Vyhláška č. 89/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-89
Platnosť od 31.03.2018
Účinnosť od 01.04.2018
Aktuálne znenie 01.04.2018

89

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 12. marca 2018

ktorou sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 1 písm. m) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2017 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka, je uvedený v prílohe.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2018.


Tomáš Drucker v. r.


Príloha k vyhláške č. 89/2018 Z. z.

ZOZNAM ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK, KTORÉ JE OPRÁVNENÁ PREDPÍSAŤ SESTRA ALEBO PÔRODNÁ ASISTENTKA

Poradové
číslo
Zdravotnícke pomôckyDoplnok názvu
1.Obväz hydrofilný zaradený v zozname
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v skupine A1
2.Gáza hydrofilná zaradená v zozname
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v skupine A2
3.Gázové skrútené tampóny zaradené v zozname
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v skupine A3
4.Gázové kompresy zaradené v zozname
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v skupine A4
5.Vata zaradená v zozname kategorizovaných
zdravotníckych pomôcok v skupine A5
6.Elastický obväz, krátkoťažný so šírkou od 10 cm do 12 cm
zaradený v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v podskupine A7.5
7.Roztoky na výplach rán zaradené v zozname
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v podskupine A8.13.2
8.Vložky pre druhý stupeň inkontinencie zaradené
v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v podskupine B1.1
9.Vložky pre tretí stupeň inkontinencie zaradené
v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v podskupine B1.2
10.Vkladacie plienky zaradené v zozname
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v podskupine B2.2
ženské
11.Plienkové nohavičky detské zaradené v zozname
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v podskupine B3.1
12.Plienkové nohavičky zaradené v zozname
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v podskupine B3.2
13.Fixačné nohavičky zaradené v zozname
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v skupine B4
14.Podložky pod chorých zaradené v zozname
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v skupine B5
15.Urinálne vrecká zaradené v zozname
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v skupine B7
16.Pomôcky na autokatetrizáciu zaradené v zozname
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v podskupine B10.1
bez konektora
17.Pomôcky na autokatetrizáciu zaradené v zozname
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v podskupine B10.2
jednorazové s konektorom