Oznámenie č. 44/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 7. februára 2018 č. MF/006554/2018-32, ktorým sa vykonávajú zmeny a doplnenia Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. mája 2006 č. MF/010546/2006-32, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-44
Platnosť od 26.02.2018
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2018.

Pôvodný predpis 26.02.2018

44

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 11, § 8a ods. 6, § 9 ods. 6 a § 10 ods. 4 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo

opatrenie zo 7. februára 2018 č. MF/006554/2018-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. mája 2006 č. MF/010546/2006-32, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Opatrenie obsahuje doplnenie rozsahu rozpočtovej klasifikácie zadávanej pri platobných operáciách a zmenu terminológie v súlade s aktuálne platnou legislatívou.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2018.

Opatrenie je uverejnené v úplnom znení na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom spravodajcovi Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 6/2018, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky, prípadne do ktorého možno nazrieť priamo na Ministerstve financií Slovenskej republiky.