Nariadenie vlády č. 101/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-101

(v znení č. 137/2020 Z. z.)

Platnosť od 30.04.2020
Účinnosť od 30.05.2020 do02.07.2020
Znenie 30.05.2020 - 02.07.2020

101

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 24. apríla 2020

o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Vláda Slovenskej republiky podľa § 293et ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 66/2020 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

(1) Podporné obdobie v nezamestnanosti, ktoré bolo predĺžené alebo začalo opätovne plynúť podľa § 293et ods. 1 zákona, a ktoré by uplynulo počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, sa predlžuje o jeden mesiac; § 293et ods. 3 zákona platí rovnako.

(2) Podporné obdobie v nezamestnanosti, ktoré bolo predĺžené podľa odseku 1 a ktoré by uplynulo počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, sa predlžuje o jeden mesiac; § 293et ods. 3 zákona platí rovnako.

(3) Predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti podľa odsekov 1 a 2 uplynie najneskôr mesiac odo dňa skončenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.


§ 2

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Igor Matovič v. r.