Nariadenie vlády č. 73/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-73
Platnosť od 09.03.2018
Účinnosť od 15.03.2018
Aktuálne znenie 15.03.2018

73

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 26. februára 2018,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2015 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 10/2016 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 47/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

10) Čl. 9 ods. 7 druhý pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014 v platnom znení.“.

2. § 2 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

(9) Plocha ornej pôdy s porastom tráv alebo iných rastlinných krmív sa nezmení na plochu trvalého trávneho porastu,12a) ak bola počas piatich rokov od vytvorenia porastu tráv alebo iných rastlinných krmív preoraná.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

12a) Čl. 4 ods. 1 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.“.

3. V § 3 sa vypúšťajú odseky 2 až 5. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

Poznámky pod čiarou k odkazom 14 až 16 sa vypúšťajú.

4. Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

17) Čl. 73 ods. 3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31. 7. 2014) v platnom znení.“.

5. V § 5 ods. 2 sa vypúšťa odkaz 20 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 20.

6. V § 11 ods. 3 písm. f) druhom bode sa za slovo „tráv“ vkladajú slová „alebo bôbovitých druhov“.

7. V § 11 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) medze iné ako medze uvedené v prílohe č. 2.“.

8. V § 11 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:

„Na plochách podľa odseku 3 písm. g) žiadateľ nesmie používať prípravky na ochranu rastlín.“.

9. V § 11 odsek 7 znie:

(7) Plodiny, ktoré možno použiť na účely podľa odseku 3 písm. f), sú uvedené v prílohe č. 7. Zmesi druhov plodín podľa odseku 3 písm. f) prvého bodu musia byť v súlade s agrotechnickou praxou na ploche prítomné najmenej osem týždňov od výsevu. Letné medziplodiny je možné využiť na účely podľa odseku 3 písm. f), ak boli vysiate do 31. júla príslušného roka; ozimné medziplodiny je možné využiť, ak boli vysiate do 30. septembra príslušného roka. Plochy podľa odseku 3 písm. f) nezahŕňajú plochy vysadené druhmi plodín podľa osobitného predpisu.33) Na účely podľa odseku 3 písm. f) prvého bodu sa za zmes druhov plodín považuje zmes, ktorá obsahuje najviac 90 % jednej z plodín uvedených v prílohe č. 7.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:

33) Čl. 45 ods. 9 tretí pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014 v platnom znení.“.

10. V § 11 ods. 8 sa na konci pripája táto veta:

„Plochy podľa odseku 3 písm. g) môžu byť vytvorené zmesou plodín, ktoré viažu dusík, a iných druhov plodín, ak takáto zmes obsahuje viac ako 50 % plodín, ktoré viažu dusík, uvedených v prílohe č. 6.“.

11. V § 11 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

(9) Minimálna šírka oblasti ekologického záujmu podľa odseku 3 písm. h) musí byť najmenej 10 m. Plochy s medzami, ktoré možno odlíšiť od priľahlej poľnohospodárskej plochy, žiadateľ udržiava podľa § 5.“.

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.

12. V § 13 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Prílohy podľa odseku 3 písm. a) až c) predkladá žiadateľ na elektronickom formulári podľa osobitného predpisu39a) dostupnom prostredníctvom webového sídla platobnej agentúry.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:

39a) Čl. 17 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014 v platnom znení.“.

13. V § 13 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajšie odseky 8 až 13 sa označujú ako odseky 7 až 12.

14. V § 13 ods. 8 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 9“ a slová „odseku 11“ sa nahrádzajú slovami „odseku 10“.

15. V § 13 ods. 12 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.

16. V § 14 ods. 7 písm. e) sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.

17. Za § 17b sa vkladá § 17c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠17c

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. marca 2018

Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 14. marca 2018 sa posudzujú podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 14. marca 2018.“.

18. V prílohe č. 2 položke DPEP 3 stĺpci „Podmienky“ písmená b) a c) znejú:

b) Dodržiavať zákaz priameho vypúšťania a zabrániť nepriamemu vypúšťaniu nebezpečných látok*) do podzemných vôd.

c) Zabezpečiť pravidelné vykonávanie kontroly skladov a skládok, skúšky tesnosti potrubí, nádrží a prostriedkov na prepravu látok, ako aj vykonávanie ich pravidelnej údržby a opravy.“.

19. V prílohe č. 2 položke DPEP 3 sa stĺpec „Podmienky“ dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) Vybudovať a riadne prevádzkovať účinné kontrolné systémy na včasné zistenie úniku látok a na pravidelné hodnotenie výsledkov sledovania a oznamovať výsledky sledovania orgánu štátnej vodnej správy.“.

20. V prílohe č. 2 položke DPEP 4 stĺpci „Podmienky“ sa vypúšťa písmeno b).

21. V prílohe č. 2 položke DPEP 5 stĺpci „Podmienky“ písmeno a) znie:

a) Zabezpečiť, aby sa na ornej pôde so svahovitosťou nad 7° nepestovali širokoriadkové plodiny bez uplatňovania protieróznych agrotechnických opatrení.“.

22. V prílohe č. 2 položke DPEP 5 sa stĺpec „Podmienky“ dopĺňa písmenom b), ktoré znie:

b) Zabezpečiť, aby sa na ornej pôde so svahovitosťou nad 12° nepestovali širokoriadkové plodiny.“.

23. V prílohe č. 5 časti „Prvky“ položke „Plochy s rýchlorastúcimi drevinami“ stĺpci „Váhový faktor“ sa číslo „0,3“ nahrádza číslom „0,5“.

24. V prílohe č. 5 časti „Prvky“ položke „Plochy s plodinami, ktoré viažu dusík“ stĺpci „Váhový faktor“ sa číslo „0,7“ nahrádza číslom „1“.

25. V prílohe č. 5 sa časť „Prvky“ dopĺňa položkou „Medze iné ako medze uvedené v prílohe č. 2“, pre ktorú sa stĺpec „Váhový faktor“ dopĺňa číslom „1,5“.

26. Príloha č. 8 znie:

„Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 342/2014 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013),
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/791 z 11. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 135, 24. 5. 2016),
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2393 z 13. decembra 2017 (Ú. v. EÚ L 350, 29. 12. 2017).

2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 639/2014 z 11. marca 2014 (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014) v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1383 z 28. mája 2015 (Ú. v. EÚ L 214, 13. 8. 2015), v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/141 z 30. novembra 2015 (Ú. v. EÚ L 28, 4. 2. 2016),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 994/2014 z 13. mája 2014 (Ú. v. EÚ L 280, 24. 9. 2014),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1001/2014 z 18. júla 2014 (Ú. v. EÚ L 281, 25. 9. 2014),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1378/2014 zo 17. októbra 2014 (Ú. v. EÚ L 367, 23. 12. 2014),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/851 z 27. marca 2015 (Ú. v. EÚ L 135, 2. 6. 2015),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/142 z 2. decembra 2015 (Ú. v. EÚ L 28, 4. 2. 2016),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1155 z 15. februára 2017 (Ú. v. EÚ L 167, 30. 6. 2017),
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2393 z 13. decembra 2017 (Ú. v. EÚ L 350, 29. 12. 2017).

3. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014) v znení
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1393 zo 4. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 225, 19. 8. 2016),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/723 zo 16. februára 2017 (Ú. v. EÚ L 107, 25. 4. 2017).

4. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 641/2014 zo 16. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014).

5. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31. 7. 2014) v znení
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2333 zo 14. decembra 2015 (Ú. v. EÚ L 329, 15. 12. 2015),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1394 zo 16. augusta 2016 (Ú. v. EÚ L 225, 19. 8. 2016),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1172 z 30. júna 2017 (Ú. v. EÚ L 170, 1. 7. 2017),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1242 z 10. júla 2017 (Ú. v. EÚ L 178, 11. 7. 2017).“.


Čl. II

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2018.


Robert Fico v. r.