Vyhláška č. 100/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe vyhotovenia jedinečného identifikátora a výške úhrady za jedinečný identifikátor v oblasti tabakových výrobkov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-100
Platnosť od 18.04.2019
Účinnosť od 20.04.2019
Aktuálne znenie 20.04.2019

100

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 15. apríla 2019

o spôsobe vyhotovenia jedinečného identifikátora a výške úhrady za jedinečný identifikátor v oblasti tabakových výrobkov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 12a ods. 15 zákona č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 92/2019 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Jedinečný identifikátor na označenie spotrebiteľského balenia tabakového výrobku sa vyhotovuje takým spôsobom, aby pozostával z 28 alfanumerických znakov.

(2) Jedinečný identifikátor na označenie súhrnného obalu sa vyhotovuje takým spôsobom, aby pozostával najviac zo 100 alfanumerických znakov.

§ 2

Výška úhrady za jedinečný identifikátor je 0,00214 eura.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. apríla 2019.


v z. Dana Meager v. r.