Vyhláška č. 91/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-91
Platnosť od 31.03.2018
Účinnosť od 01.04.2018
Aktuálne znenie 01.04.2018

91

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 12. marca 2018,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. p) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení vyhlášky č. 98/2016 Z. z. a vyhlášky č. 283/2016 Z. z. sa mení takto:

1. § 2 znie:

㤠2

Náležitosti návrhu na zaradenie prác do tretej kategórie alebo do štvrtej kategórie alebo na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo zo štvrtej kategórie sú uvedené v prílohe č. 2.“.

2. Prílohy č. 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 448/2007 Z. z.

PODROBNOSTI O FAKTOROCH PRÁCE A PRACOVNÉHO PROSTREDIAPODĽA ZARADENIA PRÁC DO KATEGÓRIÍ

A. Hluk1)
KategóriaCharakteristika prác
1.a) Práce, pri ktorých je predpoklad, že normalizovaná hladina expozície hluku LAEX,8h neprekročí 75 dB alebo vrcholová hladina C akustického tlaku LCPk neprekročí 130 dB.
b) Práce, pri ktorých je nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas alebo pri ktorých sa expozícia hluku v priebehu týždňa mení, pričom je predpoklad, že týždenný priemer denných hodnôt normalizovanej hladiny hlukovej expozície za 40-hodinový týždeň neprekračuje 75 dB a normalizovaná hladina expozície hluku LAEX,8h ani za jednu pracovnú zmenu neprekročí dolnú akčnú hodnotu expozície hluku.
2.a) Práce, pri ktorých nie je prekročená horná akčná hodnota expozície hluku, ale normalizovaná hladina expozície hluku LAEX,8h je väčšia ako 75 dB alebo vrcholová hladina C akustického tlaku LCPk je väčšia ako 130 dB.
b) Práce, pri ktorých je nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas alebo pri ktorých sa expozícia hluku v priebehu týždňa mení, pričom týždenný priemer denných hodnôt normalizovanej hladiny hlukovej expozície za 40-hodinový týždeň prekračuje 75 dB, ale neprekračuje hornú akčnú hodnotu expozície hluku.
3.a) Práce, pri ktorých je prekročená horná akčná hodnota expozície hluku, ale prekročenie normalizovanej hladiny expozície hluku LAEX,8h je menšie ako 10 dB alebo prekročenie vrcholovej hladiny C akustického tlaku LCPk je menšie ako
3 dB.
b) Práce, pri ktorých je nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas alebo pri ktorých sa expozícia hluku v priebehu týždňa mení a týždenný priemer denných hodnôt normalizovanej hladiny hlukovej expozície za 40-hodinový týždeň prekračuje hornú akčnú hodnotu expozície.
4.a) Práce, pri ktorých je prekročená horná akčná hodnota expozície hluku a prekročenie normalizovanej hladiny expozície hluku LAEX,8h je 10 dB a viac alebo prekročenie vrcholovej hladiny C akustického tlaku LCPk je 3 dB a viac.
b) Práce, pri ktorých normalizovaná hladina expozície hluku alebo vrcholová hladina C akustického tlaku zodpovedá kritériám kategórie 3 a zároveň sa u zamestnancov zisťujú zmeny sluchu vo vzťahu k pôsobeniu hluku.
B. Vibrácie2)
KategóriaCharakteristika prác
1.Práce, pri ktorých je predpoklad, že hodnoty normalizovaného zrýchlenia vibrácií neprekračujú 0,5-násobok akčných hodnôt expozície vibráciám.
2.Práce, pri ktorých nie sú prekročené akčné hodnoty expozície vibráciám, ale hodnoty normalizovaného zrýchlenia vibrácií prekračujú 0,5-násobok akčných hodnôt expozície vibráciám.
3.a) Práce, pri ktorých sú prekročené akčné hodnoty expozície vibráciám, ale hodnoty normalizovaného zrýchlenia vibrácií neprekračujú 1,5-násobok akčných hodnôt expozície vibráciám.
b) Práce, pri ktorých hodnota normalizovaného zrýchlenia vibrácií zodpovedá kritériám kategórie 2 a súčasne spolupôsobia ďalšie faktory práce a pracovného prostredia, najmä dlhodobé, nadmerné a jednostranné zaťaženie končatín, chlad, vlhkosť, ktoré môžu poškodiť zdravie.
c) Práce, pri ktorých hodnota normalizovaného zrýchlenia vibrácií zodpovedá kritériám kategórie 2 a zisťujú sa zdravotné zmeny u zamestnancov vo vzťahu k pôsobeniu vibrácií.
4.a) Práce, pri ktorých hodnoty normalizovaného zrýchlenia vibrácií prekračujú
1,5-násobok akčných hodnôt expozície vibráciám.
b) Práce, pri ktorých hodnota normalizovaného zrýchlenia vibrácií zodpovedá kritériám kategórie 3 a súčasne spolupôsobia ďalšie faktory práce a pracovného prostredia, najmä dlhodobé, nadmerné a jednostranné zaťaženie končatín, chlad, vlhkosť, ktoré môžu poškodiť zdravie.
c) Práce, pri ktorých hodnota normalizovaného zrýchlenia vibrácií zodpovedá kritériám kategórie 3 a zisťujú sa zdravotné zmeny u zamestnancov vo vzťahu
k pôsobeniu vibrácií.
C. Elektromagnetické pole4)
KategóriaCharakteristika prác
1.Práce, pri ktorých je predpoklad, že expozícia elektromagnetickému poľu neprekračuje akčnú hodnotu expozície elektromagnetickému poľu.
2.Práce, pri ktorých expozícia elektromagnetickému poľu prekračuje akčnú hodnotu expozície elektromagnetickému poľu, ale neprekračuje limitnú hodnotu expozície elektromagnetickému poľu.
3.Práce, pri ktorých expozícia elektromagnetickému poľu prekračuje limitnú hodnotu expozície elektromagnetickému poľu.
4.Neurčuje sa.
Umelé optické žiarenie
D. Ultrafialové žiarenie4)
KategóriaCharakteristika prác
1.Práce, pri ktorých je predpoklad, že expozícia ultrafialovému žiareniu neprekračuje 0,3-násobok limitnej hodnoty expozície ultrafialovému žiareniu.
2.Práce, pri ktorých nie je prekročená limitná hodnota expozície ultrafialovému žiareniu, ale expozícia ultrafialovému žiareniu prekračuje 0,3-násobok limitnej hodnoty expozície ultrafialovému žiareniu.
3.Práce, pri ktorých expozícia ultrafialovému žiareniu prekračuje limitnú hodnotu expozície ultrafialovému žiareniu.
4.Neurčuje sa.
Umelé optické žiarenie
E. Infračervené žiarenie4)
KategóriaCharakteristika prác
1.Práce, pri ktorých je predpoklad, že expozícia infračervenému žiareniu neprekračuje 0,3-násobok limitnej hodnoty expozície infračervenému žiareniu.
2.Práce, pri ktorých nie je prekročená limitná hodnota expozície infračervenému žiareniu, ale expozícia infračervenému žiareniu prekračuje 0,3-násobok limitnej hodnoty expozície infračervenému žiareniu.
3.Práce, pri ktorých expozícia infračervenému žiareniu prekračuje limitnú hodnotu expozície infračervenému žiareniu.
4.Neurčuje sa.
Umelé optické žiarenie
F. Lasery4)
KategóriaCharakteristika prác
1.Práce s lasermi triedy 1 alebo 1M.
2.a) Práce s lasermi triedy 2, 2M alebo 3R.
b) Práce s lasermi triedy 3B alebo 4, pri ktorých technické zabezpečenie laserového zariadenia vylučuje zásah zamestnanca priamym lúčom alebo odrazeným lúčom.
3.Práce s lasermi triedy 3B alebo 4, pri ktorých technické zabezpečenie laserového zariadenia nevylučuje zásah zamestnanca priamym lúčom alebo odrazeným lúčom.
4.Neurčuje sa.
G. Ionizujúce žiarenie
1.Práce, pri ktorých ochranné stavebné, technické a organizačné opatrenia zaručujú, že ožiarenie pracovníka pri dlhodobej expozícii neprekročí limity ožiarenia obyvateľa za kalendárny rok ustanovené osobitným predpisom.5)
2.Práce, pri ktorých ochranné stavebné, technické a organizačné opatrenia zaručujú, že ožiarenie pracovníka pri dlhodobej expozícii neprekročí tri desatiny limitov ožiarenia pracovníka za kalendárny rok ustanovených osobitným predpisom.5)
3.Práce, pri ktorých ožiarenie pracovníka pri dlhodobej expozícii môže prekročiť tri desatiny limitov ožiarenia pracovníka za kalendárny rok ustanovených osobitným predpisom,5) ale ochranné stavebné, technické a organizačné opatrenia zaručujú, že ožiarenie pracovníka ani pri dlhodobej expozícii neprekročí limity ožiarenia pracovníkov ustanovené osobitným predpisom.5)
4.Práce, pri ktorých je predpoklad, že ožiarenie pracovníka môže pri špecifických úkonoch dosiahnuť niektorý z limitov ožiarenia pracovníka za kalendárny rok ustanovený osobitným predpisom5) alebo tieto limity prekročiť, ak prekročenie limitov bolo kladne posúdené ako výnimočné ožiarenie.6)
H. Zvýšený tlak vzduchu
KategóriaCharakteristika prác
1.Neurčuje sa.
2.Práce, ktoré sa vykonávajú vo zvýšenom tlaku vzduchu do 100 kPa, ktoré pri prácach pod hladinou zodpovedajú hĺbke do 10 metrov.
3.Práce, ktoré sa vykonávajú vo zvýšenom tlaku vzduchu nad 100 kPa, ktoré pri prácach pod hladinou zodpovedajú hĺbke viac ako 10 metrov.
4.Neurčuje sa.
I. Chemické faktory7)
KategóriaCharakteristika prác
1.a) Práce, pri ktorých je predpoklad, že expozícia chemickému faktoru neprekročí 0,3-násobok priemerného najvyššie prípustného expozičného limitu pre daný chemický faktor.
b) Neurčuje sa pre senzibilizujúce chemické faktory.
2.a) Práce, pri ktorých je expozícia chemickému faktoru vyššia ako 0,3-násobok priemerného najvyššie prípustného expozičného limitu pre daný chemický faktor, ale neprekračuje priemerný najvyššie prípustný expozičný limit.
b) Práce, pri ktorých súčasne pôsobí viac chemických faktorov, ktorých vzájomné účinky sa môžu sčítať, ak súčet podielov nameraných priemerných hodnôt jednotlivých chemických faktorov a ich priemerných najvyššie prípustných expozičných limitov je menší ako 1 alebo sa rovná 1.
c) Práce, pri ktorých sa vyskytujú senzibilizujúce chemické faktory, ktoré môžu spôsobiť alergické ochorenie kože, dýchacích ciest alebo očných spojoviek.
d) Práce, pri ktorých závery posúdenia rizika nepredpokladajú zvýšenú mieru zdravotného rizika zo špecifického pôsobenia chemických faktorov.
3.a) Práce, pri ktorých je expozícia chemickému faktoru vyššia ako priemerný najvyššie prípustný expozičný limit pre daný chemický faktor, ale neprekročí
2-násobok priemerného najvyššie prípustného expozičného limitu.
b) Práce, pri ktorých súčasne pôsobí viac chemických faktorov, ktorých vzájomné účinky sa môžu sčítať, ak je súčet podielov nameraných priemerných hodnôt jednotlivých chemických faktorov a ich priemerných najvyššie prípustných expozičných limitov väčší ako 1 a menší ako 3 alebo sa rovná 3.
c) Práce, pri ktorých sa vyskytujú senzibilizujúce chemické faktory, pôsobiace na kožu, alebo chemické faktory, ktoré majú dráždivé alebo akneigénne účinky na kožu a pri danom spôsobe práce nemožno vylúčiť priamy kontakt s kožou zamestnanca.
d) Práce, pri ktorých sa vyskytujú senzibilizujúce chemické faktory, ktoré spôsobujú alergické ochorenie dýchacích ciest alebo očných spojoviek a zisťujú sa zdravotné zmeny u zamestnancov vo vzťahu k pôsobeniu senzibilizujúcich chemických faktorov.
e) Práce, pri ktorých závery posúdenia rizika predpokladajú zvýšenú mieru zdravotného rizika zo špecifického pôsobenia chemických faktorov.
f) Práce, pri ktorých expozícia chemickému faktoru zodpovedá kritériám kategórie 2 a zistia sa zdravotné zmeny u zamestnancov vo vzťahu k pôsobeniu chemických faktorov.
4.a) Práce, pri ktorých je expozícia chemickému faktoru vyššia ako 2-násobok priemerného najvyššie prípustného expozičného limitu pre daný chemický faktor.
b) Práce, pri ktorých súčasne pôsobí viac chemických faktorov, ktorých vzájomné účinky sa môžu sčítať, ak je predpoklad, že súčet podielov nameraných priemerných hodnôt jednotlivých chemických faktorov a ich priemerných najvyššie prípustných expozičných limitov bude väčší ako 3.
c) Práce, pri ktorých sa vyskytujú senzibilizujúce chemické faktory uvedené
v kategórii 3 písm. c) a súčasne spolupôsobia ďalšie faktory, ktoré zvyšujú ich účinky, najmä tepelná záťaž a ultrafialové žiarenie a u zamestnancov sa zistia kožné ochorenia vo vzťahu k pôsobiacim faktorom.
d) Práce, pri ktorých expozícia chemickému faktoru zodpovedá kritériám kategórie 3 a zistia sa zdravotné zmeny u zamestnancov vo vzťahu k pôsobeniu chemických faktorov.
J. Karcinogénne a mutagénne faktory8)
KategóriaCharakteristika prác
1.Neurčuje sa.
2.a) Práce, pri ktorých expozícia karcinogénnym alebo mutagénnym faktorom neprekračuje technickú smernú hodnotu, ak je ustanovená.
b) Práce, pri ktorých závery posúdenia rizika nepredpokladajú zvýšenú mieru zdravotného rizika zo špecifického pôsobenia karcinogénnych alebo mutagénnych faktorov.
3.a) Práce, pri ktorých expozícia karcinogénnym alebo mutagénnym faktorom prekračuje technickú smernú hodnotu, ak je ustanovená, ale neprekročí
1,5-násobok technickej smernej hodnoty.
b) Práce, pri ktorých závery posúdenia rizika predpokladajú zvýšenú mieru zdravotného rizika zo špecifického pôsobenia karcinogénnych alebo mutagénnych faktorov.
4.a) Práce, pri ktorých expozícia karcinogénnym alebo mutagénnym faktorom prekračuje 1,5-násobok technickej smernej hodnoty, ak je ustanovená.
b) Práce, pri ktorých je zamestnanec exponovaný karcinogénnym alebo mutagénnym faktorom a expozícia zodpovedá kritériám kategórie 3 uvedeným
v písmene a) a odpoveď organizmu poukazuje na špecifické pôsobenie karcinogénnych alebo mutagénnych faktorov.
K. Biologické faktory9)
KategóriaCharakteristika prác
1.Práce, pri ktorých je expozícia biologickým faktorom skupiny 1.
2.Práce, pri ktorých je expozícia biologickým faktorom skupiny 2 alebo biologickým faktorom skupiny 3, ak sa nimi spôsobené infekcie za bežných podmienok nešíria vzduchom, a pri ktorých je dostupná účinná profylaxia a liečba.
3.Práce, pri ktorých je expozícia biologickým faktorom skupiny 3, ak sa nimi spôsobené infekcie za bežných podmienok šíria vzduchom, a pri ktorých je dostupná účinná profylaxia alebo liečba; podmienky a spôsob vykonávania práce predstavujú pre zamestnanca zvýšené riziko.
4.Práce, pri ktorých je expozícia biologickým faktorom skupiny 4 alebo biologickým faktorom skupiny 3, ak sa nimi spôsobené infekcie za bežných podmienok šíria vzduchom, a pre ktoré nie je dostupná účinná profylaxia alebo liečba.
L. Záťaž teplom podľa § 37 zákona
KategóriaCharakteristika prác
1.Neurčuje sa.
2.a) Práce dlhodobo vykonávané na vnútornom pracovisku, kde je v dôsledku tepelnej záťaže z technológie prekročená prípustná hodnota operatívnej teploty, ale miera tepelnej záťaže nevyžaduje obmedzenie času práce dodržiavaním dlhodobo únosného času práce a krátkodobo únosného času práce.
b) Práce dlhodobo vykonávané na vonkajšom pracovisku počas teplého obdobia.
3.a) Práce dlhodobo vykonávané na vnútornom pracovisku, kde je v dôsledku tepelnej záťaže z technológie prekročená prípustná hodnota operatívnej teploty a ochrana zdravia zamestnanca dlhodobo vyžaduje obmedzenie času práce dodržiavaním dlhodobo únosného času práce a krátkodobo únosného času práce.
b) Práce dlhodobo vykonávané na vonkajšom pracovisku, kde v dôsledku tepelnej záťaže z technológie ochrana zdravia zamestnanca dlhodobo vyžaduje obmedzenie času práce dodržiavaním dlhodobo únosného času práce a krátkodobo únosného času práce.
4.Neurčuje sa.
M. Záťaž chladom podľa § 37 zákona
KategóriaCharakteristika prác
1.Neurčuje sa.
2.a) Práce dlhodobo vykonávané na vnútornom pracovisku, kde z technologických dôvodov nie je dosahovaná prípustná hodnota operatívnej teploty, ale operatívna teplota v týchto priestoroch nie je nižšia ako +4°C.
b) Práce dlhodobo vykonávané na vonkajšom pracovisku počas chladného obdobia.
c) Práce spojené so striedaním veľkých teplotných rozdielov, najmä v chladiarňach alebo mraziarňach, pri frekvencii striedania vyššej ako 15-krát za pracovnú zmenu alebo v intervaloch striedania kratších ako 30 minút.
3.Práce dlhodobo vykonávané na vnútornom pracovisku, kde z technologických dôvodov je operatívna teplota udržiavaná na hodnote nižšej ako + 4°C.
4.Neurčuje sa.
N. Fyzická záťaž podľa § 38 ods. 1 a 2 zákona
KategóriaCharakteristika prác
1.Práce, pri ktorých je predpoklad, že nie sú dosiahnuté kritériá uvedené v kategórii 2.
2.a) Práce prevažne dynamické, vykonávané veľkými svalovými skupinami, pri ktorých
1. zmenový netto energetický výdaj neprekročí priemerné a prípustné hodnoty pre vekové skupiny mužov a žien, ale prekročí 0,85-násobok priemerných a prípustných hodnôt pre vekové skupiny mužov a žien,
2. minútový netto energetický výdaj neprekročí prípustné hodnoty pre vekové skupiny mužov a žien, ale prekročí 0,85-násobok prípustných hodnôt pre vekové skupiny mužov a žien,
3. srdcová frekvencia neprekročí hodnoty priemernej zmenovej srdcovej frekvencie pre vekové skupiny mužov a žien, ale prekročí 0,85-násobok hodnoty priemernej zmenovej srdcovej frekvencie pre vekové skupiny mužov a žien.
b) Práce vykonávané malými svalovými skupinami, pri ktorých
1. nie sú prekročené prípustné zmenové priemerné hodnoty pre prevažne dynamickú prácu a pre prácu so statickými zložkami práce pre mužov a ženy, ale je prekročený 0,7-násobok prípustných zmenových priemerných hodnôt pre prevažne dynamickú prácu a pre prácu so statickými zložkami práce pre mužov a ženy,
2. nie je prekročený počet pohybov za zmenu ani za minútu v závislosti od trvania sťahu a veľkosti vynakladanej sily vyjadrenej percentom Fmax príslušnej svalovej skupiny, ale je prekročený 0,5-násobok počtu pohybov za zmenu alebo za minútu v závislosti od trvania sťahu a veľkosti vynakladanej sily vyjadrenej percentom Fmax príslušnej svalovej skupiny,
3. ani krátkodobo nie sú prekročené prípustné hodnoty krátkodobého zaťaženia svalov prevažne dynamickou prácou, ale je prekročený 0,7-násobok prípustných hodnôt krátkodobého zaťaženia svalov prevažne dynamickou prácou,
4. počet pohybov malých svalových skupín ruky a prstov neprekročí pri celozmenovej vynakladanej sile prípustné hodnoty, ale prekročí 0,5-násobok prípustných hodnôt pri celozmenovej vynakladanej sile.
c) Práce prevažne statické, vykonávané malými svalovými skupinami, pri ktorých priemerná zmenová vynakladaná svalová sila neprekročí prípustné hodnoty, ale prekročí 0,7-násobok prípustných hodnôt.
d) Práce spojené s premiestňovaním bremien za priaznivých podmienok,10) pri ktorých hmotnosť ručne premiestňovaných bremien neprekračuje
1. maximálnu celozmenovú hmotnosť ustanovenú osobitným predpisom,10) ale prekračuje 0,5-násobok maximálnej celozmenovej hmotnosti,
2. maximálnu hmotnosť bremena ustanovenú osobitným predpisom,10) ale prekračuje 0,2 násobok maximálnej hmotnosti bremena stanovenej pre mužov a 0,5 násobok maximálnej hmotnosti bremena stanovenej pre ženy.
e) Práce vykonávané prevažne v základnej pracovnej polohe v sede, v stoji alebo pri striedaní polôh, pričom sa pri práci pravidelne vyskytujú podmienene prijateľné pracovné polohy a neprijateľné pracovné polohy, avšak nie sú prekročené prípustné limity.
3.a) Práce, pri ktorých sú prekročené niektoré z kritérií uvedených v kategórii 2
písm. a), b) a c).
b) Práce spojené s premiestňovaním bremien, pri ktorých hmotnosť ručne premiestňovaných bremien neprekračuje smerné hmotnostné hodnoty ustanovené osobitným predpisom,10) ale iné ukazovatele fyzickej záťaže, napríklad energetický výdaj alebo srdcová frekvencia prekračujú kritériá uvedené v kategórii 2.
c) Práce vykonávané prevažne v základnej pracovnej polohe v stoji s obmedzením pohybu dolných končatín a zmien polohy trupu a končatín s vynúteným tempom práce.
d) Práce, pri ktorých nie sú prekročené kritériá uvedené v kategórii 2, ale zisťujú sa zdravotné zmeny u zamestnancov vo vzťahu k fyzickej záťaži, najmä poškodenie podporno-pohybovej sústavy a periférnych nervov v dôsledku dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín.
4.Práce, pri ktorých nie sú prekročené kritériá uvedené v kategórii 3, ale pri ktorých naviac pôsobia ďalšie faktory, najmä chlad, vibrácie a vlhkosť, ktoré sa preukázateľne podieľajú na zdravotných zmenách u zamestnancov vo vzťahu k fyzickej záťaži, najmä na poškodení podporno-pohybovej sústavy a periférnych nervov v dôsledku dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín.
O. Psychická pracovná záťaž podľa § 38 ods. 3 zákona
KategóriaCharakteristika prác
1.Práce, pri ktorých je predpoklad, že nie je dosiahnuté kritérium uvedené v kategórii 2.
2.Práce, pri ktorých psychická pracovná záťaž posudzovaná podľa charakteristík práce a pracovného prostredia dosahuje zvýšenú intenzitu podľa metódy používanej podľa prílohy č. 5 časti A podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa
§ 62 písm. s) zákona, ale nie je dosiahnutý najvyšší stupeň.
3.Práce, pri ktorých psychická pracovná záťaž posudzovaná podľa charakteristík práce a pracovného prostredia dosahuje najvyšší stupeň podľa metódy používanej podľa prílohy č. 5 časti A podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa
§ 62 písm. s) zákona.
4.Neurčuje sa.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 448/2007 Z. z.

NÁLEŽITOSTI NÁVRHU NA ZARADENIE PRÁC DO TRETEJ KATEGÓRIE ALEBO DO ŠTVRTEJ KATEGÓRIE ALEBO NA ZMENU ALEBO VYRADENIE PRÁC Z TRETEJ KATEGÓRIE ALEBO ZO ŠTVRTEJ KATEGÓRIE

Návrh na zaradenie prác do tretej kategórie alebo do štvrtej kategórie alebo na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo zo štvrtej kategórie obsahuje údaje o

1. zamestnávateľovi a pracovisku

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,

b) meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,

c) zaradenie podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností,11)

d) názov pracoviska,

e) počet zamestnancov pracoviska, z toho počet žien,

f) názov profesií podľa Štatistickej klasifikácie zamestnaní,12) číselný kód zamestnaní,

g) opis prác.

2. faktoroch práce a pracovného prostredia

a) posudok o riziku s uvedením expozície osôb jednotlivým faktorom práce a pracovného prostredia vo vzťahu k limitom alebo kritériám ustanoveným osobitnými predpismi13) podľa profesií,

b) časové údaje o trvaní práce spojenej s expozíciou alebo časové snímky práce,

c) výsledky kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré vykonala odborne spôsobilá osoba,

d) kategóriu práce.

3. technických, organizačných a iných opatreniach na zníženie zdravotného rizika

a) vykonaných vrátane ich vymenovania,

b) plánovaných vrátane harmonogramu,

4. pracovnej zdravotnej službe podľa § 30d zákona s uvedením názvu, sídla a identifikačného čísla, ktorá vypracovala návrh na zaradenie prác do tretej kategórie a do štvrtej kategórie alebo na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo zo štvrtej kategórie.“.

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 555/2006 Z. z.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 629/2005 Z. z.

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 209/2016 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu.

4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2007 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciu umelému optickému žiareniu.

5) § 15 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6) § 20 zákona č. 87/2018 Z. z.

7) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.

8) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.

9) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci.

10) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami.

11) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

12) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 384/2015 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní.

13) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 82/2015 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z.

Poznámky pod čiarou k odkazom 14 až 16 sa vypúšťajú.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2018.


Tomáš Drucker v. r.