Zákon č. 322/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-322
Platnosť od 20.11.2020
Účinnosť od 20.11.2020
Aktuálne znenie 20.11.2020

322

ZÁKON

z 3. novembra 2020,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z., zákona č. 121/2006 Z. z., zákona č. 13/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 287/2008 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 498/2009 Z. z., zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 221/2011 Z. z., zákona č. 397/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 342/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 373/2013 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 314/2019 Z. z. a zákona č. 129/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Národná rada volí členov rady po verejnom vypočutí kandidátov navrhnutých podľa odseku 3. Verejné vypočutie kandidáta zabezpečuje príslušný výbor národnej rady. Verejné vypočutie je vysielané naživo na webovom sídle národnej rady.“.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

2. V § 6 ods. 3 sa za slovo „môžu“ vkladá slovo „príslušnému“.

3. V § 11 ods. 4 prvá veta znie: „Rokovania rady sú verejné.“.

4. V § 47 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) riziko, že by priamo alebo v spojení s cudzou mocou mohlo dôjsť k zneužitiu licencie na diskrimináciu, podnecovanie neznášanlivosti alebo ohrozenie ústavného zriadenia a demokratického systému základných práv a slobôd garantovaného Ústavou Slovenskej republiky.“.

5. V § 48 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Rada môže zmeniť základné podmienky konania, a to najneskôr do dátumu verejného vypočutia žiadateľov o licenciu.“.

6. V § 48 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Licenciu na terestriálne vysielanie rada neudelí žiadnemu z účastníkov konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie, ak nie sú splnené kritériá a podmienky podľa § 47 ods. 1, ktoré rada posudzuje a je povinná na ne prihliadať, alebo existujú u žiadateľov iné dôvody na zamietnutie žiadostí podľa tohto zákona; konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie sa v takom prípade končí vydaním rozhodnutí o zamietnutí žiadostí.“.

7. Za § 76dm sa vkladá § 76dn, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠76dn

Prechodné ustanovenie účinné dňom vyhlásenia

Konania o udelenie alebo zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 48, ktoré sa začali podľa doterajších právnych predpisov a ktoré sa ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona neskončili, sa týmto dňom prerušujú do ukončenia núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „núdzový stav“). Lehoty podľa tohto zákona v čase prerušenia konania neplynú; lehoty určené radou podľa § 48 sa predlžujú o čas trvania núdzového stavu, lehota na predkladanie žiadostí však neuplynie skôr než na 45. deň odo dňa skončenia núdzového stavu.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r.