Nariadenie vlády č. 200/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-200
Platnosť od 10.07.2019
Účinnosť od 01.08.2019 do20.07.2020
Znenie 01.08.2019 - 20.07.2020

200

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 3. júla 2019

o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie vlády upravuje poskytovanie finančnej pomoci z finančných prostriedkov Európskej únie1) (ďalej len „prostriedky únie“) a z výdavkov štátneho rozpočtu určených na spolufinancovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie2) (ďalej len „prostriedky štátneho rozpočtu“) v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov3) na vykonávanie školského programu (ďalej len „pomoc“) na

a) dodávanie alebo distribúciu mliečnych výrobkov uvedených v prílohe č. 1 (ďalej len „školské mliečne výrobky“) pre deti v materskej škole prevádzkovanej v Slovenskej republike,4) pre žiakov v základnej škole prevádzkovanej v Slovenskej republike5) alebo pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v škole6) prevádzkovanej v Slovenskej republike (ďalej len „žiak“),

b) dodávanie ovocia a zeleniny uvedených v prílohe č. 2 (ďalej len „školské ovocie a zelenina“) pre žiakov,

c) sprievodné opatrenia, ktoré zahŕňajú

1. ochutnávku mliečnych výrobkov alebo ovocia a zeleniny žiakmi,

2. exkurziu žiakov u pestovateľa zeleniny, do ovocného sadu určeného na produkciu ovocia, do chovu hospodárskych zvierat, v ktorom sa produkuje mlieko, do podniku, v ktorom sa vykonáva spracovanie ovocia a zeleniny, alebo do podniku, v ktorom sa vykonáva spracovanie mlieka,

3. vzdelávaciu aktivitu pre žiakov súvisiacu s cieľmi školského programu,

4. súťaž propagujúcu pred žiakmi spotrebu mliečnych výrobkov alebo spotrebu ovocia a zeleniny,

5. výsadbu rastlín určených na produkciu ovocia a zeleniny vo vonkajších priestoroch školy podľa písmena a) za účasti žiakov, obhospodarovanie týchto rastlín alebo starostlivosť o tieto priestory školy za účasti žiakov,

d) propagáciu školského programu vykonávaného v Slovenskej republike.

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) mliečnym výrobkom poľnohospodársky výrobok7) v sektore mlieka a mliečnych výrobkov,8) na ktorý sa vzťahuje spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov,

b) ovocím a zeleninou poľnohospodársky výrobok v sektore ovocia a zeleniny9) alebo výrobok zo spracovaného ovocia a zeleniny,10) na ktorý sa vzťahuje spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov,

c) distribúciou dodávanie potravín nachádzajúcich sa v škole jednotlivým žiakom tejto školy,

d) sprievodnými opatreniami sprievodné vzdelávacie opatrenia11) podporujúce distribúciu mliečnych výrobkov alebo ovocia a zeleniny12) žiakom podľa osobitného predpisu,13)

e) súvisiacimi nákladmi súvisiace náklady spojené s vybavením, reklamou, monitorovaním, vyhodnocovaním, logistikou a distribúciou14) v rámci programu podľa osobitného predpisu,13) na pokrytie ktorých sa neposkytuje časť týchto prostriedkov únie určená na dodávanie a distribúciu mliečnych výrobkov alebo ovocia a zeleniny,

f) školským programom program poskytovania prostriedkov únie v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov na dodávanie a distribúciu mliečnych výrobkov a ovocia a zeleniny žiakom podľa osobitného predpisu,13) na sprievodné opatrenia a na pokrytie súvisiacich nákladov,

g) školským rokom školský rok na účely školského programu,15)

h) príslušným školským rokom školský rok, na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d), v ktorom sa žiada o schválenie poskytovania pomoci, o pridelenie maximálnej výšky pomoci alebo o poskytnutie pomoci,

i) realizačným obdobím obdobie príslušného školského roka

1. od 1. septembra do 31. decembra,

2. od 1. januára do 31. marca alebo

3. od 1. apríla do 30. júna,

j) žiadateľom osoba, ktorá žiada o schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 v príslušnom školskom roku,

k) schváleným žiadateľom žiadateľ, ktorý má schválené poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom školskom roku,

l) žiadateľom o pridelenie schválený žiadateľ, ktorý žiada o pridelenie maximálnej výšky pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom školskom roku,

m) uznaným žiadateľom osoba, ktorá má pridelenú maximálnu výšku pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom školskom roku,

n) zmluvným žiakom žiak, pre ktorého schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a) až c), na zabezpečovanie ktorých má schválené poskytovanie pomoci,

o) oprávneným mliečnym výrobkom školský mliečny výrobok, na ktorého dodávanie alebo distribúciu pre žiakov možno poskytnúť pomoc,

p) oprávneným ovocím a zeleninou školské ovocie a zelenina, na ktorej dodávanie pre žiakov možno poskytnúť pomoc,

q) schváleným mliečnym výrobkom druh školského mliečneho výrobku, na ktorého dodávanie alebo distribúciu pre žiakov v príslušnom školskom roku má schválený žiadateľ schválené poskytovanie pomoci,

r) schváleným ovocím a zeleninou druh školského ovocia a zeleniny, na ktorého dodávanie pre žiakov v príslušnom školskom roku má schválený žiadateľ schválené poskytovanie pomoci.

§ 3

Školské mliečne výrobky a školské ovocie a zelenina

(1) Maximálna veľkosť porcií školských mliečnych výrobkov pre jedného žiaka je uvedená v prílohe č. 1. Maximálna veľkosť porcií školského ovocia a zeleniny pre jedného žiaka je uvedená v prílohe č. 2.

(2) Oprávnený mliečny výrobok a oprávnené ovocie a zelenina musí spĺňať požiadavky na kvalitu, bezpečnosť a hygienu podľa osobitných predpisov.16)

(3) Oprávnený mliečny výrobok nesmie obsahovať pridanú jedlú soľ okrem syra, ktorý môže obsahovať najvyššie prípustné množstvo pridanej jedlej soli ustanovené osobitným predpisom.17)

(4) Oprávnené mliečne výrobky uvedené v prílohe č. 1 tabuľke B môžu obsahovať najviac 6 % pridaného cukru alebo medu.18)

(5) Mliečny výrobok, s ktorým sa v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) dodáva alebo distribuuje aj iná potravina v samostatnom balení alebo v balení spojenom s balením tohto mliečneho výrobku, nie je oprávneným mliečnym výrobkom.

§ 4

Schvaľovanie poskytovania pomoci

(1) Žiadosť o schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v období podľa odseku 8 (ďalej len „žiadosť o schválenie“) možno Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „platobná agentúra“) podať od dátumu, ktorý je zverejnený na jej webovom sídle, do 31. januára kalendárneho roka, v ktorom sa začína príslušný školský rok; na žiadosť podanú mimo tohto obdobia sa neprihliada. Žiadosť o schválenie sa musí podať na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle platobnej agentúry.

(2) Žiadosť o schválenie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo
písm. b) obsahuje tieto údaje a prílohy:

a) identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu

1. obchodné meno, adresa miesta podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,

2. názov, adresu sídla a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,

b) vymedzenie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), na ktorých zabezpečovanie žiadateľ žiada o schválenie poskytnutia pomoci,

c) zoznam druhov školských mliečnych výrobkov alebo školského ovocia a zeleniny, ktoré žiadateľ plánuje v období podľa odseku 8 dodávať alebo distribuovať žiakom v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b),

d) informáciu od žiadateľa, že školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zelenina podľa písmena c) spĺňajú požiadavky podľa § 3 ods. 2, a informáciu o štáte alebo mieste, z ktorého školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zelenina podľa písmena c) pochádzajú,19)

e) informáciu od žiadateľa o množstve pridaného cukru, soli, tuku a prídavných látok podľa osobitného predpisu20) v školských mliečnych výrobkoch alebo v školskom ovocí a zelenine podľa písmena c),

f) písomne vyhotovené výsledky analýzy zloženia školských mliečnych výrobkov podľa písmena c), vykonanej akreditovaným laboratóriom, nie staršej ako tri mesiace, ktoré preukazujú, že tieto školské mliečne výrobky spĺňajú požiadavky na zloženie a zložky oprávnených mliečnych výrobkov ustanovené týmto nariadením vlády a osobitnými predpismi,21) a ktoré preukazujú podiel mliečnej zložky v týchto školských mliečnych výrobkoch,

g) názov alebo obchodné meno a adresu prevádzkovateľa potravinárskeho podniku,22) pod ktorého názvom alebo obchodným menom sa školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zelenina podľa písmena c) uvádzajú na trh, ak sa týmito údajmi označujú povinne,23)

h) informáciu o spôsobe balenia školských mliečnych výrobkov alebo školského ovocia a zeleniny podľa písmena c),

i) informáciu o spôsobe distribúcie školských mliečnych výrobkov podľa písmena c) vrátane spôsobu ich skladovania; informácia obsahuje aj technickú dokumentáciu predajného prístroja alebo automatu, ktorý vydáva mliečne výrobky za odplatu (ďalej len „predajný automat“), s opisom mechanizmu vydávania mliečnych výrobkov, ktorého technické zabezpečenie umožňuje zamedziť vydaniu porcie školského mliečneho výrobku pre jedného zmluvného žiaka presahujúcej maximálnu veľkosť jednej porcie školského mliečneho výrobku pre jedného žiaka, ak žiadateľ plánuje mliečne výrobky v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) distribuovať prostredníctvom predajného automatu, a

j) písomný záväzok žiadateľa podľa osobitného predpisu.24)

(3) Žiadosť o schválenie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) obsahuje

a) údaje podľa odseku 2 písm. a),

b) vymedzenie činností podľa § 1 písm. c), na ktorých zabezpečovanie žiadateľ žiada o schválenie poskytnutia pomoci, a

c) prílohu, ktorou je písomný záväzok žiadateľa podľa osobitného predpisu.25)

(4) Žiadosť o schválenie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. d) obsahuje

a) údaje podľa odseku 2 písm. a) a

b) prílohu, ktorou je písomný záväzok žiadateľa podľa osobitného predpisu.25)

(5) Poskytovanie pomoci možno schváliť26) len na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v období podľa odseku 8.

(6) Poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností podľa

a) § 1 písm. a) alebo písm. b) možno schváliť len podnikateľovi,

b) § 1 písm. c) alebo písm. d) možno schváliť len fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe.

(7) Poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) sa schvaľuje na dodávanie alebo distribúciu druhov oprávnených mliečnych výrobkov vymedzených podľa odseku 2 písm. c). Poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. b) sa schvaľuje na dodávanie druhov oprávneného ovocia a zeleniny vymedzených podľa odseku 2 písm. c).

(8) Poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) sa schvaľuje na obdobie príslušného školského roka alebo na obdobie príslušného školského roka a ďalších bezprostredne po ňom nasledujúcich školských rokov. Obdobie, na ktoré sa schvaľuje poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d), nesmie trvať dlhšie ako do konca školského roka, ktorý sa končí v kalendárnom roku 2023.

(9) Schválenie poskytovania pomoci na dodávanie oprávnených mliečnych výrobkov alebo oprávneného ovocia a zeleniny pre žiakov sa nevzťahuje na ich distribúciu pre žiakov.

(10) Žiadosť o zmenu alebo o doplnenie schválenia poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v období podľa odseku 8 (ďalej len „žiadosť o zmenu alebo o doplnenie schválenia“) možno platobnej agentúre podať od dátumu, ktorý je zverejnený na jej webovom sídle, do 31. januára kalendárneho roka, v ktorom sa školský rok začína; na žiadosť podanú mimo tohto obdobia sa neprihliada. Žiadosť o zmenu alebo o doplnenie schválenia sa musí podať na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle platobnej agentúry.

(11) Žiadosť o zmenu alebo o doplnenie schválenia obsahuje tieto údaje a prílohy:

a) identifikačné údaje schváleného žiadateľa, ktorý ju podáva, v rozsahu podľa odseku 2 písm. a),

b) údaje a prílohy podľa odseku 2 písm. b) až e) a g) až i), údaje podľa odseku 3 písm. b) alebo údaje podľa odseku 7 alebo odseku 8, o ktorých zmenu alebo doplnenie schválený žiadateľ žiada, a

c) doklad podľa odseku 2 písm. f), ak schválený žiadateľ žiada o zmenu alebo o doplnenie druhov schválených mliečnych výrobkov.

(12) Schválený žiadateľ je povinný oznámiť platobnej agentúre do piatich dní každú zmenu skutočností, na základe ktorých mu bolo schválené poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v období podľa odseku 8 alebo na základe ktorých mu bolo toto schválenie zmenené alebo doplnené.

§ 5

Prideľovanie maximálnej výšky pomoci

(1) Žiadosť o pridelenie maximálnej výšky pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom školskom roku (ďalej len „žiadosť o maximálnu pomoc“) možno platobnej agentúre podať od dátumu, ktorý je zverejnený na jej webovom sídle, do 30. septembra kalendárneho roka, v ktorom sa príslušný školský rok začína; na žiadosť podanú mimo tohto obdobia sa neprihliada. Žiadosť o maximálnu pomoc sa musí podať na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle platobnej agentúry.

(2) Žiadosť o maximálnu pomoc obsahuje

a) údaje podľa § 4 ods. 2 písm. a),

b) zoznam škôl, v ktorých sú na predprimárne alebo na základné vzdelávanie na začiatku príslušného školského roka prijatí27) zmluvní žiaci, pre ktorých schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a) až c), ktoré sa týmto školám zaviazal zabezpečovať počas celého obdobia školského vyučovania28) príslušného školského roka,

c) zoznam škôl, pre ktoré schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečuje informačný plagát29) používaný v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. d) (ďalej len „informačný plagát“),

d) počet zmluvných žiakov uvedených v písmene b), pre ktorých schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a) až c), ktoré sa školám podľa písmena b) zaviazal zabezpečovať počas celého obdobia školského vyučovania príslušného školského roka,

e) vyhlásenie školy o počte jej zmluvných žiakov uvedených v písmene b),

f) vyhlásenie školy, že schválený žiadateľ pre jej zmluvných žiakov uvedených v písmene b) v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a) až c), ktoré sa jej zaviazal zabezpečovať počas celého obdobia školského vyučovania príslušného školského roka, obsahujúce vymedzenie činností podľa § 1 písm. c), na ktoré možno poskytnúť pomoc,30)

g) vyhlásenie školy podľa písmena c) o tom, ktorý schválený žiadateľ jej podľa § 6 ods. 5 zabezpečuje informačný plagát,

h) projekt zabezpečovania činností podľa § 1 písm. c) v príslušnom školskom roku, ktorý obsahuje vymedzenie jednotlivých činností a rozpis predpokladaných nákladov podľa osobitného predpisu,30) na pokrytie ktorých schválený žiadateľ žiada o pridelenie maximálnej výšky pomoci, zabezpečovaných osobitne pre zmluvných žiakov každej školy, ak schválený žiadateľ zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. c), a

i) projekt zabezpečovania činností podľa § 1 písm. d) v príslušnom školskom roku, ktorý obsahuje vymedzenie jednotlivých činností a rozpis predpokladaných nákladov podľa osobitného predpisu,31) na pokrytie ktorých schválený žiadateľ žiada o pridelenie maximálnej výšky pomoci, ak schválený žiadateľ zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. d).

(3) Maximálnu výšku pomoci možno prideliť len na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom školskom roku, ktorých zabezpečovanie v príslušnom školskom roku je schválené. Maximálnu výšku pomoci na zabezpečovanie informačného plagátu možno prideliť len na jeho zabezpečovanie pre školu, pre ktorej zmluvných žiakov sa v príslušnom školskom roku zabezpečujú činnosti podľa § 1 písm. a) až c).

(4) Maximálnu výšku pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) možno prideliť len schválenému žiadateľovi, ktorý má poskytovanie pomoci na ich zabezpečovanie v príslušnom školskom roku schválené. Maximálnu výšku pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d), ktoré môže podľa § 6 ods. 4 zabezpečovať len jeden schválený žiadateľ, možno prideliť len jednému schválenému žiadateľovi.

(5) Maximálna výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až c) sa schválenému žiadateľovi prideľuje na ich zabezpečovanie v príslušnom školskom roku pre zmluvných žiakov počas celého obdobia školského vyučovania príslušného školského roka.

(6) Pridelenie maximálnej výšky pomoci na dodávanie schválených mliečnych výrobkov alebo schváleného ovocia a zeleniny pre žiakov sa nevzťahuje na pridelenie maximálnej výšky pomoci na ich distribúciu pre žiakov.

(7) Na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) v príslušnom školskom roku možno prideliť najviac 10 % z prostriedkov únie pridelených Slovenskej republike na vykonávanie školského programu v príslušnom školskom roku (ďalej len „pridelené prostriedky únie“).

(8) Ak časť úhrnnej výšky predpokladaných nákladov schválených žiadateľov o pridelenie, uvedených v ich projektoch podľa odseku 2 písm. i), na pokrytie ktorej možno poskytnúť pomoc najviac podľa § 7 ods. 21, prekračuje limit podľa osobitného predpisu,32) maximálna výška pomoci z prostriedkov únie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. d) v príslušnom školskom roku, ktorá sa prideľuje žiadateľovi o pridelenie, zodpovedá súčinu časti výšky predpokladaných nákladov žiadateľa o pridelenie uvedených v jeho projekte podľa odseku 2 písm. i), na pokrytie ktorej možno poskytnúť pomoc najviac podľa § 7 ods. 21, a koeficientu krátenia, ktorý zodpovedá podielu najvyššieho podielu z pridelených prostriedkov únie, ktorý možno prideliť na pokrytie určitých súvisiacich nákladov,32) a úhrnnej výšky časti predpokladaných nákladov žiadateľov o pridelenie uvedených v ich projektoch podľa odseku 2 písm. i), na pokrytie ktorej možno poskytnúť pomoc najviac podľa § 7 ods. 21.

(9) Ak časť úhrnnej výšky predpokladaných nákladov žiadateľov o pridelenie uvedených v ich projektoch podľa odseku 2 písm. i), na pokrytie ktorej možno poskytnúť pomoc najviac podľa § 7 ods. 21,

a) neprekračuje limit podľa osobitného predpisu,32) prvotný základ pre výpočet maximálnej výšky pomoci z prostriedkov únie pre žiadateľa o pridelenie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až c) (ďalej len „prvotný základ“) zodpovedá rozdielu celkovej výšky pridelených prostriedkov únie a úhrnnej výšky časti predpokladaných nákladov žiadateľov o pridelenie uvedených v ich projektoch podľa odseku 2 písm. i), na pokrytie ktorej možno podľa § 7 ods. 21 pomoc najviac poskytnúť,

b) prekračuje limit podľa osobitného predpisu,32) prvotný základ zodpovedá rozdielu celkovej výšky pridelených prostriedkov únie a najvyššieho podielu z pridelených prostriedkov únie, ktorý možno prideliť na pokrytie určitých súvisiacich nákladov.

(10) Prvotná časť pre výpočet maximálnej výšky pomoci z prostriedkov únie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) (ďalej len „prvotná časť“) zodpovedá podielu prvotného základu a úhrnného počtu zmluvných žiakov, pre ktorých žiadatelia o pridelenie v príslušnom školskom roku zabezpečujú činnosti podľa § 1 písm. a) až c); do úhrnného počtu týchto zmluvných žiakov sa osobitne započítava počet zmluvných žiakov, pre ktorých žiadatelia o pridelenie v príslušnom školskom roku zabezpečujú činnosti podľa

a) § 1 písm. a),

b) § 1 písm. b),

c) § 1 písm. c).

(11) Prvotná výška pomoci z prostriedkov únie pre žiadateľa o pridelenie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) (ďalej len „prvotná výška pomoci“) zodpovedá

a) súčinu prvotnej časti a úhrnného počtu zmluvných žiakov, pre ktorých žiadateľ o pridelenie v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. c), ak je tento súčin nižší ako výška predpokladaných nákladov podľa písmena b), alebo

b) výške časti predpokladaných nákladov žiadateľa o pridelenie uvedených v jeho projekte podľa odseku 2 písm. h), na pokrytie ktorej možno poskytnúť pomoc najviac podľa § 7 ods. 21, ak je táto výška rovná alebo nižšia ako súčin podľa písmena a).

(12) Ak úhrnná výška prvotných výšok pomoci nepresahuje limit podľa odseku 7, druhotný základ pre výpočet maximálnej výšky pomoci z prostriedkov únie pre žiadateľa o pridelenie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a b) (ďalej len „druhotný základ“) zodpovedá rozdielu prvotného základu a úhrnnej výšky prvotných výšok pomoci.

(13) Ak úhrnná výška prvotných výšok pomoci z prostriedkov únie pre žiadateľov o pridelenie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) presahuje limit podľa odseku 7, osobitný základ pre výpočet maximálnej výšky pomoci z prostriedkov únie pre žiadateľa o pridelenie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) (ďalej len „osobitný základ“) zodpovedá najvyššiemu podielu z pridelených prostriedkov únie, ktorý možno prideliť na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c).

(14) Osobitná pomerná časť pre výpočet maximálnej výšky pomoci z prostriedkov únie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) (ďalej len „osobitná časť“) zodpovedá podielu osobitného základu a úhrnného počtu zmluvných žiakov, pre ktorých žiadatelia o pridelenie v príslušnom školskom roku zabezpečujú činnosti podľa § 1 písm. c).

(15) Osobitná výška pomoci z prostriedkov únie pre žiadateľa o pridelenie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) (ďalej len „osobitná výška pomoci“) zodpovedá

a) súčinu osobitnej časti a úhrnného počtu zmluvných žiakov, pre ktorých žiadateľ o pridelenie v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. c), ak je tento súčin nižší ako výška predpokladaných nákladov podľa písmena b), alebo

b) výške časti predpokladaných nákladov žiadateľa o pridelenie uvedených v jeho projekte podľa odseku 2 písm. h), na pokrytie ktorej možno poskytnúť pomoc najviac podľa § 7 ods. 21, ak je táto výška rovná alebo nižšia ako súčin podľa písmena a).

(16) Špeciálny základ pre výpočet maximálnej výšky pomoci z prostriedkov únie pre žiadateľa o pridelenie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a b) (ďalej len „špeciálny základ“) zodpovedá rozdielu prvotného základu a úhrnnej výšky osobitných výšok pomoci.

(17) Druhotná pomerná časť pre výpočet maximálnej výšky pomoci z prostriedkov únie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a b) (ďalej len „druhotná časť“) zodpovedá podielu druhotného základu a úhrnného počtu zmluvných žiakov, pre ktorých žiadatelia o pridelenie v príslušnom školskom roku zabezpečujú činnosti podľa § 1 písm. a) a b); do úhrnného počtu týchto zmluvných žiakov sa osobitne započítava počet zmluvných žiakov, pre ktorých žiadatelia o pridelenie v príslušnom školskom roku zabezpečujú činnosti podľa

a) § 1 písm. a),

b) § 1 písm. b).

(18) Špeciálna pomerná časť pre výpočet maximálnej výšky pomoci z prostriedkov únie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a b) (ďalej len „špeciálna časť“) zodpovedá podielu špeciálneho základu a úhrnného počtu zmluvných žiakov, pre ktorých žiadatelia o pridelenie v príslušnom školskom roku zabezpečujú činnosti podľa § 1 písm. a) a b); do úhrnného počtu týchto zmluvných žiakov sa osobitne započítava počet zmluvných žiakov, pre ktorých žiadatelia o pridelenie v príslušnom školskom roku zabezpečujú činnosti podľa

a) § 1 písm. a),

b) § 1 písm. b).

(19) Ak úhrnná výška prvotných výšok pomoci z prostriedkov únie pre žiadateľov o pridelenie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) nepresahuje limit podľa odseku 7, maximálna výška pomoci z prostriedkov únie, ktorá sa prideľuje žiadateľovi o pridelenie na zabezpečovanie činností podľa

a) § 1 písm. a) v príslušnom školskom roku, zodpovedá súčinu druhotnej časti a úhrnného počtu zmluvných žiakov, pre ktorých žiadateľ o pridelenie v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a),

b) § 1 písm. b) v príslušnom školskom roku, zodpovedá súčinu druhotnej časti a úhrnného počtu zmluvných žiakov, pre ktorých žiadateľ o pridelenie v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. b),

c) § 1 písm. c) v príslušnom školskom roku, zodpovedá prvotnej výške pomoci.

(20) Ak úhrnná výška prvotných výšok pomoci z prostriedkov únie pre žiadateľov o pridelenie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) presahuje limit podľa odseku 7, maximálna výška pomoci z prostriedkov únie, ktorá sa prideľuje žiadateľovi o pridelenie na zabezpečovanie činností podľa

a) § 1 písm. a) v príslušnom školskom roku, zodpovedá súčinu špeciálnej časti na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a b) a úhrnného počtu zmluvných žiakov, pre ktorých žiadateľ o pridelenie v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a),

b) § 1 písm. b) v príslušnom školskom roku, zodpovedá súčinu špeciálnej časti na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a b) a úhrnného počtu zmluvných žiakov, pre ktorých žiadateľ o pridelenie v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. b),

c) § 1 písm. c) v príslušnom školskom roku, zodpovedá osobitnej výške pomoci.

(21) Ak Európska únia Slovenskej republike pridelené prostriedky únie pridelila1) na zabezpečovanie niektorých činností podľa § 1 písm. a) až d) samostatne, maximálna výška pomoci z prostriedkov únie, ktorá sa prideľuje žiadateľovi o pridelenie na zabezpečovanie týchto činností, je podľa odsekov 7 až 20 určená len z týchto samostatne pridelených prostriedkov únie, z výšky predpokladaných nákladov žiadateľov o pridelenie uvedených v ich projektoch podľa odseku 2 písm. h) a i) len na zabezpečovanie týchto činností a z počtu zmluvných žiakov, pre ktorých žiadatelia o pridelenie v príslušnom školskom roku zabezpečujú tieto činnosti.

(22) Ak sa na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom školskom roku maximálna výška pomoci prideľuje aj z prostriedkov štátneho rozpočtu, možno ju prideľovať len tak, že sa prostriedkami štátneho rozpočtu

a) doplnia pridelené prostriedky únie, pričom pridelenými prostriedkami únie sa podľa odsekov 7 až 21 rozumie súčet pridelených prostriedkov únie a prostriedkov štátneho rozpočtu, ktorými sa doplnili,

b) doplní najvyšší podiel z pridelených prostriedkov únie, ktorý možno na zabezpečovanie ktorejkoľvek z činností podľa § 1 písm. a) až d) prideliť podľa tohto nariadenia vlády alebo podľa osobitného predpisu,33) najviac však vo výške časti súčtu výšky pridelených prostriedkov únie a celkovej výšky prostriedkov štátneho rozpočtu určených na vykonávanie školského programu zodpovedajúcej podielu tohto najvyššieho podielu na pridelených prostriedkoch únie, pričom týmto najvyšším podielom sa rozumie súčet tohto podielu a prostriedkov štátneho rozpočtu, ktorým sa doplnil alebo

c) doplní ktorýkoľvek zo základov podľa odsekov 7 až 21, pričom týmto základom podľa odsekov 7 až 21 sa rozumie súčet časti pridelených prostriedkov únie, ktorej výška pred týmto doplnením zodpovedá tomuto základu a prostriedkov štátneho rozpočtu, ktorými sa doplnil.

(23) Uznaný žiadateľ je povinný oznámiť platobnej agentúre do piatich dní každú zmenu skutočností, na základe ktorých mu bola pridelená maximálna výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v školskom roku.

§ 6

Práva a povinnosti pri vykonávaní školského programu

(1) Schválený žiadateľ je povinný platobnej agentúre oznámiť

a) začatie vykonávania činností podľa § 1 písm. c) alebo písm. d), ktoré v príslušnom školskom roku zabezpečuje, najmenej tri pracovné dni pred začatím ich vykonávania; to neplatí, ak ide o zabezpečovanie informačného plagátu, a

b) ukončenie vykonávania činností podľa § 1 písm. a) až d), ktoré v príslušnom školskom roku zabezpečuje, do piatich dní od ukončenia ich vykonávania.

(2) Škola, pre ktorej zmluvných žiakov schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), je povinná na požiadanie platobnej agentúry do piatich dní poskytnúť platobnej agentúre informácie o prijatých alebo spotrebovaných množstvách školských mliečnych výrobkov alebo školského ovocia a zeleniny, ktoré schválený žiadateľ dodáva alebo distribuuje pre jej zmluvných žiakov počas ktoréhokoľvek realizačného obdobia.

(3) Schválený žiadateľ alebo škola podáva platobnej agentúre oznámenia a poskytuje jej informácie podľa odsekov 1 a 2, § 4 ods. 12 a § 5 ods. 23 v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe.

(4) Činnosti podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), činnosti podľa § 1 písm. c) podporujúce distribúciu mliečnych výrobkov alebo činnosti podľa § 1 písm. c) podporujúce distribúciu ovocia a zeleniny alebo informačný plagát môže pre jednu školu v príslušnom školskom roku zabezpečovať len jeden schválený žiadateľ.

(5) Schválený žiadateľ je povinný zabezpečiť informačný plagát pre každú školu, pre ktorú informačný plagát v príslušnom školskom roku zabezpečuje, ak si ho škola nezabezpečuje iným spôsobom.

(6) Škola, pre ktorej zmluvných žiakov sa v príslušnom školskom roku zabezpečujú činnosti podľa § 1 písm. a) až c), je povinná zabezpečiť zverejnenie informačného plagátu podľa osobitného predpisu.29)

(7) Škola, pre ktorej zmluvných žiakov schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a) až d), je povinná schválenému žiadateľovi poskytnúť súčinnosť potrebnú pri podávaní žiadostí podľa § 7 ods. 1, 10 a 12.

(8) Ak škola školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zeleninu zmluvným žiakom v rámci školského programu distribuuje spolu s jedlami poskytovanými v zariadení školského stravovania, škola je v súlade s osobitým predpisom34) povinná zabezpečiť zverejnenie informácie, že školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zelenina je zmluvným žiakom distribuované v rámci školského programu,

a) v označení zariadenia školského stravovania; vzor tejto informácie sa zverejňuje na webovom sídle platobnej agentúry,

b) v jedálnom lístku zariadenia školského stravovania.

(9) Ak schválený žiadateľ školské mliečne výrobky zmluvným žiakom distribuuje prostredníctvom predajného automatu, ktorý sa používa aj na predaj iných produktov ako školských mliečnych výrobkov, schválený žiadateľ je povinný zabezpečiť označenie predajného automatu informáciou, že školské mliečne výrobky sú zmluvným žiakom distribuované v rámci školského programu; vzor tejto informácie sa zverejňuje na webovom sídle platobnej agentúry.

(10) Podiel porcií poľnohospodárskych výrobkov v sektore výrobkov zo spracovaného ovocia a zeleniny na celkovom množstve porcií oprávneného ovocia a zeleniny, ktoré schválený žiadateľ v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) v realizačnom období dodáva jednej škole, nesmie prekročiť 50 %.

(11) Schválený žiadateľ, ktorý v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), je povinný tieto činnosti zabezpečovať najmenej počas dvoch realizačných období.

(12) Uznaný žiadateľ, ktorý v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), je povinný tieto činnosti zabezpečovať pre všetky školy, pre ktoré mu bola na ich zabezpečovanie pridelená maximálna výška pomoci, najmenej počas jedného realizačného obdobia.

(13) Za školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zeleninu, ktoré sú dodávané alebo distribuované v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), môže schválený žiadateľ od školy alebo od jej zmluvného žiaka žiadať úhradu najviac vo výške uvedenej v prílohách č. 1 a 2 (ďalej len „najvyššia úhrada“), ktorá zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“). Najvyššia úhrada sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

(14) Ak najvyššia úhrada nedosahuje výšku dane, ktorej základom podľa osobitného predpisu35) je pomoc, ktorá sa podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2 poskytuje na dodávanie alebo distribúciu školského mliečneho výrobku alebo školského ovocia a zeleniny zmluvným žiakom, schválený žiadateľ môže od školy alebo od jej zmluvného žiaka žiadať úhradu najviac vo výške dane, ktorej základom podľa osobitného predpisu35) je pomoc, ktorá sa podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2 poskytuje na dodávanie alebo distribúciu tohto školského mliečneho výrobku alebo školského ovocia a zeleniny zmluvným žiakom.

§ 7

Poskytovanie pomoci

(1) Žiadosť o poskytnutie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) v realizačnom období možno platobnej agentúre podať v lehote ustanovenej osobitným predpisom;36) na žiadosť podanú po tejto lehote sa neprihliada.

(2) Žiadosť o poskytnutie pomoci podľa odseku 1 obsahuje tieto údaje a prílohy:

a) identifikačné údaje schváleného žiadateľa, ktorý ju podáva, v rozsahu podľa § 4 ods. 2 písm. a) prvého bodu a druhého bodu,

b) informáciu o množstvách schválených mliečnych výrobkov alebo o množstvách schváleného ovocia a zeleniny, ktoré schválený žiadateľ dodával alebo distribuoval zmluvným žiakom v každej škole počas realizačného obdobia,

c) vyhlásenie každej školy podľa písmena b) o

1. prijatých a spotrebovaných množstvách školských mliečnych výrobkov alebo o prijatých a spotrebovaných množstvách školského ovocia a zeleniny, ktoré schválený žiadateľ dodával alebo distribuoval jej zmluvným žiakom počas realizačného obdobia,

2. úhradách, ktoré zmluvní žiaci zaplatili za školské mliečne výrobky alebo za školské ovocie a zeleninu podľa prvého bodu,

3. tom, či jej schválený žiadateľ na príslušný školský rok zabezpečil informačný plagát, a

4. počte zmluvných žiakov v realizačnom období,

d) kópie dokladov preukazujúcich uskutočnené plnenia medzi schváleným žiadateľom a školou, ktoré sa uskutočnili v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) počas realizačného obdobia; tieto doklady musia obsahovať slovné označenie a číselné označenie, obsah plnenia a označenie jeho účastníkov, údaj o cene za mernú jednotku školského mliečneho výrobku podľa prílohy č. 1 a vyjadrenie množstva, dátum vyhotovenia dokladu a dátum uskutočnenia plnenia, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia dokladu a ak schválený žiadateľ vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,37) aj ostatné náležitosti účtovných dokladov,38)

e) kópie dokladov preukazujúcich uskutočnené plnenia medzi schváleným žiadateľom a školou, ktoré vznikli v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. b) počas realizačného obdobia; tieto doklady musia obsahovať slovné označenie a číselné označenie, obsah plnenia a označenie jeho účastníkov, údaj o cene za mernú jednotku školského ovocia a zeleniny podľa prílohy č. 2 a vyjadrenie množstva v merných jednotkách a v počtoch porcií, dátum vyhotovenia dokladu a dátum uskutočnenia plnenia, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia dokladu a ak schválený žiadateľ vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,37) aj ostatné náležitosti účtovných dokladov,38)

f) výstupné zostavy z predajných automatov za realizačné obdobie, ktoré zahŕňajú údaje o množstvách školských mliečnych výrobkov podľa písmena a), ich predajnej cene a o spôsobe, akým za ne zmluvní žiaci platili, ak ide o žiadosť o poskytnutie pomoci na činnosti podľa § 1 písm. a) a ak sa školské mliečne výrobky distribuovali prostredníctvom predajných automatov,

g) písomné vyhlásenie schváleného žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, že nie je zrušený,

h) potvrdenie príslušného súdu, že právoplatne nerozhodol o zrušení schváleného žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, nie staršie ako tri mesiace, ak toto potvrdenie nebolo platobnej agentúre predložené v rámci žiadosti o poskytnutie pomoci podľa odseku 1 v inom realizačnom období príslušného školského roka,

i) písomné vyhlásenie schváleného žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, že nemá byť zrušený uplynutím doby alebo splnením účelu, na ktorý bol zriadený alebo založený, alebo dňom uvedeným v prijatom rozhodnutí jeho spoločníkov alebo členov alebo v prijatom rozhodnutí jeho orgánu príslušného na prijatie takého rozhodnutia po dobu troch kalendárnych rokov nasledujúcich po skončení realizačného obdobia, za ktoré sa o poskytnutie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) žiada,

j) písomné vyhlásenie schváleného žiadateľa, že voči nemu nie je uskutočňovaný nútený výkon exekučného titulu,39)

k) údaje, ktoré musí podľa osobitného predpisu40) obsahovať žiadosť o výpis z registra trestov schváleného žiadateľa, ak je schválený žiadateľ právnickou osobou, a

l) kópiu zmluvy o vedení účtu schváleného žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo potvrdenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o vedení účtu schváleného žiadateľa v banke s uvedením medzinárodného bankového čísla účtu, ak tento doklad nebol platobnej agentúre predložený pred podaním žiadosti o poskytnutie pomoci podľa odseku 1.

(3) Na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) sa poskytuje výška pomoci, ktorá je uvedená v prílohe č. 1, alebo výška pomoci znížená podľa odseku 4. Na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. b) sa poskytuje výška pomoci, ktorá je uvedená v prílohe č. 2, alebo výška pomoci znížená podľa odseku 4.

(4) Ak protihodnota za dodávanie alebo distribúciu školského mliečneho výrobku alebo školského ovocia a zeleniny dodávanej alebo distribuovanej v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), ktorá nezahŕňa pomoc a ktorá sa poskytuje na dodávanie alebo distribúciu tohto školského mliečneho výrobku alebo školského ovocia a zeleniny podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2, nedosahuje výšku dane, ktorej základom podľa osobitného predpisu35) je táto pomoc, výška pomoci, ktorá sa na zabezpečovanie týchto činností podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2 poskytuje platiteľovi dane, sa znižuje na úroveň základu dane zodpovedajúcej protihodnote za dodávanie alebo distribúciu tohto školského mliečneho výrobku alebo školského ovocia a zeleniny, ktorá nezahŕňa pomoc a ktorá sa na dodávanie alebo distribúciu tohto školského mliečneho výrobku alebo školského ovocia a zeleniny poskytuje podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2.

(5) Ak schválený žiadateľ, ktorý v príslušnom školskom roku zabezpečoval činnosti podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), nezabezpečil tieto činnosti najmenej počas dvoch realizačných období, celková výška pomoci, ktorá sa schválenému žiadateľovi poskytuje na dodávanie alebo distribúciu schválených mliečnych výrobkov alebo schváleného ovocia a zeleniny počas realizačného obdobia, v ktorom žiadateľ ukončil vykonávanie týchto činností v príslušnom školskom roku, sa znižuje o jednu tretinu.

(6) Ak schválený žiadateľ, ktorý v príslušnom školskom roku zabezpečoval činnosti podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), nezabezpečil tieto činnosti pre všetky školy, pre ktoré mu bola na ich zabezpečovanie v príslušnom školskom roku pridelená maximálna výška pomoci, najmenej počas jedného realizačného obdobia, celková výška pomoci, ktorá sa schválenému žiadateľovi poskytuje na dodávanie alebo distribúciu schválených mliečnych výrobkov alebo schváleného ovocia a zeleniny počas realizačného obdobia, v ktorom schválený žiadateľ ukončil vykonávanie týchto činností, sa znižuje o súčin buď druhotnej časti alebo špeciálnej časti na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a b), z ktorej má schválený žiadateľ určenú pridelenú maximálnu výšku pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) v príslušnom školskom roku, a počtu zmluvných žiakov v školách, pre ktoré mu bola na zabezpečovanie týchto činností pridelená na ich zabezpečovanie táto maximálna výška pomoci a pre ktoré nezabezpečil tieto činnosti najmenej počas jedného realizačného obdobia. Ak sa celková výška pomoci, ktorá sa schválenému žiadateľovi poskytuje na dodávanie alebo distribúciu schválených mliečnych výrobkov alebo schváleného ovocia a zeleniny počas obdobia podľa odseku 1 písm. a) až c), znížila podľa odseku 5, táto znížená výška sa znižuje podľa tohto odseku.

(7) Ak škola alebo zmluvný žiak zaplatil za dodávanie alebo distribúciu schválených mliečnych výrobkov alebo schváleného ovocia a zeleniny schválenému žiadateľovi počas realizačného obdobia úhradu prevyšujúcu výšku najvyššej úhrady, celková výška pomoci, ktorá sa schválenému žiadateľovi poskytuje na dodávanie alebo distribúciu schválených mliečnych výrobkov alebo schváleného ovocia a zeleniny počas realizačného obdobia, sa znižuje o rozdiel medzi úhradou zaplatenou školou alebo úhradou zaplatenou zmluvným žiakom a najvyššou úhradou. Ak sa celková výška pomoci, ktorá sa schválenému žiadateľovi poskytuje na dodávanie alebo distribúciu schválených mliečnych výrobkov alebo schváleného ovocia a zeleniny počas realizačného obdobia, znížila podľa odseku 5 alebo odseku 6, táto znížená výška sa znižuje podľa tohto odseku.

(8) Schválený žiadateľ je povinný vrátiť rozdiel určený podľa odseku 7 škole alebo zmluvnému žiakovi do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia platobnej agentúry o poskytnutí pomoci, ktorým platobná agentúra schválenému žiadateľovi znížila pomoc podľa odseku 7.

(9) Poskytovanie pomoci na dodávanie oprávnených mliečnych výrobkov alebo oprávneného ovocia a zeleniny pre žiakov nezahŕňa poskytovanie pomoci na ich distribúciu pre žiakov. Celková výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), ktorá sa poskytuje schválenému žiadateľovi, sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

(10) Žiadosť o poskytnutie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) v príslušnom školskom roku možno platobnej agentúre podať v lehote ustanovenej osobitným predpisom;36) na žiadosť podanú po tejto lehote sa neprihliada.

(11) Žiadosť o poskytnutie pomoci podľa odseku 10 obsahuje tieto údaje a prílohy:

a) údaje podľa § 4 ods. 2 písm. a),

b) správu o vykonaní činností uvedených v projekte podľa § 5 ods. 2 písm. h) v príslušnom školskom roku,

c) vyhlásenie školy o

1. činnostiach podľa odseku 10, ktoré schválený žiadateľ pre zmluvných žiakov zabezpečil počas príslušného školského roka, a

2. počte zmluvných žiakov v príslušnom školskom roku,

d) kópie dokladov o preukazujúcich uskutočnené plnenia, ktoré vznikli v rámci zabezpečovania činností podľa odseku 10; tieto doklady musia obsahovať slovné označenie a číselné označenie, obsah plnenia a označenie jeho účastníkov, peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, dátum vyhotovenia dokladu a dátum uskutočnenia plnenia, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia dokladu a ak schválený žiadateľ vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,37) aj ostatné náležitosti účtovných dokladov,38)

e) písomné vyhlásenie schváleného žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, že nemá byť zrušený uplynutím doby alebo splnením účelu, na ktorý bol zriadený alebo založený, alebo dňom uvedeným v prijatom rozhodnutí jeho spoločníkov alebo členov alebo v prijatom rozhodnutí jeho orgánu príslušného na prijatie takého rozhodnutia po dobu troch kalendárnych rokov nasledujúcich po skončení príslušného školského roka, za ktoré sa o poskytnutie pomoci na zabezpečovanie činností podľa odseku 10 žiada,

f) doklady o úhrade nákladov a výdavkov, ktoré boli predmetom plnení podľa písmena d), a

g) doklady podľa odseku 2 písm. g), h) a j) až l).

(12) Žiadosť o poskytnutie pomoci na zabezpečenie informačných plagátov v príslušnom školskom roku možno platobnej agentúre podať v lehote ustanovenej osobitným predpisom;36) na žiadosť podanú po tejto lehote sa neprihliada.

(13) Žiadosť o poskytnutie pomoci podľa odseku 12 obsahuje tieto údaje a prílohy:

a) údaje podľa § 4 ods. 2 písm. a),

b) informáciu o počte škôl, ktorým schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečil informačný plagát,

c) vyhlásenie školy o tom, či jej schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečil informačný plagát,

d) kópie dokladov preukazujúcich uskutočnené plnenia, ktoré vznikli v rámci zabezpečovania informačných plagátov; tieto doklady musia spĺňať náležitosti podľa odseku 11 písm. d),

e) doklady o úhrade nákladov a výdavkov, ktoré boli predmetom plnení podľa písmena d),

f) písomné vyhlásenie schváleného žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, že nemá byť zrušený uplynutím doby alebo splnením účelu, na ktorý bol zriadený alebo založený, alebo dňom uvedeným v prijatom rozhodnutí jeho spoločníkov alebo členov alebo v prijatom rozhodnutí jeho orgánu príslušného na prijatie takého rozhodnutia po dobu troch kalendárnych rokov nasledujúcich po skončení príslušného školského roka, za ktoré sa o poskytnutie pomoci na zabezpečovanie informačného plagátu žiada, a

g) doklady podľa odseku 2 písm. g), h) a j) až l).

(14) Žiadosť o poskytnutie pomoci na zabezpečenie činností podľa § 1 písm. d) v príslušnom školskom roku, ktoré nezahŕňali zabezpečovanie informačného plagátu, možno platobnej agentúre podať v lehote ustanovenej osobitným predpisom;36) na žiadosť podanú po tejto lehote sa neprihliada.

(15) Žiadosť o poskytnutie pomoci podľa odseku 14 obsahuje tieto údaje a prílohy:

a) údaje podľa § 4 ods. 2 písm. a),

b) správu o vykonaní činností podľa odseku 14,

c) kópie dokladov preukazujúcich uskutočnené plnenia, ktoré vznikli v rámci zabezpečovania činností podľa odseku 14; tieto doklady musia spĺňať náležitosti podľa odseku 11 písm. d),

d) doklad o úhrade nákladov a výdavkov, ktoré boli predmetom plnení podľa písmena c),

e) písomné vyhlásenie schváleného žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, že nemá byť zrušený uplynutím doby alebo splnením účelu, na ktorý bol zriadený alebo založený, alebo dňom uvedeným v prijatom rozhodnutí jeho spoločníkov alebo členov alebo v prijatom rozhodnutí jeho orgánu príslušného na prijatie takého rozhodnutia po dobu troch kalendárnych rokov nasledujúcich po skončení príslušného školského roka, za ktoré sa o poskytnutie pomoci na zabezpečovanie činností podľa odseku 14 žiada,

f) doklady podľa odseku 2 písm. g), h) a j) až l).

(16) Žiadosť o poskytnutie pomoci podľa odsekov 1, 10, 12 alebo odseku 14 sa musí podať na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle platobnej agentúry.

(17) Pomoc možno poskytnúť len na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom školskom roku alebo na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) v realizačnom období, na zabezpečovanie ktorých je jej poskytovanie schválené a na zabezpečovanie ktorých je pridelená maximálna výška pomoci. Pomoc na zabezpečovanie informačného plagátu možno poskytnúť len na jeho zabezpečovanie pre školu, pre ktorej zmluvných žiakov sa v príslušnom školskom roku zabezpečovali činnosti podľa § 1 písm. a) až c).

(18) Pomoc na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) možno poskytnúť len uznanému žiadateľovi, ktorý má poskytovanie pomoci na ich zabezpečovanie v príslušnom školskom roku schválené, ktorý má na ich zabezpečovanie v príslušnom školskom roku pridelenú maximálnu výšku pomoci a

a) ktorý nie je zrušený,

b) ktorý nemá byť zrušený uplynutím doby alebo splnením účelu, na ktorý bol zriadený alebo založený, alebo dňom uvedeným v prijatom rozhodnutí jeho spoločníkov alebo členov alebo v prijatom rozhodnutí jeho orgánu príslušného na prijatie takého rozhodnutia po dobu troch kalendárnych rokov nasledujúcich po skončení realizačného obdobia, za ktoré sa o poskytnutie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) žiada, alebo po skončení príslušného školského roka, za ktoré sa o poskytnutie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) alebo písm. d) žiada,

c) voči ktorému nie je uskutočňovaný výkon exekučného titulu,

d) ktorý nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie41) a

e) ktorý nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.42)

(19) Na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom školskom roku možno uznanému žiadateľovi poskytnúť pomoc najviac vo výške, v ktorej má pridelenú jej maximálnu výšku.

(20) Oprávnený mliečny výrobok alebo oprávnené ovocie a zelenina musia byť spotrebované počas toho istého realizačného obdobia, v ktorom boli dodané pre zmluvného žiaka.

(21) Pomoc na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) alebo písm. d) možno poskytnúť na pokrytie najviac 80 % časti nákladov, ktorá bola na vykonávanie týchto činností oprávnene vynaložená a na pokrytie ktorej možno pomoc poskytnúť podľa osobitného predpisu.43)


§ 8

Prechodné ustanovenia

(1) Konanie o pridelení maximálnej výšky pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) podľa doterajšieho nariadenia vlády v príslušnom školskom roku končiacom pred kalendárnym rokom 2020, ktoré bolo začaté na základe žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci podľa § 5 ods. 1 doterajšieho nariadenia vlády a nebolo právoplatne skončené do 31. júla 2019, sa dokončí podľa tohto nariadenia vlády.

(2) Konanie o poskytnutí pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) doterajšieho nariadenia vlády v príslušnom školskom roku končiacom pred kalendárnym rokom 2020, ktoré bolo začaté na základe žiadosti o vyplatenie pomoci podľa § 7 ods. 1, 8, 10 alebo ods. 12 doterajšieho nariadenia vlády a nebolo právoplatne skončené do 31. júla 2019, sa dokončí podľa tohto nariadenia vlády.

(3) Schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) doterajšieho nariadenia vlády v školskom roku, ktorý neskončí pred kalendárnym rokom 2020, sa považuje za schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v školskom roku.

(4) Konanie o schválení poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) doterajšieho nariadenia vlády v školskom roku, ktorý neskončí pred kalendárnym rokom 2020, ktoré bolo začaté na základe žiadosti o schválenie podľa § 4 ods. 2 doterajšieho nariadenia vlády a nebolo právoplatne skončené do 31. júla 2019, sa dokončí podľa tohto nariadenia vlády ako konanie o schválení poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v školskom roku.

(5) Konanie o zmene alebo o doplnení schválenia poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) doterajšieho nariadenia vlády v školskom roku, ktorý neskončí pred kalendárnym rokom 2020, ktoré bolo začaté na základe žiadosti o zmenu alebo o doplnenie schválenia podľa § 4 ods. 8 doterajšieho nariadenia vlády a ktoré nebolo právoplatne skončené do 31. júla 2019, sa dokončí podľa tohto nariadenia vlády ako konanie o zmene alebo o doplnení schválenia poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v školskom roku.

(6) Konanie o pridelení maximálnej výšky pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) doterajšieho nariadenia vlády v príslušnom školskom roku, ktorý neskončí pred kalendárnym rokom 2020, ktoré bolo začaté na základe žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci podľa § 4 ods. 1 doterajšieho nariadenia vlády a nebolo právoplatne skončené do 31. júla 2019, sa dokončí podľa tohto nariadenia vlády ako konanie o pridelení maximálnej výšky pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom školskom roku.

Záverečné ustanovenia

§ 9

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 221/2018 Z. z.

§ 10

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.

§ 11

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2019.


v z. Richard Raši v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 200/2019 Z. z.

ZOZNAM DRUHOV, POŽIADAVKY NA BALENIE, MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ PORCIE, VÝŠKA POMOCI A NAJVYŠŠIA ÚHRADA ZA MLIEČNE VÝROBKY PODĽA § 1 písm. a)

Tabuľka A

Zoznam neochutených mliečnych výrobkov podľa § 1 písm. a)

P. č.Názov výrobkuOznačenie výrobkuDruh a veľkosť baleniaMaximálna veľkosť jednej porcie pre zmluvného žiaka na deňVýška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) v eurách/balenie alebo v eurách/kg bez daneNajvyššia úhrada v eurách/balenie alebo v eurách/kg, ktorú možno žiadať od školy alebo od zmluvného žiaka
1.**plnotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Akartón 1 l250 ml0,7900,0790
2.**plnotučné mlieko neochutené, pasterizované alebo vysokopasterizovanéAkartón/vrecko/ fľaša 1 l250 ml0,7900,079
3.**plnotučné mlieko neochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Akartón 1 l250 ml1,0400,104
4.**polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Akartón/fľaša 1 l250 ml0,6600,066
5.**polotučné mlieko neochutené, pasterizované alebo vysokopasterizovanéAkartón/vrecko/ fľaša 1 l250 ml0,6700,067
6.**polotučné mlieko neochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Akartón 1 l250 ml0,9300,093
7.**polotučné mlieko bezlaktózové, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Akartón 1 l250 ml0,9400,188
8.**polotučné mlieko bezlaktózové, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Akartón 250 ml250 ml0,3500,070
9.**polotučné mlieko neochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Akartón 250 ml250 ml0,2700,027
10.**polotučné mlieko neochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Atéglik 200 ml200 ml0,2200,022
11.**polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Akartón 250 ml250 ml0,3300,033
12.**polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Atéglik 200 ml200 ml0,2600,030
13.**polotučné mlieko neochutené, pasterizované alebo vysokopasterizovanéAtéglik 250 g250 g0,3600,040
14.**plnotučné mlieko neochutené, pasterizované alebo vysokopasterizovanéAkartón/vrecko/ fľaša 0,5 l250 ml0,3950,039
15.**polotučné mlieko bezlaktózové, pasterizované alebo vysokopasterizovanéAkartón/vrecko/ fľaša 1 l250 ml1,0420,208
16.**zakysané mliekoBtéglik 200 ml200 ml0,2700,054
17.**zakysané mliekoBtéglik 200 g200 g0,2700,054
18.**zakysané mliekoBtéglik 250 g250 g0,3300,066
19.**zakysané mliekoBkartón/vrecko/ fľaša 0,5 l250 ml0,6600,134
20.**acidofilné mliekoBtéglik 230 ml230 ml0,2700,054
21.**acidofilné mliekoBtéglik 200 g200 g0,2400,048
22.**acidofilné mliekoBtéglik 250 g250 g0,3000,060
23.**jogurt bielyBtéglik 125 g125 g0,2700,054
24.**jogurt bielyBtéglik 135 g135 g0,2800,056
25.**jogurt bielyBtéglik 145 g145 g0,3000,060
26.**jogurt bielyBtéglik 150 g150 g0,3100,062
27.**jogurt biely nízkotučnýBtéglik 150 g150 g0,2300,046
28.**jogurtový
nápoj neochutený
Bkartón/vrecko/ fľaša 0,5 l250 ml1,0420,208
29.**tvaroh hrudkovitýBfólia 200 g85 g0,7300,146
30.**tvaroh hrudkovitýBtéglik, fólia 250 g85 g0,9400,188
31.**tvaroh hrudkovitýBfólia 500 g85 g1,8160,363
32.* tvaroh hrudkovitý odtučnenýBfólia /vedro/ vrece 1 000 – 5 000 g85 g3,4330,687
33.*tvaroh hrudkovitýBfólia /vedro/ vrece 1 000 – 5 000 g85 g3,4800,696
34.**tvaroh termizovanýBtéglik 250 g85 g0,8500,170
35.**tvaroh jemný hrudkovitý bezlaktózovýBtéglik 180 g85 g1,0300,206
36.**mäkký čerstvý nízkotučný syrBtéglik 180 g85 g0,8000,160
37.*polomäkký nezrejúci parený neúdený syrBfólia 800 – 1 700 g / fólia 80 g – 150 g30 g8,4001,680
38.*polotvrdý zrejúci stredne tučný syr 30 %Bfólia 1 000 – 2 800 g30 g5,6801,136
39.*polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 %Bfólia 1 000 – 2 800 g30 g5,1701,034
40.**polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 %Bfólia 400 g30 g2,0680,414
41.**polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 %, plátkyBtácka 100 g30 g0,7700,154
42.**polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 %, plátkyBfólia 30 g30 g0,2300,046

Vysvetlivky:

* Pomoc na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a najvyššia úhrada, ktorú možno žiadať od školy alebo od zmluvného žiaka, sú ustanovené za 1 kg výrobku.

** Pomoc na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a najvyššia úhrada, ktorú možno žiadať od školy alebo od zmluvného žiaka, sú ustanovené za jedno balenie.

Tabuľka B

Zoznam ochutených mliečnych výrobkov podľa § 1 písm. a)

P. č.Názov výrobkuOznačenie výrobkuDruh a veľkosť baleniaMaximálna veľkosť jednej porcie pre zmluvného žiaka na deňVýška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) v eurách/balenie bez daneNajvyššia úhrada v eurách/balenie, ktorú možno žiadať od školy alebo od zmluvného žiaka
1.polotučné mlieko ochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Ckartón 1 l250 ml0,2360,854
2.polotučné mlieko ochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Ckartón 250 ml250 ml0,0590,381
3.polotučné mlieko ochutené s vitamínmi. ultravysokotepelne ohriate (UHT)Ctéglik 200 ml200 ml0,0470,293
4.acidofilné mlieko ochutenéCtéglik 250 g250 g0,0590,341
5.tvarohový dezert ochutenýCtéglik 80 g80 g0,0190,391
6.jogurt ochutenýDtéglik 125 g125 g0,0250,275
7.jogurt ochutenýDtéglik 135 g135 g0,0270,293
8.jogurt ochutenýDtéglik 145 g145 g0,0290,321
9.jogurt ochutenýDtéglik 150 g150 g0,0300,330
10.jogurt ochutenýDtéglik 150 ml150 ml0,0300,340
11.jogurtový nápoj ochutenýDkartón/vrecko/ fľaša 0,5 l250 ml0,0991,151

Vysvetlivky k označeniu výrobkov uvedených v tabuľke A a v tabuľke B

Označenie výrobkuUstanovenie nariadenia
(EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení
Opis výrobku podľa nariadenia (EÚ)
č. 1308/2013 v platnom znení
Ačl. 23 ods. 3 písm. b)konzumné mlieko a jeho bezlaktózové variácie
Bčl. 23 ods. 4 písm. b)syr, tvaroh, jogurt a iné fermentované alebo acidofilné mliečne výrobky bez pridaných ochucujúcich látok, ovocia, orechov alebo kakaa
Cpríloha V kategória Ifermentované mliečne výrobky neobsahujúce ovocnú šťavu, prírodne ochutené
fermentované mliečne výrobky obsahujúce ovocnú šťavu, prírodne ochutené alebo neochutené
mliečne nápoje obsahujúce kakao, ovocnú šťavu alebo prírodne ochutené
Dpríloha V kategória IIfermentované alebo nefermentované mliečne výrobky obsahujúce ovocie, prírodne ochutené alebo neochutené

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 200/2019 Z. z.

ZOZNAM DRUHOV, MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ PORCIE, VÝŠKA POMOCI A NAJVYŠŠIA ÚHRADA ZA OVOCIE A ZELENINU PODĽA § 1 písm. b)

P. č.DruhMaximálna veľkosť jednej porcie pre zmluvného žiaka na deňVýška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. b) v eurách/kg alebo v eurách/l bez daneNajvyššia úhrada v eurách/kg alebo v eurách/l, ktorú možno žiadať od školy alebo od zmluvného žiaka
1.jablkodo 200 g1,1100,222
2.hruškado 200 g1,1700,234
3.broskyňado 200 g1,2800,256
4.marhuľado 200 g1,6700,334
5.slivkado 200 g1,1700,234
6.čerešňado 200 g3,8900,778
7.jahodydo 200 g3,9100,782
8.drobné bobuľové ovocie (ríbezle, maliny, čučoriedky)do 125 g12,1202,424
9.rajčiakdo 200 g1,6400,328
10.paprikado 200 g1,6500,330
11.reďkovkado 200 g0,7900,158
12.kalerábdo 200 g1,1500,230
13.mrkvado 200 g0,9300,186
14.hrášok zelený, nelúpanýdo 200 g3,2500,650
15.ovocné a zeleninové šťavy 100 %do 200 ml2,7300,546
16.ovocné pyrédo 200 g2,9000,580
17.sušené jablkové lupienkydo 30 g19,2103,842

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 200/2019 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. EÚ L 346, 20. 12. 2013) v znení

nariadenia Rady (EÚ) 2016/591 z 15. apríla 2016 (Ú. v. EÚ L 103, 19. 4. 2016),

nariadenia Rady (EÚ) 2016/795 z 11. apríla 2016 (Ú. v. EÚ L 135, 24. 5. 2016),

nariadenia Rady (EÚ) 2016/1042 z 24. júna 2016 (Ú. v. EÚ L 170, 29. 6. 2016),

nariadenia Rady (EÚ) 2016/2145 z 1. decembra 2016 (Ú. v. EÚ L 333, 8. 12. 2016),

nariadenia Rady (EÚ) 2018/147 z 29. januára 2018 (Ú. v. EÚ L 26, 31. 1. 2018),

nariadenia Rady (EÚ) 2018/1554 z 15. októbra 2018 (Ú. v. EÚ L 261, 18. 10. 2018).

2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013),

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/791 z 11. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 135, 24. 5. 2016),

delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1166 zo 17. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 193, 19. 7. 2016),

delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1226 zo 4. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 202, 28. 7. 2016),

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2393 z 13. decembra 2017 (Ú. v. EÚ L 350, 29. 12. 2017).

3. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/39 z 3. novembra 2016 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach (Ú. v. EÚ L 5, 10. 1. 2017).

4. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/40 z 3. novembra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia a zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 (Ú. v. EÚ L 5, 10. 1. 2017).

Poznámky pod čiarou

1) Čl. 5 nariadenia Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. ES L 346, 20. 12. 2013) v platnom znení.

2) § 1 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z.
Čl. 23a ods. 6 a čl. 217 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.

3) Čl. 40 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016).
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

4) § 27 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5) § 27 ods. 2 písm. b) a § 128 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.

6) § 27 ods. 2 písm. g) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7) Príloha I k Zmluve o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016).

8) Čl. 1 ods. 2 písm. p) a časť XVI prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

9) Čl. 1 ods. 2 písm. i) a časť IX prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

10) Čl. 1 ods. 2 písm. j) a časť X prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

11) Čl. 23 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

12) Čl. 3 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/40 z 3. novembra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia a zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 (Ú. v. EÚ L 5, 10. 1. 2017).

13) Čl. 22 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

14) Čl. 23 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

15) Čl. 1 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/39 z 3. novembra 2016 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach (Ú. v. EÚ L 5, 10. 1. 2017).

16) Napríklad čl. 14 nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 031, 1. 2. 2002) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Ú. v. ES L 139, 30. 4. 2004) v platnom znení, čl. 3 a príloha I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (Ú. v. ES L 157, 15. 6. 2011) v platnom znení, čl. 76 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 343/2016 Z. z. o niektorých výrobkoch z mlieka.

17) Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. marca 2015 č. S08975-OL-2014, ktorým sa ustanovujú požiadavky na jedlú soľ v potravinách (oznámenie č. 229/2015 Z. z.).

18) Čl. 10 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.

19) Čl. 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22. 11. 2011) v platnom znení.

20) Čl. 3 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (Ú. v. EÚ L 354, 31. 12. 2008) v platnom znení.

21) Čl. 23 ods. 5 a 6 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Čl. 10 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.

22) Čl. 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 178/2002 v platnom znení.

23) Čl. 9 ods. 1 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 v platnom znení.

24) Čl. 6 ods. 1 písm. a), c), e) a f) delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.

25) Čl. 6 ods. 1 písm. b), d), e) a f) delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.

26) Čl. 5 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.

27) Čl. 4 ods. 2 písm. c) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39.

28) § 150 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.

29) Čl. 23a ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Čl. 12 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.

30) Čl. 4 ods. 1 písm. b) delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.

31) Čl. 4 ods. 1 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.

32) Čl. 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1370/2013 v platnom znení.

33) Čl. 5 ods. 1 alebo ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1370/2013 v platnom znení.

34) Čl. 11 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40

35) § 22 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 523/2005 Z. z.

36) Čl. 4 ods. 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39.

37) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

38) § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 198/2007 Z. z.

39) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

40) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

41) § 10 písm. f) zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

42) § 10 písm. g) zákona č. 91/2016 Z. z.

43) Čl. 4 ods. 1 písm. b) až f), ods. 3 a 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.