Zákon č. 8/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-8
Platnosť od 11.01.2018
Účinnosť od 01.02.2018
Aktuálne znenie 01.02.2018

8

ZÁKON

z 29. novembra 2017,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 403/2010 Z. z. a zákona č. 325/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) vykonávanie konzulárnych činností.“.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) Zákon č. 55/2017 Z. z.“.

4. Slová „vedúci služobného úradu“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „generálny tajomník služobného úradu“ v príslušnom tvare.

5. § 4 vrátane nadpisu znie:

㤠4

Vymedzenie základných pojmov

(1) Zahraničnou službou je

a) štátna služba podľa osobitného predpisu2) alebo výkon práce vo verejnom záujme podľa osobitných predpisov,3) ak sú vykonávané na zastupiteľskom úrade,

b) vykonávanie funkcie v orgáne verejnej moci cudzieho štátu alebo vykonávanie funkcie v medzinárodnej organizácii podľa § 24.

(2) Zamestnancom v zahraničnej službe je

a) štátny zamestnanec vykonávajúci štátnu službu na zastupiteľskom úrade alebo zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme na zastupiteľskom úrade,

b) štátny zamestnanec, ktorý bol vyslaný na vykonávanie funkcie v orgáne verejnej moci cudzieho štátu alebo na vykonávanie funkcie v medzinárodnej organizácii podľa § 24; na tohto štátneho zamestnanca sa nevzťahujú ustanovenia § 27 a 28.

(3) Na účely tohto zákona sa rozumie

a) služobným úradom aj zamestnávateľ, ktorým je ministerstvo, ktorý vysiela zamestnanca na výkon práce vo verejnom záujme na zastupiteľský úrad,

b) generálnym tajomníkom služobného úradu aj štatutárny orgán zamestnávateľa,

c) členským štátom členský štát Európskej únie okrem Slovenskej republiky,

d) tretím štátom štát, ktorý nie je členským štátom,

e) cudzím štátom tretí štát a členský štát,

f) občanom štátny občan Slovenskej republiky,

g) nezastúpeným občanom štátny občan členského štátu, ktorý nemá na území tretieho štátu, na území ktorého sa nachádza, diplomatické zastúpenie alebo konzulárne zastúpenie, ktoré je schopné poskytnúť v konkrétnom prípade konzulárnu ochranu,

h) núdzou stav alebo situácia, kedy môže dôjsť k ohrozeniu majetku právnickej osoby so sídlom na území Slovenskej republiky, zriadenej podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, alebo k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku občana alebo nezastúpeného občana a občan alebo nezastúpený občan nie je schopný bez pomoci, samostatne alebo s pomocou iných osôb tento stav alebo situáciu riešiť tak, aby prekonal jeho akútne negatívne dopady a zabezpečil si podmienky na návrat na územie Slovenskej republiky, štátu, ktorého je štátnym občanom alebo štátu obvyklého pobytu, okrem situácie, ak občan alebo nezastúpený občan pricestoval do zahraničia bez dostatočných finančných prostriedkov na cestu a pobyt; to neplatí, ak ide o akútne ohrozenie života alebo zdravia,

i) krízovou situáciou závažná, časovo ťažko predvídateľná a priestorovo ohraničená udalosť, v dôsledku ktorej nastane stav bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo bezpečnosti občana alebo nezastúpeného občana alebo majetku občana, nezastúpeného občana alebo majetku právnickej osoby so sídlom na území Slovenskej republiky, zriadenej podľa právneho poriadku Slovenskej republiky; krízová situácia môže byť spôsobená najmä vplyvom živelnej pohromy, v dôsledku hromadnej dopravnej nehody, extrémnej politickej situácie, ozbrojeného konfliktu, teroristického útoku, bezpečnostných hrozieb a spravidla je spojená s poskytovaním konzulárnej ochrany väčšiemu počtu osôb.“.

6. V § 5 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a dokumenty“.

7. V § 5 ods. 2 sa vypúšťa písmeno o).

8. § 5 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Osobné údaje podľa odseku 2 preukazuje zamestnanec a sprevádzajúca osoba predložením životopisu a iných dokumentov.

(4) Ministerstvo spracúva osobné údaje občana, ktorý požiadal o účasť v misii medzinárodnej organizácie alebo misii zoskupenia.“.

9. V § 6 odsek 1 znie:

(1) Zastupiteľský úrad je organizačný útvar ministerstva v zahraničí.“.

10. V § 7 ods. 1 písmeno i) znie:

i) poskytovanie humanitárnej pomoci a koordinácia humanitárnej pomoci v krízovej situácii a pri odstraňovaní následkov takej situácie,“.

11. V § 7 odsek 2 znie:

(2) Diplomatická misia zabezpečuje aj pomoc pri príprave a realizácii rozvojovej spolupráce.8)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

8) Zákon č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

12. V § 7 odsek 3 znie:

(3) Diplomatická misia vykonáva aj konzulárne činnosti podľa tretej časti tohto zákona, ak minister nerozhodne, že diplomatická misia konzulárne činnosti nebude vykonávať.“.

13. V § 7 ods. 5 písm. f) sa slová „členských štátov“ nahrádzajú slovom „štátov“ a slová „členské štáty“ sa nahrádzajú slovom „štáty“.

14. V § 8 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.

15. V § 8 ods. 6 sa vypúšťajú slová „Európskej únie“.

16. V § 9 odsek 1 znie:

(1) Konzulárny úrad vykonáva v prijímajúcom štáte v konzulárnom obvode určenom podľa odseku 5 konzulárne činnosti podľa tretej časti tohto zákona.“.

17. V § 9 odsek 3 znie:

(3) Vedúceho konzulárneho úradu okrem honorárneho konzulárneho úradníka podľa § 10 poveruje a odvoláva minister na základe výberového konania podľa služobného predpisu ministerstva.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.

18. § 10 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Cudzí štát môže na území Slovenskej republiky zriadiť konzulárny úrad vedený honorárnym konzulárnym úradníkom; súhlas na zriadenie udeľuje minister podľa osobitného predpisu.9) Pri posudzovaní žiadosti na zriadenie konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulárnym úradníkom si ministerstvo môže vyžiadať stanovisko dotknutého orgánu územnej samosprávy.“.

19. § 10a sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 10b až 10l sa vypúšťajú.

20. V § 11 ods. 2 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa § 15“.

21. V § 12 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a konzulárne funkcie“.

22. V § 12 sa vypúšťa odsek 2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 sa vypúšťa.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.

23. Za druhú časť sa vkladá nová tretia časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

„TRETIA ČASŤ

KONZULÁRNE ČINNOSTI

§ 14a

(1) Príslušný organizačný útvar ministerstva v Slovenskej republike (ďalej len „príslušný útvar ministerstva“), diplomatická misia a konzulárny úrad vykonávajú konzulárne činnosti v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,12b) právom Európskej únie, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a vnútroštátnymi právnymi predpismi prijímajúceho štátu.

(2) Konzulárnymi činnosťami sú

a) konzulárne funkcie,

b) konzulárna ochrana.

Konzulárne funkcie

§ 14b

(1) Diplomatická misia a konzulárny úrad vykonávajú konzulárne funkcie podľa § 14c až 14e.

(2) Príslušný útvar ministerstva vykonáva konzulárne funkcie podľa § 14f.

§ 14c

Diplomatická misia a konzulárny úrad na úseku dokladov a evidencií, všeobecnej vnútornej správy a úseku iných zverených konzulárnych funkcií

a) rozhoduje o udelení víza,12c)

b) prijíma žiadosti o udelenie pobytu,12d)

c) vykonáva činnosti na úseku cestovných dokladov, náhradných cestovných dokladov, občianskych preukazov a vodičských preukazov,12e)

d) vykonáva činnosti na úseku štátneho občianstva a matrík,12f)

e) prijíma žiadosti o výpis z registra trestov12g) a zabezpečuje jeho písomné vyhotovenie,

f) vykonáva činnosti určeného orgánu Slovenskej republiky, pred ktorým môže občan uzavrieť manželstvo,12h)

g) doručuje súdne a mimosúdne dokumenty a vybavuje dožiadania v oblasti právnej pomoci na základe požiadavky príslušných orgánov Slovenskej republiky,12i)

h) vykonáva činnosti na úseku správnych poplatkov,10a)

i) vykonáva iné zverené konzulárne funkcie.12j)

§ 14d

Diplomatická misia a konzulárny úrad poskytujú súčinnosť

a) pri zabezpečení ochrany záujmov občana v dedičskom konaní v prijímajúcom štáte,12k)

b) pri zabezpečení zastupovania občana pred orgánmi prijímajúceho štátu, ak nie je schopný včas sa ujať obhajovania svojich práv a záujmov,

c) príslušným orgánom Slovenskej republiky a príslušným orgánom prijímajúceho štátu pri zabezpečení ochrany práv a právom chránených záujmov detí a iných občanov, ktorí majú obmedzenú spôsobilosť na právne úkony, najmä ak ide o poručníctvo alebo opatrovníctvo týkajúce sa týchto osôb alebo ak ide o návrat alebo premiestnenie dieťaťa, ktoré má obvyklý pobyt na území Slovenskej republiky a nachádza sa na území cudzieho štátu bez sprievodu rodiča, príbuzného alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, na územie Slovenskej republiky.12l)

§ 14e

(1) Diplomatická misia a konzulárny úrad na úseku vyhotovovania listín a osvedčovania listín a ich prekladov

a) osvedčuje pravosť podpisu osoby alebo uznanie podpisu osoby za vlastný na listine a osvedčuje zhodu odpisu alebo kópie listiny s predloženým originálom; zamestnanec diplomatickej misie alebo zamestnanec konzulárneho úradu môže odmietnuť osvedčiť pravosť podpisu osoby alebo uznanie podpisu osoby za vlastný na listine a odmietnuť osvedčiť zhodu odpisu alebo kópie listiny s predloženým originálom, ak má dôvodné pochybnosti, že obsah listiny je v rozpore s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, právom Európskej únie, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi prijímajúceho štátu,

b) vykonáva vyššie overenie listiny vydanej štátom, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín,12m) ak je táto listina vyššie overená štátnym orgánom štátu, v ktorom bola vydaná a diplomatická misia a konzulárny úrad disponujú podpisovým vzorom a vzorom úradnej pečiatky štátneho orgánu, ktorý listinu vyššie overil,

c) vyhotovuje alebo osvedčuje preklad listiny vydanej cudzím štátom na účely konzulárnych funkcií podľa § 14c písm. d) do štátneho jazyka; vyhotovenie alebo osvedčenie prekladu môže zamestnanec diplomatickej misie alebo zamestnanec konzulárneho úradu odmietnuť, ak jazyk, v ktorom je listina vyhotovená, dostatočne neovláda,

d) vyhotovuje alebo osvedčuje preklad verejnej listiny vydanej v štátnom jazyku do jazyka, v ktorom príslušný orgán prijímajúceho štátu takto vyhotovený alebo osvedčený preklad uznáva na úradné účely; vyhotovenie alebo osvedčenie prekladu môže zamestnanec diplomatickej misie alebo zamestnanec konzulárneho úradu odmietnuť, ak jazyk, do ktorého má byť listina preložená, dostatočne neovláda,

e) vyhotovuje preklad záznamu z pohovoru so žiadateľom na účel podľa § 14c písm. b), ak pohovor nebol vykonaný v štátnom jazyku.

(2) Osvedčenie podľa odseku 1 vykoná zamestnanec diplomatickej misie alebo zamestnanec konzulárneho úradu tak, že k poslednej strane listiny alebo na samostatný list pripojený za poslednú stranu listiny pripojí osvedčovaciu doložku v štátnom jazyku. Osvedčovacia doložka musí byť opatrená odtlačkom okrúhlej úradnej pečiatky diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu so štátnym znakom, ktorá má priemer
36 mm a podpisom povereného zamestnanca diplomatickej misie alebo povereného zamestnanca konzulárneho úradu. Ak osvedčovanú listinu tvoria dva listy alebo viac listov, tieto sú spojené šnúrou, ktorej voľné konce sa prekryjú nálepkou a opatria odtlačkom úradnej pečiatky diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu.

(3) Osvedčovacia doložka sa vystavuje vo forme

a) odtlačku osvedčovacej pečiatky,

b) nálepky alebo

c) tlačeného textu.

(4) Vzory osvedčovacích doložiek a náležitosti osvedčovacích doložiek sú uvedené v prílohe č. 3.

§ 14f

(1) Príslušný útvar ministerstva

a) vykonáva konzulárne funkcie podľa § 14c písm. a), g) a h),

b) vyššie overuje písomné vyhotovenie výpisu z registra trestov,12g)

c) vykonáva vyššie overenie verejnej listiny vydanej alebo overenej štátnym orgánom Slovenskej republiky alebo právnickou osobou na to oprávnenou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, ak disponuje podpisovým vzorom oprávnenej osoby a vzorom úradnej pečiatky a

1. listina má byť použitá v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín;12n) to neplatí, ak ide o listinu, ktorej osvedčenie vykonáva iný štátny orgán Slovenskej republiky,

2. listina má byť použitá v štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín,12n) alebo ak ide o listinu týkajúcu sa obchodných činností alebo colných činností,

d) vykonáva vyššie overenie listiny vydanej zastupiteľským úradom akreditovaným pre Slovenskú republiku, ak ministerstvo zahraničných vecí cudzieho štátu oznámi, že zastupiteľský úrad je oprávnený takúto listinu vydať a príslušný útvar ministerstva disponuje podpisovým vzorom, vzorom listiny a vzorom úradnej pečiatky príslušného zastupiteľského úradu.

(2) Osvedčenie podľa odseku 1 písm. c) a d) vykoná zamestnanec príslušného útvaru ministerstva tak, že k poslednej strane listiny alebo na samostatný list pripojený za poslednú stranu listiny pripojí osvedčovaciu doložku v štátnom jazyku. Osvedčovacia doložka musí byť opatrená odtlačkom okrúhlej úradnej pečiatky ministerstva so štátnym znakom, ktorá má priemer 36 mm a podpisom povereného zamestnanca ministerstva. Ak osvedčovanú listinu tvoria dva listy alebo viac listov, tieto sú spojené šnúrou, ktorej voľné konce sa prekryjú nálepkou a opatria odtlačkom úradnej pečiatky ministerstva.

(3) Osvedčovacia doložka sa vystavuje vo forme

a) odtlačku osvedčovacej pečiatky,

b) nálepky alebo

c) tlačeného textu.

(4) Vzor osvedčovacej doložky a náležitosti osvedčovacej doložky sú uvedené v prílohe č. 4.

Konzulárna ochrana

§ 14g

(1) Konzulárna ochrana je súbor opatrení, úkonov a konaní, ktorými diplomatická misia a konzulárny úrad zabezpečujú podporu, pomoc a ochranu v núdzi a v krízovej situácii.

(2) Diplomatická misia a konzulárny úrad poskytnú konzulárnu ochranu nezastúpenému občanovi a jeho rodinnému príslušníkovi, ktorý nie je občanom Európskej únie a sprevádza nezastúpeného občana v treťom štáte v rovnakom rozsahu a za tých istých podmienok, za ktorých poskytuje konzulárnu ochranu občanovi a jeho rodinnému príslušníkovi, ktorý nie je občanom Európskej únie a sprevádza občana v treťom štáte. Diplomatická misia a konzulárny úrad poskytnú konzulárnu ochranu právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky zriadenej podľa právneho poriadku Slovenskej republiky primerane.

(3) Konzulárnu ochranu neposkytuje konzulárny úrad vedený honorárnym konzulárnym úradníkom.

(4) Konzulárna ochrana sa poskytuje najmä

a) v prípade zatknutia alebo iného obmedzenia osobnej slobody,

b) ak je občan a nezastúpený občan obeťou trestného činu,

c) v prípade vážnej nehody alebo závažnej choroby,

d) v prípade úmrtia,

e) pri repatriácii,

f) v prípade potreby vydania náhradného cestovného dokladu alebo náhradného cestovného dokladu Európskej únie,12o)

g) ak môže dôjsť k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku väčšieho počtu osôb.

(5) Občan alebo nezastúpený občan preukazuje svoju totožnosť cestovným dokladom alebo iným preukazom totožnosti. Ak nezastúpený občan nepredloží platný cestovný doklad alebo iný preukaz totožnosti, štátnu príslušnosť možno preukázať iným vhodným spôsobom, najmä jej overením na zastupiteľskom úrade členského štátu, o ktorom nezastúpený občan tvrdí, že je jeho štátnym občanom; rovnako sa postupuje aj pri overení totožnosti a vzťahu rodinného príslušníka nezastúpeného občana.

(6) Diplomatická misia a konzulárny úrad poskytnú konzulárnu ochranu podľa odseku 4 písm. a) a b) občanovi a nezastúpenému občanovi, ak o to požiada.

(7) Diplomatická misia a konzulárny úrad poskytnú konzulárnu ochranu podľa odseku 4 písm. c) a e) až g) občanovi a nezastúpenému občanovi, ak o to požiada a nie je schopný situáciu riešiť vlastnými silami.

(8) Diplomatická misia a konzulárny úrad môžu poskytnutie konzulárnej ochrany odmietnuť, ak občan alebo nezastúpený občan neposkytuje súčinnosť, nepodieľa sa na riešení situácie, konzulárnu ochranu zneužil, uviedol nepravdivé informácie alebo zavádzajúce informácie alebo požaduje ochranu nad rámec možností diplomatickej misie a konzulárneho úradu.

§ 14h

(1) Ministerstvo poskytuje konzulárnu ochranu nezastúpeným občanom aj na základe dohody s členským štátom o trvalom zastupovaní.

(2) Diplomatická misia a konzulárny úrad môžu so zastupiteľským úradom členského štátu dojednať rozdelenie zodpovednosti a koordináciu pri poskytovaní konzulárnej ochrany nezastúpeným občanom.

(3) Ak je uzatvorená dohoda podľa odseku 1 alebo dojednanie podľa odseku 2, poskytnutie konzulárnej ochrany nezastúpenému občanovi sa riadi touto dohodou alebo týmto dojednaním. Diplomatická misia alebo konzulárny úrad postúpi žiadosť nezastúpeného občana o konzulárnu ochranu, na vybavenie ktorej nie je príslušný, na príslušný zastupiteľský úrad, ak tým nie je ohrozené poskytnutie konzulárnej ochrany.

(4) O uzatvorenej dohode podľa odseku 1 a dojednaní podľa odseku 2 informuje ministerstvo Európsku komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť.

(5) Diplomatická misia a konzulárny úrad neposkytnú konzulárnu ochranu alebo ju prestanú poskytovať, ak členský štát požiadal o postúpenie žiadosti o konzulárnu ochranu, ktorú podal jeho štátny občan a členský štát potvrdil, že konzulárnu ochranu poskytne; to platí aj vtedy, ak členský štát už začal konzulárnu ochranu poskytovať.

(6) Ministerstvo môže požiadať o postúpenie žiadosti o poskytnutie konzulárnej ochrany členský štát, ktorého zastupiteľskému úradu bola doručená žiadosť občana o jej poskytnutie.

(7) Diplomatická misia a konzulárny úrad úzko spolupracujú a koordinujú svoju činnosť so zastupiteľskými úradmi členských štátov a so zastúpením Európskej únie v treťom štáte na účel zaistenia konzulárnej ochrany nezastúpených občanov.

(8) Ak diplomatická misia a konzulárny úrad dostanú žiadosť o konzulárnu ochranu od osoby, ktorá tvrdí, že je nezastúpeným občanom, alebo sú informované o krízovej situácii alebo o núdzi, v ktorej sa táto osoba nachádza, neodkladne konzultujú s ministerstvom zahraničných vecí členského štátu, o ktorom táto osoba tvrdí, že je jeho štátnym občanom, alebo s príslušným zastupiteľským úradom členského štátu, o ktorom táto osoba tvrdí, že je jeho štátnym občanom, a poskytnú mu relevantné informácie, ktoré majú k dispozícii, najmä informácie týkajúce sa totožnosti tejto osoby, predpokladaných nákladov na poskytnutie konzulárnej ochrany a o rodinných príslušníkoch tejto osoby, ktorým je potrebné poskytnúť konzulárnu ochranu. Okrem mimoriadne naliehavých prípadov sa konzultácia podľa prvej vety uskutoční pred poskytnutím konzulárnej ochrany. Diplomatická misia a konzulárny úrad umožnia výmenu informácií medzi touto osobou a orgánmi členského štátu, o ktorom táto osoba tvrdí, že je jeho štátnym občanom.

(9) Pri postupe podľa odseku 8 diplomatická misia a konzulárny úrad kontakt s rodinnými príslušníkmi alebo s inými relevantnými osobami alebo orgánmi nezabezpečujú.

(10) Diplomatická misia, konzulárny úrad alebo príslušný útvar ministerstva si môžu vyžiadať informácie o poskytnutí konzulárnej ochrany občanovi v treťom štáte, v ktorom Slovenská republika nemá diplomatickú misiu alebo konzulárny úrad. V takom prípade diplomatická misia a konzulárny úrad zabezpečí kontakt s rodinnými príslušníkmi alebo s inými relevantnými osobami alebo orgánmi.

(11) Ak diplomatická misia, konzulárny úrad alebo príslušný útvar ministerstva príjmu informáciu o žiadosti občana o poskytnutie konzulárnej ochrany v treťom štáte, v ktorom Slovenská republika nemá diplomatickú misiu alebo konzulárny úrad, ministerstvo môže určiť, kto konzulárnu ochranu poskytne.

(12) Diplomatická misia a konzulárny úrad v treťom štáte koordinujú svoje plány pre krízové situácie so zastupiteľskými úradmi členských štátov a zastúpením Európskej únie s cieľom poskytnúť účinnú konzulárnu ochranu aj nezastúpeným občanom. Diplomatická misia a konzulárny úrad informujú zastupiteľské úrady členských štátov o pripravenosti na krízové situácie.

(13) Diplomatická misia, konzulárny úrad a príslušný útvar ministerstva spolupracujú v krízovej situácii s členskými štátmi a Európskou úniou, aby nezastúpeným občanom bola poskytnutá konzulárna ochrana. Ak je to možné, diplomatická misia, konzulárny úrad a príslušný útvar ministerstva informujú členské štáty a Európsku úniu o dostupných evakuačných kapacitách.

(14) Diplomatická misia a konzulárny úrad poskytujú informácie o občanoch, ktorí sú počas krízovej situácie v treťom štáte, v ktorom Slovenská republika nemá diplomatickú misiu alebo konzulárny úrad, príslušnému členskému štátu, ktorý je poverený koordináciou konzulárnej ochrany a riadením konzulárnej ochrany nezastúpeným občanom počas krízovej situácie.

(15) S prihliadnutím na okolnosti diplomatická misia a konzulárny úrad si od občana a nezastúpeného občana môžu vyžiadať prísľub vo forme záväzku, že členskému štátu, ktorého je štátnym občanom, uhradí finančné náklady na poskytnutú konzulárnu ochranu. Vzor prísľubu vo forme záväzku je uvedený v prílohe č. 5. Na tento prísľub vo forme záväzku sa vzťahuje právny poriadok členského štátu, ktorého je táto osoba štátnym občanom.

(16) Ministerstvo požiada členský štát, ktorého je nezastúpený občan štátnym občanom, o úhradu nákladov na poskytnutú konzulárnu ochranu. Vzor a náležitosti žiadosti sú uvedené v prílohe č. 6.

(17) Ak členský štát požiada o úhradu nákladov na konzulárnu ochranu poskytnutú občanovi, ministerstvo tieto náklady uhradí v lehote do 12 mesiacov od doručenia žiadosti. Ministerstvo si uplatní náhradu týchto nákladov voči občanovi.

(18) Ak Slovenská republika plní v treťom štáte úlohu štátu, ktorý koordinuje poskytovanie konzulárnej ochrany nezastúpeným občanom s členskými štátmi a Európskou úniou, je zodpovedná za koordináciu podpory poskytnutej nezastúpeným občanom. Pri plnení tejto úlohy môže požiadať o podporu z nástrojov Európskej únie ako sú štruktúry krízového riadenia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a mechanizmus Európskej únie v oblasti civilnej ochrany.

(19) Ministerstvo požiada o úhradu nákladov podľa odseku 16 aj vtedy, ak bola nezastúpenému občanovi poskytnutá konzulárna ochrana bez vyžiadania záväzku podľa odseku 15.

(20) Ministerstvo môže členský štát, ktorého je nezastúpený občan štátnym občanom, požiadať o úhradu nákladov na konzulárnu ochranu na pomernom základe, ktorým je podiel celkovej hodnoty skutočne vzniknutých nákladov k počtu osôb, ktorým bola poskytnutá konzulárna ochrana.

(21) Ak Slovenská republika na poskytnutie konzulárnej ochrany dostane finančnú podporu z mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany, požadovaná suma úhrady nákladov podľa odseku 16 sa určí ako rozdiel týchto nákladov a finančnej podpory.

§ 14i

Na účely poskytovania konzulárnej ochrany ministerstvom podľa tretej časti tohto zákona je ministerstvo oprávnené aj bez súhlasu dotknutej osoby spracúvať osobné údaje, ako aj ďalšie údaje z úradných dokladov alebo iných dokladov.5)“.

Doterajšia tretia časť až piata časť sa označujú ako štvrtá časť až šiesta časť.

Poznámky pod čiarou k odkazom 12b až 12o znejú:

12b) Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb.

12c) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex) (Ú. v. EÚ L 243, 15. 9. 2009) v platnom znení.
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

12d) Zákon č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

12e) Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

12f) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.

12g) Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

12h) § 3 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12i) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000 (Ú. v. EÚ L 324, 10. 12. 2007) v platnom znení, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 85/1982 Zb. o Dohovore o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych a v obchodných veciach, zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov.

12j) Napríklad Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 441/2008 Z. z.), § 43 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 12 ods. 9 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, § 6 ods. 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.

12k) Napríklad zákon č. 97/1963 Zb. v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve (Ú. v. EÚ L 201, 27. 7. 2012) v platnom znení.

12l) § 28 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

12m) Zákon č. 97/1963 Zb. v znení neskorších predpisov.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 213/2002 Z. z. o prijatí Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín.

12n) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 213/2002 Z. z.

12o) Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady z 25. júna 1996 o zavedení náhradného cestovného dokladu (96/409/SZBP) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 18/zv. 1; Ú. v. ES L 168, 6. 7. 1996) v platnom znení.“.

24. § 15 vrátane nadpisu znie:

㤠15

Zahraničná služba v dočasnej štátnej službe

Zahraničná služba v dočasnej štátnej službe je štátna služba vykonávaná na určitú dobu podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu.2) Štátny zamestnanec vykonáva zahraničnú službu v dočasnej štátnej službe na základe dočasného vyslania podľa osobitného predpisu.2)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 13 až 15 sa vypúšťajú.

25. Za § 15 sa vkladajú § 15a až 15c, ktoré vrátane nadpisu § 15c znejú:

㤠15a

Štátnozamestnanecké miesto na zastupiteľskom úrade sa obsadzuje

a) dočasným preložením štátneho zamestnanca, u ktorého došlo k zmene jeho štátnozamestnaneckého pomeru podľa osobitného predpisu,13)

b) prijatím občana do dočasnej štátnej služby podľa osobitného predpisu.2)

§ 15b

(1) Štátny zamestnanec alebo zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme je povinný pred začatím výkonu zahraničnej služby absolvovať prípravu podľa odseku 2. Ak sa sprevádzajúca osoba počas nasledovania zamestnanca v zahraničnej službe stane zamestnancom v zahraničnej službe, generálny tajomník služobného úradu môže rozhodnúť, že táto osoba absolvuje prípravu podľa odseku 2 bezodkladne po tom, ako sa stane zamestnancom v zahraničnej službe. Štátny zamestnanec vykonávajúci zahraničnú službu v dočasnej štátnej službe podľa § 15 absolvuje primerane prípravu podľa odseku 2 bezodkladne po vzniku štátnozamestnaneckého pomeru.

(2) Príprava pred začatím vykonávania zahraničnej služby je vzdelávaním podľa osobitného predpisu.14) Obsah prípravy pred začatím vykonávania zahraničnej služby ustanoví služobný predpis, ktorý vydá služobný úrad.

(3) Ak vykonávajú manželia zahraničnú službu na tom istom zastupiteľskom úrade alebo každý na inom zastupiteľskom úrade v tom istom čase, dieťa týchto zamestnancov môže byť sprevádzajúcou osobou len jedného z nich, a to aj na účely poskytovaných náhrad.15)

(4) Štátny zamestnanec alebo zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme má pred začatím vykonávania zahraničnej služby nárok na služobné voľno alebo pracovné voľno, za ktoré mu patrí funkčný plat, na vybavenie dôležitých osobných, rodinných alebo majetkových vecí v súvislosti s dočasným vyslaním alebo výkonom práce vo verejnom záujme v zahraničí v rozsahu troch služobných dní alebo troch pracovných dní. Zamestnanec v zahraničnej službe má z dôvodov podľa prvej vety pred ukončením jej vykonávania nárok na služobné voľno alebo pracovné voľno v rozsahu troch služobných dní alebo troch pracovných dní, za ktoré mu patrí zahraničný funkčný plat.

§ 15c

Poverenie zastupovaním vedúceho štátneho zamestnanca

(1) Poveriť štátneho zamestnanca zastupovaním vedúceho štátneho zamestnanca na zastupiteľskom úrade počas neprítomnosti vedúceho štátneho zamestnanca presahujúcej dva týždne je možné okrem dôvodov podľa osobitného predpisu2) aj z dôvodu čerpania dovolenky zastupovaného vedúceho štátneho zamestnanca.

(2) Na poverenie štátneho zamestnanca zastupovaním vedúceho štátneho zamestnanca na zastupiteľskom úrade počas jeho neprítomnosti presahujúcej dva týždne sa nevzťahuje obmedzenie doby poverenia podľa osobitného predpisu.15a)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 13 až 15a znejú:

13) § 55 ods. 1 písm. p) zákona č. 55/2017 Z. z.

14) § 162 zákona č. 55/2017 Z. z.

15) Zákon č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

15a) § 60 ods. 5 zákona č. 55/2017 Z. z.“.

26. V § 17 ods. 4 sa nad slovom „misie“ vypúšťa odkaz 16.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 sa vypúšťa.

27. V poznámke pod čiarou k odkazu 17 sa citácia „§ 59 až 65 zákona č. 400/2009 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 111 až 115 zákona č. 55/2017 Z. z.“.

28. § 20 sa vypúšťa.

29. Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

20) § 64 zákona č. 55/2017 Z. z.“.

30. V § 21 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Odborná skúška sa vykoná najneskôr do dvoch mesiacov od ukončenia adaptačného vzdelávania podľa osobitného predpisu.17a)“.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

17a) § 163 ods. 2 zákona č. 55/2017 Z. z.“.

31. V § 21 ods. 6 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

32. Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

18) § 82 ods. 1 písm. h) zákona č. 55/2017 Z. z.“.

33. V § 21 ods. 7 sa za slovo „skúšky“ vkladajú slová „a o forme odbornej skúšky“.

34. Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

19) § 11 zákona č. 55/2017 Z. z.“.

35. V § 22 ods. 4 sa nad slovom „konaní“ vypúšťa odkaz „10)“.

36. Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

21) § 55 zákona č. 55/2017 Z. z.“.

37. § 23 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) poverenie vedením diplomatickej misie alebo poverenie vedením stálej misie ministrom podľa § 26a.“.

38. V § 24 ods. 1 sa za slová „vyslanie sa“ vkladá slovo „primerane“, vypúšťajú sa slová „o dočasnom vyslaní“ a nad slovom „predpisu“ sa odkaz „20)“ nahrádza odkazom „2)“.

39. V § 24 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Plat podľa prvej vety určí generálny tajomník služobného úradu.“.

40. V § 25 odsek 1 znie:

(1) Odo dňa, keď štátny zamestnanec v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, pôsobí so súhlasom ministerstva v medzinárodnej organizácii alebo v orgáne verejnej moci cudzieho štátu a za vykonávanie funkcie dostáva plat od medzinárodnej organizácie alebo od orgánu verejnej moci cudzieho štátu, zaradí ministerstvo tohto štátneho zamestnanca mimo činnej štátnej služby.“.

41. § 25 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Na zaradenie mimo činnej štátnej služby podľa odseku 1 sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.21)“.

42. Doterajší text § 25a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Na zaradenie mimo činnej štátnej služby podľa odseku 1 sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.21)“.

43. V § 26 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Na zaradenie podľa odseku 1 sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.21)“.

44. Za § 26 sa vkladajú § 26a až 26g, ktoré vrátane nadpisu nad § 26c znejú:

㤠26a

(1) Ak nie je vedúci diplomatickej misie alebo vedúci stálej misie prezidentom poverený,21b) minister poverí vedením diplomatickej misie alebo vedením stálej misie štátneho zamestnanca v stálej štátnej službe.

(2) Zmena na základe poverenia vedením diplomatickej misie alebo vedením stálej misie podľa odseku 1 sa vykoná dohodou medzi služobným úradom a štátnym zamestnancom.

§ 26b

(1) Štátnemu zamestnancovi poverenému ministrom vedením diplomatickej misie alebo vedením stálej misie patrí príplatok za riadenie podľa osobitného predpisu.21c) Príplatok za riadenie podľa prvej vety je súčasťou funkčného platu podľa osobitného predpisu.21d)

(2) Príplatok za riadenie podľa odseku 1 patrí štátnemu zamestnancovi odo dňa poverenia vedením diplomatickej misie alebo vedením stálej misie v pomernej výške zodpovedajúcej času vedenia misie v kalendárnom mesiaci.

Ďalšie podmienky vykonávania štátnej služby na ministerstve

§ 26c

(1) Štátnozamestnanecké miesto, na ktorom vykonával štátnu službu štátny zamestnanec pred dočasným vyslaním podľa osobitného predpisu,20) sa považuje dňom dočasného vyslania štátneho zamestnanca na vykonávanie štátnej služby v zahraničí za voľné štátnozamestnanecké miesto, na ktoré je možné zaradiť len štátneho zamestnanca vykonávajúceho stálu štátnu službu na ministerstve.

(2) Po uplynutí doby dočasného vyslania sa štátny zamestnanec vykonávajúci štátnu službu v služobnom úrade zaradí písomným oznámením o zmene štátnozamestnaneckého pomeru na štátnozamestnanecké miesto v tom istom odbore štátnej služby podľa osobitného predpisu21e) a v tej istej funkcii podľa osobitného predpisu,21f) aké malo štátnozamestnanecké miesto, na ktorom vykonával štátnu službu pred dočasným vyslaním, ak sa štátny zamestnanec nedohodne so služobným úradom inak.

§ 26d

(1) Štátnozamestnanecké miesto, na ktorom vykonával štátnu službu štátny zamestnanec pred dočasným preložením podľa osobitného predpisu,21g) sa považuje dňom dočasného preloženia štátneho zamestnanca za voľné štátnozamestnanecké miesto, na ktoré je možné zaradiť len štátneho zamestnanca vykonávajúceho stálu štátnu službu na ministerstve.

(2) Po uplynutí doby dočasného preloženia sa štátny zamestnanec vykonávajúci štátnu službu v služobnom úrade zaradí písomným oznámením o zmene štátnozamestnaneckého pomeru na štátnozamestnanecké miesto v tom istom odbore štátnej služby podľa osobitného predpisu21e) a v tej istej funkcii podľa osobitného predpisu,21f) aké malo štátnozamestnanecké miesto, na ktorom vykonával štátnu službu pred dočasným preložením, ak sa štátny zamestnanec nedohodne so služobným úradom inak.

§ 26e

(1) Štátnozamestnanecké miesto, na ktorom vykonával štátnu službu štátny zamestnanec pred poskytnutím služobného voľna z dôvodov podľa osobitného predpisu,21h) sa považuje dňom poskytnutia služobného voľna za voľné štátnozamestnanecké miesto, na ktoré je možné zaradiť len štátneho zamestnanca vykonávajúceho stálu štátnu službu na ministerstve.

(2) Po uplynutí služobného voľna, ktoré bolo štátnemu zamestnancovi poskytnuté z dôvodov podľa osobitného predpisu,21h) sa štátny zamestnanec vykonávajúci štátnu službu v služobnom úrade zaradí písomným oznámením o zmene štátnozamestnaneckého pomeru na štátnozamestnanecké miesto v tom istom odbore štátnej služby podľa osobitného predpisu21e) a v tej istej funkcii podľa osobitného predpisu,21f) aké malo štátnozamestnanecké miesto, na ktorom vykonával štátnu službu pred poskytnutím služobného voľna, ak sa štátny zamestnanec nedohodne so služobným úradom inak.

§ 26f

(1) Ak nie je možné zaradiť štátneho zamestnanca podľa § 26c, 26d alebo 26e, postupuje sa pri zaradení štátneho zamestnanca podľa osobitného predpisu.21i) Zaradenie štátneho zamestnanca vykoná služobný úrad postupom podľa osobitného predpisu.21j)

(2) Ak nie je možné zaradiť štátneho zamestnanca podľa odseku 1, štátnozamestnanecký pomer je možné skončiť podľa osobitného predpisu.21k)

(3) Ak skončí služobný úrad štátnozamestnanecký pomer podľa odseku 2, patrí štátnemu zamestnancovi v stálej štátnej službe odstupné podľa osobitného predpisu.21l) Na účely výpočtu sumy odstupného podľa prvej vety sa za funkčný plat považuje funkčný plat naposledy priznaný štátnemu zamestnancovi pred vznikom dôvodu podľa § 26c, 26d alebo 26e.

§ 26g

(1) Na účely poskytovania náhrad alebo plnení podľa osobitného predpisu15) sa za vykonávanie zahraničnej služby považuje aj čas

a) dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz,

b) materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky.

(2) Služobný úrad je povinný plniť vo vzťahu k tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám v zahraničnej službe povinnosti ustanovené osobitným predpisom.21m)

(3) Náhrady alebo plnenia podľa odseku 1 sa počítajú podľa naposledy priznaného zahraničného funkčného platu zamestnanca v zahraničnej službe.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 21b až 21m znejú:

21b) § 7 ods. 4 zákona č. 55/2017 Z. z.

21c) § 130 zákona č. 55/2017 Z. z.

21d) § 126 zákona č. 55/2017 Z. z.

21e) § 10 zákona č. 55/2017 Z. z.

21f) § 53 zákona č. 55/2017 Z. z.

21g) § 56, 57 a 60 zákona č. 55/2017 Z. z.

21h) § 102 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z.

21i) § 29 zákona č. 55/2017 Z. z.

21j) § 55 ods. 2 a 3 zákona č. 55/2017 Z. z.

21k) § 71 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) zákona č. 55/2017 Z. z.

21l) § 83 zákona č. 55/2017 Z. z.

21m) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien v znení neskorších predpisov.“.

45. V § 27 odsek 1 znie:

(1) Ministerstvo vykonáva hodnotenie kvality výkonu práce vo verejnom záujme a plnenia jednotlivých úloh v rámci tohto výkonu, a to vo vzťahu k zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme na ministerstve.“.

46. V § 27 ods. 3 úvodná veta znie: „Štátnemu zamestnancovi v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, alebo zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorého zamestnávateľom je ministerstvo, môže za mimoriadne výsledky pri plnení úloh alebo za dlhodobo vysoko kvalitné plnenie úloh pri vykonávaní štátnej služby alebo pri výkone práce vo verejnom záujme minister“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 sa vypúšťa.

47. V § 28 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Ministerstvo zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov v štátnej službe s cieľom zabezpečiť ich neustály profesionálny rast v rámci kontinuálneho vzdelávania a zvyšovaním kvalifikácie podľa osobitného predpisu.23)

(2) Vzdelávanie zamestnancov v štátnej službe podľa odseku 1 zahŕňa najmä

a) adaptačné vzdelávanie24) zabezpečujúce štátnemu zamestnancovi rozvoj a využitie jeho odborného a osobnostného potenciálu potrebného na výkon štátnej služby, ktoré sa končí odbornou skúškou podľa § 21 a školenie po návrate z dočasného vyslania,

b) kompetenčné vzdelávanie25) v

1. odborných vzdelávacích programoch na získanie určitého stupňa diplomatickej hodnosti,26)

2. druhu činností podľa skupín miest v zahraničnej službe podľa § 22 ods. 1,

3. príprave pred začatím vykonávania zahraničnej služby podľa § 15b ods. 2.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 23 až 26 znejú:

23) § 161 až 165 zákona č. 55/2017 Z. z.

24) § 163 zákona č. 55/2017 Z. z.

25) § 164 zákona č. 55/2017 Z. z.

26) § 164 ods. 2 písm. a) zákona č. 55/2017 Z. z.“.

48. Za § 32 sa vkladajú § 33 a 34, ktoré vrátane nadpisu § 34 znejú:

„§33

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.

§ 34

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa výnos Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky z 15. decembra 2015 č. 366.120/2015-KONZ o poskytovaní finančnej pomoci občanom Slovenskej republiky a Európskej únie v mimoriadnych prípadoch (oznámenie č. 59/2016 Z. z.).“.

49. Zákon sa dopĺňa prílohami č. 3 až 7, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 3 k zákonu č. 151/2010 Z. z.

VZORY OSVEDČOVACÍCH DOLOŽIEK A NÁLEŽITOSTI OSVEDČOVACÍCH DOLOŽIEK PODĽA § 14e

Príloha č. 4 k zákonu č. 151/2010 Z. z.

VZOR OSVEDČOVACEJ DOLOŽKY A NÁLEŽITOSTI OSVEDČOVACEJ DOLOŽKY PODĽA § 14f

Príloha č. 5 k zákonu č. 151/2010 Z. z.

VZOR PRÍSĽUBU VO FORME ZÁVÄZKU PODĽA § 14h ods. 15

Príloha č. 6 k zákonu č. 151/2010 Z. z.

VZOR A NÁLEŽITOSTI ŽIADOSTI PODĽA § 14h ods. 16

Žiadosť o uhradenie nákladov na poskytnutú konzulárnu ochranu

1. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

2. Príslušný zastupiteľský úrad alebo ministerstvo zahraničných vecí členského štátu, ktorého štátnym občanom je osoba, ktorej sa poskytla pomoc

3. Identifikácia udalosti (dátum, miesto...)

4. Údaje o osobe(-ách), ktorému(-ým) sa poskytla pomoc (samostatná príloha)

Celé meno a priezvisko Miesto a dátum narodenia Názov a číslo cestovného dokladu Druh poskytnutej pomoci Náklady

6. Náklady spolu

7. Bankový účet na uhradenie nákladov

8. Dodatok: prísľub splatiť náklady (ak existuje)

Príloha č. 7 k zákonu č. 151/2010 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVAŽNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Rady (EÚ) 2015/637 z 20. apríla 2015 o opatreniach koordinácie a spolupráce na uľahčenie konzulárnej ochrany nezastúpených občanov Únie v tretích krajinách a o zrušení rozhodnutia 95/553/ES (Ú. v. EÚ L 106, 24. 4. 2015).

".


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2018.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.