Zákon č. 311/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-311
Platnosť od 11.11.2020
Účinnosť od 01.12.2020
Aktuálne znenie 01.12.2020

311

ZÁKON

z 22. októbra 2020,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 393/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 432/2013 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 351/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 288/2018 Z. z., zákona č. 55/2019 Z. z., zákona č. 146/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 90/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 20 ods. 2 sa za slovo „električky“ vkladá čiarka a slovo „dreziny“.

2. Za § 20 sa vkladá § 21, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠21

Drezina

(1) Drezina je na účely tohto zákona koľajové vozidlo bez motorového pohonu poháňané len ľudskou silou a prevádzkované na koľajovej dráhe.

(2) Drezinu môže viesť osoba staršia ako 15 rokov preukázateľne oboznámená s jej obsluhou a pravidlami bezpečnej prevádzky určeným zamestnancom prevádzkovateľa dreziny alebo inou osobou poverenou prevádzkovateľom dreziny. Osoba, ktorá vedie drezinu, je povinná dodržiavať povinnosti podľa § 30a písm. b) a c).

(3) Pre jazdu dreziny cez úrovňové križovanie dráhy s cestnou komunikáciou prevádzkovateľ dreziny vykoná opatrenia, ktoré umožnia bezpečnú jazdu dreziny cez úrovňové križovanie dráhy s cestnou komunikáciou.

(4) Drezinu možno prevádzkovať na úseku dráhy, ktorý slúži výlučne na miestne, historické alebo turistické účely, na ktorom nie je prevádzkovaná iná doprava a ktorý je fyzicky oddelený od úseku dráhy, na ktorom je prevádzkovaná iná doprava, pričom musí byť zaistené, aby sa k drezine po tej istej koľaji nedostalo iné dráhové vozidlo na vzdialenosť kratšiu ako 15 metrov. Fyzicky oddelený úsek dráhy musí byť viditeľne označený návesťami podľa dopravných predpisov príslušnej dráhy. Osoby, ktoré zabezpečujú prevádzku dráhy a dopravu na dráhe, musia byť o fyzicky oddelenom úseku dráhy preukázateľne oboznámené. Za fyzicky oddelený úsek dráhy od úseku dráhy, na ktorom je prevádzkovaná iná doprava, sa považuje úsek dráhy oddelený

a) odstránením koľajového poľa,

b) zarážadlom osadeným z oboch strán,

c) dvojicou navzájom protismerných uzamykateľných výkoľajok alebo

d) dvojicou navzájom protismerných uzamykateľných podložiek.

(5) Základné technické a bezpečnostné požiadavky na drezinu určí prevádzkovateľ dráhy. Konštrukcia dreziny musí umožniť jej bezpečné zastavenie pred úrovňovým križovaním dráhy s cestnou komunikáciou alebo pred prekážkou na dráhe. Pri prevádzke za zníženej viditeľnosti musí byť drezina označená najmenej jedným bielym svetlom na obidvoch čelách. Drezinu nemožno prevádzkovať, ak svojím technickým stavom ohrozuje bezpečnosť prevádzkovania dráhy alebo dopravy na dráhe. Za technický stav dreziny a bezpečnosť jej prevádzky zodpovedá prevádzkovateľ dreziny. Na drezinu sa nevzťahuje § 22, § 22a a štvrtá časť zákona.“.

3. V § 45 ods. 2 sa za slovom „požadovanej“ vypúšťa čiarka a slová „napríklad ju primerane skráti alebo uprednostní vlakové trasy, ktoré sú prioritami určenými objednávateľom dopravných služieb na zabezpečenie dopravnej obslužnosti na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme“.

4. V § 107 sa odsek 4 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) vyzvať osobu, ktorá vedie drezinu a osobu vykonávajúcu činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe, aby sa podrobila vyšetreniu, či nie je pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku, ktorý môže znížiť jej schopnosť bezpečne viesť drezinu alebo vykonávať činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe.34a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:

34a) § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

5. V § 108 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

j) vedie drezinu pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky10), alebo lieku, ktorý znižuje schopnosť viesť drezinu, alebo ak sa odmietne podrobiť dychovej skúške alebo lekárskemu vyšetreniu na zistenie, či nie je takouto látkou ovplyvnený, hoci by také vyšetrenie nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie.“.

6. V § 108 ods. 2 písm. b) sa za slová „písm. b)“ vkladajú slová „a j)“

7. V § 108 ods. 3 písm. a) sa slová „g) a i)“ nahrádzajú slovami „g), i) a j)“.

8. V § 109 sa za odsek 14 vkladá nový odsek 15, ktorý znie:

(15) Bezpečnostný orgán uloží pokutu od 1 000 eur do 15 000 eur prevádzkovateľovi dreziny, ktorý

a) umožní vedenie dreziny osobou, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v § 21 ods. 2,

b) nevykoná opatrenia, ktoré umožnia bezpečnú jazdu dreziny cez úrovňové križovanie dráhy s cestnou komunikáciou,

c) prevádzkuje drezinu na úseku dráhy, ktorý nie je fyzicky oddelený od úseku dráhy, na ktorom je prevádzkovaná iná doprava podľa podmienok uvedených v § 21 ods. 4,

d) prevádzkuje drezinu, ktorá svojím technickým stavom ohrozuje bezpečnosť prevádzkovania dráhy alebo dopravy na dráhe.“.

Doterajšie odseky 15 až 17 sa označujú ako odseky 16 až 18.

9. V § 109 ods. 16 sa číslo „14“ nahrádza číslom „15“.

10. V § 109 ods. 17 druhej vete sa na konci pripájajú slová „a 15“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2020.


Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.