Nariadenie vlády č. 84/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-84
Platnosť od 01.04.2019
Účinnosť od 02.04.2019
Aktuálne znenie 02.04.2019

84

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 27. marca 2019,

ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia

Vláda Slovenskej republiky na vykonanie zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia.


§ 2

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 2. apríla 2019.


Peter Pellegrini v. r.