Vyhláška č. 12/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 328/2015 Z. z. o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch žiadostí o zápis do zoznamu správcov bytových domov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-12
Platnosť od 11.01.2019
Účinnosť od 15.01.2019
Aktuálne znenie 15.01.2019

12

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

zo 7. januára 2019,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 328/2015 Z. z. o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch žiadostí o zápis do zoznamu správcov bytových domov

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 21 zákona č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 328/2015 Z. z. o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch žiadostí o zápis do zoznamu správcov bytových domov sa mení takto:

1. V prílohe č. 2 sa vypúšťa bod 14.

Doterajšie body 15 až 23 sa označujú ako body 14 až 22.

2. V prílohe č. 3 sa vypúšťajú body 15 a 19.

Doterajšie body 16 až 18 a body 20 až 25 sa označujú ako body 15 až 23.

Vysvetlivka 3 pod tabuľkou sa vypúšťa.

3. Slová „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2019.


Arpád Érsek v. r.