Oznámenie č. 293/2020 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 13. októbra 2020 č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2019 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, inštitúciami elektronických peňazí a pobočkami zahraničných inštitúcií elektronických peňazí

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-293
Platnosť od 27.10.2020
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2020.

Pôvodný predpis 27.10.2020

293

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska


Národná banka Slovenska podľa § 96 ods. 1 písm. c) a h) a ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydala opatrenie z 13. októbra 2020 č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2019 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, inštitúciami elektronických peňazí a pobočkami zahraničných inštitúcií elektronických peňazí.

Hlavným cieľom vypracovaného návrhu opatrenia je spresnenie a doplnenie vzoru hlásenia o podvodoch podľa § 28d ods. 3 zákona o platobných službách, ktoré vyplynulo z požiadaviek novelizovaných usmernení EBA/GL/2018/05 z roku 2020.

Ďalším cieľom predkladaného návrhu opatrenia je doplnenie nového vzoru hlásenia o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu pre agentov platobných služieb platobnej inštitúcie, pobočky zahraničnej platobnej inštitúcie, inštitúcie elektronických peňazí alebo pobočky zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2020.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk), v čiastke č. 33/2020 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.