Vyhláška č. 224/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 29/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-224
Platnosť od 13.08.2020
Účinnosť od 30.08.2020
Aktuálne znenie 30.08.2020

224

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 10. augusta 2020,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 29/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 8, § 85 a § 91 ods. 16 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 29/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení takto:

V čl. II sa slová „okrem čl. I bodov 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 18, 19, § 41e v bode 25 a bodu 27, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2020“ nahrádzajú slovami „okrem čl. I prílohy č. 3 v bode 27, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2020, a bodov 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 18, 19, § 41e v bode 25 a prílohy č. 2, 2b a 2c v bode 27, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2021“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 30. augusta 2020.


Roman Mikulec v. r.