Oznámenie č. 78/2018 Z. z.Oznámenie Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o vydaní opatrenia z 12. marca 2018 č. 1521/2018/oLG-5, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 4. marca 2014 č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-78
Platnosť od 15.03.2018
Účinnosť od 01.06.2019 do29.06.2020
Zrušený 179/2020 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. marca 2018 okrem čl. I bodov 30, 32, 35, 49, 55, 68, 74, 93 a 95, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2018, a čl. I bodov 6, 40, 51, 56, 66, 85 a 97, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2019.

Znenie 01.06.2019

78

OZNÁMENIE

Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal

opatrenie z 12. marca 2018 č. 1521/2018/oLG-5, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 4. marca 2014 č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie“).

Cieľom opatrenia je zosúladiť a doplniť existujúce štandardy pre správu a prevádzku informačných systémov verejnej správy v zmysle návrhov vyplývajúcich z Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy (ďalej len „NKIVS“) schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 437 z 28. septembra 2016 a jej strategických priorít, ako aj štandardy schválené Komisiou pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy na základe problémov s interoperabilitou. Návrh opatrenia tiež zohľadňuje úlohy uložené v akčnom pláne Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019, ktorý bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 104 z 1. marca 2017.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. marca 2018 okrem čl. I bodov 30, 32, 35, 49, 55, 68, 74, 93 a 95, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2018, a čl. I bodov 6, 40, 51, 56, 66, 85 a 97, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2019.

Opatrenie je uverejnené v úplnom znení na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a na webovom sídle Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu www.vicepremier.gov.sk.

OPATRENIE

Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „úrad“) podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení výnosu č. 276/2014 Z. z. a výnosu č. 137/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písm. r) sa za slovo „účel“ vkladá čiarka, vypúšťa sa slovo „a“ a na konci vety sa pripájajú tieto slová „a poskytovaných prostredníctvom súboru alebo aplikačného rozhrania.“.

2. V § 2 písm. t) prvý bod až desiaty bod znejú:

1. má formát Uniform Resource Identifier (URI),

2. je jednoznačný,

3. je unikátny,

4. je dlhodobo stabilný,

5. je formátovo a štrukturálne konzistentný,

6. je manažovateľný tak, aby umožňoval logicky rozširovať stanovenú štruktúru,

7. je jasný, stručný a krátky,

8. je pre fyzickú osobu jednoducho čitateľný, pričom časť referencie môže byť reprezentovaná kódovanou informáciou,

9. neobsahuje programátorské kľúčové slová,

10. neobsahuje interpunkciu a iné znaky okrem znakov lomka, pomlčka, bodka, podčiarkovník, zavináč a mriežka, diakritiku a biele znaky ako sú napríklad medzera, tabulátor, nový riadok,”.

3. V § 2 písmeno v) znie:

v) prepojenými údajmi údaje vyjadrené referencovateľnými identifikátormi, ktoré sú automatizovane spracovateľné tak, že technické zariadenie, ktoré ich spracúva, porozumie ich významu; na opis údajov sa použijú dátové prvky z Centrálneho modelu údajov,“.

4. V § 2 písm. aj) sa na konci pripájajú tieto slová „prostredníctvom formátu podpisu alebo ako samostatné súbory,“.

5. V § 2 sa vypúšťa písmeno ak). Doterajšie písmená al) a am) sa označujú ako písmená ak) a al).

6. V § 2 písm. al) sa na konci pripájajú tieto slová „ktoré sú vyjadrené jednotným referencovateľným identifikátorom“.

7. § 2 sa dopĺňa písmenami am) až ar), ktoré znejú:

am) dereferenciáciou poskytovanie referencovateľného identifikátora ako funkčného priameho odkazu vo forme Uniform Resource Locator (URL) pre informácie o údaji reprezentovanom referencovateľným identifikátorom a o jeho účele,

an) Centrálnym modelom údajov množina ontológií, ktorá sa používa pri opise dátových prvkov verejnej správy, a ktorá je vyjadrením sémantických vzťahov medzi dátovými prvkami, vyjadrenými prostredníctvom jednotných referencovateľných identifikátorov; je zverejnený v centrálnom metainformačnom systéme,

ao) ontológiou množina prvkov opisujúca určitú oblasť prostredníctvom tripletov,

ap) aplikačným rozhraním programovacie rozhranie informačného systému, ktorým je umožnené pre autorizovaného používateľa používať elektronickú službu,

aq) verejne dostupným aplikačným rozhraním aplikačné rozhranie dostupné komukoľvek po splnení ustanovených podmienok, ktoré umožňuje používať elektronickú službu pomocou vlastných softvérových aplikácií alebo aplikácií tretích strán,

ar) validáciou formátu elektronického dokumentu overenie súladu formátu súboru s príslušnou technickou špecifikáciou programovými prostriedkami.“.

8. V § 4 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „Secure Sockets Layer (SSL) minimálne vo verzii 3.0 alebo“.

9. V § 6 písmeno b) znie:

b) podpora kryptografického protokolu Transport Layer Security (TLS) na zabezpečenie prenosu elektronických poštových správ,“.

10. V § 7 písm. b) sa vypúšťajú slová „Secure Sockets Layer (SSL) minimálne vo verzii 3.0 alebo“.

11. V § 9 písm. d) znie:

d) používanie protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP) s Transport Layer Security (TLS) na zabezpečenie prenosu dát medzi klientom a webovým serverom a medzi webovými servermi,“.

12. V § 10 písm. c) sa vypúšťajú slová „Secure Sockets Layer (SSL) minimálne vo verzii 3.0 alebo“.

13. V § 11 písm. a) sa za slová „vo verzii 1.2“ vkladajú slová „alebo protokolu Representational State Transfer (REST)“ a vypúšťa sa bodkočiarka a text za bodkočiarkou.

14. V § 11 písm. g) sa slovo „ministerstvom“ nahrádza slovom „úradom“.

15. V § 13 písm. a) sa vypúšťajú slová „nezávisle od účelu správy alebo jazyka Web Ontology Language (OWL), ak je cieľom automatizované spracovanie rozlišujúce význam obsahu dátových prvkov“.

16. V § 13 písm. b) sa za slová „dátový model Resource Description Framework (RDF)“ vkladajú slová „opísaný formátmi RDF/XML podľa World Wide Web Consortium (W3C) alebo JSON-LD“.

17. V § 13 písm. c) sa slovo „normy“ nahrádza slovom „špecifikácie“.

18. § 13 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) jazyka Web Ontology Language (OWL) pre ontológie, ak je cieľom automatizované spracovanie rozlišujúce význam obsahu dátových prvkov.“.

19. V § 18 písm. d) sa za slová „ako textu“ vkladajú slová „pri odosielaní a zverejňovaní“ a slová „vo verzii 1.5“ sa nahrádzajú slovami „vo verzii 1.7“.

20. V § 18 sa písmeno d) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

8. znaky textových častí tohto súboru sa kódujú tak, že je zabezpečené správne rozoznanie znakov a spracovanie textu, spravidla prostredníctvom kódovania Unicode.“.

21. V § 18 písmeno f) znie:

f) používanie správnych prípon súborov a hodnôt mimetype 4aa) patriacich danému formátu súboru,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4aa znie:

4aa) RFC 6838: Špecifikácie typov médií a registračné postupy z dôvodu zjednotenia používaných hodnôt.”.

22. V § 19 písm. b) sa slová „prijímanie a čítanie formátov textových súborov podľa písmena a) a ďalších formátov na základe vlastného uváženia doručených“ nahrádzajú slovami „prijímanie a čítanie doručených formátov textových súborov podľa písmena a) a ďalších doručených formátov na základe vlastného uváženia“ a slovo „normy“ sa nahrádza slovom „špecifikácie“.

23. V § 19 písm. d) sa slová „ písmena h)" nahrádzajú slovami „ písmena g)".

24. V § 19 písm. h) sa slovo „normy“ nahrádza slovom „špecifikácie“.

25. V § 20 písm. a) sa slovo „normy“ nahrádza slovom „špecifikácie“.

26. V § 24 písm. g) a h) sa slovo „normy“ nahrádza slovom „špecifikácie“.

27. V § 28 ods. 1 sa za slová „„www.zaužívaná skratka bez diakritiky.gov.sk““ vkladajú slová „alebo „zaužívaná skratka bez diakritiky.gov.sk““.

28. V § 41 písm. a) sa slovo „autentizácie“ nahrádza slovom „autentifikácie“.

29. V § 45 písm. a) sa slová „v prílohe č. 2, pričom ak neexistujú obsahovo vhodné dátové prvky, použijú sa vlastné dátové prvky,“ nahrádzajú slovami „v Centrálnom modeli údajov, pričom ak neexistujú obsahovo vhodné dátové prvky v Centrálnom modeli údajov použijú sa dátové prvky uvedené v prílohe č. 2; v ostatných prípadoch sa použijú vlastné dátové prvky,“.

30. V § 45 písm. b) sa vypúšťa slovo „spravidla“ a slovo „ministerstva“ sa nahrádza slovom „úradu“.

31. V § 45 písm. c) sa slová „podľa prílohy č. 2“ nahrádzajú slovami „Centrálneho modelu údajov“.

32. § 46 vrátane nadpisu znie:

§ 46

Referencovateľný identifikátor

Štandardom pre referencovateľný identifikátor je

a) používanie referencovateľného identifikátora v štruktúre "{protokol}://{doména}/{typ}/{trieda}/{podtrieda1/podtrieda2/...}/{referencia}/{verzia}/{cesta_k_súboru}", pričom

1. protokol tvorí „https”,

2. doménu pre jednotné referencovateľné identifikátory tvorí „data.gov.sk“ a pre ostatné ľubovoľná iná platná doména zaregistrovaná v Centrálnom metainformačnom systéme

3. typ tvorí jeden z reťazcov, ktorými sú:

3a. „id”, ak referencovateľný identifikátor reprezentuje indivíduum,

3b. „doc“, ak referencovateľný identifikátor reprezentuje jednoznačný identifikátor pre úložisko elektronických dokumentov,

3c. „def“, ak referencovateľný identifikátor reprezentuje definičnú entitu v len sémantickom svete (ontológia, entita ontológie, pravidlá, abstraktný číselníkový typ),

3d. „set“, ak sa identifikuje súbor údajov,

4. triedu tvorí slovo alebo reťazec, ktoré zachytávajú podstatu identifikovanej entity skutočného sveta,

5. podtriedu tvorí slovo alebo reťazec sekundárnej klasifikácie triedy, ak je to potrebné; podtrieda nemusí byť použitá a môže vytvárať aj viacnásobnú štruktúru sekundárnych klasifikácií pre presnejšie a jednoznačnejšie zadefinovanie referencovateľného identifikátora,

6. referenciu tvorí číselný alebo textový reťazec, ktorý sa používa na identifikáciu jednotlivých inštancií konceptu, obvykle identifikátor pridelený systémom, ktorý vlastní šablónu referencovateľného identifikátora,

7. verzia je nepovinnou časťou referencovateľného identifikátora; v centrálnom metainformačnom systéme sa zapisuje ako regulárny výraz,

8. cesta k súboru je tvorená relatívnou cestou k súboru v danom úložisku; používa sa len pre typ “doc” podľa písm. a) bod 3b,

b) používanie anglického jazyka pre vytváranie triedy, referencie a verzie podľa písm. a); to neplatí, ak je pre referenciu nevyhnutné použitie slovenského jazyka bez diakritiky, napríklad skratky zo slov v slovenskom jazyku,

c) nepoužívanie znaku interpunkcie lomka pre vytváranie triedy, identifikátora entity a verzie podľa § 46 písm. a); tento znak slúži ako oddeľovač jednotlivých štruktúr referencovateľného identifikátora,

d) zaregistrovanie šablóny jednotného referencovateľného identifikátora v centrálnom metainformačnom systéme príslušným gestorom údaja; šablónu tvoria časti štruktúry uvedené v § 46 písm. a) bod 1 až 5,

e) zaregistrovanie jednotného referencovateľného identifikátora v centrálnom metainformačnom systéme príslušným gestorom údaja, ak nie je používaný v šablóne podľa § 46 písm. d),

f) poskytovanie dereferenciácie pre jednotný referencovateľný identifikátor,

g) používanie jednotného referencovateľného identifikátora len pre údaje stotožnené s referenčnými údajmi podľa osobitného predpisu11aa), pre základné číselníky, položky základných číselníkov, elektronické formuláre a dátové prvky Centrálneho modelu údajov,

h) používanie znaku mriežka "#" na určenie podriadeného prvku v rámci údaja reprezentovaného referencovateľným identifikátorom, napríklad konkrétnej kapitoly dokumentu,

i) používanie jednotného referencovateľného identifikátora na rozhraniach informačných systémov verejnej správy, pre údaje, ktorým je priradený podľa § 46 písm. d) a e),

j) používanie referencovateľného identifikátora na identifikáciu údajov, pri sprístupňovaní údajov medzi orgánmi verejnej správy prostredníctvom modulu procesnej integrácie a integrácie údajov, ak týmto údajom nie je pridelený jednotný referencovateľný identifikátor,

k) zverejňovanie referencovateľných identifikátorov používaných do 30. júna 2018 s priradením k zaregistrovaným jednotným referencovateľným identifikátorom, ak sú nimi nahrádzané, a to prostredníctvom centrálneho metainformačného systému.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11aa znie:

11aa) §54a zákona č. 305/2013 Z.z.“

33. Za § 46 sa vkladá § 46a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠46a

Dereferenciácia

Štandardom pre dereferenciáciu je

a) poskytovanie prezentácie informácií o údaji reprezentovanom referencovateľným identifikátorom, a to najmenej vo formáte HTML podľa World Wide Web Consortium alebo XHTML podľa World Wide Web Consortium,

b) poskytovanie metaúdajov o údaji reprezentovanom jednotným referencovateľným identifikátorom,

c) pri poskytovaní metaúdajov o údaji reprezentovanom referencovateľným identifikátorom alebo pri poskytovaní údajov v rôznych formátoch, používanie

1. HTTP hlavičiek "Content-Type" alebo "If-Modified-Since", podľa osobitnej technickej špecifikácie11ab) alebo

2. parametrov vo funkčnom priamom odkaze, a to doplnením znaku otáznik "?" na konci referencovateľného identifikátora, za ktorým nasleduje parameter v tvare "kľúč=hodnota" a pri viacerých parametroch sú parametre oddelené znakom "&",

d) poskytovanie informácií o údaji reprezentovanom referencovateľným identifikátorom v rozsahu podľa osobitných predpisov11ac),

e) poskytovanie dereferenciácie jednotných referencovateľných identifikátorov prostredníctvom centrálneho metainformačného systému,

f) pri dereferenciácii z centrálneho metainformačného systému do iného informačného systému sa používa postup podľa § 46a písm. c) bod 2, pričom v hodnote parametra podľa písmena c) sa používa jednotný referencovateľný identifikátor alebo hodnota podľa § 46 písm. a) bod 6,

g) poskytovanie súborov reprezentovaných jednotným referencovateľným identifikátorom úložiska a obsahujúcich cestu k súboru podľa § 46 písm. a) bod 3b,

h) štruktúrovaná dokumentácia jednotlivých dereferenciácií v centrálnom metainformačnom systéme, vrátane používaných parametrov a hlavičiek.“

Poznámky pod čiarou k odkazom 11ab a 11ac znejú :

11ab) RFC 7232 - Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Conditional Requests.

11ac) Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“

34. § 47 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) zaregistrovanie elektronickej služby v centrálnom metainformačnom systéme.“.

35. Za § 47 sa vkladá § 47a, ktorý vrátane nadpisu znie:

§ 47a

Verejne dostupné aplikačné rozhrania

Štandardom pre verejne dostupné aplikačné rozhrania je

a) poskytovanie verejne dostupného aplikačného rozhrania pre elektronické služby potrebné pre výkon verejnej moci elektronicky

b) poskytovanie kvality elektronickej služby a podpory pre elektronickú službu na rovnakej úrovni ako pre povinné osoby,

c) zverejnenie úplných podmienok prevádzky a používania verejného aplikačného rozhrania v centrálnom metainformačnom systéme,

d) poskytovanie úplnej štruktúrovanej dokumentácie rozhrania v centrálnom metainformačnom systéme, a to v štruktúre údajov zverejnenej v centrálnom metainformačnom systéme,

e) umožnenie udelenia a odobratia oprávnenia na delegovaný prístup k elektronickým službám pre aplikácie poskytované tretími stranami; oprávnenia udeľuje autentifikovaný používateľ,

f) umožnenie časového ohraničenia delegovaného prístupu podľa písmena e) a k údajom používateľa, ak sa možnosť časového ohraničenia poskytuje,

g) zabezpečenie oprávnení pre prístup k elektronickej službe podľa písmena e) prostredníctvom centrálneho modulu alebo iným spôsobom po dohode s úradom podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona,

h) registrácia elektronickej služby v centrálnom metainformačnom systéme,

i) poskytovanie testovacieho verejného aplikačného rozhrania.“

36. V § 49 písmeno a) znie:

a) použitie dátových prvkov uvedených v Centrálnom modeli údajov, pre tvorbu elektronických formulárov, pričom ak neexistujú obsahovo totožné dátové prvky v Centrálnom modeli údajov, použijú sa dátové prvky uvedené v prílohe č. 2; v ostatných prípadoch sa použijú vlastné dátové prvky,“

37. V § 51 ods. 1 písm. e) sa slovo „refencovateľné“ nahrádza slovom „referencovateľné“.

38. V § 51 ods. 1 písm. f) sa slová „majú charakter identifikátormi prepojených údajov“ nahrádzajú slovami „sú prepájané prostredníctvom referencovateľných identifikátorov a sú opísané prostredníctvom Centrálneho modelu údajov“.

39. V § 52 sa odsek 1 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

c) najmä použitie licencie Creative Commons CC0 alebo CC-BY na zabezpečenie splnenia podmienok uvedených v písmene b),

d) poskytovanie metaúdajov datasetu otvoreným spôsobom použitia podľa písmen b) a c).”.

40. V § 53 písm. h) sa slová „bodov 1 až 6“ nahrádzajú slovami „, na základe profilu Data Catalog Vocabulary - Application profile 1.1 (DCAT-AP 1.1) v rozšírenej podobe DCAT-AP-SK zverejnenej v centrálnom metainformačnom systéme; nepovinné metaúdaje sa uvádzajú vždy, ak je metaúdaj známy.“.

41. V § 57a písmeno a) znie:

a) priamo podpísaných elektronických dokumentov vo formáte

1. textových súborov Portable Document Format podľa rozhodnutia Komisie EÚ11b) vo verzii A-1 (PDF/A-1) a A-2 (PDF/A-2) najmä podľa technickej normy11c),

2. textových súborov podľa § 19 písm. a) druhý bod , ak nejde o použitie na zaručenú konverziu podľa osobitného predpisu11ca),“

Poznámky pod čiarou k odkazom 11b, 11c a 11ca znejú:

11b) Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1506 z 8. septembra 2015, ktorým sa ustanovujú špecifikácie týkajúce sa formátov zdokonalených elektronických podpisov a zdokonalených elektronických pečatí, ktoré môžu subjekty verejného sektora uznávať, podľa článkov 27 ods. 5 a 37 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách, pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 235, 9.9.2015).

11c) ISO 19005-1, ISO 19005-2.

11ca) § 34 až § 39 zákona č. 305/2013 Z. z.“.

42. V § 57a písmeno b) znie:

b) externe podpísaných elektronických dokumentov vo formáte

1. textových súborov Portable Document Format vo verzii A-1 (PDF/A-1) a A-2 (PDF/A-2) najmä podľa technickej normy11c) ,

2. textových súborov podľa § 19 písm. a) druhý bod, ak nejde o použitie na zaručenú konverziu podľa osobitného predpisu11ca),

3. textových súborov podľa § 19 písm. a) tretieho bodu,

4. grafických súborov podľa § 20 písm. a) druhého bodu,“.

43. V § 57a písm. e) sa slová „písmen a) až d) s obmedzeniami podľa osobitného predpisu, 11d)“ nahrádzajú slovami „písmen a) až d) podľa § 57e“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11d sa vypúšťa.

44. V § 57b písm. a) sa slová „podľa technických noriem,11e)“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu11b) a podľa technických špecifikácií11ea),“ a slová „pričom ak ide o degradovaný Associated Signature Containers, tento je vo verzii“ sa nahrádzajú slovami „pričom vnorený kontajner môže byť aj formát ZIP podľa technickej špecifikácie11eb) alebo formát“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11ea a 11eb znejú:

11ea) ETSI TS 102 918 Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI): Formát Associated Signature Containers (ASiC), ETSI TS 103 174 V2.2.1: Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI): Základný profil Associated Signature Containers (ASiC).

11eb) ETSI EN 319 162-1.“.

45. V § 57b písm. b) sa za slová „v písmene a)“ vkladajú slová „a c)“.

46. § 57b sa dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

c) modulom centrálnej elektronickej podateľne externe podpísaných elektronických dokumentov alebo v ZEPf transportnom kontajneri obsahujúcom podpísaný dokument a jeho podpis CMS AdES alebo XML AdES podľa zverejnenej technickej špecifikácie11ec), pričom modul centrálnej elektronickej podateľne zabezpečuje aj overenie elektronického podpisu vyhotoveného podľa pravidiel platných do 30. júna 2016, ak takýto podpis strana spoliehajúca sa na podpis akceptuje; na overenie podpisov sa obsah transportného kontajnera ZEPf alebo samostatné podpisy a nimi podpísané dokumenty môžu uložiť do formátu ASiC, podľa písmena a),

d) priamo podpísaných elektronických dokumentov podľa § 57a písm. a), ktoré sú zároveň externe podpísanými elektronickými dokumentami v podpisových kontajneroch podľa písmena a).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11ec znie:

11ec) § 11 ods. 1 písm. k) zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

47. V § 57c písmeno a) znie:

a) pri úkonoch súvisiacich s poskytovaním elektronických služieb verejnej správy, povinným poskytovaním informácií podľa osobitných predpisov, 3) alebo ak je podpísaním vykonaná autorizácia podľa osobitného predpisu, 11f) používanie formátov podľa § 57a písm. a) bodu 1, písm. b) bodov 1, 3 a 4, písm. c) a písm. e) a § 57b písm. a),“

48. § 57c sa dopĺňa písm. d), ktoré znie:

d) vytváranie formátov podľa písmena a) v súlade s validáciami podľa § 57e, ak je to preukázateľne a objektívne možné.“.

49. V § 57d odsek 3 znie:

(3) Štandardom pre identifikovanie podpísaného elektronického dokumentu je identifikátor podľa technickej špecifikácie11m) obsahujúci hash hodnotu z podpísaného elektronického dokumentu alebo pri viacerých podpisoch podľa § 57a písm. f) alebo vo formáte podľa § 57b písm. a) nepriamy identifikátor podľa technickej špecifikácie11m) obsahujúci hash hodnotu z digitálneho podpisu, DER kódovaného výsledku asymetrickej funkcie, podpísaného elektronického dokumentu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11m znie:

„11m) MessageImprint, kapitola 2.4.1, IETF RFC 3161, X.509 Internet Public Key Infrastructure, Time-Stamp Protocol (TSP).“.

50. § 57e vrátane nadpisu znie:

㤠57e

Validácia formátov podpísaných elektronických dokumentov

(1) Štandardom pre použitie validácie formátu dokumentu pri prijímaní alebo vytváraní elektronicky podpísaných dokumentov orgánom verejnej moci je validácia určená úradom a zverejnená v centrálnom metainformačnom systéme.

(2) Ak úrad pre daný formát neurčil validáciu, po dohode s úradom podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona sa musí úplná funkčnosť validácie verejne zdokumentovať v centrálnom metainformačnom systéme.

(3) Ak je pre validáciu určený referenčný softvér, referenčný softvér musí spĺňať požiadavky na klientske aplikácie podľa § 48 písm. b) a c), musí byť voľne dostupný, jeho zdrojové kódy musia byť zverejnené a musí ho byť možné na ľubovoľný účel upravovať, šíriť a používať.“.

51. V § 57f ods. 1 písm. m) sa za slová „základného číselníka ako“ vkladá slovo „jednotných“ a slová „webového sídla ministerstva“ sa nahrádzajú slovami „centrálneho metainformačného systému“.

52. Za § 61 sa vkladajú nové § 61a a 61b, ktoré vrátane nadpisu znejú:

㤠61a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2018

(1) Pre elektronické služby zverejnené do 30. júna 2018 sa § 47a uplatňuje najneskôr od 1. januára 2020.

(2) § 46 písm. f) a i), § 46a, § 57a písm. e), § 57b písm. c) a d), § 57c písm. d) sa uplatňujú najneskôr od 1. júna 2019.

§ 61b

Týmto opatrením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 14.“.

53. V prílohe č. 2 sa vypúšťa bod D.6.3.

54. V prílohe č. 3 bodoch 1.1.5 a 1.1.6 sa slová „verzii 1.5“ nahrádzajú slovami „verzii 1.7“.

55. V prílohe č. 3 bode 2.2.1 písm. b) sa za slová „v štruktúre“ vkladá slovo "jednotného" a za slová „referencovateľného identifikátora“ sa vkladajú slová „pričom pre formuláre sprístupnené v module elektronických formulárov do dátumu určeného podľa bodu 7.3.6 sa používajú referencovateľné identifikátory platné do 30. júna 2018.“.

56. V prílohe č. 3 sa za bod 2.2.3 vkladá nový bod 2.2.4., ktorý znie:

2.2.4 Identifikačné údaje podľa bodu 2.2.1 písm. a) až f) sa nesmú meniť bez zmeny verzie elektronického formulára.“.

57. V prílohe č. 3 sa bod 2.3.2 vypúšťa.

Doterajšie body 2.3.3 až 2.3.7 sa označujú ako body 2.3.2 až 2.3.6.

58. V prílohe č. 3 bode 2.3.2 sa slovo „druhým“ nahrádza slovom „prvým“.

59. V prílohe č. 3 bode 2.3.3 sa za slová „ak v „ vkladajú slová „Centrálnom modeli údajov alebo“.

60. V prílohe č. 3 bode 2.5.8 písm. a) sa za slová „vedľa dátového poľa“ vkladajú slová „alebo nad dátovým poľom“.

61. V prílohe č. 3 bod 2.6.2 znie:

2.6.2 Každý elektronický formulár obsahuje najmenej jednu prezentačnú schému pre tlač. Elektronický formulár obsahuje najmenej jednu vytvorenú prezentáciu pre tlač vo formáte PDF podľa bodu 2.6.6, a to bez vyplnených údajov. Elektronický formulár pre elektronické podanie alebo elektronické rozhodnutie obsahuje aj prezentačnú schému pre podpisovanie alebo iný spôsob autorizácie elektronického formulára.“.

62. V prílohe č. 3 bode 2.6.5 sa slová „Povinnou prezentáciou“ nahrádzajú slovom „Prezentáciou“.

63. Príloha č. 3 sa dopĺňa bodom 2.6.12, ktorý znie:

2.6.12 Pri vytváraní tlačovej prezentácie sa používajú len fonty podľa bodu 2.6.8 a to aj, ak nie je v prezentačnej schéme font podľa bodu 2.6.8.“

64. V prílohe č. 3 bode 3.1.5 úvodnej vete sa slová „vo forme Uniform Resource Locator (URL), a to“ nahrádzajú slovami „prostredníctvom dereferenciácie podľa § 46a písm. g) pre kontajner podľa bodu 7.1.2 a tiež“.“

65. V prílohe č. 3 bode 3.1.5 písm. a) sa slová „bodu 2.3.5“ nahrádzajú slovami „bodu 2.3.4“.

66. V prílohe č. 3 bod 3.1.8 znie:

3.1.8 Pre každý elektronický formulár publikovaný v module elektronických formulárov sa spolu s ním na rovnakom mieste prostredníctvom dereferenciácie publikujú aj digitálne odtlačky všetkých súčastí elektronického formulára vytvorené podľa niektorej z hašovacích funkcií uvedených v platných podpisových politikách zverejnených podľa osobitného predpisu. , 11n)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11n znie:

11n) § 11 ods. 1 písm. m) zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

67. V prílohe č. 3 bode 4.3.17 písm. b) sa vypúšťajú slová „a to vložením čísla príslušného procesného kroku.“.

68. V prílohe č. 3 bod 4.4.1 znie:

4.4.1 Spravidla sa poskytuje možnosť predvyplnenia údajov .“.

69. V prílohe č. 3 bod 4.4.5 znie:

4.4.5 Názov dátového poľa sa pri vytváraní elektronických formulárov vizuálne umiestňuje bezprostredne nad dátovým poľom. Názvy je možné vytvárať aj pre skupiny dátových polí alebo pre formulárové oddiely. Pre elektronické formuláre sprístupnené v module elektronických formulárov do 31. decembra 2019 sa môže názov dátového poľa umiestňovať aj bezprostredne vľavo od dátového poľa.".

70. V prílohe č. 3 bod 4.4.10 znie:

4.4.10 Povinné polia sa pri vytváraní elektronických formulárov spravidla neoznačujú. Nepovinné polia sa označujú slovom "nepovinné". Povinné dátové polia je možné následne odlíšiť aj farebne. V elektronických formulároch sprístupnených v module elektronických formulárov do 31. decembra 2019 sa povinné polia môžu označovať znakom hviezdička „*“ alebo iným ekvivalentom a informácia o tom, aký znak sa na označenie povinných polí používa, sa môže uvádzať na príslušnej formulárovej strane. Povinné dátové polia je v takom prípade možné následne odlíšiť aj farebne.“ .

71. V prílohe č. 3 bode 4.4.12 sa slová „4.5.2“ nahrádzajú slovami „2.1.4 písm. b).

72. V prílohe č. 3 bod 4.6.6 znie:

4.6.6 Ak sú zistené chyby, chybové hlásenia sa zobrazujú priamo pri príslušnom dátovom poli a sumárne na začiatku príslušného procesného kroku s odkazom a s priradením ku konkrétnemu dátovému poľu. Na vypĺňanie elektronického formulára podľa bodu 4.1.1 písm. b) sa poskytuje notifikácia. V elektronických formulároch sprístupnených v module elektronických formulárov do 31. decembra 2019 sa nemusia zobrazovať sumárne na začiatku príslušného procesného kroku.“.

73. V prílohe č. 3 bod 4.6.8 znie:

4.6.8 Chyba sa označuje znakom a správou, ktorá pomôže používateľovi pochopiť, prečo sa chyba vyskytla a ako ju má odstrániť. Chyba sa musí odlíšiť aj farebne. V elektronických formulároch sprístupnených v module elektronických formulárov do 31. decembra 2019 sa nemusí chyba označovať správou a farebne.“.

74. V prílohe č. 3 bode 5.1.1 sa slová "a podľa osobitného predpisu13)," nahrádzajú slovami „a podľa §57e,“ a za slová „prezentáciu pre tlač a“ sa vkladá slovo „minimálne“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa.

75. V prílohe č. 3 bod 7.1.2 znie:

7.1.2 Kontajner má formát ZIP archívu so štruktúrou súborov a adresárov založenou na formáte JAR a poskytuje sa na stiahnutie.“.

76. V prílohe č. 3 sa vypúšťa bod 7.1.5.

77. V prílohe č. 3 bode 7.2.2 sa vypúšťa posledná veta.

78. V prílohe č. 3 bod 7.3 vrátane nadpisu znie:

7.3. Všeobecné pravidlá pre verzie kontajnera

7.3.1 Verzia kontajnera sa uvádza v tvare „1.0“, „1.1“ alebo „1.2 .

7.3.2 Verzia kontajnera je uvedená v deklarácii menného priestoru, pričom v súbore

a) manifest.xml podľa bodu 7.2.1 písm. b) sa uvádza za reťazcom v tvare "urn:manifest:",

b) meta.xml podľa bodu 7.2.1 písm. c) sa uvádza za reťazcom v tvare "urn:meta:", okrem verzie 1.2,

c) attachments.xml podľa bodu 7.2.1 písm. j) sa uvádza za reťazcom v tvare "urn:attachment:"

d) settings.xml podľa bodu 7.2.1 písm. l) sa uvádza za reťazcom v tvare "urn:setting:",

7.3.2 Súčasti jedného kontajnera podľa bodu 7.2.1 písm. b), c), j) a l) majú v deklarácii menného priestoru uvedenú rovnakú verziu.

7.3.4 Definíciu dátovej štruktúry súčastí jednotlivých verzií kontajnera podľa bodu 7.2.1 písm. b), c), j) a l) zverejňuje úrad vo formáte Extensible Markup Language Schema Definition (XSD) v centrálnom metainformačnom systéme.

7.3.5 Pred zverejnením elektronického formulára v module elektronických formulárov sa v tomto module vykonávajú automatizované kontroly elektronického formulára s podrobnými informáciami o zistených chybách a odporúčaním na ich odstránenie.

7.3.6 Dokumentácia kontrol elektronických formulárov vykonávaných v module elektronických formulárov a dátum začiatku ich uplatňovania sa po dohode s úradom podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona zverejňuje na ústrednom portáli verejnej správy.“.

79. V prílohe č. 3 sa body 7.5.2 a 7.5.3 vypúšťajú. Doterajšie body 7.5.4 až 7.5.9 sa označujú ako body 7.5.2 až 7.5.7.

80. V prílohe č. 3 bod 7.5.3 znie:

7.5.3 Pre každý súbor v kontajneri sa použije práve jeden dátový prvok “file-entry“.“.

81. V prílohe č. 3 bode 7.5.4 písm. f) sa vypúšťajú slová: "pričom ak je kontajner tvorený jedným súborom formátu XML, opisuje sa pomocou „XPath“ podľa World Wide Web Consortium (W3C), ".

82. V prílohe č. 3 bodoch 7.5.5, 7.5.6 a 7.5.7 sa slová „7.5.6“ nahrádzajú slovami „7.5.4“.

83. V prílohe č. 3 bode 7.5.4 a 7.6.1 sa slovo „normy“ nahrádza slovom „špecifikácie“.

84. V prílohe č. 3 bod 7.6.2 znie:

7.6.2 Príkladná štruktúra obsahu súboru „meta.xml“ je

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<metadata
xmlns="urn:meta:1.0"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<dc:title›</dc:title>
<dc:identifier></dc:identifier>
<dc:description></dc:description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:publisher></dc:publisher>
<version></version>
<language></language>
<validDateFrom></validDateFrom>
<validDateTo></validDateTo>
<inForceFrom></inForceFrom>
<inForceTo></inForceTo>
</metadata>“

85. V prílohe č. 3 sa za bod 7.6.4 vkladajú nové body 7.6.5 až 7.6.7, ktoré znejú:

7.6.5 V kontajneri vo verzii 1.2 je obsah súboru meta.xml tvorený v jazyku RDF, ktorého štruktúra je zverejnená v centrálnom metainformačnom systéme, pričom dátové prvky obsahujú v:

a) „dct:title“ názov elektronického formulára podľa bodu 2.2.1 písm. a),

b) „dct:isVersionOf“ identifikátor elektronického formulára podľa bodu 2.2.1 písm. b),

c) „dct:description“ opis účelu elektronického formulára podľa bodu 2.2.1 písm. c),

d) „dct:creator“ jednotný referencovateľný identifikátor poskytovateľa elektronického formulára podľa bodu 2.2.1 písm. d),

e) „res:gestor“ jednotný referencovateľný identifikátor gestora elektronickej služby podľa bodu 2.2.1 písm. e),

f) „res:language“ jazyk podľa bodu 2.2.1 písm. f),

g) „owl:versionInfo“ verziu podľa bodu 2.2.1 písm. g),

h) dcat:downloadURL jednotný referencovateľný identifikátor úložiska príslušnej verzie elektronického formulára.

7.6.6 Pri kontajneri vo verzii 1.2 sa dátumy platnosti a účinnosti elektronického formulára podľa bodu 2.2.1 písm. h) až k) poskytujú prostredníctvom dereferenciácie metaúdajov podľa § 46a písm. c) bod 2,

7.6.7 Ak elektronický formulár poskytuje prezentačné schémy v rôznych jazykoch, v kontajneri vo verzii 1.2 sa uvádza hodnota dátových prvkov dct:title, dct:description, v štátnom jazyku a zároveň sa uvádza aj v príslušnom cudzom jazyku, pričom jazyk použitý v týchto dátových prvkoch sa v takom prípade uvádza v atribúte "xml:lang" s hodnotou podľa základného číselníka CL010076 Jazyky.“.

86. V prílohe č. 3 bode 7.9.6 písm. e) sa vypúšťajú slová „po dohode s ministerstvom podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona“.

87. V prílohe č. 3 bode 7.9.6 písm. f) sa za slová „notifikačnú správu“ pripájajú tieto slová „po dohode s úradom podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona“.

88. V prílohe č. 3 bod 7.9.7 znie:

7.9.7 Ak je prezentačná schéma použitá na viac účelov, v kontajneri minimálne vo verzii 1.1 sa zoznam účelov v atribúte „media-destination“ oddeľuje čiarkou. ".

89. V prílohe č. 3 bode 7.9.11 sa za slová: "„text/plain“" vkladajú slová ",„text/html“"

90. V prílohe č. 3 sa vypúšťa bod 7.12.3. Doterajší bod 7.12.4 sa označuje ako bod 7.12.3.

91. V prílohe č. 3 bode 7.12.3 sa slová „7.5.6“ nahrádzajú slovami „7.5.4“

92. V prílohe č. 5 bod 9 znie:

9. položka „prázdny reťazec“ dátového zoznamu sa zaznamenáva dvojicou bezprostredne nasledujúcich úvodzoviek „"“ (U+0022),“.

93. Príloha č. 9 znie:

„Príloha č. 9 k výnosu č. 55/2014 Z. z.

Metaúdaje katalógu, datasetu a dokumentu obsahujúceho dataset s otvorenými údajmi

1. Metaúdaje katalógu datasetov s otvorenými údajmi

Povinnosť použitia Názov dátového prvku Opis Identifikátor dátového prvku Referencia
Povinný Katalóg Katalóg (databáza) obsahujúca Datasety. dcat:Catalog https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#class-catalog
Povinnosť použitia Názov Identifikátor dátového prvku Dátový typ Popis Prípustný počet výskytov
Povinný názov dct:title rdfs:Literal názov katalógu s jazykovou príslušnosťou 1..n
Povinný opis dct:description rdfs:Literal opis katalógu 1..n
Povinný vydavateľ dct:publisher foaf:Agent entita zodpovedná za publikovanie katalógu 1
Povinný dataset dcat:dataset dcat:Dataset dataset patriaci do katalógu 1..n
Nepovinný domovská stránka foaf:homepage foaf:Document domovská stránka pre katalóg 0..1
Nepovinný jazyk dct:language dct:LinguisticSystem predvolený jazyk používaný v katalógu 0..n
Nepovinný licencia dct:license dct:LicenseDocument licencia pre katalóg 0..1
Nepovinný dátum vydania dct:issued rdfs:Literal dátum zverejnenia 0..1
Nepovinný témy katalógu dcat:themeTaxonomy skos:ConceptScheme použitie SKOS na klasifikáciu datasetov v katalógu 0..n
Nepovinný dátum modifikácie dct:modified rdfs:Literal dátum poslednej aktualizácie katalógu 0..1
Nepovinný má časť dct:hasPart dcat:Catalog katalóg obsahuje vnorený katalóg 0..n
Nepovinný je súčasťou dct:isPartOf dcat:Catalog katalóg je obsiahnutý v nadradenom katalógu 0..1
Nepovinný práva dct:rights dct:RightsStatement špecifikácia práv súvisiaca s daným katalógom 0..1
Nepovinný geografická príslušnosť katalógu dct:spatial dct:Location vlastnosť vyjadruje geografickú príslušnosť pre katalóg 0..n

2. Metaúdaje datasetu založené na Data Catalog Vocabulary- Application profile 1.1 (DCAT-AP 1.1)

Povinnosť použitia Názov dátového prvku Popis Identifikátor dátového prvku Referencia
Povinný Dataset konceptuálna entita reprezentujúca publikovanú informáciu dcat:Dataset https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#Class:_Dataset
Povinnosť použitia Názov Identifikátor dátového prvku Dátový typ Popis Prípustný počet výskytov
Povinný Názov dct:title rdfs:Literal názov datasetu 1..n
Povinný Popis dct:description rdfs:Literal popis datasetu 1..n
Povinný Vydavateľ dct:publisher foaf:Agent entita zodpovedná za publikovanie datasetu 1
Povinný Dátum vydania dct:issued rdfs:Literal dátum zverejnenia 1
Povinný Správca dcatsk:maintaner foaf:Agent zodpovedný za kvalitu 1
Povinný URL dcat:landingPage foaf:Document URL na ktorej je Dataset sprístupnený so svojimi distribúciami 1..n
Povinný Verzia owl:versionInfo rdfs:Literal informácia o verzii (číslo, alebo iná reprezentácia) 1
Povinný Autor dct:creator foaf:Agent tvorca daného datasetu 1..n
Nepovinný Kľúčové slová dcat:keyword rdfs:Literal klúčové slová popisujúce dataset 0..n
Nepovinný Distribúcia datasetu dcat:distribution dcat:Distribution relácia na distribúciu datasetu 0..n
Nepovinný Kontakt dcat:contactPoint vcard:Kind kontaktné informácie pre posielanie komentárov k datasetu 0..n
Povinný Téma datasetu dcat:theme skos:Concept súvisiace entity tvoriace tému datasetu 1...n
Nepovinný Prispievateľ dct:contributor foaf:Agent prispievateľ k vytvoreniu datasetu 0..n
Povinný URI dct:identifier rdfs:Resource URI datasetu 1...n
Nepovinný Periodicita aktualizácie dct:accrualPeriodicity dct:Frequency periodicita aktualizácie datasetu, pričom sa musí uvádzať ak je známa 0..1
Nepovinný Geografická príslušnosť datasetu dct:spatial dct:Location vlastnosť vyjadruje geografickú príslušnosť regiónu pre dataset 0..n
Nepovinný Časová platnosť datasetu dct:temporal dct:PeriodOfTime vlastnosť vyjadruje časovú platnosť datasetu, pričom sa musí uvádzať ak je známa 0..n
Nepovinný Práva dct:accessRights dct:RightsStatement definovanie, či dataset je: opendata, obmedzený prístup alebo neprístupný 0..1
Nepovinný Správnosť dát dcatsk:validityType dcatsk:ValidityType údaj reprezentuje informáciu o kvalite obsahu údajov 0..1
Nepovinný Zdrojový dataset dct:source dcat:Dataset zdrojový dataset, ktorý tvorí podklad na dáta aktuálneho 0..n
Nepovinný Predchádzajúca verzia dct:isVersionOf dcat:Dataset predošlá verzia datasetu 0..n
Nepovinný Poznámky k verzii adms:versionNotes rdfs:Literal popis rozdielnosti verzie oproti predchádcajúcim verziám 0..n
Nepovinný Dokumentácia foaf:page foaf:Document dokumentácia datasetu 0..n
Nepovinný Nasledujúca verzia dct:hasVersion dcat:Dataset nasledovná verzia datasetu 0..n
Nepovinný Jazyk dct:language dct:LinguisticSystem jazyk datasetu 0..n
Nepovinný Iný identifikátor adms:identifier adms:Identifier Ďalší (externý) identifikátor datasetu 0..n
Nepovinný Informácia o pôvode datasetu dct:provenance dct:ProvenanceStatement informácia o pôvode datasetu 0..n
Nepovinný Súvisiaci zdroj dct:relation rdfs:Resource URI súvisiaceho zdroja 0..n
Nepovinný Vzorka údajov adms:sample dcat:Distribution Vzorka dát z datasetu 0..n
Nepovinný Dátum modifikácie dct:modified rdfs:Literal dátum poslednej aktualizácie datasetu 0..1
Povinný Typ datasetu dct:type skos:Concept Dataset je buď štandardný, alebo referenčný 1

3. Metaúdaje elektronického dokumentu obsahujúceho dataset založené na Data Catalog Vocabulary- Application profile 1.1 (DCAT-AP 1.1)

Povinnosť použitia Názov Popis Identifikátor dátového prvku Referencia
Nepovinný Distribúcia fyzická podoba datasetu v nejakom formáte dcat:Distribution https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#class-distribution
Povinnosť použitia Názov Identifikátor dátového prvku Dátový typ Popis Prípustný počet výskytov
Povinný Adresa distribúcie dcat:accessURL foaf:Document URL na ktorej je možné získať distribúciu 1..n
Povinný Licencia dct:license dct:LicenseDocument licencia pre distribúciu 1
Povinný Stav adms:status skos:Concept vlastnosť vyjadruje možné stavy: kompletné, tvoriaci 1
Povinný Formát dct:format dct:MediaTypeOrExtent táto vlastnosť definuje súborový formát distribúcie 0..1
Povinný Opis dct:description rdfs:Literal popis distribúcie 1..n
Nepovinný URI dct:identifier rdfs:Resource URI distribúcie 0..1
Nepovinný Typ média (mimetype) dcat:mediaType dct:MediaTypeOrExtent oficiálny IANA číselník 0..1
Nepovinný Schéma dct:conformsTo dct:Standard schéma pre distribúciu, odporúča sa uvádzať vždy, ak sa používajú údaje vyžadujúce štruktúrovaný popis 0..n
Nepovinný Veľkosť súboru (byte) dcat:byteSize rdfs:Literal Veľkosť súboru v byte 0..1
Nepovinný Digitálny odtlačok spdx:checksum spdx:Checksum kontrolný súčet pre zabezpečenie nezmeniteľnosti údajov 0..1
Nepovinný Dokumentácia foaf:page foaf:Document dokumentácia distribúcie 0..n
Nepovinný Priamy odkaz na stiahnutie dcat:downloadURL rdfs:Resource priamy odkaz na stiahnutie distribúcie 0..n
Nepovinný Dátum formálnej platnosti dct:issued rdfs:Literal dátum formálneho vydania distribúcie 0..1
Nepovinný Práva dct:rights dct:RightsStatement špecifikácia práv súvisiaca s danou distribúciou 0..1
Nepovinný Dátum modifikácie dct:modified rdfs:Literal dátum poslednej aktualizácie distribúcie 0..1

94. V prílohe č. 10 bode 5.2 sa slová "pričom je vhodné poskytnúť nastavenie kurzora na prvé z takýchto chybných dátových polí" nahrádzajú slovami "pričom je potrebné poskytnúť nastavenie kurzora na sumárnu správu o chybách obsahujúcu odkazy a priradenie jednotlivých chýb. Pre formuláre alebo elektronické formuláre sprístupnené v module elektronických formulárov do 31. decembra 2019 sa môže poskytnúť nastavenie kurzora na prvé z takýchto chybných dátových polí.“

95. Príloha č. 11 znie:

„Príloha č. 11 k výnosu č. 55/2014 Z. z.

Štruktúra údajov pre kontajner XML údajov

a) Dátové prvky pre kontajner XML údajov

D.4 Kontajner XML údajov (XMLDataContainer)

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Kontajner XML údajov (XMLDataContainer)

Slovensky Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Kontajner XML údajov (D.4) 1.0 Povinný Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciuXMLDataContainerZložený dátový prvok pre prenos obsahu XML údajov vrátane elektronických formulárov. [Má súčasti: XML údaje Vložené použité schémy Referencie použitých schém] [Hodnoty: Neobsahuje.] [Poznámky: Ide o hlavný koreňový prvok.]
XML údaje (D.4.1) 1.0 Povinný Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciuXMLDataDátový obsah XML údajov, ktoré sú kontajnerom prenášané, spravidla vyplnených údajov elektronického formulára. [Stav: Povinný.] [Hodnoty: Dátový obsah vo formáte XML.] [Atribúty: Identifier, Version, ContentType.]
IdentifierReťazec slúži ako identifikátor elektronického formulára, ku ktorému patria dané údaje. [Stav: Povinný pre vyplnené údaje elektronického formulára, pre iné XML údaje nepovinný.] [Formát reprezentácie: textový reťazec.] [Hodnoty: Jednotný referencovateľný identifikátor elektronického formulára podľa prílohy č. 3 bodu 2.2.1 písm. b). Uvádza sa hodnota identifikátora elektronického formulára z modulu elektronických formulárov zo súboru meta.xml kontajnera pre publikáciu elektronických formulárov.] [Pravidlá použitia: Ak nejde o elektronický formulár, tento atribút sa nemusí použiť, ale je možné jeho využitie na interné potreby informačných systémov verejnej správy.] [Poznámky: Cieľom použitia je previazanie údajov s elektronickým formulárom.
VersionReťazec slúži ako jednoznačný identifikátor verzie elektronického formulára. [Stav: Povinný pre vyplnené údaje elektronického formulára, pre iné XML údaje nepovinný.] [Formát reprezentácie: textový reťazec.] [Hodnoty: Hodnota podľa prílohy č. 3 bodu 2.2.1 písm. g)] [Pravidlá použitia: Ak nejde o elektronický formulár, tento atribút sa nemusí použiť, ale je možné jeho využitie na interné potreby informačných systémov verejnej správy.]
ContentTypeUrčuje dátový obsah objektu pre ďalšie spracovanie informačnými systémami. [Stav: Povinný.] [Formát reprezentácie: Predpísaný textový reťazec.] [Hodnoty: „application/xml; charset=UTF-8“.] [Poznámky: Existuje len jediná hodnota, ktorá je uvedená vyššie. Je neprípustné použiť ako XML údaje formáty, ktoré používajú alebo majú zaregistrovanú inú hodnotu alebo ktoré nemajú vo svojej dokumentácii ako obvyklý spôsob prezentácie definovaný ten, ktorý je použitý v dátovom prvku Použitá prezentačná schéma.]
Vložené použité schémy (D.4.4)UsedSchemasEmbeddedZložený dátový prvok obsahujúci priamo vložené schémy.
Referencované použité schémy (D.4.5)UsedSchemasReferencedZložený dátový prvok obsahujúci referencie použitých schém.

D.4.4 Vložené použité schémy

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Vložené použité schémy (UsedSchemasEmbedded)

Slovensky Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Vložené použité schémy (D.4.4) 1.0 Povinný Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciuUsedSchemasEmbeddedZložený dátový prvok obsahujúci priamo vložené schémy. [Je súčasťou: Kontajner XML údajov] [Má súčasti: Vložená použitá XSD schéma Vložená použitá prezentačná schéma] [Hodnoty: Neobsahuje.] [Pravidlá použitia: Ak ide o prenos iných XML údajov, vyplnenie podradených prvkov tohto prvku je povinné. Pre prenos vyplnených údajov elektronického formulára sa nepoužíva.]
Vložená použitá XSD schéma (D.4.2.2) 1.0 Povinný Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciuUsedXSDEmbeddedJednoznačná identifikácia XSD schémy použitej pre XML údaje pri podpisovaní, ktorá obsahuje celú použitú XSD schému. [Stav: Povinný pre XML údaje, ktoré nie sú vyplnenými údajmi elektronického formulára.] [Formát reprezentácie: Textový reťazec.] [Hodnota: Pri prenose vyplnených údajov elektronického formulára sa nepoužíva, pri prenose iných XML údajov obsahuje vlastnú XSD schému vo forme priamej integrácie.] [Pravidlá použitia: Používa sa len pre XML údaje, ktoré nie sú vyplnenými údajmi elektronického formulára.]
Vložená použitá prezentačná schéma (D.4.3.2) 1.0 Povinný Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciuUsedPresentationSchemaEmbeddedJednoznačná identifikácia prezentačnej schémy, použitej pre XML údaje pri podpisovaní, ktorá obsahuje celú použitú prezentačnú schému. [Stav: Povinný pre XML údaje, ktoré nie sú vyplnenými údajmi elektronického formulára.] [Formát reprezentácie: Textový reťazec.] [Hodnoty: Pri prenose vyplnených údajov elektronického formulára sa nepoužíva, pri prenose iných XML obsahuje vlastnú schému vo forme priamej integrácie.]
[Pravidlá použitia: Používa sa len pre XML údaje, ktoré nie sú vyplnenými údajmi elektronického formulára.] [Atribúty: ContentType, MediaDestinationDescription, Language, TargetEnvironment.]
ContentTypePopisuje typ prezentačnej schémy najmä pre zahraničné použitie. [Stav: Povinný.] [Hodnoty: Pre vyplnené údaje elektronického formulára aj iné XML údaje sa uvádza „application/xslt+xml“.]
MediaDestinationDescriptionSlúži na automatizovanú identifikáciu výstupu transformácie s cieľom, aby aplikácia dokázala identifikovať, či daný typ výstupu podporuje a bude ho vedieť zobraziť. [Stav: Povinný.] [Formát reprezentácie: Textový reťazec.] [Hodnoty: Povolenou hodnotou pre povinné prezentačné schémy pre podpisovanie iných XML údajov je práve jedna z možností „TXT“, „HTML“ a „XHTML“ podľa príslušného výstupu. Pre iné ako povinné transformácie sa používajú iné identifikácie ako tie pre povinné prezentácie. Iné identifikácie sa používajú len podľa § 57c písm. b) so zohľadnením možných následkov.]
LanguageJazyk použitej prezentačnej schémy.
[Stav: Nepovinný.]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Hodnoty: Podľa prílohy č. 3 bodu 7.9.5.]
[Poznámky: Používa sa pre identifikáciu jazyka prezentácie XML údajov.]
TargetEnvironmentSlúži na odlíšenie nástroja alebo prostredia, pre ktoré je prezentačná schéma určená.
[Stav: Nepovinný]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec]

D.4.5 Referencované použité schémy

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Referencované použité schémy (UsedSchemasReference)

Slovensky Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Referencované použité schémy (D.4.5) 1.0 Povinný Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciuUsedSchemasReferencedZložený dátový prvok obsahujúci referencie použitých schém. [Je súčasťou: Kontajner XML údajov] [Má súčasti: Referencia použitej XSD schémy Referencia použitej prezentačnej schémy] [Hodnoty: Neobsahuje.] [Pravidlá použitia: Ak ide o vyplnené údaje elektronického formulára, vyplnenie podradených dátových prvkov tohto prvku je povinné. Pre iné XML údaje sa nepoužíva.]
Referencia použitej XSD schémy (D.4.2.1) 1.0 Povinný Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciuUsedXSDReferenceJednoznačná identifikácia XSD schémy použitej pre XML údaje pri podpisovaní prostredníctvom referencie. [Stav: Povinný pre vyplnené údaje elektronického formulára.] [Formát reprezentácie: Uniform Resource Identifier (URI).] [Hodnoty: Pri prenose vyplnených údajov elektronického formulára sa vypĺňa v tvare jednotného referencovateľného identifikátora použitého súboru XSD schémy z príslušného formulára v module elektronických formulárov. Pre formuláre sprístupnené v module elektronických formulárov do dátumu určeného podľa bodu 7.3.6 sa používa hodnota podľa dokumentácie zverejnenej v centrálnom metainformačnom systéme. Pri prenose iných XML údajov sa nepoužíva.] [Atribúty: TransformAlgorithm, DigestMethod, DigestValue.] [Pravidlá použitia: Používa sa len pre vyplnené údaje elektronického formulára, pričom definícia dátovej štruktúry vo forme XSD schémy je pripojená ako jej referencia a digitálny odtlačok.]
TransformAlgorithmAtribút identifikuje použitý transformačný algoritmus. [Stav: Povinný.] [Formát reprezentácie: Uniform Resource Identifier (URI).] [Hodnoty: Hodnotou je Uniform Resource Identifier (URI) podľa použitého kanonikalizačného algoritmu, a to v tvare: „http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315“ pre Canonical XML vo verzii 1.0, „http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#“ pre Exclusive XML Canonicalization vo verzii 1.0 alebo „http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11“ pre Canonical XML 1.1.]
DigestMethodAtribút identifikuje hašovaciu funkciu, ktorá bola použitá na výpočet digitálneho odtlačku. [Stav: Povinný.] [Formát reprezentácie: Identifikátor z použitej podpisovej politiky v tvare Object Identifier (OID) vo forme Uniform Resource Name (URN) zápisu podľa technickej špecifikácie.21)] [Hodnoty: Používa sa niektorá z hašovacích funkcií uvedených v podpisovej politike podľa osobitného predpisu,11g) na základe ktorej je vytvorený podpis kontajnera XML údajov. Ak je kontajner XML údajov používaný bez podpisu, používa sa niektorá z hašovacích funkcií podľa osobitného predpisu,11g) napríklad „urn:oid:2.16.840.1.101.3.4.2.3“ pre hašovaciu funkciu SHA-512.] [Založené na: Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ETSI TS 119 312 – Elektronické podpisy a infraštruktúry; Kryptografické sady] [Poznámky: Ak hodnotou nie je niektorý z algoritmov podľa podpisovej politiky, nie je možné vytvoriť platný kvalifikovaný elektronický podpis.]
DigestValueUrčuje hodnotu digitálneho odtlačku referencovaného súboru. [Stav: Povinný.] [Formát reprezentácie: Textový reťazec vo formáte Base64.] [Pravidlá použitia: Hodnota sa uvádza podľa osobitnej technickej špecifikácie W3C XML Encryption Syntax and Processing.]
Referencia použitej prezentačnej schémy (D.4.3.1) 1.0 Povinný Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciuUsedPresentationSchemaReferenceJednoznačná identifikácia prezentačnej schémy použitej pre XML údaje pri podpisovaní prostredníctvom referencie. [Stav: Povinný pre vyplnené údaje elektronického formulára.] [Formát reprezentácie: Uniform Resource Identifier (URI).] [Hodnoty: Pri prenose vyplnených údajov elektronického formulára sa vypĺňa v tvare jednotného referencovateľného identifikátora použitého súboru prezentačnej schémy z príslušného formulára v module elektronických formulárov. Pre formuláre sprístupnené v module elektronických formulárov do dátumu určeného podľa bodu 7.3.6 sa používa hodnota podľa dokumentácie zverejnenej v centrálnom metainformačnom systéme. Pri prenose iných XML údajov sa nevypĺňa.] [Atribúty: TransformAlgorithm, DigestMethod, DigestValue, ContentType, MediaDestinationDescription, Language, TargetEnvironment.] [Poznámky: Používa sa len pre vyplnené údaje elektronického formulára, pričom definícia dátovej štruktúry vo forme prezentačnej schémy je pripojená ako jej referencia a digitálny odtlačok.]
TransformAlgorithmAtribút identifikuje použitý transformačný algoritmus. [Stav: Povinný.] [Formát reprezentácie: Uniform Resource Identifier (URI).] [Hodnoty: Hodnotou je Uniform Resource Identifier (URI) podľa použitého kanonikalizačného algoritmu, a to v tvare: „http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315“ pre Canonical XML vo verzii 1.0, „http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#“ pre Exclusive XML Canonicalization vo verzii 1.0 alebo „http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11“ pre Canonical XML 1.1.]
DigestMethodAtribút identifikuje algoritmus použitý na výpočet digitálneho odtlačku. [Stav: Povinný.] [Formát reprezentácie: Identifikátor z použitej podpisovej politiky v tvare Object Identifier (OID) vo forme Uniform Resource Name (URN) zápisu podľa technickej špecifikácie.21).] [Hodnoty: Používa sa niektorý z algoritmov uvedených v podpisovej politike podľa osobitného predpisu,11g) na základe ktorého je vytvorený podpis kontajnera XML údajov. Ak je kontajner XML údajov používaný bez podpisu, používa sa niektorá z hašovacích funkcií podľa osobitného predpisu,11g) napríklad „urn:oid:2.16.840.1.101.3.4.2.3“ pre hašovaciu funkciu SHA-512.] [Založené na: Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ETSI TS 119 312 – Elektronické podpisy a infraštruktúry; Kryptografické sady]] [Poznámky: Ak hodnotou nie je niektorý z algoritmov podľa podpisovej politiky, nie je možné vytvoriť platný kvalifikovaný elektronický podpis.]
DigestValueUrčuje hodnotu digitálneho odtlačku referencovaného súboru. [Stav: Povinný.] [Formát reprezentácie: Textový reťazec vo formáte Base64.] [Pravidlá použitia: Hodnota sa uvádza podľa osobitnej technickej špecifikácie W3C XML Encryption Syntax and Processing.]
ContentTypePopisuje typ prezentačnej schémy najmä pre zahraničné použitie. [Stav: Povinný.] [Hodnoty: Pre vyplnené údaje elektronického formulára aj iné XML údaje sa uvádza „application/xslt+xml“.]
MediaDestinationDescriptionSlúži na automatizovanú identifikáciu výstupu transformácie s cieľom, aby aplikácia dokázala identifikovať, či daný typ výstupu podporuje a bude ho vedieť zobraziť. [Stav: Povinný.] [Formát reprezentácie: Textový reťazec.] [Hodnoty: Povolenou hodnotou pre povinné prezentačné schémy pre podpisovanie vyplnených údajov elektronického formulára podľa bodu 2.6.7 je práve jedna z možností „TXT“, „HTML“ a „XHTML“ podľa príslušného výstupu. Pre iné ako povinné transformácie sa používajú iné identifikácie ako tie pre povinné prezentácie. Iné identifikácie sa používajú len podľa § 57c písm. b) so zohľadnením možných následkov.]
LanguageJazyk použitej prezentačnej schémy. [Stav: Nepovinný.] [Formát reprezentácie: Textový reťazec.] [Hodnoty: Podľa prílohy č. 3 bodu 7.9.5.] [Poznámky: Používa sa, ak elektronický formulár poskytuje pre rôzne jazyky rozdielne prezentačné schémy.]
TargetEnvironmentSlúži na odlíšenie nástroja alebo prostredia, pre ktoré je prezentačná schéma určená.
[Stav: Nepovinný podľa pravidiel použitia]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec]
[Hodnoty: Pre tieto údaje sa hodnota atribútu tvorí v súlade s číselníkom pre prostredia elektronických formulárov zverejneným v module elektronických formulárov.]
[Pravidlá použitia: Ak je prezentačná schéma určená na vykonanie transformácie do prezentácie modulom elektronických formulárov, použitie atribútu je pre vyplnené údaje elektronického formulára nepovinné.]

“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

21) RFC 3061: Menný priestor vo formáte Uniform Resource Name (URN) pre identifikátory objektov.“.

96. V prílohe č. 12 sa slová “degradovaný podpisový” nahrádzajú slovami “vnorený”.

97. Príloha č. 13 znie:

„Príloha č. 13 k výnosu č. 55/2014 Z. z.

Dátová štruktúra základného číselníka

1. Dátové prvky na popis základného číselníka

D.5 Základný číselník

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Základný číselník (Codelist)

Slovensky Anglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Základný číselník (D.5) 1.0 Povinný Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (1) Codelist Zložený dátový prvok na popis štruktúry základného číselníka. [Má súčasti: Kód číselníka Jednotný referencovateľný identifikátor Názov číselníka Gestor číselníka Zdrojový číselník Dátum platnosti Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Poznámka Položka číselníka] [Hodnoty: Neobsahuje.]
Kód číselníka (D.5.1) 1.1 Povinný Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (1) CodelistCode Jedinečný kód základného číselníka. [Formát reprezentácie: Textový reťazec tvorený alfanumerickými znakmi.] [Veľkosť dátového poľa: Najmenej 100 znakov.] [Hodnoty: V súlade s pridelenou hodnotou.] [Poznámky: Textová štruktúra sa tvorí CLXXXXXX, pričom znaky X predstavujú cifry.]
Referencovateľný identifikátor (D.6.1) 1.0 Povinný Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ReferenceIdentifier Obsahuje jednotný referencovateľný identifikátor. [Formát reprezentácie: Uniform Resource Identifier (URI).] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 2047 znakov.] [Hodnoty: Podľa § 2 písm. t) a § 46.]
Názov číselníka (D.5.2) 1.1 Povinný Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (1) CodelistName Stručný a zrozumiteľný názov základného číselníka popisujúci jeho obsah. [Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca. Začína sa veľkým písmenom.] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.] [Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
Gestor číselníka (D.5.3) 1.1 Povinný Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (1) CodelistManager Celý názov vecného gestora základného číselníka. [Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca. Začína sa veľkým písmenom.] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.] [Hodnoty: Príklady použitia: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.] [Pravidlá použitia: Ak má číselník aj podgestorov, používa sa viackrát. Poradie je v tomto prípade určujúce, pričom podgestori sa uvádzajú na druhom a ďalších miestach.]
Zdrojový číselník (D.5.4) 1.1 Nepovinný Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (0...N) SourceCodelist Ak základný číselník preberá údaje z iného číselníka, identifikuje sa zdrojový preberaný číselník. [Formát reprezentácie: Textový reťazec.] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 2047 znakov.] [Hodnoty: Príklady použitia: Najmä podľa technickej normy22) [Poznámky: Používa sa najmä, ak základný číselník vychádza z medzinárodne uznaného číselníka. Používajú sa dvojznakové kódy Alpha-2.]
Dátum platnosti (D.5.5) 1.1 Povinný Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (1) ValidFrom Dátum, kedy bol základný číselník publikovaný. [Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.] [Hodnoty: Podľa formátu Date.]
Začiatok účinnosti (D.5.6) 1.1 Povinný Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (1) EffectiveFrom Dátum, od ktorého základný číselník nadobudol účinnosť, to znamená, odkedy je možné ho používať. [Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).] [Veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.] [Hodnoty: Podľa formátu Date.] [Pravidlá použitia: Vzhľadom na zachovanie kontinuity použiteľnosti príslušnej hodnoty sa zmenou bežného číselníka na základný číselník jeho účinnosť nemení. Uvedený fakt je možné uviesť do dátového prvku Poznámka.] [Poznámky: Účinnosť je spravidla totožná s dátumom vytvorenia okrem prípadov, keď je účinnosť posunutá. Začiatok účinnosti nemôže byť skorší ako dátum vytvorenia.]
Koniec účinnosti (D.5.7) 1.1 Povinný Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (1) EffectiveTo Dátum, od ktorého bola zrušená účinnosť základného číselníka. [Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.] [Hodnoty: Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa. Ak nebola účinnosť ukončená, neobsahuje žiadnu hodnotu.] [Pravidlá použitia: Koniec účinnosti nemôže byť skorší ako začiatok účinnosti.]
Poznámka (D.5.8) 1.1 Nepovinný Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (0...N) Note Obsahuje doplňujúce informácie k základnému číselníku, ak je to potrebné. [Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok“ vo formáte textového reťazca.] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 4095 znakov.] [Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.] [Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]
Položka číselníka (D.5.9) 1.1 Povinný Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (1...N) CodelistItem Zložený dátový prvok pre jednotlivé položky číselníka. [Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát. Číselník musí obsahovať najmenej jednu položku číselníka.]

D.5.9 Položka číselníka

Skrátená forma opisu súčastí dátového prvku Položka číselníka (CodelistItem)

SlovenskyAnglicky XMLSpresňujúce informácie a podmienky
Základný číselník (D.5) 1.0 Povinný Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (1) CodelistItem Zložený dátový prvok na popis dátovej štruktúry položky číselníka. [Je súčasťou: Základný číselník] [Má súčasti: Kód položky Jednotný referencovateľný identifikátor Názov položky Skrátený názov položky Skratka názvu položky Doplňujúci obsah Merná jednotka Poznámka Zahŕňa Tiež zahŕňa Vylučuje Dátum platnosti Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Logické poradie položky Legislatívna uznateľnosť] [Hodnoty: Neobsahuje.]
Kód položky (D.5.9.1) 1.1 Povinný Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (1) ItemCode Jedinečný kód položky. [Formát reprezentácie: Textový reťazec tvorený alfanumerickými znakmi, pričom sa nerozoznáva rozdiel medzi veľkými a malými písmenami.] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.] [Poznámky: Spravidla je tvorený desiatimi znakmi.]
Referencovateľný identifikátor (D.6.1) 1.0 Povinný Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ReferenceIdentifier Obsahuje jednotný referencovateľný identifikátor. [Formát reprezentácie: Uniform Resource Identifier (URI).] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 2047 znakov.] [Hodnoty: Podľa § 2 písm. t) a § 46.]
Názov položky (D.5.9.2) 1.1 Povinný Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (1...N) ItemName Úplný názov položky. [Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca. Začína sa veľkým písmenom.] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 2047 znakov.] [Hodnoty: Nemá predpísaný obsah. Na umožnenie spracovania problematických hodnôt sa poskytuje položka s názvom „Iné“ a podobne, pričom sa spravidla príslušnou obslužnou aplikáciou poskytuje možnosť voľne vypĺňateľného dátového poľa. Príklady použitia: Slobodný, Ženatý, Iný stav, Spoločnosť s ručením obmedzeným, Riadiaci výbor exekutívneho orgánu.] [Pravidlá použitia: Každá jazyková verzia sa k príslušnému dátumu účinnosti používa len raz, pričom atribút „language“ slúži na určenie jazyka, v ktorom je položka vytvorená.]
Skrátený názov položky (D.5.9.3) 1.1 Nepovinný Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (0...N) ItemShortenedName Zaužívaný názov položky najmä na účely zrýchleného automatizovaného spracovania. [Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca..] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 128 znakov.] [Hodnoty: Príklady použitia: Veľká Británia, Riadiaci výbor.] [Poznámky: Používa sa najmä, ak je názov položky veľmi dlhý, napríklad pre Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.]
Skratka názvu položky (D.5.9.4) 1.1 Nepovinný Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (0...N) ItemAbbreviatedName Zaužívaná skratka pre názov položky [Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca..] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 20 znakov.] [Hodnoty: Príklady použitia: TANAP, RV.] [Poznámky: Spravidla sa tvorí z prvých písmen jednotlivých slov názvu položky.]
Doplňujúci obsah (D.5.9.5) 1.1 Nepovinný Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (1...N) AdditionalContent Atribút pre významové rozšírenie údajov číselníka, ak je to potrebné. [Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca.] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 4095 znakov.] [Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.] [Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]
Merná jednotka (D.5.9.6) 1.1 Nepovinný Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (0...1) UnitOfMeasure Použitá merná jednotka. [Formát reprezentácie: Dátový typ „Dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca.] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 50 znakov.] [Pravidlá použitia: Používa sa len pri číselníkoch, v ktorých je takáto informácia relevantná, najmä ak je potrebné takéto odlíšenie viacerých položiek základného číselníka. Ak existuje, pre dané merné jednotky sa používa relevantný základný číselník.]
Poznámka (D.5.8) (0...N) Note Ľubovoľné doplňujúce informácie k položke. [Pravidlá použitia: Obsahuje buď doplňujúce informácie o položke, alebo všeobecný popis položky, pričom neopakuje obsah atribútov Zahŕňa, Tiež zahŕňa a Vylučuje, ak existujú.] [Poznámky: Používa sa napríklad na zapísanie dôvodu zaradenia odporúčanej položky.]
Zahŕňa (D.5.9.7) 1.1 Nepovinný Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (0...1) Includes Tematické prepojenie na vytváranie triedenia položiek a hierarchických vzťahov číselníkov , najmä ak to nie je zrejmé z názvu položky. Klasifikovaným spôsobom opisuje obsah položky, najmä s cieľom vytvárania tried. [Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca.] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 4095 znakov.] [Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.] [Poznámky: Spravidla používané pri štatistických číselníkoch, najmä ako kľúčové slová pre klasifikáciu položiek a ich triedenie.]
Tiež zahŕňa (D.5.9.8) 1.1 Nepovinný Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (0...1) IncludesAlso Tematické prepojenie na vytváranie triedenia položiek a hierarchických vzťahov číselníkov osobitnej kategórie inej ako v atribúte Zahŕňa sa, najmä ak to nie je zrejmé z názvu položky. Klasifikovaným spôsobom opisuje hraničné hodnoty. [Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca.] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 1023 znakov.] [Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.] [Poznámky: Spravidla používané pri štatistických číselníkoch, najmä ako zoznam hraničných hodnôt klasifikácií pre jednoznačné zaradenie do atribútu Zahŕňa.]
Vylučuje (D.5.9.9) 1.1 Nepovinný Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (0...1) Excludes Tematické prepojenie pre vytváranie hierarchických vzťahov číselníkov, najmä ak to nie je zrejmé z názvu položky. Klasifikovaným spôsobom opisuje vylúčené hodnoty. [Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca.] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 2047 znakov.] [Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.] [Poznámky: Spravidla používané pri štatistických číselníkoch pre klasifikáciu, do ktorej triedy položku určite nemožno zaradiť. Vylúčené kľúčové slová môžu obsahovať referencie na položky, do ktorých vylúčené kľúčové slová patria.]
Dátum platnosti (D.5.5) Povinný (1) ValidFrom Dátum, kedy bola položka publikovaná v číselníku. [Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.] [Hodnoty: Podľa formátu Date.] [Pravidlá použitia: Vzhľadom na zachovanie kontinuity použiteľnosti príslušnej hodnoty sa zmenou bežného číselníka na základný číselník dátum platnosti nemení. Uvedený fakt je možné uviesť do dátového prvku Poznámka.]
Začiatok účinnosti (D.5.6) Povinný (1) EffectiveFrom Dátum, od ktorého položka nadobudla účinnosť, to znamená, odkedy je možné ju používať. [Formát reprezentácie: Dátový typ „Dátový prvok s históriou“ v štandardnom formáte Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.] [Hodnoty: Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa.] [Pravidlá použitia: Vzhľadom na zachovanie kontinuity použiteľnosti príslušnej hodnoty sa zmenou bežného číselníka na základný číselník začiatok účinnosti nemení. Uvedený fakt je možné uviesť do dátového prvku Poznámka.] [Poznámky: Účinnosť je spravidla totožná s dátumom vytvorenia okrem prípadov, keď je účinnosť posunutá. Začiatok účinnosti položky číselníka sa mení, len ak mala položka číselníka pozastavenú účinnosť. Historické zmeny hodnôt jednotlivých súčastí položky číselníka sa evidujú len v príslušných súčastiach.]
Koniec účinnosti (D.5.7) Povinný (1) EffectiveTo Dátum, ktorým sa končí účinnosť položky. [Formát reprezentácie: Dátový typ „Dátový prvok s históriou“ v štandardnom formáte Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).] [Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.] [Hodnoty: Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa. Ak nebola účinnosť ukončená, neobsahuje žiadnu hodnotu.] [Pravidlá použitia: Koniec účinnosti nemôže byť skorší ako začiatok účinnosti. Koniec účinnosti položky číselníka sa mení, len ak sa položke číselníka pozastavuje účinnosť. Historické zmeny hodnôt jednotlivých súčastí položky číselníka sa evidujú len v príslušných súčastiach okrem obdobia pozastavenej účinnosti celej položky číselníka, ktorá sa eviduje len v tomto dátovom prvku.]
Logické poradie položky (D.5.9.10) 1.1 Nepovinný Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (0...1) ItemLogicalOrder Odporúčané logické poradie položky pri používaní číselníka. [Formát reprezentácie: Dátový typ „Lokalizovaný dátový prvok“ vo formáte prirodzeného čísla.] [Poznámky: Pri zmene svojej hodnoty nevyvoláva vytvorenie novej položky.]
Legislatívna uznateľnosť (D.5.9.11) 1.0 Povinný Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (1) LegislativeValidity Dátový prvok slúžiaci na rozlíšenie legislatívnej uznateľnosti danej položky v podmienkach Slovenskej republiky. [Hodnoty: Dátový typ „Dátový prvok s históriou“ s hodnotami: 1 – uznateľná, 0 – neuznateľná.] [Poznámky: Nie každá hodnota číselníka je uznateľná na úradné alebo právne konanie v Slovenskej republike. Pri typoch obchodných spoločností v Slovenskej republike, ako sú „Spoločnosť s ručením obmedzeným“ a „Akciová spoločnosť“, sú tieto legislatívne uznateľné, ale pri zahraničných obchodných spoločnostiach, ako sú napríklad „Unlimited“ a podobne, môže ísť len o niektoré z nich, pri určitej činnosti sa však môžu používať aj tie neuznateľné, napríklad pri štatistickom zisťovaní na úrovni Európy.]

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

22) STN EN ISO 3166-1 Kódy názvov krajín a ich častí. Časť 1: Kódy krajín (ISO 3166-1: 2013) (01 0190)“

98. Za prílohu č. 13 sa vkladá príloha č. 14, ktorá znie:

„Príloha č. 14 k výnosu č. 55/2014 Z. z.

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora.“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. marca 2018 okrem čl. I bodov 30, 32, 35, 49, 55, 68, 74, 93 a 95 , ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2018 a čl. I bodov 6, 40, 51, 56, 66, 85 a 97, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2019.


Patrik Krauspe

vedúci Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu