Vyhláška č. 166/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 180/2015 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 174/2018 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-166
Platnosť od 12.06.2019
Účinnosť od 15.06.2019
Aktuálne znenie 15.06.2019

166

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 7. júna 2019,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 180/2015 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 174/2018 Z. z.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 180/2015 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia v znení vyhlášky č. 174/2018 Z. z. sa mení takto:

V § 1 odsek 10 znie:

(10) Splnenie podmienky podľa § 34 ods. 2 zákona sa preukazuje dokladmi podľa odseku 1 predloženými do 30 dní od overenia účtovnej závierky štatutárnym audítorom.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2019.


Andrea Kalavská v. r.