Zákon č. 156/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-156
Platnosť od 17.06.2020
Účinnosť od 17.06.2020
Aktuálne znenie 17.06.2020

156

ZÁKON

z 9. júna 2020,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z., zákona č. 96/2020 Z. z. a zákona č. 120/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 22 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Povinnosť prijímateľa podielu zaplatenej dane z príjmov zverejniť presnú špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane z príjmov prijatého v roku 2018 podľa osobitného predpisu33b) sa považuje za splnenú, ak takúto špecifikáciu prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov zverejní do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.“.

2. V § 25a ods. 5 sa slová „§ 313 až 322 a § 762“ nahrádzajú slovami „§ 303 až 312“.

3. V tretej časti nadpise štvrtej hlavy sa slovo „zamestnávateľovi“ nahrádza slovom „podnikateľovi“.

4. V § 30i písm. a) sa slovo „zamestnávateľom“ nahrádza slovom „podnikateľom“.

5. V § 30i písmeno b) znie:

b) dlžníkom malý podnikateľ alebo iný podnikateľ – fyzická osoba, voči ktorému má veriteľ pohľadávku zo zmluvy o úvere alebo pohľadávku z ručenia k tejto zmluve; malým podnikateľom sa rozumie podnikateľ, ktorý k 31. decembru roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa podáva žiadosť o odklad splácania úveru, zamestnáva menej ako 250 osôb a ktorého ročný obrat nepresahuje 50 000 000 eur alebo celková suma majetku nepresahuje 43 000 000 eur,“.

6. Tretia časť sa dopĺňa šiestou hlavou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„ŠIESTA HLAVA

OPATRENIA V OBLASTI HAZARDNÝCH HIER

§ 30o

(1) Prevádzkovateľ hazardnej hry,51ab) ktorému lehota na úhradu odvodu podľa osobitného predpisu51ab)

a) uplynula počas obdobia pandémie do účinnosti tohto zákona, nie je v omeškaní s úhradou takéhoto odvodu, ak ho uhradí do konca septembra 2020 spolu s úrokom podľa Oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb za obdobie odkladu úhrady takéhoto odvodu,

b) uplynie od účinnosti tohto zákona do konca augusta 2020, nie je v omeškaní s úhradou takéhoto odvodu, ak ho uhradí do konca decembra 2020 spolu s úrokom podľa Oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb za obdobie odkladu úhrady takéhoto odvodu.

(2) Do uplynutia lehôt na odklad úhrady odvodu podľa odseku 1 sa ustanovenie osobitného predpisu o uvoľnení finančnej zábezpeky na neuhradené záväzky z takéhoto odvodu51ac) nepoužije.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 51ab a 51ac znejú:

51ab) Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

51ac) § 67 ods. 5 písm. f) prvý bod zákona č. 30/2019 Z. z.“.

7. V nadpise šiestej časti sa na konci pripájajú tieto slová: „A SPRÁVY BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV“.

8. Za § 36c sa vkladá § 36d, ktorý znie:

㤠36d

(1) Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove uzatvorili zmluvu o výkone správy, nie sú v omeškaní s povinnosťou predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa bytového domu alebo nebytovej budovy a vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v bytovom dome alebo v nebytovej budove v lehote podľa osobitného predpisu,59g) ak bolo spôsobené negatívnymi následkami pandémie a takúto správu a takéto vyúčtovanie predložia do 31. júla 2020.

(2) Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z predloženého vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 59g znie:

59g) § 7b ods. 3 a § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.“.

9. V prílohe č. 3 sa slovo „zamestnávateľa“ nahrádza slovom „podnikateľa“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.