Nariadenie vlády č. 185/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 65/2006 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické pripojenie namontované na poľnohospodárskom kolesovom traktore a lesnom kolesovom traktore pre osvetľovacie zariadenia a svetelné signalizačné zariadenia na nástrojoch, strojoch alebo prípojných vozidlách určených pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-185
Platnosť od 26.06.2019
Účinnosť od 01.07.2019
Aktuálne znenie 01.07.2019

185

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 19. júna 2019,

ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 65/2006 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické pripojenie namontované na poľnohospodárskom kolesovom traktore a lesnom kolesovom traktore pre osvetľovacie zariadenia a svetelné signalizačné zariadenia na nástrojoch, strojoch alebo prípojných vozidlách určených pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


§ 1

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 65/2006 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické pripojenie namontované na poľnohospodárskom kolesovom traktore a lesnom kolesovom traktore pre osvetľovacie zariadenia a svetelné signalizačné zariadenia na nástrojoch, strojoch alebo prípojných vozidlách určených pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo.

§ 2

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.


§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2019.


Peter Pellegrini v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 185/2019 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013) v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1322/2014 z 19. septembra 2014 (Ú. v. EÚ L 364, 18. 12. 2014), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 zo 14. septembra 2016 (Ú. v. EÚ L 252, 16. 9. 2016), delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1788 zo 14. júla 2016 (Ú. v. EÚ L 277, 13. 10. 2016), delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/830 z 9. marca 2018 (Ú. v. EÚ L 140, 6. 6. 2018) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/519 z 19. marca 2019 (Ú. v. EÚ L 91, 29. 3. 2019).