Oznámenie č. 86/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 12. marca 2018 č. 1/2018, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-86
Platnosť od 27.03.2018
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2018.

Pôvodný predpis 27.03.2018

86

OZNÁMENIE

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo

opatrenie z 12. marca 2018 č. 1/2018, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu.

Opatrenie ustanovuje zoznam výrobkov obranného priemyslu v súlade so znením Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokiaľ ide o zoznam výrobkov obranného priemyslu v platnom znení.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2018.

Materiál sa týka podnikateľov obchodujúcich s výrobkami obranného priemyslu na základe platného povolenia.

Opatrenie je uverejnené v úplnom znení na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke 1/2018 Vestníka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky a je uverejnené aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky www.mhsr.sk.