Redakčné oznámenie č. 131/2019 Z. z.Oznámenie o oprave chyby v rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 128/2019 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-131
Platnosť od 17.05.2019
Účinnosť od 17.05.2019
Aktuálne znenie 17.05.2019

131

OZNÁMENIE

o oprave chyby

v rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 128/2019 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

V prílohe č. 1 riadku za obcou Brusník v stĺpci „Volí sa“ v ľavej časti má byť správne uvedené „starosta“ a v pravej časti uvedeného stĺpca je prázdne pole tabuľky.