanou metódou športovcom alebo inou osobou,

h) podanie alebo pokus o podanie zakázanej látky alebo zakázanej metódy športovcom alebo inou osobou športovcovi počas súťaže alebo podanie alebo pokus o podanie zakázanej látky alebo zakázanej metódy, ktoré sú zakázané mimo súťaže, športovcovi v období mimo súťaže.

i) spoluúčasť alebo pokus o spoluúčasť pri dopingu športovcom alebo inou osobou,

j) zakázané združovanie športovca alebo inej osoby,

k) odrádzanie od oznámenia dopingu podľa písmen a) až j) príslušnému orgánu alebo pomsta za oznámenie dopingu podľa písmen a) až j) príslušnému orgánu zo strany športovca alebo inej osoby, ak nejde o konanie podľa písmena e).

(2) Doping sa zakazuje počas súťaže alebo mimo nej, v súvislosti s účasťou športovca na súťaži.

(3) Ak bola športovcovi udelená terapeutická výnimka, dopingom nie je skutočnosť alebo konanie podľa odseku 1 písm. a), b), f) alebo h).

Dopingová kontrola

§ 89

(1) Doping sa zisťuje prostredníctvom dopingovej kontroly, ktorej súčasťou je najmä

a) plánovanie testov,

b) vedenie registra športovcov pre testovanie,

c) odber vzoriek, nakladanie s nimi a ich analýzy,

d) nakladanie s výsledkami analýz odobratých vzoriek,

e) vyšetrovanie, prejednávanie a rozhodovanie veci.

(2) Fyzické osoby v pôsobnosti agentúry sú povinné podrobiť sa dopingovej kontrole.

§ 90

(1) Agentúra vykonáva dopingovú kontrolu v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,34b)

a) z vlastného podnetu alebo

b) na základe podnetu fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá má príslušnosť k športovej organizácii povinnej zapracovať pravidlá Svetového antidopingového programu.

(2) Náklady dopingovej kontroly uskutočnenej na základe podnetu podľa odseku 1 písm. b) znáša ten, kto podá podnet na jej vykonanie.

(3) V priestoroch výkonu dopingovej kontroly, ktoré boli na tento účel poskytnuté organizátorom súťaže, sa nesmú vyhotovovať žiadne obrazové záznamy, zvukové záznamy alebo zvukovo-obrazové záznamy.

§ 91

Dopingový komisár

(1) Dopingovú kontrolu vykonáva agentúra prostredníctvom dopingových komisárov, ktorých poveruje riaditeľ agentúry. Dopingový komisár má v súvislosti s výkonom dopingovej kontroly postavenie verejného činiteľa.

(2) Na vykonanie dopingovej kontroly možno poveriť dopingového komisára, ktorý nie je

a) osobou, ktorá má príslušnosť k športovej organizácii, ktorej športovec sa podrobuje dopingovej kontrole,

b) osobou blízkou športovcovi, ktorý sa podrobuje dopingovej kontrole,

c) sprievodným personálom športovca, ktorý sa podrobuje dopingovej kontrole, alebo blízkou osobou sprievodnému personálu športovca.

(3) Dopingový komisár sa pri výkone dopingovej kontroly preukazuje písomným poverením na výkon dopingovej kontroly, ktoré vydáva agentúra, a dokladom preukazujúcim jeho totožnosť alebo preukazom dopingového komisára. Náležitosti poverenia na výkon dopingovej kontroly a preukazu dopingového komisára určí štatút agentúry podľa § 86 ods. 5.

(4) Dopingový komisár je okrem vykonania dopingovej kontroly oprávnený aj

a) posudzovať vhodnosť priestorov poskytnutých organizátorom na výkon dopingovej kontroly,

b) určovať spôsob výberu športovcov na dopingovú kontrolu v súlade s poverením na vykonanie dopingovej kontroly.

§ 92

Komisie pre konanie vo veci dopingu

(1) Zriaďuje sa Komisia pre konanie vo veci dopingu na prvom stupni a Komisia pre konanie vo veci dopingu na druhom stupni.

(2) Komisia pre konanie vo veci dopingu má troch členov a dvoch náhradníkov pre prípad konfliktu záujmov podľa § 93 ods. 3, ktorých vymenúva minister školstva na základe výberového konania tak, aby

a) výzva na predkladanie návrhov na kandidátov na člena a náhradníka komisie pre konanie vo veci dopingu bola zverejnená v dostatočnom časovom predstihu pred uskutočnením výberového konania,

b) výberové konanie sa uskutočnilo za účasti verejnosti okrem hlasovania výberovej komisie,

c) životopisy kandidátov na člena a náhradníka komisie pre konanie vo veci dopingu boli zverejnené najmenej 15 pracovných dní pred dňom uskutočnenia výberového konania na webovom sídle ministerstva školstva s uvedením odbornej praxe v športe a subjektu, ktorý kandidáta navrhol,

d) informácia o členoch a náhradníkoch komisie pre konanie vo veci dopingu bola zverejnená na webovom sídle ministerstva školstva do 3 pracovných dní od ich vymenovania.

(3) Za člena a náhradníka komisie pre konanie vo veci dopingu možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá

a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

b) je bezúhonná,

c) má vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa v študijnom odbore právo, ak ide o predsedu komisie pre konanie vo veci dopingu,

d) má odbornú prax najmenej tri roky v oblasti právnych vied, prírodných vied, lekárskych vied, farmaceutických vied alebo vied o telesnej kultúre,

e) nie je v právnom vzťahu s agentúrou.

(4) Funkčné obdobie člena a náhradníka komisie pre konanie vo veci dopingu je štyri roky; opätovné vymenovanie je možné.

(5) Výkon funkcie člena a náhradníka komisie pre konanie vo veci dopingu zaniká

a) uplynutím funkčného obdobia,

b) písomným oznámením o vzdaní sa funkcie doručeným ministrovi školstva alebo dňom uvedeným v tomto oznámení,

c) odvolaním,

d) nadobudnutím právoplatnosti rozsudku, ktorým bol člen alebo náhradník komisie pre konanie vo veci dopingu odsúdený za úmyselný trestný čin,

e) obmedzením spôsobilosti na právne úkony,

f) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, alebo

g) okamihom vzniku právneho vzťahu s agentúrou.

(6) Minister školstva odvolá člena alebo náhradníka komisie pre konanie vo veci dopingu, ak porušil povinnosť podľa § 93 ods. 3.

(7) Minister školstva môže odvolať člena alebo náhradníka komisie pre konanie vo veci dopingu, ak

a) mu zdravotný stav počas najmenej šiestich mesiacov nedovoľuje riadne vykonávať povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie alebo

b) hrubo zanedbal povinnosti uložené týmto zákonom alebo štatútom komisie pre konanie vo veci dopingu a nepreukáže, že zavinenie nespôsobil alebo mu nemohol zabrániť.

(8) Ak výkon funkcie člena alebo náhradníka komisie pre konanie vo veci dopingu zanikne uplynutím funkčného obdobia, minister školstva vymenuje nového člena alebo náhradníka komisie pre konanie vo veci dopingu najneskôr jeden mesiac pred uplynutím funkčného obdobia doterajšieho člena alebo náhradníka komisie pre konanie vo veci dopingu a funkčné obdobie nového člena alebo náhradníka komisie pre konanie vo veci dopingu začne plynúť v deň nasledujúci po dni uplynutia funkčného obdobia doterajšieho člena alebo náhradníka komisie pre konanie vo veci dopingu.

(9) Ak výkon funkcie člena alebo náhradníka komisie pre konanie vo veci dopingu zanikne pred uplynutím funkčného obdobia, minister školstva vymenuje nového člena alebo náhradníka komisie pre konanie vo veci dopingu bez zbytočného odkladu a funkčné obdobie nového člena alebo náhradníka komisie pre konanie vo veci dopingu trvá do konca funkčného obdobia doterajšieho člena alebo náhradníka komisie pre konanie vo veci dopingu.

(10) Členstvo v komisiách pre konanie vo veci dopingu je nezastupiteľné.

(11) Člen komisie pre konanie vo veci dopingu má v súvislosti s účasťou na rokovaní komisie pre konanie vo veci dopingu nárok na odmenu a na úhradu preukázaných cestovných výdavkov, stravného a ubytovacích výdavkov.8)

(12) Činnosť komisií pre konanie vo veci dopingu organizačne a materiálne zabezpečuje ministerstvo školstva.

(13) Podrobnosti o organizácii a činnosti komisií pre konanie vo veci dopingu upraví štatút príslušnej komisie pre konanie vo veci dopingu, ktorý prijme ministerstvo školstva.

§ 93

Konanie vo veci dopingu

(1) Komisie pre konanie vo veci dopingu prejednávajú doping podľa pravidiel agentúry prijatých podľa § 87 ods. 1 pri dodržiavaní zásad spravodlivého procesu v rozsahu podľa § 89 ods. 1 písm. e).

(2) Účastníkmi konania vo veci dopingu sú osoby, ktoré sú dôvodne podozrivé z dopingu a na ktoré sa vzťahuje povinnosť dodržiavať pravidlá Svetového antidopingového programu a pravidlá agentúry prijaté podľa § 87 ods. 1.

(3) Ak so zreteľom na pomer člena komisie pre konanie vo veci dopingu k veci alebo k osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti alebo ak v konkrétnej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov člena komisie pre konanie vo veci dopingu, tento člen je povinný na konflikt záujmov upozorniť a nesmie sa zúčastniť na jej prerokovaní a rozhodovaní. Ak je pochybnosť o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov, rozhoduje predseda komisie pre konanie vo veci dopingu, o ktorej člena ide; ak ide o predsedu komisie pre konanie vo veci dopingu, o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov rozhodujú ostatní členovia príslušnej komisie pre konanie vo veci dopingu tajným hlasovaním. Vylúčený je aj člen komisie pre konanie vo veci dopingu, ktorý prejednával a rozhodoval tú istú vec na komisii pre konanie vo veci dopingu iného stupňa alebo pred iným orgánom. Vylúčeného člena komisie pre konanie vo veci dopingu v predmetnej veci zastúpi náhradník komisie pre konanie vo veci dopingu; pri výbere náhradníka komisie pre konanie vo veci dopingu sa použije postup podľa druhej vety.

(4) Na prejednávaní veci komisiou pre konanie vo veci dopingu má právo byť prítomný zástupca agentúry.

(5) Príslušná komisia pre konanie vo veci dopingu je povinná doručiť kópiu spisu prejednávanej veci agentúre bezodkladne po vydaní rozhodnutia.

(6) Komisia pre konanie vo veci dopingu rozhoduje hlasovaním. Na prijatie rozhodnutia komisie pre konanie vo veci dopingu je potrebný súhlas aspoň dvoch členov.

(7) Rokovania komisie pre konanie vo veci dopingu sú verejné.

(8) Rozhodnutia komisie podpisuje predseda príslušnej komisie pre konanie vo veci dopingu alebo ním poverený iný člen príslušnej komisie pre konanie vo veci dopingu. Člen komisie pre konanie vo veci dopingu, ktorý nesúhlasí s rozhodnutím komisie alebo s jeho odôvodnením, môže vypracovať rozdielne stanovisko, ktoré sa pripojí k rozhodnutiu. Rozdielne stanovisko člena komisie pre konanie vo veci dopingu sa doručuje a uverejňuje rovnako ako ostatné časti rozhodnutia.

(9) Rozhodnutie vo veci dopingu musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie a ostatné náležitosti podľa pravidiel agentúry prijatých podľa § 87 ods. 1. V odôvodnení rozhodnutia sa uvádza, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, ako boli vyhodnotené dôkazy, ako sa príslušný orgán vyrovnal s návrhmi a námietkami dotknutých osôb a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.

(10) Poučenie obsahuje údaj, či možno proti rozhodnutiu podať opravný prostriedok, v akej lehote, na ktorý orgán a kde možno opravný prostriedok podať.

(11) V písomnom vyhotovení rozhodnutia sa uvedie aj názov orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, dátum vydania rozhodnutia a meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorej sa rozhodnutie týka.

(12) Proti rozhodnutiu vo veci dopingu môže podať opravný prostriedok fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej sa rozhodnutie týka, spôsobom, v lehote a postupom určeným pravidlami agentúry prijatými podľa § 87 ods. 1.”.

11. V § 100 ods. 1 písm. a) sa slová „medzinárodným dohovorom, ktorým je Slovenská republika viazaná,40)“ nahrádzajú slovami „medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,34b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 40 sa vypúšťa.

12. Za § 106e sa vkladajú § 106f a 106g, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠106f

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia

(1) Národný športový zväz je povinný zosúladiť svoje stanovy a predpisy upravujúce disciplinárne konanie a konanie o porušení pravidiel Svetového antidopingového programu s týmto zákonom najneskôr do 30. júna 2021.

(2) Minister školstva vymenuje členov a náhradníkov komisií pre konanie vo veci dopingu najneskôr do 28. februára 2021.

(3) Ministerstvo školstva vydá štatút príslušnej komisie pre konanie vo veci dopingu najneskôr do 31. januára 2021.

§ 106g

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021

Konanie vo veci porušenia antidopingových pravidiel, ktoré sa začalo pred 1. januárom 2021, sa dokončí pred príslušnými komisiami, ktorých členov vymenúva a odvoláva príslušný národný športový zväz alebo organizátor príslušnej športovej súťaže, podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020.”.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 5 a 6, § 88 a 93 v bode 10 a § 106g v bode 12, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.


Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r.