Nariadenie vlády č. 495/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-495
Platnosť od 30.12.2019
Účinnosť od 01.07.2020
Aktuálne znenie 01.07.2020

495

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 18. decembra 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 315/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 470/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 565/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 489/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 219/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 394/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 22/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 131/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2015 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 114/2016 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 273/2016 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2017 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 183/2018 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 173/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 27 písm. b) sa slovo „pätnásteho“ nahrádza slovom „tridsiateho“.

2. Za § 9a sa vkladá § 9b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠9b

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2020

Doba registrácie odrody viniča alebo odrody chmeľu podľa § 3 ods. 27 písm. b) v znení účinnom od 1. júla 2020 sa vzťahuje aj na odrodu registrovanú do 30. júna 2020.“.

3. V prílohe č. 1 časť B znie:

„ČASŤ B

ZELENINY

Allium cepa L.
—skupina Cepa (cibuľa, cibuľa kuchynská nakopená)
—skupina Aggregatum (šalotka)

Allium fistulosum L. (cesnak zimný)
—všetky odrody

Allium porrum L. (pór)
—všetky odrody

Allium sativum L. (cesnak)
—všetky odrody

Allium schoenoprasum L. (cesnak pažítkový)
—všetky odrody

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (trebuľka voňavá)
—všetky odrody

Apium graveolens L.
—skupina zelery
—skupina zelerovité

Asparagus officinalis L. (špargľa)
—všetky odrody

Beta vulgaris L.
—skupina repy obyčajné (cvikla vrátane repy cheltenhamskej)
—skupina repy listové (repa obyčajná pravá špenátová alebo zeleninová – mangold)

Brassica oleracea L.
—skupina kely
—skupina karfioly
—skupina Capitata (červená a biela kapusta)
—skupina kely ružičkové
—skupina kaleráby
—skupina kely hlávkové
—skupina brokolice (kapusta obyčajná špargľová)
—skupina kapusty listové
—skupina Tronchuda (kapusta bezhlávková)

Brassica rapa L.
—skupina kapusty čínske
—skupina okrúhlice

Capsicum annuum L. (paprika ročná štipľavá alebo sladká)
—všetky odrody

Cichorium endivia L. (čakanka)
—všetky odrody

Cichorium intybus L.
—skupina čakanky obyčajné
—skupina čakanky obyčajné siate listové (šalátové)
—skupina čakanky obyčajné siate cigóriové (priemyselné)

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (dyňa červená)
—všetky odrody

Cucumis melo L. (melón cukrový)
—všetky odrody

Cucumis sativus L.
—skupina uhorky
—skupina uhorky nakladačky

Cucurbita maxima Duchesne (tekvica)
—všetky odrody

Cucurbita pepo L. (tekvica obyčajná vrátane tekvice veľkoplodej a patizónu alebo cukety vrátane patizónov nezrelých)
—všetky odrody

Cynara cardunculus L.
—skupina artičoky zeleninové
—skupina artičoky kardové

Daucus carota L. (mrkva a mrkva kŕmna)
—všetky odrody

Foeniculum vulgare Mill. (fenikel)
—skupina Azoricum

Lactuca sativa L. (šalát)
—všetky odrody

Solanum lycopersicum L. (rajčiak jedlý)
—všetky odrody

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
—skupina petržlenové vňate
—skupina korene petržlenu

Phaseolus coccineus L. (fazuľa šarlátová)
—všetky odrody

Phaseolus vulgaris L.
—skupina fazule záhradné kríčkovité
—skupina fazule záhradné tyčové

Pisum sativum L.
—skupina hrachy siate pravé lúskavé
—skupina hrachy siate stržňové
—skupina hrachy siate cukrové

Raphanus sativus L.
—skupina reďkvi siate
—skupina reďkvi siate čierne

Rheum rhabarbarum L. (rebarbora)
—všetky odrody

Scorzonera hispanica L. (hadomor španielsky)
—všetky odrody

Solanum melongena L. (baklažán)
—všetky odrody

Spinacia oleracea L. (špenát)
—všetky odrody

Valerianella locusta (L.) Laterr. (valeriánka poľná)
—všetky odrody

Vicia faba L. (bôb obyčajný)
—všetky odrody

Zea mays L.
—skupina kukurice sladké
—skupina kukurice pukancové

Hybridy všetkých uvedených druhov a skupín.“.

4. V prílohe č. 4 deviaty bod znie:

9. Smernica Rady 2008/72/ES z 15. júla 2008 o uvádzaní množiteľského a sadivového zeleninového materiálu iného ako osivo na trh (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 205, 1. 8. 2008) v znení vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2013/166/EÚ z 2. apríla 2013
(Ú. v. EÚ L 94, 4. 4. 2013).“.

5. Príloha č. 4 sa dopĺňa tridsiatym prvým bodom, ktorý znie:

31. Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/990 zo 17. júna 2019, ktorou sa mení zoznam rodov a druhov uvedený v článku 2 ods. 1 písm. b) smernice Rady 2002/55/ES, v prílohe II k smernici Rady 2008/72/ES a v prílohe k smernici Komisie 93/61/EHS (Ú. v. EÚ
L 160, 18. 6. 2019).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2020.


Peter Pellegrini v. r.