Vyhláška č. 5/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 289/2010 Z. z. o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-5
Platnosť od 09.01.2018
Účinnosť od 01.05.2018
Aktuálne znenie 01.05.2018

5

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 19. decembra 2017,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 289/2010 Z. z. o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 4 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 35/2015 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 289/2010 Z. z. o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery v znení vyhlášky č. 103/2011 Z. z. a vyhlášky č. 226/2014 Z. z. sa mení takto:

V § 2 úvodnej vete sa slovo „V“ nahrádza slovami „Najneskôr v“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2018.


Peter Kažimír v. r.