Oznámenie č. 90/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 12. marca 2018 č. 01139-2018-OL,, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-90
Platnosť od 31.03.2018
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2018.

Pôvodný predpis 31.03.2018

90

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 1 písm. b), c) a e) až g) zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 12. marca 2018 č. 01139-2018-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení neskorších predpisov.

Predmetom opatrenia je úprava personálneho obsadenia zdravotníckych pracovníkov na Operačnom stredisku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky a v ambulancii rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky na pozícii lekár a doplnenie materiálno-technického vybavenia do ambulancií záchrannej zdravotnej služby.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2018.

Opatrenie je uverejnené v úplnom znení na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke 27/2018 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky http://mzsr.sk/?vestniky-mz-sr.