Opatrenie č. 183/2019 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-183
Platnosť od 20.06.2019
Účinnosť od 01.07.2019
Aktuálne znenie 01.07.2019

183

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 12. júna 2019

o úprave súm životného minima

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 7 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 184/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Sumy životného minima upravené podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona sa ustanovujú takto:

a) suma podľa § 2 písm. a) zákona je 210,20 eura,

b) suma podľa § 2 písm. b) zákona je 146,64 eura,

c) suma podľa § 2 písm. c) zákona je 95,96 eura.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2019.


Ján Richter v.r.