Zákon č. 50/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-50
Platnosť od 28.02.2018
Účinnosť od 15.03.2018
Aktuálne znenie 15.03.2018

50

ZÁKON

zo 6. februára 2018,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 372/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 386/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 255/2016 Z. z. a zákona č. 18/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Nadpis § 3 znie:

„Riadenie a kontrola zboru“.

2. V § 3 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Kontrolu zboru vykonáva minister alebo ním poverené osoby.“.

3. V § 11 ods. 2 písmeno a) znie:

a) služobnou rovnošatou a odznakom zboru s identifikačným číslom alebo služobnou rovnošatou s identifikačným číslom,“.

4. Slová „služobná rovnošata s identifikačným číslom“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „služobná rovnošata a odznak zboru s identifikačným číslom alebo služobná rovnošata s identifikačným číslom“ v príslušnom tvare.

5. V § 13b sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Príslušník zboru je oprávnený odňať vec uvedenú v odseku 2 písm. a) a b).“.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

6. V § 13b sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

(6) Pri vykonávaní osobnej prehliadky formou dôkladnej osobnej prehliadky sa obvinený alebo odsúdený vyzlečie do spodnej bielizne. Príslušník zboru pri tom vykoná prehliadku tela vrátane ústnej dutiny, podpazušia, dlaní a chodidiel. Po tom, ako sa obvinený alebo odsúdený na nevyhnutne potrebný čas vyzlečie donaha, vykoná príslušník zboru tiež vizuálnu prehliadku jeho tela. Prehliadku odevných zvrškov vykoná príslušník zboru dôsledným prehmataním s využitím detekčných prostriedkov. Prehliadku odevných zvrškov môže príslušník zboru vykonať za pomoci služobného psa vycvičeného na vyhľadávanie látok so špecifickým pachom. Pri dôkladnej osobnej prehliadke používa príslušník zboru hygienické rukavice.“.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

7. Za § 13b sa vkladá § 13c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠13c

Oprávnenie prerušiť činnosť lietadla spôsobilého lietať bez pilota

(1) V objektoch chránených zborom je zakázaná činnosť lietadla spôsobilého lietať bez pilota8c) bez predchádzajúceho písomného súhlasu generálneho riaditeľa.

(2) Na zabránenie činnosti lietadla podľa odseku 1 alebo ak by činnosťou tohto lietadla mohol byť zmarený alebo ohrozený účel výkonu väzby, účel výkonu trestu odňatia slobody, účel výkonu detencie alebo bezpečnosť objektov chránených zborom, je príslušník zboru oprávnený vykonať potrebné úkony, najmä rušičkou alebo strelnou zbraňou.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8c znie:

8c) § 7 ods. 2 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 402/2013 Z. z.“.

8. V § 14 odsek 4 znie:

(4) Prehliadku osoby a prehliadku odevných zvrškov podľa odseku 1 vykoná príslušník zboru pomocou detekčných prostriedkov. Prehliadku osoby a prehliadku odevných zvrškov podľa odseku 5 vykoná osoba rovnakého pohlavia.“.

9. V § 14 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Ak po vykonaní prehliadky podľa odseku 4 existuje dôvodné podozrenie, že osoba má pri sebe zbraň alebo inú nedovolenú vec, príslušník zboru vykoná vizuálnu prehliadku tela vrátane ústnej dutiny, podpazušia, dlaní a chodidiel. Prehliadku odevných zvrškov vykoná príslušník zboru dôsledným prehmataním s využitím detekčných prostriedkov. Prehliadku odevných zvrškov môže príslušník zboru vykonať za pomoci služobného psa vycvičeného na vyhľadávanie látok so špecifickým pachom. Pri prehliadke používa príslušník zboru hygienické rukavice. Osoba môže prehliadku odmietnuť. V prípade odmietnutia prehliadky nebude tejto osobe umožnený vstup do chráneného objektu alebo bude z chráneného objektu vyvedená. Príslušník zboru osobu poučí o práve odmietnuť prehliadku, ako aj o dôsledkoch odmietnutia. O odmietnutí prehliadky spíše príslušník zboru úradný záznam.“.

Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 10.

10. V § 14 ods. 9 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „u generálneho riaditeľa, jeho námestníkov a osôb nimi poverených výkonom kontroly a dozoru.“.

11. V § 21c ods. 1 písmeno b) znie:

b) eskorte obvinených alebo odsúdených a pri ich dodávaní.“.

12. V § 31 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Počas prítomnosti v pojednávacej miestnosti príslušník zboru predvedeným osobám donucovacie prostriedky na pokyn sudcu sníme, ponechá, prípadne znovu použije. Ak je to potrebné, zbor pred začatím pojednávania informuje sudcu o skutočnostiach týkajúcich sa predvádzaného, najmä ak je dôvodné podozrenie z pokusu o útek, napadnutia prítomných osôb alebo iného násilného konania.“.

13. V § 43 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) na zabránenie činnosti lietadla podľa § 13c ods. 2.“.

14. V § 47 ods. 5 a 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a podľa § 48“.

15. V § 48 odsek 4 znie:

(4) Príslušník zboru, ktorý vykonáva službu podľa odseku 1, je oprávnený vykonať prehliadku vstupujúcej osoby, jej odevných zvrškov a osobných vecí podľa § 14 ods. 4 až 6. Ak má osoba pri sebe zbraň alebo inú nedovolenú vec, príslušník zboru jej ju odníme. Odňatú zbraň alebo inú nedovolenú vec je povinný vrátiť osobe pri jej odchode z objektu súdu alebo objektu prokuratúry. Odňatie zbrane alebo inej nedovolenej veci a prevzatie zbrane alebo inej nedovolenej veci príslušník zboru, ktorý zbraň alebo inú nedovolenú vec odňal, a osoba, ktorej bola zbraň alebo iná nedovolená vec vrátená, sú povinní potvrdiť svojím podpisom. Ak príslušník zboru nemôže odňatú zbraň alebo inú nedovolenú vec vrátiť zo zákonných dôvodov, postupuje podľa § 15 ods. 4.“.

16. V § 55 ods. 1 písm. c) sa za slová „služobný preukaz“ vkladajú slová „zamestnanca ministerstva povereného výkonom kontroly,“.

17. V § 55 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Generálny riaditeľ alebo riaditeľ ústavu môže povoliť vstup osoby do chráneného objektu bez sprevádzania príslušníkom zboru, zamestnancom zboru z príslušného úseku služobnej činnosti alebo zamestnanca detenčného ústavu v detenčnom ústave; táto osoba musí byť riadne poučená o pravidlách pohybu v chránenom objekte zboru.“.

18. § 55 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

(6) Orgány činné v trestnom konaní, súdy a zamestnanci ministerstva poverení výkonom kontroly sú v súvislosti s vykonaním úkonov trestného konania a výkonom kontroly oprávnení vnášať do chráneného objektu technické prostriedky potrebné na realizáciu úkonu trestného konania alebo na vykonanie kontroly, pričom o vnesení vopred informujú riaditeľa ústavu.

(7) Z bezpečnostných dôvodov môže generálny riaditeľ alebo riaditeľ ústavu rozhodnúť o dočasnom zákaze vstupu osôb do chráneného objektu. O dočasnom zákaze vstupu osôb do chráneného objektu spíše generálnym riaditeľom alebo riaditeľom ústavu určený príslušník zboru úradný záznam.“.

19. V § 63 ods. 2 sa za slová „colnými orgánmi“ vkladá čiarka a slová „ozbrojenými silami“.

20. V § 65dc ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo ústne do záznamu v ústave; generálnemu riaditeľstvu a ministerstvu len písomne“.

21. V § 65dc odsek 2 znie:

(2) Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a dátum narodenia sťažovateľa.“.

22. V § 65dc odseky 4 a 5 znejú:

(4) Ak sťažnosť neobsahuje náležitosti podľa odsekov 2 a 3, organizačná zložka zboru pomôže sťažovateľovi nedostatky odstrániť, prípadne ho vyzve, aby ich odstránil v ňou určenej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako desať pracovných dní. Súčasne ho poučí, že ak tieto nedostatky nebudú odstránené v ňou určenej lehote, sťažnosť odloží podľa § 65de ods. 1 písm. a).

(5) Ak sťažovateľ podáva sťažnosť organizačnej zložke zboru osobne, pričom ju nemá vyhotovenú písomne, organizačná zložka zboru sťažovateľovi umožní, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil. Ak ide o osobu, ktorá si pre zdravotný stav nemôže vyhotoviť sťažnosť v listinnej podobe sama, za túto osobu ju vyhotoví príslušník zboru alebo zamestnanec zboru. Povinnosť sťažovateľa uviesť náležitosti sťažnosti podľa odsekov 2 a 3 tým nie je dotknutá.“.

23. V § 65dc sa vypúšťa odsek 6.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.

24. V § 65de ods. 1 písmeno e) znie:

e) zistí, že vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti, koná orgán činný v trestnom konaní alebo súd,“.

25. V § 65de ods. 2 prvej vete sa slová „od doručenia sťažnosti“ nahrádzajú slovami „od odloženia sťažnosti, v lehote podľa § 65dg“.

26. V § 65dl sa na konci pripájajú tieto vety: „Ministerstvo vykonáva kontrolu vybavovania sťažností generálnym riaditeľstvom a ústavmi. Na výkon kontroly sa vzťahujú všeobecné zásady kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu.18bfa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18bfa znie:

18bfa) § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.“.

27. V § 65e ods. 1 písm. e) sa slová „poruší zákaz zasielať v balíku“ nahrádzajú slovami „zašle v korešpondencii alebo v balíku“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18c znie:

18c) § 40 písm. i) a § 51 ods. 3 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z., § 30 ods. 2 písm. i) a § 39 ods. 3 zákona č. 221/2006 Z. z. v znení zákona č. 371/2013 Z. z.“.

28. V § 65e sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) poruší zákaz činnosti lietadla spôsobilého lietať bez pilota podľa § 13c.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2018.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.