Nariadenie vlády č. 331/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-331
Platnosť od 16.10.2019
Účinnosť od 01.11.2019
Aktuálne znenie 01.11.2019

331

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 2. októbra 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 8, 9, 15 a 24 znejú:

1) § 4 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8) § 20 ods. 2 zákona č. 56/2018 Z. z.

9) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu.

15) § 2 písm. i) zákona č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru.

24) Napríklad § 27 zákona č. 56/2018 Z. z., § 8 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 1 ods. 2 písmeno b) znie:

b) letecké vybavenie podľa osobitného predpisu10) určené výlučne na letecké použitie, ktorým je

1. lietadlo vrátane motora, vrtule, súčasti a nenainštalovaného vybavenia lietadla okrem bezpilotného lietadla,

2. bezpilotné lietadlo vrátane motora, vrtule, súčasti a nenainštalovaného vybavenia bezpilotného lietadla, ktorého návrh sa osvedčuje podľa osobitného predpisu10a) a ktoré je určené na prevádzku výlučne na frekvenciách pridelených podľa osobitného predpisu,10b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 10 až 10b znejú:

10) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (Ú. v. EÚ L 212, 22. 8. 2018).

10a) Čl. 56 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1139.

10b) § 10 ods. 2 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 2 sa vypúšťajú písmená i) a j).

4. § 6 až 9 vrátane nadpisov znejú:

㤠6

Povinnosti výrobcu

(1) Výrobca je okrem povinností podľa § 5 ods. 1 písm. a) až e), g), j) a k), m) až o) zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) povinný pred uvedením prístroja uvedeného v § 2 písm. b) na trh

a) vypracovať technickú dokumentáciu podľa prílohy č. 2 alebo podľa prílohy č. 3,

b) zabezpečiť posúdenie zhody podľa § 12,

c) vydať EÚ vyhlásenie o zhode podľa § 13,

d) umiestniť označenie CE17) podľa § 20 ods. 6 na prístroji uvedenom v § 2 písm. b).

(2) V súlade s § 5 ods. 1 písm. r) zákona sa ustanovuje, že je výrobca povinný

a) uchovávať počas desiatich rokov od uvedenia prístroja na trh EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu prístroja,

b) dodať k prístroju návod na použitie a informácie uvedené v § 15 v štátnom jazyku, ktoré sú jednoznačné a zrozumiteľné pre používateľa oprávneného manipulovať s prístrojom,

c) uchovávať identifikačné údaje o hospodárskom subjekte,18) ktorý výrobcovi prístroj dodal alebo ktorému prístroj dodal, počas desiatich rokov odo dňa dodania prístroja a bezodkladne ich sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu.

§ 7

Povinnosti splnomocneného zástupcu výrobcu

(1) Splnomocnený zástupca výrobcu, ktorého výrobca môže písomne splnomocniť na plnenie povinností podľa § 6, okrem povinností podľa § 6 ods. 1 písm. a) a § 5 ods. 1 písm. a) a b) zákona, je povinný plniť povinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. b) a c) a ods. 3 a 4 zákona.

(2) Splnomocnený zástupca výrobcu je v súlade s § 6 ods. 5 zákona povinný uchovávať pre orgán dohľadu EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu prístroja desať rokov od uvedenia prístroja na trh a na požiadanie ich sprístupniť orgánu dohľadu.

§ 8

Povinnosti dovozcu

Dovozca okrem povinností podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 písm. a), c), f) až k) zákona v súlade s § 7 ods. 2 písm. l) zákona

a) nesmie uviesť na trh prístroj, ak výrobca nesplnil povinnosti podľa § 6 ods. 1 písm. a), b), c) alebo písm. d),

b) je povinný zabezpečiť, že je spolu s prístrojom dodaný návod na použitie a informácie uvedené v § 15 v štátnom jazyku, ktoré sú jednoznačné a zrozumiteľné pre používateľa oprávneného manipulovať s prístrojom.

§ 9

Povinnosti distribútora

Distribútor okrem povinností podľa § 8 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až f) zákona v súlade s § 8 ods. 2 písm. g) zákona nesmie sprístupniť prístroj na trhu, ak výrobca nesplnil povinnosti podľa § 6 ods. 1 písm. c) alebo písm. d) alebo ods. 2 písm. b).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

18) Čl. 2 ods. 7 nariadenia (ES) č. 765/2008.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 19 a 20 sa vypúšťajú.

5. V § 11 sa nad slovo „normy“ umiestňuje odkaz 21.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

21) Čl. 2 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012) v platnom znení.“.

6. § 13 a 14 vrátane nadpisov znejú:

㤠13

EÚ vyhlásenie o zhode

(1) Výrobca vydá EÚ vyhlásenie o zhode podľa § 23 zákona.

(2) Rozsah EÚ vyhlásenia o zhode je ustanovený v prílohe č. 4. EÚ vyhlásenie o zhode pre prístroj, ktorý bol uvedený na trh alebo sprístupnený na trhu v Slovenskej republike, obsahuje náležitosti uvedené v postupoch posudzovania zhody ustanovených v prílohe č. 2 a v prílohe č. 3.

(3) V súlade s § 23 ods. 5 zákona sa v EÚ vyhlásení o zhode pre prístroj uvedú aj odkazy na uverejnenie harmonizačných právnych predpisov Európskej únie22) v Úradnom vestníku Európskej únie, ktoré sa na prístroj vzťahujú.

§ 14

Označenie CE

Označenie CE sa na prístroj umiestni v súlade s § 25 ods. 1, 4 a 6 zákona.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

22) Čl. 2 ods. 21 nariadenia (ES) č. 765/2008.“.

7. V § 16 ods. 2 prvej vete sa nad slová „sprievodná dokumentácia“ umiestňuje odkaz 23.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:

23) § 2 písm. j) zákona č. 56/2018 Z. z.“.

8. V § 16 ods. 2 druhá veta znie: „Sprievodná dokumentácia obsahuje aj informácie podľa § 5 ods. 1 písm. i) a k) zákona a § 7 ods. 2 písm. a) zákona.“.

9. V § 16 ods. 5 sa nad slovom „inštalácie“ vypúšťa odkaz na poznámku pod čiarou 25 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 25 a na konci sa pripája veta: „Za zabezpečenie súladu pevnej inštalácie so základnými požiadavkami zodpovedá osoba, ktorá pevnú inštaláciu zostavila.“.

10. § 17 sa vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 26 až 30 vypúšťa.

11. § 18 až 20 vrátane nadpisov znejú:

㤠18

Autorizácia a notifikácia

Na autorizáciu a notifikáciu orgánu posudzovania zhody sa vzťahujú § 10 až 20 zákona.

§ 19

Práva a povinnosti notifikovanej osoby

Notifikovaná osoba okrem povinností podľa § 21 zákona je povinná

a) vykonávať posudzovanie zhody podľa postupov posudzovania zhody uvedených v prílohe č. 3,

b) dodržiavať mieru prísnosti a úroveň ochrany vyžadovanú na zhodu prístroja s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády pri posudzovaní zhody prístroja,

c) mať finančné prostriedky potrebné na plnenie technických úloh a administratívnych úloh spojených s činnosťami náležitého posudzovania zhody.

§ 20

Spoločné ustanovenie

Dohľad nad trhom pri sprístupňovaní prístroja na trhu sa vykonáva podľa § 26 písm. a), § 27 až 29 zákona. Dohľad nad trhom pri uvedení prístroja do prevádzky sa vykonáva podľa § 26 písm. b), § 27 až 29 zákona.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 31 až 34 sa vypúšťajú.

12. V prílohe č. 2 treťom bode písm. d) sa nad slová „technických špecifikácií,“ umiestňuje odkaz na poznámku pod čiarou 35.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:

35) Čl. 2 ods. 8 nariadenia (ES) č. 765/2008.“.

13. V prílohe č. 3 časti A ôsmom bode prvom odseku sa slovo „úrad“ nahrádza slovami „Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“)“.

14. V prílohe č. 3 časti A ôsmom bode treťom odseku sa za slová „komisia, členské štáty“ vkladajú slová „Európskej únie a štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členské štáty“)“.

15. V prílohe č. 4 piatom bode sa vypúšťa odkaz na poznámku pod čiarou 29.

16. Príloha č. 5 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

3. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (Ú. v. EÚ L 212, 22. 8. 2018).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2019.


Peter Pellegrini v. r.