Nariadenie vlády č. 235/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-235
Platnosť od 02.09.2020
Účinnosť od 01.10.2020
Aktuálne znenie 01.10.2020

235

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 12. augusta 2020,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 83/2015 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 110/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.

2. V § 13a ods. 1 sa slová „do 17. januára 2025“ nahrádzajú slovami „do 30. septembra 2020“.

3. V § 13a ods. 2 sa slová „do 17. januára 2023“ nahrádzajú slovami „do 30. septembra 2020“.

4. Za § 13a sa vkladá § 13b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠13b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2020

(1) V období od 1. októbra 2020 do 17. januára 2025 platia technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom ovzduší uvedené v prílohe č. 2 tabuľke č. 2 prvom bode v znení účinnom od 1. októbra 2020.

(2) V období od 1. októbra 2020 do 17. januára 2023 platí technická smerná hodnota plynov, pár a aerosólov s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom ovzduší uvedená v prílohe č. 2 tabuľke č. 2 druhom bode v znení účinnom od 1. októbra 2020.

(3) V období od 1. októbra 2020 do 11. júla 2026 platia technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom ovzduší uvedené v prílohe č. 2 tabuľke č. 3 prvom bode v znení účinnom od 1. októbra 2020.

(4) V období od 1. októbra 2020 do 11. júla 2027 platia technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom ovzduší uvedené v prílohe č. 2 tabuľke č. 3 druhom bode v znení účinnom od 1. októbra 2020.

(5) Od 21. februára 2023 platia technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom ovzduší uvedené v prílohe č. 2 tabuľke č. 3 treťom bode v znení účinnom od 1. októbra 2020, ak v odseku 6 nie je ustanovené inak.

(6) Od 21. februára 2026 platia technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom ovzduší pri podzemnej ťažbe a výstavbe tunelov uvedené v prílohe č. 2 tabuľke č. 3 treťom bode v znení účinnom od
1. októbra 2020.

(7) Od 11. júla 2023 platia technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom ovzduší pri tavení medi uvedené v prílohe č. 2 tabuľke č. 3 štvrtom bode v znení účinnom od 1. októbra 2020.“.

5. Príloha č. 1 sa dopĺňa ôsmym bodom a deviatym bodom, ktoré znejú:

8. Práca, pri ktorej dochádza k expozícii cez kožu účinkom minerálnych olejov, ktoré boli predtým použité v motoroch s vnútorným spaľovaním na mazanie a chladenie pohyblivých častí vo vnútri motora.

9. Práca, pri ktorej dochádza k expozícii výfukovým emisiám zo vznetových naftových motorov.“.

6. Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 356/2006 Z. z.

TECHNICKÉ SMERNÉ HODNOTY PLYNOV, PÁR A AEROSÓLOV S KARCINOGÉNNYMI A MUTAGÉNNYMI ÚČINKAMI V PRACOVNOM OVZDUŠÍ

Tabuľka č. 1

P
o
r.
č.
Chemická látkaEC1)CAS2)TSH3)Kate-
gória
karcino- génov6)
Kate-
gória muta- génov7)
Poznámka
ml · m-3
(ppm)4)
mg · m-3
5)
1.Akrylamid201-173-779-06-1-0,11B1BK8)
2.Akrylonitril
(2-propénnitril)
203-466-5107-13-1371B-S9), K
3.Arzén a anorganické zlúčeniny arzénu (ako As),
kyselina arzeničná a jej soli10)
inhalovateľná frakcia11)
---0,011A--
4.Auramín
inhalovateľná frakcia11)
(imín4,4´-dimetylaminobenzofenónu) a jeho soli12)
207-762-5492-80-8-0,082-K
5.Azbest (vlákna)---0,1 vl·cm-3
13)
1A--
6.Benzén200-753-771-43-213,251A1BK
7.Benzidín a jeho zlúčeniny202-199-192-87-5-81A-K
8.Benzo(a)pyrén
- výroba koksu
- ostatné
200-028-550-32-8-
-
0,005
0,002
1B
1B
1B
1B
-
-
9.Berýlium a anorganické zlúčeniny berýlia14)
(ako Be)
inhalovateľná frakcia11)
---0,00021B-S15)
10.Bis(chlórmetyl)éter208-832-8542-88-10,0010,0051A-K
11.Brómetylén209-800-6593-60-214,41B--
12.1,3-butadién
(buta-1,3-dién)
203-450-8106-99-012,21A1B-
13.Bután s obsahom
≥ 0,1% butadiénu
(n-bután)
(izo-bután)
203-448-7
200-857-2
106-97-8
75-28-5
100024001A--
14.1,2-dibrómetán
(EDB)
203-444-5106-93-40,10,81B-K
15.Dietylsulfát200-589-664-67-50,030,21B1B-
16.Etyléndichlorid
(1,2-dichlóretán)
(EDC)
203-458-1107-06-228,21B-K
17.1,2-dimetylhydrazín
(1,2-dimetyldiazán)
540-73-8-0,11B-S, K
18.Dimetylsulfát201-058-177-78-10,020,11B2K
19.2,6-dinitrotoluén210-106-0606-20-20,0070,051B2K
20.Epichlórhydrín
(2-(chlórmetyl)oxirán)
(1-chlór-2,3-epoxypropán)
203-439-8106-89-8-1,91B-S, K
21.1,2-epoxypropán
(propylénoxid)
(metyloxirán)
200-879-275-56-912,41B1B-
22.Etylénimín (aziridín)205-793-9151-56-40,50,91B1BK
23.Etylénoxid (oxirán)200-849-975-21-811,81B1BK
24.Formaldehyd
krátkodobá expozícia17)
200-001-850-00-00,3
0,617)
0,37
0,7417)
1B-S16)
25.Hydrazín (diazán)206-114-9302-01-20,010,0131B-S, K
26.Chlórmetyl-metyléter (monochlórdimetyléter) (chlórmetoxymetán)203-480-1107-30-2-0,0031A-K
27.Chróm (VI) a zlúčeniny chrómu ako prach a aerosól18) (ako Cr)
inhalovateľná frakcia11)
- zváranie alebo rezanie plazmou alebo obdobné pracovné procesy, pri ktorých vznikajú výpary19)
---0,0051A1BS
28.Kadmium a anorganické zlúčeniny kadmia20)
(ako Cd)
inhalovateľná frakcia11)
---0,0011B--
29.4,4´-metylénbis (2-chlóranilín)
(2,2´-dichlór-4,4´-metyléndianilín)
(4,4´-diamino-3,3´-dichlórdifenylmetán)
(MOCA)
202-918-9101-14-4-0,011B-K
30.4,4´-metyléndianilín
(bis(4-aminofenyl)metán)
(4,4´-diaminodifenylmetán)
(MDA)
202-974-4101-77-9-0,081B2S, K
31.Nikel a zlúčeniny niklu
inhalovateľná frakcia11)
oxid nikelnatý,
oxid nikličitý,
oxid niklitý,
sulfid nikelnatý,
tetrakarbonyl niklu (ako Ni)
- ostatné
215-215-7234-823-3
215-217-8
240-841-2
236-669-2
1313-99-112035-36-8
1314-06-3
16812-54-7
13463-39-3
-


-
0,5


0,05
1A


1A
1A
1A
2
-


-
-
2
-
S
32.2-nitropropán201-209-179-46-95181B--
33.Ohňovzdorné keramické vlákna---0,3 vl·cm-3
13)
1B--
34.Oxid kremičitý, kryštalický
respirabilná frakcia21)
---0,11A--
35.Prach z tvrdého dreva22)
(dub, buk)
inhalovateľná frakcia23)
---21A--
36.o-toluidín
(2-metylanilín)
202-429-095-53-40,10,51B-K
37.Trichlóretén
(trichlóretylén)
krátkodobá expozícia17)
201-167-479-01-610

30
54,7

164,1
1B2K
38.Monomér vinylchloridu
(chlóretén)
200-831-075-01-412,61A--
39.Výfukové emisie zo vznetových naftových motorov24) 25)---0,0526)---
40.Zmesi polycyklických aromatických uhľovodíkov, ktoré sú karcinogénmi, osobitne tie, ktoré obsahujú benzo(a)pyrén27)----1A, 1B-K
41.Minerálne oleje, ktoré boli predtým použité v motoroch s vnútorným spaľovaním na mazanie a chladenie pohyblivých častí vo vnútri motora25)------K

Tabuľka č. 2

P
o
r.
č.
Chemická látkaEC1)CAS2)TSH3)Kate-
gória
karcino- génov6)
Kate-
gória muta- génov7)
Poznámka
ml · m-3
(ppm)4)
mg · m-3 5)
1.Chróm (VI) a zlúčeniny chrómu ako prach a aerosól18) (ako Cr)
inhalovateľná frakcia11)
- zváranie alebo rezanie plazmou alebo obdobné pracovné procesy, pri ktorých vznikajú výpary19)
---

-
0,010

0,025
1A1BTSH do 17. 1. 2025

TSH do 17. 1. 2025
2.Prach z tvrdého dreva22) (dub, buk)
inhalovateľná frakcia23)
---31A-TSH do
17. 1. 2023

Tabuľka č. 3

P
o
r.
č.
Chemická látkaEC1)CAS2)TSH3)Kate-
gória
karcino- génov6)
Kate-
gória muta- génov7)
Poznámka
ml · m-3
(ppm)4)
mg · m-3
5)
1.Berýlium a anorganické zlúčeniny berýlia14)
(ako Be)
inhalovateľná frakcia11)
---0,00061B-TSH do 11. 7. 2026
2.Kadmium a anorganické zlúčeniny kadmia20)
(ako Cd)
inhalovateľná frakcia11)
---0,0041B-TSH do 11. 7. 2027
3.Výfukové emisie zo vznetových naftových motorov24) 25)---0,0526)--TSH sa uplatňuje od 21. 2. 2023; pri podzemnej
ťažbe a výstavbe tunelov sa TSH uplatňuje od 21. 2. 2026
4.Arzén a anorganické zlúčeniny arzénu (ako As), kyselina arzeničná a jej soli10)
inhalovateľná frakcia11)
---0,011A-Pri tavení medi sa TSH uplatňuje od 11. 7. 2023

Vysvetlivky:

1) EC číslo

Číslo EC, t. j. EINECS, ELINCS alebo NLP, je oficiálnym číslom látky používaným v Európskej únii podľa vymedzenia v časti 1 oddiele 1.1.1.2. prílohy VI nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.

2) CAS číslo

Medzinárodne ustanovené registračné číslo priradené danej chemickej látke na účely jej presnej identifikácie za predpokladu, že údaje boli publikované v odbornej literatúre.

3) Technická smerná hodnota (TSH)

Ustanovuje sa len pre karcinogény a mutagény zaradené do kategórie 1A a kategórie 1B, pre ktoré nemôžu byť v súčasnosti ustanovené najvyššie prípustné expozičné limity vzhľadom na ich predpokladané bezprahové účinky. Sú to minimálne hodnoty zistiteľné v pracovnom ovzduší dostupnými analytickými metódami a možno ich dodržať technickými opatreniami. Pri väčšine karcinogénov v súčasnosti nie je možné vedecky určiť úrovne, pod ktorými by expozícia neviedla k nepriaznivým následkom na zdravie. Ustanovením technickej smernej hodnoty sa reziduálne riziká úplne neodstránia, ale ich ustanovenie prispeje k výraznému zníženiu rizika vyplývajúceho z tejto expozície. Dodržiavaním technických smerných hodnôt sa znižuje pravdepodobnosť škodlivých účinkov na zdravie, ale nemožno ich úplne vylúčiť. Sú základom pre preventívne a ochranné opatrenia.

TSH znamená časovo vážený priemer koncentrácie plynov, pár a aerosólov vrátane minerálnych vlákien za 8-hodinovú zmenu a 40-hodinový pracovný týždeň.

Na obmedzenie nadmernej expozície pri kolísaní hodnôt nad priemernú TSH platia tieto pravidlá:

a) krátkodobá hodnota expozície maximálne 5 x TSH,

b) krátkodobé trvanie expozície 15 minút,

c) frekvencia za zmenu 5 x,

d) interval medzi expozíciou 1 hodina.

V týchto prípadoch musí byť vždy dodržaná priemerná TSH za 8-hodinovú zmenu.

TSH sa vyjadruje v:

4) ppm - počet objemových častí chemickej látky na milión objemových častí vzduchu (ml · m-3),

5) mg · m-3 - miligramy na meter kubický vzduchu pri teplote 20 oC a tlaku 101,3 kPa (760 mm tlaku ortuti).

6) Kategórie karcinogénov

kategória 1A - dokázaný karcinogén pre ľudí,

kategória 1B - pravdepodobný karcinogén,

kategória 2 - podozrivý karcinogén.

7) Kategórie mutagénov

kategória 1A - mutagén ľudských zárodočných buniek,

kategória 1B - mutagén cicavčích zárodočných buniek,

kategória 2 - podozrivý mutagén.

8) K - prienik cez kožu: K celkovému zaťaženiu organizmu môže významne prispieť expozícia cez kožu.

9) S - senzibilizujúce účinky majú látky, ktoré spôsobujú oveľa vyšší výskyt precitlivenosti alergického typu, ako je bežný. Pri práci s nimi je potrebná osobitná opatrnosť. Dodržiavanie technických smerných hodnôt nezaručuje, že nevzniknú u vnímavých osôb alergické reakcie.

10) TSH pre arzén a jeho anorganické zlúčeniny a pre kyselinu arzeničnú a jej soli sa pri tavení medi uplatňuje od 11. júla 2023.

11) Inhalovateľná frakcia aerosólu znamená, že expozícia je meraná ako inhalovateľná zložka aerosólu (celková koncentrácia), ktorá môže byť vdýchnutá do dýchacích ciest a pre ktorú je ustanovená technická smerná hodnota.

12) Auramín a jeho soli sú zaradené podľa § 2 písm. a) druhého bodu medzi látky, zmesi a pracovné procesy s rizikom chemickej karcinogenity uvedené v prílohe č. 1.

13) vl · cm–3 - vlákno na centimeter kubický vzduchu,

vl · cm–3 =vl · ml,

vl · ml- vlákno na mililiter.

14) TSH pre berýlium a jeho anorganické zlúčeniny má prechodné obdobie do 11. júla 2026.

15) Látka môže spôsobiť senzibilizáciu kože a dýchacích ciest.

16) Látka môže spôsobiť senzibilizáciu kože.

17) TSH krátkodobej expozície, ktorá nemá byť prekročená a ktorá sa vzťahuje na 15-minútový referenčný čas.

18) TSH pre zlúčeniny šesťmocného chrómu má prechodné obdobie do 17. januára 2025.

19) TSH pre zlúčeniny šesťmocného chrómu, ktoré vznikajú pri zváraní alebo rezaní plazmou alebo pri obdobných pracovných procesoch, pri ktorých vznikajú výpary, má prechodné obdobie do 17. januára 2025.

20) TSH pre kadmium a jeho anorganické zlúčeniny má prechodné obdobie do 11. júla 2027, ktoré sa uplatní, ak sa vykonáva aj biologické monitorovanie expozície kadmiu, pri ktorom sa sleduje koncentrácia kadmia v moči, pričom nepresiahne biologickú medznú hodnotu 0,002 mg kadmia · g-1 kreatinínu v moči (príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov).

21) Respirabilná frakcia aerosólu znamená, že expozícia je meraná ako respirabilná zložka aerosólu, ktorá môže preniknúť až do pľúcnych alveol a pre ktorú je ustanovená technická smerná hodnota.

22) TSH pre prach z tvrdého dreva má prechodné obdobie do 17. januára 2023.

23) Ustanovuje sa ako inhalovateľná frakcia: Ak sa prach z tvrdého dreva zmieša s iným drevným prachom (mäkké drevo), pre všetky druhy prachu z dreva, ktoré sú prítomné v zmesi, uplatňuje sa technická smerná hodnota pre prach z tvrdého dreva.

24) TSH pre výfukové emisie zo vznetových naftových motorov sa uplatňuje od 21. februára 2023. Pri podzemnej ťažbe a výstavbe tunelov sa TSH uplatňuje od 21. februára 2026.

25) Výfukové emisie zo vznetových naftových motorov a minerálne oleje, ktoré boli predtým použité v motoroch s vnútorným spaľovaním na mazanie a chladenie pohyblivých častí vo vnútri motora, nepodliehajú klasifikácii v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.

26) Merané ako elementárny uhlík.

27) Biologická medzná hodnota pre biologické monitorovanie expozície polycyklickým aromatickým uhľovodíkom je uvedená v prílohe č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.

7. V prílohe č. 5 prvý bod znie:

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES z 29. apríla 2004 o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci (šiesta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice Rady 89/391/EHS) (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 158, 30. 4. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5).“.

8. Príloha č. 5 sa dopĺňa štvrtým bodom a piatym bodom, ktoré znejú:

4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/130 zo 16. januára 2019, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2019).

5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/983 z 5. júna 2019, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci (Ú. v. EÚ L 164, 20. 6. 2019).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2020.


Igor Matovič v. r.