Oznámenie č. 24/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohovoru o centralizovanom colnom konaní týkajúci sa rozdelenia vnútroštátnych nákladov na výber, ktoré sa ponechávajú pri odvedení tradičných vlastných zdrojov do rozpočtu Európskej únie

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-24
Platnosť od 22.01.2019
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 16. januára 2019 v súlade s článkom 7 ods. 3 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť v ten istý deň, t. j. 16. januára 2019.

Pôvodný predpis 22.01.2019

24

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. marca 2009 bol v Bruseli za Slovenskú republiku podpísaný Dohovor o centralizovanom colnom konaní týkajúci sa rozdelenia vnútroštátnych nákladov na výber, ktoré sa ponechávajú pri odvedení tradičných vlastných zdrojov do rozpočtu Európskej únie.

Listina o schválení dohovoru bola uložená 22. apríla 2009 u depozitára, ktorým je generálny tajomník Rady Európskej únie.

Dohovor nadobudol platnosť 16. januára 2019 v súlade s článkom 7 ods. 3 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť v ten istý deň, t. j. 16. januára 2019.

Do textu dohovoru možno nahliadnuť v Úradnom vestníku Európskej únie č. C 92/1 z 21. apríla 2009.