Nariadenie vlády č. 449/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-449
Platnosť od 20.12.2019
Účinnosť od 01.01.2020
Aktuálne znenie 01.01.2020

449

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 11. decembra 2019,

ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

(1) Zoznam inváznych nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Zoznam inváznych nepôvodných druhov živočíchov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky je uvedený v prílohe č. 2.


§ 2

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Peter Pellegrini v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 449/2019 Z. z.

ZOZNAM INVÁZNYCH NEPÔVODNÝCH DRUHOV RASTLÍN VZBUDZUJÚCICH OBAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Vedecké menoSlovenské meno
Amorpha fruticosabeztvarec krovitý
Ambrosia artemisiifoliaambrózia palinolistá
Fallopia sp. (syn. Reynoutria)pohánkovec (krídlatka)
Lycium barbarumkustovnica cudzia
Negundo aceroidesjavorovec jaseňolistý
Solidago canadensiszlatobyľ kanadská
Solidago giganteazlatobyľ obrovská

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 449/2019 Z. z.

ZOZNAM INVÁZNYCH NEPÔVODNÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV VZBUDZUJÚCICH OBAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Vedecké menoSlovenské meno
Ameiurus melassumček čierny
Arion lusitanicusslizovec iberský
Chrysemys pictakorytnačka maľovaná
Gasterosteus aculeatuspichľavka siná
Mustela visionnorok americký
Neogobius fluviatilisbýčko piesočný
Neogobius gymnotrachelusbýčko nahotemenný
Neogobius kessleribýčko hlavatý
Neogobius melanostomusbýčko čiernoústy
Sinanodonta woodianaškľabka ázijská