Nariadenie vlády č. 71/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 247/2016 Z. z., ktorým sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých právomocí Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-71
Platnosť od 09.03.2018
Účinnosť od 15.03.2018
Aktuálne znenie 15.03.2018

71

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. februára 2018,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 247/2016 Z. z., ktorým sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých právomocí Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 4 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2016 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 247/2016 Z. z., ktorým sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých právomocí Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu sa dopĺňa takto:

§ 2 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

(11) Výzva pre realizáciu stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou vyhlásená miestnou akčnou skupinou pri plnení jej povinností podľa § 17 a 18 zákona, ktorá je schválená ako prvá, sa považuje za jednotný vzor. Výzvy následne vyhlasované miestnou akčnou skupinou sa považujú za schválené, ak sú v súlade s jednotným vzorom podľa predchádzajúcej vety.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2018.


Robert Fico v. r.