Vyhláška č. 434/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 419/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapách

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-434
Platnosť od 18.12.2019
Účinnosť od 01.01.2020
Aktuálne znenie 01.01.2020

434

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 9. decembra 2019

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 419/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapách

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 50 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 71/2015 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 419/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapách sa mení takto:

1. V § 5 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a v analógovej forme“.

2. V § 5 odsek 2 znie:

(2) Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika sa poskytujú orgánom podľa § 6 ods. 9 a § 7 ods. 5 zákona v digitálnej forme a verejnosti sa sprístupňujú prostredníctvom internetu.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


László Sólymos v. r.