Zákon č. 91/2019 Z. z.Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-91

(v znení č. 198/2020 Z. z., 219/2021 Z. z.)

Platnosť od 12.04.2019
Účinnosť od 15.06.2021
Aktuálne znenie 15.06.2021

91

ZÁKON

z 28. marca 2019

o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a) vymedzenie neprimeraných podmienok v obchode s potravinami1) (ďalej len „neprimeraná podmienka“),

b) kontrolu neprimeraných podmienok (ďalej len „kontrola“),

c) zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

§ 2

Základné ustanovenia

Na účely tohto zákona sa rozumie

a) účastníkmi obchodného vzťahu odberateľ a dodávateľ,

b) odberateľom podnikateľ, ktorý je prevádzkovateľom potravinárskeho podniku2) a odoberá potravinu od dodávateľa; odberateľom je aj právnická osoba, ktorá nie je podnikateľom2a) a odoberá potravinu od dodávateľa, právnická osoba, ktorá má vo vzťahu k prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku postavenie ovládanej osoby alebo ovládajúcej osoby alebo skupinou podľa písmena k),

c) dodávateľom podnikateľ, ktorý je prevádzkovateľom potravinárskeho podniku a dodáva potravinu odberateľovi; dodávateľom je aj právnická osoba, ktorá je združením2b) fyzických osôb alebo právnických osôb, z ktorých aspoň jedna je dodávateľom,

d) peňažným plnením platba požadovaná, dohodnutá alebo poskytnutá účastníkovi obchodného vzťahu, ktorá súvisí s dodaním potraviny alebo poskytnutím služby,

e) nepeňažným plnením iné požadované, dohodnuté alebo poskytnuté plnenie ako plnenie podľa písmena d) poskytnuté účastníkovi obchodného vzťahu, ktoré súvisí s dodaním potraviny alebo poskytnutím služby,

f) službou činnosť účastníka obchodného vzťahu vrátane distribúcie, ktorá súvisí s dodávkou potraviny,

g) distribúciou činnosť účastníka obchodného vzťahu, ktorá súvisí s prepravou alebo so skladovaním potraviny,

h) vybranou potravinou potravina určená na okamžitú spotrebu,

i) treťou osobou osoba, ktorá je k účastníkom konania v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu a disponuje účtovnými dokladmi alebo informáciami potrebnými pre výkon kontroly,

j) kontrolovaným subjektom účastník obchodného vzťahu, u ktorého sa vykonáva kontrola alebo sa má vykonať kontrola,

k) skupinou zoskupenie odberateľov, ktoré vzniklo na základe zmluvy alebo inej právnej skutočnosti v súvislosti s nákupom potraviny na účel jej ďalšieho predaja alebo poskytovania služieb s tým súvisiacich.

§ 3

Neprimerané podmienky

(1) Požadovať, dohodnúť alebo uplatniť neprimeranú podmienku medzi účastníkmi obchodného vzťahu sa zakazuje.

(2) Neprimeranou podmienkou je peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie účastníka obchodného vzťahu za

a) zaradenie do registra dodávateľov u odberateľa alebo registra odberateľov u dodávateľa vrátane zmien v takomto registri,

b) zaradenie potraviny dodávateľa do evidencie potravín predávaných odberateľom vrátane zmien v takejto evidencii,

c) obnovu alebo rozširovanie obchodnej siete účastníka obchodného vzťahu,

d) nižší zisk alebo nižšiu maržu odberateľa oproti plánovanému zisku alebo plánovanej marži odberateľa,

e) službu zameranú výlučne na propagáciu odberateľa,

f) návštevu účastníka obchodného vzťahu u perspektívneho účastníka obchodného vzťahu na účel vzniku obchodného vzťahu,

g) umiestnenie potraviny do prevádzkarne odberateľa aj vtedy, ak ide o prevádzkareň nachádzajúcu sa mimo územia Slovenskej republiky,

h) dizajn súvisiaci s vonkajšou prezentáciou a zabalením potraviny; to neplatí, ak ide o peňažné plnenie odberateľa za osobitný dizajn dohodnutý medzi účastníkmi obchodného vzťahu na základe požiadavky odberateľa,

i) zisťovanie a spracovanie údajov o účastníkoch obchodného vzťahu,

j) prieskum trhu alebo službu súvisiacu s počítačovým spracovaním údajov vykonávanú odberateľom.

(3) Ak odsek 4 neustanovuje inak, neprimeranou podmienkou je aj peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie dodávateľa odberateľovi za

a) službu odberateľa zameranú na propagáciu dodávateľa alebo jeho potraviny,

b) využitie distribúcie odberateľa,

c) splnenie podmienky dohodnutej účastníkmi obchodného vzťahu, týkajúcej sa odberu určitého množstva alebo objemu potraviny, ktoré je účtované samostatne,

d) umiestnenie potraviny na určitom mieste v prevádzkarni odberateľa.

(4) Neprimeranou podmienkou nie je peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie dodávateľa odberateľovi podľa odseku 3, ak

a) je dohodnuté vopred,

b) je uzatvorené v písomnej forme,

c) dodávateľ nemá možnosť dodávať potraviny odberateľovi, ak ide o činnosť podľa odseku 3 písm. b), a

d) jeho celková hodnota nepresahuje 6 % z obratu3) dodávateľa za potraviny dodané jednotlivému odberateľovi v príslušnom kalendárnom roku, pričom táto hodnota je tvorená súčtom hodnoty, ktorá nepresahuje 3 % z obratu dodávateľa samostatne za službu podľa odseku 3 písm. b), a hodnoty, ktorá nepresahuje 3 % z obratu dodávateľa samostatne za služby podľa odseku 3 písm. a), c) a d); do tejto hodnoty sa nezapočítava spotrebná daň, ak ide o potravinu, na ktorú sa uplatňuje spotrebná daň.

(5) Neprimeranou podmienkou je aj

a) uzatvorenie zmluvy, na základe ktorej sa dodáva potravina, ktorá neobsahuje

1. určenie druhu potraviny,

2. určenie množstva potraviny alebo spôsob jeho určenia,

3. kúpnu cenu alebo spôsob jej určenia,

4. spôsob zníženia alebo spôsob zvýšenia kúpnej ceny, ak sa má uplatniť,

5. lehotu na úhradu kúpnej ceny alebo

6. druh a cenu služby, ak bude poskytnutá,

b) vykonanie prehliadok priestorov dodávateľa odberateľom alebo vykonanie rozborov a skúšok potraviny dodávateľa odberateľom; to neplatí, ak odberateľ na vlastné náklady vykonáva prehliadky priestorov dodávateľa alebo rozbory a skúšky potraviny dodávateľa v primeranom rozsahu a pri vykonaní prehliadok priestorov aj so súhlasom dodávateľa,

c) uprednostnenie výsledkov iných kontrol kvality a bezpečnosti potravín, výživových údajov a ostatných povinných informácií o potravinách pred výsledkami kontrol vykonávaných orgánmi štátnej správy podľa osobitného predpisu4) bez zásadnej zmeny okolností,

d) vrátenie potraviny dodávateľovi okrem prípadov ustanovených Obchodným zákonníkom,5)

e) výmena potraviny na náklady dodávateľa okrem prípadov ustanovených Obchodným zákonníkom,5)

f) neuhradenie kúpnej ceny v lehote splatnosti, ktorá je najviac

1. 30 dní odo dňa dodania potraviny, za predpokladu, že faktúra za potravinu je odberateľovi doručená do 10 dní odo dňa dodania potraviny, a v prípade, ak je faktúra za potravinu doručená odberateľovi po 10 dňoch odo dňa dodania potraviny, je neprimeranou podmienkou neuhradenie kúpnej ceny v lehote splatnosti, ktorá je najviac 20 dní odo dňa doručenia faktúry odberateľovi, alebo

2. 15 dní odo dňa doručenia správne vyhotovenej faktúry za dodanie vybranej potraviny; lehota splatnosti podľa bodu 1 a 2 sa nevzťahuje na peňažné plnenie vykonávané v rámci školského programu podľa osobitného predpisu5a) alebo na peňažné plnenie vykonávané subjektom verejného práva, ktorý je zároveň poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa § 340b ods. 5 Obchodného zákonníka.

g) kratšia lehota splatnosti peňažného plnenia dodávateľa odberateľovi, ako je dohodnutá lehota na úhradu kúpnej ceny,

h) dodatočné peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie po prevzatí potraviny,

i) náhrada sankcie uloženej orgánmi štátnej správy4) odberateľovi; to neplatí, ak príčinou uloženia sankcie je preukázané porušenie povinností dodávateľa,

j) náhrada peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia poskytnutého odberateľom spotrebiteľovi za uplatnenie práva spotrebiteľa podľa Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov z oblasti ochrany spotrebiteľa; to neplatí, ak príčinou uplatnenia práva je preukázané porušenie povinností dodávateľa,

k) neplnenie zmluvného záväzku súvisiaceho s objednávaním alebo prevzatím potraviny zo strany odberateľa bez právneho dôvodu,

l) jednostranná zmena platobnej podmienky, kúpnej ceny, kvality dodávanej potraviny alebo podmienky dodania potraviny, ak ide o frekvenciu dodania, spôsob dodania, miesto dodania, čas dodania alebo objem dodávanej potraviny, alebo jednostranná zmena podmienky poskytovania služby,

m) peňažné plnenie dodávateľa odberateľovi za znehodnotenie potraviny alebo za stratu potraviny, ktorá nastala v priestoroch odberateľa alebo po nadobudnutí vlastníckeho práva odberateľa k potravine, ak znehodnotenie potraviny alebo strata potraviny nie je spôsobená v dôsledku zavinenia dodávateľa,

n) preddavková platba na budúce zmluvné pokuty,

o) podmieňovanie dodávania potraviny dodávateľa výrobou potraviny pod obchodnou značkou odberateľa,

p) odmietnutie uviesť na obale potraviny predávanej pod obchodnou značkou odberateľa obchodné meno a sídlo dodávateľa, ak o to dodávateľ požiada,

q) neoprávnené alebo bezdôvodné započítanie pohľadávok účastníkov obchodného vzťahu,

r) iný okamih nadobudnutia vlastníckeho práva k potravine alebo iný okamih prechodu nebezpečenstva škody na potravine, ako je okamih prevzatia potraviny odberateľom,

s) viaceré zmluvné pokuty voči účastníkovi obchodného vzťahu za porušenie tej istej zmluvnej povinnosti,

t) zmluvná pokuta, ktorej výška je neprimeraná s ohľadom na hodnotu a význam porušenej zmluvnej povinnosti, ktorej splnenie táto zmluvná pokuta zabezpečuje,

u) predaj potraviny odberateľom spotrebiteľovi za nižšiu cenu, ako je kúpna cena dodanej potraviny, okrem

1. predaja potraviny, ktorého dôvodom je zrušenie predajne, ukončenie alebo zmena predmetu podnikania,

2. predaja potraviny po uplynutí troch štvrtín doby spotreby alebo doby minimálnej trvanlivosti,

3. výpredaja skladových zásob odberateľa; potravina nesmie byť počas výpredaja objednaná ani prevzatá odberateľom,

4. predaja potraviny s deformovaným obalom,

v) peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie, ktoré nesúvisí s predmetom zmluvy,

w) zmluvná pokuta alebo iná zmluvná sankcia za nedodanie tovaru dodávateľom, ak má dodávateľ voči odberateľovi pohľadávky po lehote splatnosti,

x) zmluvná pokuta alebo iná zmluvná sankcia za nedodanie tovaru dodávateľom, ak medzi účastníkmi obchodného vzťahu nedôjde k dohode o kúpnej cene do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomného návrhu odberateľovi o zmene kúpnej ceny,

y) požadovanie garantovanej ceny na dobu viac ako 60 dní,

z) postúpenie pohľadávky podmienené súhlasom dlžníka,

aa) znevýhodňovanie dodávateľa alebo skupiny dodávateľov podmieňovaním používania určitého typu obalu, ak je inému dodávateľovi umožnené používať ekonomicky výhodnejší iný obal pri dodávke toho istého alebo podobného tovaru,

ab) iné konanie alebo opomenutie konania účastníka obchodného vzťahu voči druhému účastníkovi obchodného vzťahu, ktoré sa odchyľuje od poctivého obchodného styku,

ac) prenášanie nákladov spojených s daňovým zaťažením alebo prenášanie plnení, ktoré sú neprimeranou podmienkou, do zníženia kúpnej ceny,

ad) neoprávnené získanie, neoprávnené využitie alebo neoprávnené sprístupnenie obchodného tajomstva účastníkom obchodného vzťahu podľa § 51 Obchodného zákonníka,

ae) vyhrážanie sa účastníka obchodného vzťahu odvetnými obchodnými opatreniami alebo vykonávanie takých opatrení voči účastníkovi obchodného vzťahu, ak ten uplatňuje svoje zákonné právo alebo právo vyplývajúce zo zmluvy uzavretej medzi účastníkmi obchodného vzťahu,

af) kompenzácia dodávateľa odberateľovi za preskúmanie podania spotrebiteľa, ktoré sa týka predaja potraviny dodávateľa, napriek tomu, že nedošlo k porušeniu povinností dodávateľa,

ag) odmietnutie odberateľa písomne potvrdiť podmienky zmluvy o dodávke potraviny, ak o to dodávateľ písomne požiadal.

(6) Za doručenie faktúry na účely plynutia lehôt podľa odseku 5 písm. f) sa považuje doručenie faktúry spĺňajúcej náležitosti podľa osobitných predpisov.6a)

Kontrola

§ 4

(1) Kontrolu vykonáva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“). Ministerstvo pôdohospodárstva môže vykonať kontrolu u kontrolovaného subjektu z vlastného podnetu alebo z podnetu inej osoby.

(2) Na výkon kontroly podľa § 4 až 12 sa nevzťahuje správny poriadok okrem doručovania písomností pri výkone kontroly.

(3) Podnet inej osoby na vykonanie kontroly u kontrolovaného subjektu musí obsahovať

a) identifikačné údaje toho, proti komu je podnet podaný,

b) opis skutočnosti, ktorá má byť predmetom kontroly.

(4) Ak sú identifikačné údaje osoby, ktorá podala podnet, známe, ministerstvo pôdohospodárstva do 60 dní od podania podnetu informuje túto osobu o spôsobe vybavenia podnetu.

(5) Ministerstvo pôdohospodárstva utají totožnosť osoby, ktorá podala podnet, alebo informáciu, ktorej zverejnenie môže viesť k poškodeniu jej záujmov, ak o to táto osoba požiada zároveň s podaním podnetu. Osoba podľa prvej vety určí všetky informácie, pri ktorých žiada o utajenie.

(6) Ministerstvo pôdohospodárstva môže podnet zamietnuť, ak výkonom kontroly alebo vydaním rozhodnutia v konaní podľa § 14 hrozí odhalenie totožnosti osoby, ktorá podala podnet, alebo zverejnenie informácie, ktoré môže viesť k poškodeniu jej záujmov, ak tieto informácie osoba určila podľa odseku 5.

(7) Cieľom kontroly je zistiť, či kontrolovaný subjekt dodržiava tento zákon, ako aj povinnosti, ktoré kontrolovanému subjektu vyplývajú z rozhodnutí vydaných podľa tohto zákona.

(8) Kontrolu vykonávajú v primeranej lehote najmenej dvaja zamestnanci ministerstva pôdohospodárstva (ďalej len „kontrolór“) na základe poverenia na vykonanie kontroly (ďalej len „poverenie“) vydaného ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky alebo ním písomne splnomocneným vedúcim zamestnancom ministerstva pôdohospodárstva.

(9) Kontrola je začatá dňom vydania poverenia. Kontrola je skončená dňom doručenia záznamu o vykonanej kontrole (ďalej len „záznam“) alebo protokolu o vykonanej kontrole (ďalej len „protokol“) kontrolovanému subjektu.

§ 5

(1) Kontrolór, ktorý sa dozvie o skutočnostiach zakladajúcich pochybnosti o jeho nezaujatosti, je povinný tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu písomne oznámiť tomu, kto ho poveril podľa § 4 ods. 8.

(2) Ak má kontrolovaný subjekt pochybnosti o nezaujatosti kontrolóra so zreteľom na jeho vzťah k predmetu kontroly alebo ku kontrolovanému subjektu, je oprávnený podať písomné námietky s uvedením dôvodu najneskôr do 15 dní odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvie. Podanie námietok nemá odkladný účinok; kontrolór je podľa prvej vety oprávnený vykonať pri kontrole len také úkony, ktoré neznesú odklad.

(3) O námietkach zaujatosti kontrolovaného subjektu a o oznámení zaujatosti kontrolóra rozhodne ten, kto kontrolóra poveril podľa § 4 ods. 8, v lehote desiatich pracovných dní od ich uplatnenia a písomné vyhotovenie rozhodnutia doručí tomu, kto námietku uplatnil. Proti rozhodnutiu o námietkach zaujatosti a proti rozhodnutiu o oznámení zaujatosti kontrolóra nemožno podať rozklad.

§ 6

Poverenie obsahuje

a) číslo poverenia a dátum vydania poverenia,

b) meno, priezvisko, funkciu a podpis osoby, ktorá vydala poverenie, a odtlačok úradnej pečiatky ministerstva pôdohospodárstva,

c) predmet kontroly,

d) identifikačné údaje kontrolovaného subjektu,

e) kontrolované obdobie,

f) mená a priezviská kontrolórov,

g) poučenie o právach a povinnostiach kontrolovaného subjektu.

§ 7

Kontrolór je pri výkone kontroly oprávnený v nevyhnutnom rozsahu

a) vstupovať do vozidla, objektu, budovy, zariadenia, prevádzky, na pozemok a do iných priestorov kontrolovaného subjektu alebo tretej osoby vrátane obydlia, ak sa obydlie používa aj na podnikanie alebo vykonávanie inej hospodárskej činnosti, ktorá súvisí s predmetom kontroly; prehliadka nesmie sledovať iný záujem, ako zistiť porušenie povinností ustanovených týmto zákonom,

b) vyžadovať a odoberať od kontrolovaného subjektu alebo tretej osoby originály dokladov a iných písomností súvisiacich s kontrolou, ako aj záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, vyhotovovať ich kópie a výpisy alebo vyžadovať ich úradne overené preklady do slovenského jazyka; pri vyžiadaní a odoberaní dokladov a iných písomností, záznamov dát, ktoré obsahujú utajovanú skutočnosť, sa postupuje podľa osobitného predpisu,7)

c) zapečatiť priestory a vozidlá okrem obydlia podľa písmena a) na určitý čas,

d) zapečatiť doklady, iné písomnosti a záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky podľa písmena b) na určitý čas,

e) požadovať od kontrolovaného subjektu, jeho zamestnancov alebo od tretej osoby vysvetlenie o skutočnostiach, ktoré súvisia s kontrolou; na účely podania vysvetlenia o skutočnostiach, ktoré súvisia s kontrolou, je kontrolór oprávnený osoby predvolať,

f) požadovať na účely výkonu kontroly preukázanie totožnosti od kontrolovaného subjektu, jeho zamestnancov alebo od tretej osoby,

g) požadovať od kontrolovaného subjektu, jeho zamestnancov alebo od tretej osoby súčinnosť a vytvorenie primeraných podmienok na výkon kontroly.

§ 8

Kontrolór je pri výkone kontroly povinný

a) oznámiť kontrolovanému subjektu začatie kontroly a predmet kontroly najneskôr pri vstupe podľa § 7 písm. a),

b) preukázať sa poverením a služobným preukazom,

c) písomne potvrdiť kontrolovanému subjektu alebo tretej osobe odobratie originálov dokladov, iných písomností a záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky súvisiacich s kontrolou, zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím a odovzdať originály dokladov, iných písomností a záznamov dát kontrolovanému subjektu, ak už nie sú potrebné pre ďalší výkon kontroly,

d) preveriť opodstatnenosť námietok kontrolovaného subjektu k návrhu protokolu podľa § 12 ods. 4,

e) doručiť kontrolovanému subjektu návrh protokolu, protokol alebo záznam,

f) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone kontroly, ak ho od tejto povinnosti písomne neoslobodí ten, v záujme koho túto povinnosť má, alebo vo verejnom záujme minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,

g) oznámiť príslušným orgánom skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že bol spáchaný trestný čin alebo priestupok.

§ 9

Kontrolovaný subjekt a tretia osoba sú pri výkone kontroly povinné

a) umožniť kontrolórovi vstup do vozidla, objektu, budovy, zariadenia, prevádzky, na pozemok a do iných priestorov kontrolovaného subjektu alebo tretej osoby vrátane obydlia, ak sa obydlie používa aj na podnikanie alebo vykonávanie inej hospodárskej činnosti, ktorá súvisí s predmetom kontroly,

b) poskytnúť kontrolórovi originály dokladov, iných písomností a záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky súvisiacich s kontrolou a umožniť ich odobratie, vyhotovenie ich kópií a výpisov a poskytnúť úradne overené preklady do slovenského jazyka,

c) zabezpečiť neporušenie pečate podľa § 7 písm. c) a d),

d) podať kontrolórovi vysvetlenie podľa § 7 písm. e) a na základe predvolania sa dostaviť na určené miesto,

e) na vyzvanie preukázať kontrolórovi svoju totožnosť,

f) poskytnúť kontrolórovi súčinnosť a vytvoriť primerané podmienky na výkon kontroly,

g) poskytnúť kontrolórovi pravdivé podklady alebo informácie.

§ 10

(1) Kontrolovaný subjekt je pri výkone kontroly oprávnený

a) vyžadovať od kontrolóra preukázanie sa poverením a služobným preukazom,

b) vyžadovať od kontrolóra potvrdenie o odobratí dokladov, iných písomností a záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky súvisiacich s kontrolou a vrátenie originálov dokladov, iných písomností a záznamov dát po skončení kontroly,

c) podať námietky k návrhu protokolu podľa § 12 ods. 4,

d) vyžadovať doručenie návrhu protokolu, protokolu alebo záznamu.

(2) Oprávnenia podľa odseku 1 písm. a) a b) sa vzťahujú aj na tretiu osobu.

§ 11

Pri výkone kontroly sú orgány verejnej správy povinné ministerstvu pôdohospodárstva poskytnúť súčinnosť.

§ 12

(1) O vykonanej kontrole sa vyhotovuje protokol alebo záznam.

(2) Ak sa na základe vykonanej kontroly zistí, že kontrolovaný subjekt požadoval, dohodol alebo uplatnil neprimeranú podmienku uvedenú v § 3, vyhotoví sa návrh protokolu, ktorý sa doručí kontrolovanému subjektu.

(3) Návrh protokolu obsahuje najmä

a) mená, priezviská a podpisy kontrolórov,

b) identifikačné údaje kontrolovaného subjektu,

c) skutočnosti podľa odseku 2,

d) doklady, ktoré preukazujú skutočnosti podľa odseku 2,

e) poučenie o možnosti podať námietky proti kontrolným zisteniam s určením lehoty na ich podanie,

f) dátum vydania návrhu protokolu,

g) dátum doručenia návrhu protokolu kontrolovanému subjektu a jeho podpis, ak je návrh protokolu odovzdaný osobne.

(4) Proti kontrolným zisteniam v návrhu protokolu môže kontrolovaný subjekt podať námietky v lehote určenej v návrhu protokolu, ktorá nesmie byť kratšia ako desať dní odo dňa doručenia návrhu protokolu.

(5) Ak kontrolovaný subjekt nepodá v určenej lehote námietky alebo ak po vyhodnotení námietok kontrolovaného subjektu preukazujú skutočnosti zistené vykonanou kontrolou, že kontrolovaný subjekt požadoval, dohodol alebo uplatnil neprimeranú podmienku uvedenú v § 3, vyhotoví sa protokol.

(6) Protokol okrem náležitostí podľa odseku 3 písm. a) až d) obsahuje vyhodnotenie námietok kontrolovaného subjektu, dátum vydania protokolu, dátum doručenia protokolu kontrolovanému subjektu a jeho podpis, ak je protokol odovzdaný osobne.

(7) Protokol sa postupuje na konanie podľa § 14.

(8) Záznam sa vyhotovuje, ak

a) sa na základe vykonanej kontroly nezistí, že kontrolovaný subjekt požadoval, dohodol alebo uplatnil neprimeranú podmienku uvedenú v § 3,

b) po vyhodnotení námietok kontrolovaného subjektu proti návrhu protokolu nie je dôvod na vypracovanie protokolu podľa odseku 5.

(9) Záznam obsahuje identifikačné údaje kontrolovaného subjektu, dátum vydania záznamu, dátum doručenia záznamu kontrolovanému subjektu a jeho podpis, ak je záznam odovzdaný osobne, mená, priezviská a podpisy kontrolórov, ktorí kontrolu vykonali.

(10) Náklady, ktoré kontrolovanému subjektu alebo tretej osobe vznikli v súvislosti s výkonom kontroly, znáša kontrolovaný subjekt alebo tretia osoba.

(11) Ak po začatí kontroly zanikne kontrolovaný subjekt bez právneho nástupcu, kontrola sa zastaví; o tejto skutočnosti sa vyhotoví úradný záznam.

§ 13

Poriadková pokuta

(1) Ministerstvo pôdohospodárstva môže za marenie výkonu kontroly, za sťaženie výkonu kontroly alebo za nesplnenie povinnosti podľa § 9 uložiť kontrolovanému subjektu alebo tretej osobe poriadkovú pokutu do

a) 3 000 eur, ak ide o fyzickú osobu,

b) 10 000 eur, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,

c) 100 000 eur, ak ide o právnickú osobu.

(2) Pri ukladaní poriadkovej pokuty podľa odseku 1 sa prihliada na závažnosť, čas trvania a následky porušenia povinnosti. Poriadkovú pokutu možno uložiť aj opakovane. Uložením poriadkovej pokuty nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie bola poriadková pokuta uložená.

(3) Poriadkovú pokutu možno uložiť do troch mesiacov odo dňa porušenia povinnosti podľa § 9.

(4) Poriadková pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení, ak v ňom nie je určená iná lehota splatnosti.

(5) Poriadková pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 14

Správne delikty

(1) Správneho deliktu sa dopustí účastník obchodného vzťahu, ktorý v obchodnom vzťahu požaduje, dohodne alebo uplatní neprimeranú podmienku uvedenú v § 3, ktorá znevýhodňuje druhého účastníka obchodného vzťahu.

(2) Ministerstvo pôdohospodárstva uloží účastníkovi obchodného vzťahu, ktorý sa dopustí správneho deliktu tým, že v obchodnom vzťahu

a) požaduje neprimeranú podmienku uvedenú v § 3 ods. 2, 3 alebo ods. 5 písm. h), v) alebo písm. ab), pokutu vo výške 0,5-násobku hodnoty požadovaného peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia,

b) dohodne neprimeranú podmienku uvedenú v § 3 ods. 2, 3 alebo ods. 5 písm. h), v) alebo písm. ab), pokutu vo výške od 0,5-násobku do 1-násobku z hodnoty dohodnutého peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia,

c) uplatní neprimeranú podmienku uvedenú v § 3 ods. 2, 3 alebo ods. 5 písm. h), v) alebo písm. ab), pokutu vo výške od 1,5-násobku do 3-násobku z hodnoty uplatneného peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia.

(3) Ministerstvo pôdohospodárstva uloží účastníkovi obchodného vzťahu, ktorý sa dopustí správneho deliktu tým, že v obchodnom vzťahu požaduje, dohodne alebo uplatní neprimeranú podmienku uvedenú v

a) § 3 ods. 5 písm. a), p) alebo písm. r), pokutu do 100 000 eur,

b) § 3 ods. 5 písm. b), c), o) alebo písm. y), pokutu do 300 000 eur,

c) § 3 ods. 5 písm. d), e), g), i) až n), q), s) až u), w), x), z), aa), ac) až af) alebo písm. ag), pokutu do 500 000 eur,

d) § 3 ods. 5 písm. f) pokutu vo výške do 10 % kúpnej ceny, ak k zaplateniu kúpnej ceny dôjde do 15 dní odo dňa uplynutia lehoty splatnosti, a vo výške do 20 % kúpnej ceny, ak k zaplateniu kúpnej ceny dôjde neskôr ako 15 dní odo dňa uplynutia lehoty splatnosti.

(4) Ak nemožno vyčísliť hodnotu peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia podľa odseku 2, ministerstvo pôdohospodárstva uloží účastníkovi obchodného vzťahu pokutu do 500 000 eur.

(5) Ministerstvo pôdohospodárstva pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť protiprávneho konania, jeho následky, dĺžku trvania protiprávneho konania a na opakované spáchanie správneho deliktu.

(6) Správny delikt je spáchaný opakovane, ak v čase jeho spáchania od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola účastníkovi obchodného vzťahu uložená pokuta za predchádzajúci správny delikt, neuplynulo viac ako päť rokov.

(7) Ak to povaha neprimeranej podmienky pripúšťa, ministerstvo pôdohospodárstva spolu s uložením pokuty za správny delikt uloží účastníkovi obchodného vzťahu povinnosť odstrániť neprimeranú podmienku. Ak ministerstvo pôdohospodárstva rozhodne o uložení povinnosti odstrániť neprimeranú podmienku, v rozhodnutí určí lehotu na jej odstránenie. Účastník obchodného vzťahu je povinný preukázať odstránenie neprimeranej podmienky v lehote určenej ministerstvom pôdohospodárstva.

(8) Ak účastník obchodného vzťahu v lehote podľa odseku 7 neodstráni neprimeranú podmienku, ministerstvo pôdohospodárstva môže uložiť pokutu opakovane.

(9) Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa postúpenia protokolu podľa § 12 ods. 7, najneskôr do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.

(10) Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.

(11) Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.

(12) Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje správny poriadok.

§ 15

Výročná správa

Ministerstvo pôdohospodárstva zverejní na svojom webovom sídle do 5. marca príslušného roka výročnú správu, ktorá obsahuje najmä počet prijatých podnetov, počet začatých kontrol a počet skončených kontrol za predchádzajúci kalendárny rok. Výročná správa obsahuje z každej skončenej kontroly súhrnný opis skutočností, ktoré boli predmetom kontroly, výsledok kontroly a právoplatné rozhodnutie o uložení pokuty za správny delikt; na zverejnené údaje sa vzťahuje § 4 ods. 5. Výročnú správu je ministerstvo pôdohospodárstva povinné zaslať Európskej komisii do 15. marca príslušného roka.

§ 16

Spoločné ustanovenie

(1) Podľa tohto zákona sa posudzuje aj požadovanie, dohodnutie alebo uplatnenie neprimeranej podmienky medzi účastníkmi obchodného vzťahu, ktoré bolo uskutočnené v cudzine alebo bolo uskutočnené bez ohľadu na právo, ktoré je inak podľa predpisov medzinárodného práva súkromného alebo osobitného predpisu8) rozhodným pre zmluvu uzavretú medzi účastníkmi obchodného vzťahu, ak jeho účinky nastali alebo mohli nastať na území Slovenskej republiky.

(2) Ministerstvo pôdohospodárstva v oblasti neprimeraných podmienok spolupracuje s orgánmi ostatných členských štátov Európskej únie a Európskou komisiou a poskytuje im pomoc pri kontrolách, ktoré majú cezhraničný rozmer.

§ 17

Splnomocňovacie ustanovenie

Zoznam vybraných potravín ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo pôdohospodárstva.

§ 18

Prechodné ustanovenia

(1) Kontrola neprimeraných podmienok začatá podľa predpisu účinného do 30. apríla 2019 sa dokončí podľa predpisu účinného do 30. apríla 2019.

(2) Konanie o uložení poriadkovej pokuty a konanie o správnom delikte začaté podľa predpisu účinného do 30. apríla 2019, ktoré sa právoplatne neskončilo pred 1. májom 2019, sa dokončí podľa predpisu účinného do 30. apríla 2019. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované.

(3) Zmluvy uzavreté medzi účastníkmi obchodného vzťahu pred 1. májom 2019 sú účastníci obchodného vzťahu povinní uviesť do súladu s týmto zákonom do 30. septembra 2019. Na právne vzťahy vzniknuté na základe zmlúv uzavretých medzi účastníkmi obchodného vzťahu pred 1. májom 2019 sa vzťahujú ustanovenia týchto zmlúv najneskôr do 30. septembra 2019.

§ 18a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Konanie o uložení poriadkovej pokuty podľa § 13 alebo pokuty za správny delikt podľa § 14, ktoré sa začalo a právoplatne sa neskončilo do dňa účinnosti tohto zákona, sa dokončí podľa tohto zákona.

§ 18b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. júna 2021

(1) Zmluvy uzavreté medzi účastníkmi obchodného vzťahu do 14. júna 2021 sú účastníci obchodného vzťahu povinní uviesť do súladu s týmto zákonom do 31. decembra 2021 okrem zmlúv uzavretých na dobu určitú do 31. decembra 2021. Na právne vzťahy vzniknuté na základe zmlúv uzavretých medzi účastníkmi obchodného vzťahu do 14. júna 2021 sa vzťahujú ustanovenia týchto zmlúv najdlhšie do 31. decembra 2021.

(2) Kontrola neprimeraných podmienok, ktorá sa začala a neskončila do 14. júna 2021, sa dokončí podľa tohto zákona.

(3) Konanie o uložení pokuty za správny delikt, ktoré sa začalo na základe výsledkov kontroly neprimeraných podmienok začatej do 14. júna 2021, sa dokončí podľa tohto zákona.

(4) Konanie o uložení pokuty za správny delikt, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 14. júna 2021, sa dokončí podľa tohto zákona.

§ 18c

Transpozičné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 19

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 362/2012 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny.


Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 470/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 450/2002 Z. z., zákona č. 472/2003 Z. z., zákona č. 546/2004 Z. z., zákona č. 195/2007 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 114/2010 Z. z., zákona č. 349/2011 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 36/2014 Z. z., zákona č. 101/2014 Z. z., zákona č. 30/2015 Z. z. a zákona č. 376/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:

q) je pri listinnej alebo elektronickej propagácii a marketingu poľnohospodárskych výrobkov a potravín prostredníctvom letáku, reklamného časopisu alebo inej obdobnej formy komunikácie povinný zabezpečiť, aby najmenej polovicu poľnohospodárskych výrobkov a potravín z celkového množstva poľnohospodárskych výrobkov a potravín určených na účel propagácie a marketingu uvedených v každom letáku, reklamnom časopise alebo inej obdobnej forme komunikácie tvorili poľnohospodárske výrobky a potraviny označené podľa § 9b alebo potraviny vyrobené v Slovenskej republike.“.

2. V § 28 sa odsek 4 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

j) uskutočňuje propagáciu a marketing poľnohospodárskych výrobkov a potravín v rozpore s § 12 ods. 1 písm. q).“.

3. V § 28 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: „Odvolanie proti rozhodnutiu o uložení pokuty nemá odkladný účinok.“.

4. Za § 31ae sa vkladá § 31af, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠31af

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2019

Konania o uložení pokuty podľa § 28 začaté a právoplatne neskončené do 30. apríla 2019 sa dokončia podľa zákona účinného do 30. apríla 2019.“.

Čl. III

Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 299/2009 Z. z., zákona č. 391/2009 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 242/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 101/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 376/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 184/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 51 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

(6) Odvolanie proti rozhodnutiu o uložení poriadkovej pokuty podľa § 49, odvolanie proti rozhodnutiu o uložení pokuty za iný správny delikt podľa § 50, odvolanie proti rozhodnutiu o uložení pokuty podľa odseku 1 a odvolanie proti rozhodnutiu o uložení pokuty podľa odseku 2 nemá odkladný účinok.“.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

2. Za § 54g sa vkladá § 54h, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠54h

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2019

Konania o uložení poriadkovej pokuty podľa § 49 a konania o uložení pokuty podľa § 50 a § 51 ods. 1 a 2 začaté a právoplatne neskončené do 30. apríla 2019 sa dokončia podľa zákona účinného do 30. apríla 2019.“.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2019.


Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.


Príloha k zákonu č. 91/2019 Z. z.

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/633 zo 17. apríla 2019 o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci (Ú. v. EÚ L 111, 25. 4. 2019).

Poznámky pod čiarou

1) § 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

2) Čl. 3 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6; Ú. v. ES L 31, 1. 2. 2002) v platnom znení.

2a) Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2b) Napríklad § 20f až 20j Občianskeho zákonníka, zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov.“.

3) § 4 ods. 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

4) § 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5) § 422 až 428 Obchodného zákonníka.

5a) Čl. 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2020 Z. z.

6) § 2 ods. 3 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.

6a) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

7) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) (Ú. v. EÚ L 177, 4. 7. 2008).