Zákon č. 396/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-396
Platnosť od 27.11.2019
Účinnosť od 01.01.2020
Aktuálne znenie 01.01.2020

396

ZÁKON

z 28. októbra 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 a § 6 ods. 1 sa slovo „bydlisko“ nahrádza slovami „obvyklý pobyt“.

2. V § 9 odsek 2 znie:

(2) Na konanie o uznaní a výkone rozhodnutia o peňažnej sankcii, ktoré vydal súd štátu pôvodu, je príslušný krajský súd, v ktorého obvode má povinný trvalý pobyt alebo sídlo. Ak povinný nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo, je na konanie príslušný Krajský súd v Bratislave. Na zmenu rozhodných skutočností na určenie príslušnosti sa po začiatku konania neprihliada.“.

3. V § 11 odsek 2 znie:

(2) O uznaní a výkone peňažnej sankcie podľa odseku 1 písm. a) sa rozhoduje rozsudkom a o uznaní a výkone peňažnej sankcie podľa odseku 1 písm. b) sa rozhoduje uznesením. O uznaní a výkone peňažnej sankcie podľa odseku 1 písm. b) rozhoduje vyšší súdny úradník.“.

4. V § 11 ods. 5 druhá veta znie: „Proti uzneseniu podľa odseku 2 je prípustná sťažnosť, ktorú môže podať povinný; o sťažnosti rozhoduje sudca a proti rozhodnutiu sudcu nie je prípustný opravný prostriedok.“.

5. V § 11 ods. 6 sa za slovo „Odvolanie“ vkladajú slová „a sťažnosť“.

6. Za § 25 sa dopĺňa § 26, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠26

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020

Konanie začaté pred 1. januárom 2020 sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019.“.

Čl. II

Zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 307/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 4 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Vyšší súdny úradník koná a rozhoduje na základe poverenia sudcu o uznaní a výkone peňažnej sankcie podľa osobitného predpisu.7b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7b znie:

7b) § 11 ods. 2 zákona č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Čl. III

Zákon č. 533/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v Európskej únii sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 sa vypúšťa písmeno h).

2. V § 4 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „a zdržuje sa na území Slovenskej republiky“.

3. V § 6 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a na území ktorého sa odsúdený zdržiava“.

4. V § 10 odsek 1 znie:

(1) Na konanie o uznaní a výkone rozhodnutia vydaného justičným orgánom štátu pôvodu je príslušný okresný súd, v ktorého obvode má odsúdený trvalý pobyt alebo posledný trvalý pobyt. Ak odsúdený nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo posledný trvalý pobyt, je na konanie príslušný Okresný súd Bratislava I. Na zmenu rozhodných skutočností na určenie príslušnosti sa po začiatku konania neprihliada.“.

5. V § 12 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „a nezdržiava sa na území Slovenskej republiky“.

6. Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠24a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020

Konanie začaté pred 1. januárom 2020 sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019.“.

Čl. IV

Zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 344/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 sa vypúšťa písmeno g).

2. V § 4 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo má na jej území preukázateľné rodinné, sociálne alebo pracovné väzby, ktoré môžu prispieť k uľahčeniu jeho nápravy počas výkonu trestnej sankcie spojenej s odňatím slobody na území Slovenskej republiky“.

3. V § 6 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo má na jeho území preukázateľné rodinné, sociálne alebo pracovné väzby, ktoré môžu prispieť k uľahčeniu jeho nápravy počas výkonu trestnej sankcie spojenej s odňatím slobody“.

4. V § 12 ods. 1 prvej vete sa slová „obvyklý pobyt“ nahrádzajú slovami „trvalý pobyt alebo posledný trvalý pobyt,“.

5. V § 12 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Na zmenu rozhodných skutočností na určenie príslušnosti sa po začiatku konania neprihliada.“.

6. V § 12 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak bolo súdu podľa prvej vety zaslané oznámenie o odovzdaní výkonu rozhodnutia z dôvodu, že sa odsúdený v čase vydania rozhodnutia o odovzdaní výkonu rozhodnutia nenachádzal v štáte pôvodu, súd o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odsúdeného v jazyku, ktorému rozumie.“.

7. Za § 31 sa dopĺňa § 32, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠32

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020

Konanie začaté pred 1. januárom 2020 sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019.“.

Čl. V

Zákon č. 161/2013 Z. z. o odovzdávaní, uznávaní a výkone rozhodnutí o opatreniach dohľadu ako náhrade väzby v Európskej únii sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 sa vypúšťa písmeno g).

2. V § 12 odsek 1 znie:

(1) Na konanie o uznaní a výkone rozhodnutia o opatreniach dohľadu podľa tejto časti je príslušný okresný súd, v obvode ktorého má dotknutá osoba trvalý pobyt alebo posledný trvalý pobyt. Ak dotknutá osoba nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo posledný trvalý pobyt, je na konanie príslušný Okresný súd Bratislava I. Na zmenu rozhodných skutočností na určenie príslušnosti sa po začiatku konania neprihliada.“.

3. Nadpis štvrtej časti znie: „SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“.

4. Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠27a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020

Konanie začaté pred 1. januárom 2020 sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019.“.

Čl. VI

Zákon č. 316/2016 Z. z. o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 sa vypúšťa písmeno g).

2. V § 7 ods. 2 prvej vete sa slovo „obvyklý“ nahrádza slovom „trvalý“.

3. Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠23a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020

Konanie začaté pred 1. januárom 2020 sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019.“.


Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.