Vyhláška č. 76/2018 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú špeciálne materiály a zariadenia, ktoré spadajú pod dozor Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-76
Platnosť od 14.03.2018
Účinnosť od 01.04.2018 do14.05.2020
Zrušený 112/2020 Z. z.
Znenie 01.04.2018

76

VYHLÁŠKA

Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

z 26. februára 2018,

ktorou sa ustanovujú špeciálne materiály a zariadenia, ktoré spadajú pod dozor Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 11 ods. 4 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje zoznam špeciálnych materiálov a zariadení uvedených v prvom bode a druhom bode prílohy a ďalšie špeciálne materiály a zariadenia uvedené v treťom bode a štvrtom bode prílohy, ktoré spadajú pod dozor úradu.

§ 2

Táto vyhláška je prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.1)

§ 3

Zrušuje sa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 46/2006 Z. z. o špeciálnych materiáloch a zariadeniach, ktoré spadajú pod dozor Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2018.


Marta Žiaková v. r.


Príloha k vyhláške č. 76/2018 Z. z.

ĎALŠIE ŠPECIÁLNE MATERIÁLY A ZARIADENIA, KTORÉ SPADAJÚ POD DOZOR ÚRADU

1. Kategórie 0A001, 0B001 až 0B007, 0C001, 0C002, 0C003 až 0C005, 0D001, 0E001, 1A007, 1A202, 1A225 až 1A227, 1B201, 1B225, 1B226, 1B228 až 1B234, 1C012, 1C202, 1C210, 1C216, 1C225 až 1C241, 1E001, 1E201, 1E202, 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007, 2B116, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219, 2B225 až 2B228, 2B230 až 2B233, 2D002, 2D201, 2D202, 2E001, 3A201, 3A225 až 3A234, 3D002, 3D225, 3E201, 3E225, 6A005, 6A202, 6A203, 6A205, 6A225, 6A226, 6D203, 6E203 podľa osobitného predpisu.2)

2. Kategórie 0C002, 0C003, 0D001, 0E001, 1A007, 1B226, 1B231, 1B233, 1C012, 1C233, 1C235, 1C239, 1E001, 1E201, 3A228, 3A229, 3A231, 3A232, 3E201, 6A203, 6A225, 6A226 podľa osobitného prepisu.3)

3. Obalové súbory na prepravu ožiareného jadrového paliva a/alebo skladovanie ožiareného jadrového paliva, ktoré zahŕňajú chemickú, tepelnú a radiačnú ochranu a odvádzajú zostatkové teplo pri manipulácii, preprave a skladovaní.

4. Horúce komory alebo navzájom prepojené horúce komory s celkovým objemom najmenej 6 m3, s tienením zodpovedajúcim ekvivalentu 0,5 m betónu alebo väčším, s hustotou 3,2 g/cm3 alebo väčšou, vybavené zariadením na diaľkové ovládanie.

Poznámky pod čiarou

1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).

2) Príloha I nariadenia Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (Ú. v. EÚ L 134, 29. 5. 2009) v platnom znení.

1) Príloha IV nariadenia (ES) č. 428/2009 v platnom znení.