Vyhláška č. 402/2019 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín v znení vyhlášky č. 108/2014 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-402
Platnosť od 28.11.2019
Účinnosť od 01.12.2019
Aktuálne znenie 01.12.2019

402

VYHLÁŠKA

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 15. novembra 2019,

ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín v znení vyhlášky č. 108/2014 Z. z.

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín v znení vyhlášky č. 108/2014 Z. z. sa mení takto:

1. V prílohe kód OSN 132 znie:

„132CVCPVKapverdy
Kapverdská republika
Cabo Verde
Republic of Cabo Verde“.

2. V prílohe kód OSN 203 znie:

„203CZCZEČesko
Česká republika
Czechia
Czech Republic“.

3. V prílohe kód OSN 328 znie:

„328GYGYUGuyana
Guyanská kooperatívna
republika
Guyana
Co-operative Republic
of Guyana“.

4. V prílohe kód OSN 748 znie:

„748SZSWZEswatini
Eswatinské kráľovstvo
Eswatini
Kingdom of Eswatini“.

5. V prílohe kód OSN 807 znie:

„807MKMKD
Severné Macedónsko
Severomacedónska republika
North Macedonia
Republic of North Macedonia“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2019.


Alexander Ballek v. r.